Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP"— Transkript prezentace:

1 Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP
Multimediální prezentace a jejich využití při práci s interaktivní tabulí Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP

2 Multimediální prezentace a jejich využití při práci s interaktivní tabulí
Prezentační dovednosti – pravidla prezentace, tvorba prezentací Hardware interaktivních tabulí – popis a představení, typy a práce s nimi, metodika využití, technická specifikace, zapojení, formy snímání (kalibrace tabule, umístění) Software interaktivních tabulí – PowerPoint, Smart Notebook, ActivStudio - základní operace v programech, tvorba cvičení, prezentace Interaktivní cvičení ve výuce ČJ – typy cvičení, tvorba cvičení – využití galerií, flash animací Interaktivní učebnice pro výuku ČJ

3 Požadavky na zápočet Vytvoření interaktivního cvičení na hodinu ČJ v programu Smart Notebook a jeho prezentace v hodině.

4 Zásady vystupování při prezentaci
Při přípravě prezentace byste se měli věnovat kromě technické stránky prezentace (výběr tabulek, grafů, obrázků a multimediálních ukázek) i přípravě mluveného projevu. I precizně připravená prezentace ztrácí svůj význam bez kvalitního verbálního projevu. Dobrá příprava řečníka je základem úspěchu při mluveném projevu. Delší projevy by vždy měly mít jako východisko psaný text, i když nebudou čtené. U kratších proslovů je důležité si alespoň v bodech připravit strukturu sdělení.

5 PRAKTICKÉ RADY K MLUVENÉMU PROJEVU
Mluvte k posluchačům – nečtěte prezentaci promítanou na plátně Stůjte čelem k posluchačům, neseďte Dívejte se na posluchače, nikoliv na plátno či obrazovku prezentací Mluvte jednoduše, srozumitelně Používejte termíny, které jsou pro vaše posluchače známé a adekvátní Promyslete si strukturu projevu, měla by obsahovat úvod, vlastní sdělení a závěr. V úvodu se zaměřte na zaujmutí posluchačů a získání jejich pozornosti, v hlavní části sdělte tři klíčové myšlenky, které potom v závěru krátce shrnete a zopakujete Řeč těla by měla být v souladu s vaším mluveným projevem Pokuste se posluchače zapojit (zvýší se tím jejich pozornost, získáte zpětnou vazbu) např. možností pokládání otázek

6 ČASTÉ CHYBY ŘEČNÍKA Nezájem o posluchače – snažte se udržet kontakt s publikem Předčítání textu, tam kde to není vhodné Nadužívání „plevelných“ slov Pohrávání si s předměty Nedbalé či neadekvátní oblečení

7 ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Proč tedy často doprovázíme svůj projev ještě elektronickou prezentací když je mluvený projev tak důležitý? Je to proto, že z hlediska vnímání existují dva typy lidí: lidé vnímající lépe verbální a textový projev lidé vnímající vizuální projevy Elektronická prezentace doprovázející mluvenou přednášku umožní zapojit oba typy lidí v řadách posluchačů, protože optimálním způsobem propojuje jak verbální tak i vizuální projev Elektronická prezentace je tedy nástrojem verbální i neverbální komunikace, která jako doplněk sdělovaného projevu pomáhá zapojit i zrak posluchačů.

8 Z následujícího grafu je zřejmé, že z hlediska dlouhodobé zapamatovatelnosti nás nejvíce ovlivňuje zapojení sluchu, zraku, diskuze a prožitku.

9 ZÁKLADNÍ STRUKTRA PREZENTACE
Úvodní stránka Osnova prezentace Vlastní obsah prezentace Shrnutí Literatura/ prameny Poděkování za pozornost a kontakt na přednášejícího Jedná–li se o prezentaci výukovou je součástí úvodní stránky „uvedení cíle“ a v závěrečném shrnutí „ověření naplnění cíle“.

10 Úvod – cíl a obsah prezentace 10 % času vyhrazeného na prezentaci
Časování sdělení Úvod – cíl a obsah prezentace 10 % času vyhrazeného na prezentaci Vlastní obsah prezentace  % času vyhrazeného na prezentaci Shrnutí obsahu prezentace  % času vyhrazeného na prezentaci Závěr a závěrečné doporučení 10 % času vyhrazeného na prezentaci Nesmíme zapomínat, že součástí závěru je prostor na diskuzi. Tuto je nutné časově omezit a čas dodržet.

11 PŘI TVORBĚ PREZENTACE DODRŽUJEME ZÁKLADNÍ STRUKTURU I ČASOVÁNÍ SDĚLENÍ

12 PRAVIDLA PRO TVORBU ELEKTRONICKÉ PREZENTACE
Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus Pravidlo 5 x 5 Na každý snímek (fólii, stránku) umístěte maximálně 5 bodů - hesel či odrážek textu - vyvarujte se dlouhých složitých souvětí. Na řádku uveďte maximálně 5 slov. Snažte se myšlenky zformulovat do klíčových hesel, která při vystoupení dále rozvedete. Osnova Osnova textu by neměla překročit tři úrovně, větší počet úrovní znepřehledňuje prezentaci Písmo Patkové fonty (Times New Roman, Garamond, Cambria) čte lidské oko pomaleji. Používejte tyto fonty na nadpisy, aby vašim posluchačům více utkvěly v paměti. Na běžný text snímků používejte bezpatkové písmo (Arial, Tahoma, Calibri), tak si posluchači rychleji udělají přehled o obsahu snímků.

