Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštnosti postupu po oznámení násilného trestného činu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštnosti postupu po oznámení násilného trestného činu"— Transkript prezentace:

1 Zvláštnosti postupu po oznámení násilného trestného činu

2 Prověřování sebevražd a podezřelých úmrtí
Cílem prověřování je jednoznačně vyloučit cizí zavinění na smrti druhé osoby, a že nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Vůdčí zásadou prověřování sebevražd a podezřelých úmrtí je postupovat při prověřování tak, jako by se jednalo o podezření z vraždy, pokud není prokázán opak. Nezastupitelným úkonem, tak, jako u vražd, je provést po oznámení sebevraždy nebo podezřelého úmrtí ohledání místa činu, jehož cílem je mimo jiné: potvrdit či vyvrátit podezření ze zavinění druhé osoby, potvrdit nebo vyvrátit domněnku svědčící o přítomnosti cizí osoby na místě činu, objasnit negativní okolnosti např. vysvětlit, proč na místě činu nejsou krevní stopy a kde došlo ve skutečnosti k usmrcení osoby. Schází-li např. na místě činu usmrcení zastřelením nebo použitím jiné zbraně (např.nože) krevní stopy lze vyslovit domněnku, že místo nálezu mrtvoly není místem usmrcení a je dáno důvodné podezření, že smrt byla způsobena násilím. objasnit otázku, zda poloha mrtvoly odpovídá sebeusmrcení, nebo zda jde o polohu atypickou, do které se oběť bez cizí pomoci nemohla dostat, zjistit původ smrtícího nástroje a zda patřil oběti, potvrdit či vyvrátit podezření z loupežné vraždy nebo jiného motivu podezření z vraždy, nalézt dopis na rozloučenou a podrobit jej zkoumání pravosti a autentičnosti, Při sebevraždách je potřebné provést i šetření a získat výpovědi svědků k úmyslu oběti spáchat sebevraždu, důvody které ji k tomu vedly a jaké kroky oběti k tomu směřovaly.

3 Sebevražda oběšením: Typickou stopou po oběšení je strangulační rýha na krku. Ta směřuje zpravidla k uzlu či smyčce, méně častěji k uchu nebo pod bradu. Strangulační rýha při oběšení nemívá uzavřený charakter (linii) a je v místech uzlu nebo smyčky přerušená. Mívá hnědou nebo načervenalou barvu a její šířka odpovídá průměru škrtidla a jeho tvrdosti (ohebnosti). Strangulační rýha vzniká i při oběšení již zemřelé (zpravidla násilně usmrcené osoby). Na rozdíl od předchozího stavu a způsobu vzniku má však bledou barvu, bez krevních podlitin a sedlin na okrajích.

4 Co nasvědčuje sebevraždě:
strangulační rýha stoupá směrem k uzlu nebo ke smyčce. Zpravidla probíhá vzestupně od přední části krku za uši a končí na zadní části hlavy nebo na šíji. Schází stopy zápasu a odporu oběti (např. poškození oděvu, škrábance, podlitiny na ostatních částech těla, jiná poranění apod. ·V blízkosti oběti se nachází předmět, na kterém sebevrah stál před oběšením (židle, stolička, stůl apod.). Co nasvědčuje vraždě: Na místě činu jsou přítomny stopy zápasu. Na krku jsou přítomny mimo strangulační rýhy i jiné stopy násilí, např. škrcení. V blízkosti místa oběšení schází předmět, na kterém by oběť musela stát před vlastním atakem a skok z výšky je vyloučen. Oděv oběti vykazuje známky násilí, stejně tak na těle oběti jsou patrny stopy obrany a zápasu. Směr krevních stružek neodpovídá poloze oběti. Při ohledání uvolníme mrtvolu ze závěsu na škrtidle. Škrtidlo povolíme, zpravidla uřízneme nad uzlem, a ponecháme jej na krku. Škrtidlo uvolníme i v místě úvazu a přeříznuté konce přiložíme k sobě a zabezpečíme.