13 A – patkový font A – bezpatkový font

14 PRAVIDLA PRO TVORBU ELEKTRONICKÉ PREZENTACE
Velikost písma Všechny texty na snímku musí být čitelné pro posluchače, proto si vyzkoušejte čitelnost ze všech možných pozic v místnosti. Pro velikost písma, které použijeme v prezentaci bereme v úvahu počet posluchačů a velikosti místnosti. Používejte vždy písmo větší velikosti než 20 (bodů). Formát pro všechny snímky dodržujeme stejný. Zvýraznění textu Pro zvýraznění klíčových slov použijte bold (tučný) text nebo jinou barvu písma, raději se vyvarujeme kurzívy, která se při projekci jeví neostře a čte se obtížněji. Pokud chcete text v nadpisech výrazněji odlišit od ostatního textu, použijte galerii Word Artu. Pro nadpisy velikost např. 40 bodů Pro základní text nejméně 20 bodů NADPIS Základní text Word Art

15 PRAVIDLA PRO TVORBU ELEKTRONICKÉ PREZENTACE
Kontrast barev   Pokud jste na pozadí své prezentace zvolili světlý barevný odstín, pak pro texty a objekty použijte tmavší odstíny barev a naopak. Pro dobrou viditelnost a čitelnost projekce je nejdůležitější kontrast mezi barvou pozadí a grafickými prvky na snímku. Přehlednost snímku V našich evropských podmínkách čteme text zleva doprava a shora dolů. Abyste docílili větší přehlednosti vašeho snímku, uspořádejte jednotlivé grafické objekty (texty, obrázky, grafy atd.) v uvedených směrech. Nejdůležitější argument uvádějte až jako poslední (vpravo nebo dole), protože tuto informaci si posluchači nejspíše zapamatují. Pohyb Chcete-li při výkladu upoutat pozornost svých posluchačů, využijte animační a přechodové efekty, které PowerPoint i další prezentační programy nabízejí. Pohyb a najíždění textů či objektů by mělo být přirozené lidskému oku – vyberte si několik málo konzervativních, nerušících animačních efektů, s nimi pracujte a dodržujte jejich jednotné používání. Zvýraznění Potřebujete-li naopak v prezentaci některý z bodů zdůraznit, použijte jiný, pozornost upoutávající animační efekt (spirála, roztáhnutí či najíždění zprava). 

16 POUŽITÍ BAREV V PREZENTACI
Základní barvy se dělí na tzv. teplé a studené barvy. Mezi teplé barvy patří 6 barev z barevného kruhu jdoucí od červené proti směru hodinových ručiček. Zbývajících 6 barev patří mezi studené barvy. Tři barvy, které spolu bezprostředně sousedí na barevném kruhu se nazývají analogické (podobné) barvy. Analogické barvy jsou navzájem nekontrastní a nehodí se pro použití např. jako popředí a pozadí snímku. Na následující ukázce se o tom sami můžete přesvědčit. Analogické barvy se používají pouze pro vyplnění nevýrazných ploch.

17 Červený text na fialovém pozadí Oranžový text na žlutém pozadí
Ukázka: Červený text na fialovém pozadí Oranžový text na žlutém pozadí Modrý text na zeleném pozadí

18 Použití barev Správné použití barev v prezentaci má brát v úvahu, pro jakou skupinu uživatelů a pro jaký účel je daná prezentace určena. Zářivé barvy jsou vhodné pro prezentace typu reklamy. Pro prezentace užité obhajobách závěrečných prací a projektů, na konferencích či při výuce je vhodné používat spíše barvy pastelové a v kontrastu mezi pozadím a textem.

19 Při použití barev se řídíme konceptem ZEMĚ – NEBE, od TMAVÝCH BAREV KE SVĚTLÝM

20 Příklady Prezentace vhodná pro tisk Prezentace určená pro monitor
Budeme –li snímky tisknout, volíme světlé pozadí a tmavé písmo. Prezentace vhodná pro tisk Prezentace určená pro monitor Pokud zvolíme zelenou a červenou kombinaci barev v prezentaci případní barvoslepí posluchači nic neuvidí.

21

22

23

24 SHRNUTÍ Při přípravě prezentace dáváme důraz i na mluvený projev.
Elektronická prezentace by měla vždy obsahovat jen důležité body a hesla, které dále rozvádíme a komentujeme a ne dlouhé nepřehledné texty. Elektronická prezentace doplňuje mluvenou prezentaci o multimediální prvky, které by měly splňovat určitá pravidla. V prezentaci dodržujeme strukturu a časování.

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google