5 Při uškrcení: Jsou na krku přítomny kromě strangulační rýhy stopy po škrcení (zpravidla prstů), odřeniny vzniklé po obraně oběti a další stopy násilí. Na krku jsou přítomny dvě strangulační rýhy z nichž jedna probíhá rovně a druhá šikmo. Škrtidlo je na krku pevně utaženo. Na oděvu a dalších částech těla oběti jsou patrné stopy po násilí a obraně oběti.

6 2. Usmrcení řeznými, bodnými a sečnými zbraněmi.
Osoba, která se rozhodne spáchat sebevraždu, se snaží najít způsob, který jí zajistí relativně rychlou smrt. Volí proto ta místa na těle, která skýtají tuto rychlou smrt a bezpečnou smrt. V prvé řadě proto ataky směřují na tepny a žíly, ze kterých velmi rychle vykrvácení, pokud jim není včas poskytnuta odborná pomoc. Zpravidla se jedná o tepny na zápěstí a na krku. Rány na jiných místech (např. na zádech), rány vzdálené od sebe spíše svědčí o vraždě.

7

8 Co svědčí o sebevraždě:
Rány jsou umístěny na místech těla, na která sebevrah mohl dosáhnout. Jsou atakovány životně důležitá centra. Místa ataku jsou předem obnažena. Pokud sebevrah použil několik ataků, rány se nacházejí blízko sebe. Zakrvácení ruky, ve které sebevrah držel smrtící nástroj. Co svědčí vraždě: Přítomnost zranění na místech, která nejsou životně důležitá. Poranění jsou vzdálená od sebe, vedená z různých směrů. Poranění jsou na místech,na která si oběť nemohla objektivně dosáhnout. Rány procházejí oděvem, který je probodán a pořezán. Jsou patrné stopy po obraně oběti. Ruce oběti jsou jen nepatrně potřísněna krví.

9 3. Usmrcení střelnou zbraní
Při použití střelné zbraně vzniká na zasaženém objektu vstřel, střelový kanál a v některých případech i výstřel. Zůstane-li střela v zasaženém objektu hovoříme o zástřelu, opustí-li jej jde o průstřel, zasáhne-li objekt aniž by vnikla dovnitř, jde o nástřel. Z charakteru střelby, vlastností vstřelového otvoru a dalších informací lze odhadnout, z jaké vzdálenosti bylo pravděpodobně stříleno. Při výstřelu z bezprostřední vzdálenosti má vstřelový otvor zpravidla tvar hvězdice s černými rozbíhajícími se lalokovitými trhlinami, způsobené plyny, které se vyvinou při výstřelu a unikají prudce z hlavně. Kromě toho lze na kůži v těsné blízkosti vstřelového otvoru zjistit otisk ústí hlavně. Při výstřelu zblízka se na kůži a na oděvu usazují povýstřelové zplodiny se sazemi a zrníčky střelného prachu. Při střelbě z brokovnice opouštění broky hlaveň jako kompaktní masa, které se vzápětí odpoutají a rozptylují se do brokového roje se vzrůstajícím průměrem se vzdáleností střelby. Tento rozptyl je důležitý pro určení vzdálenosti, ze které bylo na objekt vystřeleno.

10

11 Sebevraždě nasvědčují:
Vstřel do spánku, srdce, čela, úst. Vstřel do přední obnažené části těla. Vstřel z bezprostřední blízkosti. Vraždě nasvědčují: Vstřel na místech, která zpravidla nejsou místy sebevražedných útoků. Více vstřelů na různých místech těla. Vstřely na místech, na která si oběť prokazatelně nedosáhne.

12 Algoritmy základních postupů při objasňování sebevražd
A: Obecně platné postupy a)     přijetí oznámení b)     ohledání místa činu výjezdovou skupinou (s důrazem na zvláštnosti) ·       místo nálezu mrtvoly a okolí, ·  situování bytu (místnosti) a možnost vniknutí do bytu (místnosti) netradičními přístupovými cestami (např. hromosvod, průchozí balkony, pavlače a další), ·       ohledání dveří, oken (poloha, stav uzamykacího mechanismu, stopy po násilném překonání (dále podle postupů uvedených v části ohledání), ·       ohledání mrtvoly a jejího okolí (platí obecné postupy ohledání mrtvoly uvedené v kapitole ohledání), ·       zajištění stop z dlaní, nečistoty z pod nehtů, mikroskopy a další, ·       ohledání a zajištění oděvu mrtvoly, ·       ohledání a zajištění stop (trasologické, daktyloskopické, mechanoskopické, biologické, věcné, případně další),

13 ·       stopy svědčící o přítomnosti druhé osoby (alkohol, více skleniček, nedopalky cigaret, cizí předměty apod.), ·       stopy svědčící o násilí (např. nepořádek, poválený a rozbitý nábytek a zařízení, stopy po vlečení, stopy po prohledávání zásuvek a skříní, stopy po zápase a další), ·       přítomnost drog a jiných toxických látek, ·       ohledání výpočetní a záznamové techniky, ·       zajištění mobilních telefonů, ·       zjištění a zajištění dopisu na rozloučenou, ·       zajištění srovnávací písemnosti s autentickým písmem oběti, ·       zda byly nalezeny peníze, cennosti, vkladní knížky, kreditní karty a další platební dokumenty (jejich nalezení vylučuje loupežný motiv), ·       ve volném terénu: udusaná půda, stopy po zápase a násilí, věcné stopy, ·       zajištění dokumentace ohledání, ·       zpracování náčrtku,

14 a)     vyhodnocení ohledání,
b)     vyhodnocení stop, c)      zkoumání a šetření ke stopám, jejichž původ nebyl dostatečně vysvětlen, d)     vyhodnocení negativních okolností, e)  v závislosti na výsledcích analýz bodů d – f) vyžádání odborných vyjádření, znaleckých posudků, f)        šetření v bydlišti, na pracovišti a dalších zájmových místech oběti, g)   šetření k okolnostem sebevraždy (styky s podezřelými osobami, zvláštnosti osobního života oběti, časový snímek pohybu oběti před úmrtím, prověrka podezřelých osob, prověrka alibi podezřelých osob apod.), h)      zjištění motivu sebevraždy, i)        závěrečná analýza případu, j)    rozhodnutí o dalším postupu (bylo prokázáno, že jde o sebevraždu; existuje podezření, že smrt byla zaviněna cizí osobou).

15 B: Postupy ad hoc

16 Sebevražda oběšením a) poloha mrtvoly
·  v jaké výšce je uvázána smyčka, ·  v jaké výšce se nachází chodila mrtvoly od země, ·  stav rukou, stopy po fixaci rukou, po zápase apod., b)     přítomnost předmětu (pevného bodu), ze kterého bylo možno dosáhnou na smyčku, c)     předměty nacházející se v okolí oběšené osoby, d)     oděv oběšeného, ·  stav oděvu a poškození, ·  potřísněnost oděvu zvratky a jinými tělními extrakty, e)   škrtidlo ·  druh škrtidla a jeho popis, ·  průměr škrtidla, ·  způsob uvázání,

17 odbornost navázání smyčky,
původ škrtidla, f)   strangulační rýha přesný popis jejího průběhu (stoupala směrem k uzlu nebo ke smyčce, probíhala vzestupně nebo byla vedena po celém obvodu krku – tzv. uzavřená linie), na které části krku je nejvýraznější, šíře strangulační rýhy, odpovídá šíře strangulační rýhy průměru škrtidla ?, barva strangulační rýhy,

18 sebevražda zastřelením
a)     střelná zbraň ·  druh, specifikace (typ, značka, ráže, výrobní číslo), ·  popis jednotlivých částí zbraně a jejich poloha, ·  stav zásobníku (přítomny náboje a kolik, prázdný, zasunutý ve zbrani, volně položený a kde, poloha ve vztahu ke zbrani), ·  zajistit zbraň a její součásti jako věcný důkaz, ·  přítomnost nábojů, kolik, jak zabaleny,značka, ráže atd., ·  přítomnost nábojnic (počet, rozmístění, specifikace ve vztahu ke zbrani a mrtvole), ·  lokalizace střel, ·  jiné zvláštnosti, b)     střelné poranění ·  přesné umísěění a popis, ·  stopy po výstřelkových zplodinách, včetně oděvu, ·  přítomnost střely, ·  lokalizace vstřelu, včetně lokalizace na oděvu,

19 c)     jiné stopy a postupy na místě činu
·  stopy po zápase, ·  stopy po střelbě (zástřely ve zdech, v nábytku, poškozené předměty střelbou apod.), ·  podrobná fotodokumentace zbraní, jejich umístění, průstřelů, zástřelů a dalších balistických stop, ·  zaměření polohy střelce a dráhy střelby, pokud přichází v úvahu, ·  zajištění zbraně, nábojů a dalších souvisejících stop,

20 sebevražda skokem z výšky
·  podrobný popis polohy těla (viz kapitola ohledání), okolí místa pádu, krevní stříkance a kaluže, přesná poloha končetin apod., ·  podrobný popis oděvu zejména se zaměřením na stopy zápasu, ·  popis místa skoku a jeho okolí, ·  trasologické stopy v místě skoku i v místě dopadu, ·  určení výšky pádu,

21 1. sebevražda utonutím a) popis mrtvoly a oděvu
·  přesný úřední popis pro potřebu identifikace, ·  přesný popis oděvu, obuvi a jejich stavu, včetně jejich poškození, ·  přesná lokalizace místa nálezu, b)     příznaky utonutí ·  barva pokožky, ·  stopy macerace, ·  hnilobné příznaky, ·  bílá pěna u úst a nosu, c)     místo nálezu utonulého ·  popis vodní plochy, ·  jde o tekoucí nebo stojatou vodní plochu?, ·  směr toku, ·  překážky a členitost vodního toku, ·  povětrnostní podmínky v době nálezu a bezprostředně před ním (má se na mysli silné deště, tání apod., které mohou způsobit větší průtok vody a sílu proudu vody apod.), ·  přístupnost místa nálezu, · 

22 okolí místa nálezu (stopy po násilí, vlečení, nalezené předměty, oděvní součásti a další),
·  stanovení místa činu v širším okolí (místo nálezu utonulého u vodních toků zpravidla nebývá totožné s místem, kde osoba utonula), ·  šetření s širším okolí ke stanovení místa utonutí a jeho následné ohledání.

23 sebevražda otravou a) příznaky otravy
·  přítomnost většího množství léků a lékovek, ·  výtok slin, zvratků a dalších tělních sekretů, ·  vpichy, ·  popsat barvu pokožky, b)     další šetření ·  k rodinným poměrům, ·  ke zdravotnímu stavu, ·  k psychickému stavu, ·  k charakteru a množství léků uchovávaných v domácnosti, ·  zajištění léků, lékovek, drog a jiných omamných a psychotropních látek, ·  ohledání a zajištění osobního a ložního prádla oběti, ·  prověrka kontaktů, ·  vyžádání toxikologického rozboru,    

24 sebevražda řeznými a bodnými nástroji
a)     popis poranění a oděvu ·  přesný popis charakteru bodnořezné rány a jejího okolí, ·  tvar, velikost a lokalizace poranění, ·  krevní stopy na rukou mrtvoly, ·  lokalizace a vedení poranění, jejich četnost, ·  stopy krve na těle, oděvu, v blízkosti mrtvoly, ·  krevní šmouhy a stříkance, jejich lokalizace a charakter, ·  popis poškození oděvu a stop nacházejících se na oděvu, b)     popis sebevražedného nástroje ·  druh, charakter, délka, šířka, ·  zajištění stop na nástroji a jejich zkoumání, ·  jeho umístění v kontextu s mrtvolou, ·  dosažitelnost smrtícího nástroje v kontextu s místem nálezu mrtvoly.


Stáhnout ppt "Zvláštnosti postupu po oznámení násilného trestného činu"

Podobné prezentace


Reklamy Google