Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 První pomoc Poranění hlavy Učební text. 2 První pomoc Hlava • • Část obličejová • • Část lebeční • • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální) • ělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 První pomoc Poranění hlavy Učební text. 2 První pomoc Hlava • • Část obličejová • • Část lebeční • • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální) • ělení."— Transkript prezentace:

1 1 První pomoc Poranění hlavy Učební text

2 2 První pomoc Hlava • • Část obličejová • • Část lebeční • • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální) • ělení dle různých hledisek •Zlomeniny lebky - d ělení dle různých hledisek • • Komunikace zavřené, otevřené • • Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební • • Linie lomu lineární, impresivní • •Poranění mozku:difúzní- komoce, kontuze fokální – komprese: hematom subdurální epidurální • •Skalpace – poranění měkkých tkání • •Poranění obličeje

3 3 První pomoc Zlomeniny lebky • •Příčiny: náraz při pádu, úderu, autonehodě, sportu • •Příznaky: • •zlomenina base lební: z nosu/ucha vytéká tmavá krev, nažloutlý mozkomíšní mok, bezvědomí, brýlový hematom (s odstupem), mohou být i příznaky poranění mozku • •Zlomeniny klenby lební: deformita, vpáčení, otok, rána, bolest, event. příznaky poranění mozku • • PP • •Kontrola životních funkcí – nejsou-li zachovány, zahájíme resuscitaci • •Při sekreci z ucha – sterilní krytí se savým vypodložením, fixace • •Při vědomí do polohy na bok, krvácející strana k podložce • •V bezvědomí – Rautekova zotavovací poloha, krvácející strana k podložce • •Protišoková opatření • •Volat ZZS - Sledovat postiženého do příjezdu

4 4 První pomoc Difúzní poranění mozku Komoce – otřes mozku funkční porucha bez organického postižení • • Příznaky : • •krátké bezvědomí (minuty) • •retrográdní amnézie • •nauzea, zvracení • •závratě • •bolesti hlavy • •u dětí spavost • •bezvědomí různého trvání – za hraniční se považuje 60 min

5 5 První pomoc Difúzní poranění mozku Kontuze Kontuze – zhmoždění mozku • •strukturální změny mozkové tkáně • •příznaky podle rozsahu a lokalizace poranění • •Příznaky : • •Bezvědomí • •Amnézie po návratu vědomí • •Dezorientace – místem, časem, prostorem • • Sopor či kóma

6 6 První pomoc Fokální postižení mozku Komprese – stlačení mozku • • krvácení – útlak mozkové tkáně 1.Epidurální hematom tepenné, mezi kost a tvrdou plenu mozkovou – rychlý útlak • •čas!! • •Průběh: krátké bezvědomí  interval bez větších potíží (v trvání minut, hodin, max.1den)  pak se objevují bolesti hlavy, nausea, zvracení, bradykardie, nestejná velikost zornic, křeče končetin či hemiparéza  opět bezvědomí, poruchy životních funkcí

7 7 První pomoc Fokální postižení mozku Komprese – stlačení mozku krvácení – útlak mozkové tkáně 2. Subdurální hematom žilní krvácení mezi tvrdou plenu a arachnoideu • •Akutní: • • porucha vědomí hned po úrazu či postupně zhoršování • •Chronický: • •v průběhu delšího času při opakovaném krvácení z malých cévek

8 8 První pomoc • • Úrazový otok mozku • •komplikace nitrolebečních poranění • •nejčastěji při zhmoždění • •zvýšený nitrolební tlak – až smrt i při malém primárním poranění • •Skalpace • •Poranění měkkých tkání, stržení vlasaté části různého rozsahu • •Příznaky: intenzivní krvácení bolest

9 9 První pomoc Př íznaky úrazu hlavy - obecně • •Porucha vědomí, dezorientace • •Bolest hlavy • •Závrať • •Nevolnost • •Zvracení • •Krvácení • •Krvácení z ucha, nosu, úst, výtok nažloutlé tekutiny • •Chrápání • •S odstupem brýlový hematom

10 10 První pomoc Poranění obličeje samostatně/bývá sdruženo s mozkolebečním poraněním • •Poranění měkkých tkání; • •Poranění skeletu • •Předchozí v kombinaci • • Poranění skeletu : nos – měkké struktury/kost zlomeniny dolní čelist zuby • • Příznaky : bolest, otok krvácení tvarová deformace další dle lokalizace • •PP: při samostatném poranění lokální ošetření rány, odborné ošetření • • Poranění očí – viz dále (snímek 14)

11 11 První pomoc P rvní pomoc při poranění hlavy !!! Obecně - nepodceňovat, vždy sledovat stav •Postižený při vědomí •Uložení do vodorovné polohy na zádech, s mírně podloženou hlavou •Ošetření poranění hlavy (sterilní krytí) a případných dalších poranění •Protišoková opatření •Nepodávat pití, jídlo •Kontrola stavu průběžně •Přivolání ZZS/transport k lékaři v lehčích případech

12 12 První pomoc První pomoc při poranění hlavy •Postižený v bezvědomí •životní funkce zachovány uložíme postiženého do •  zotavovací (Rautekovy) polohy •Ošetření případných poranění •Protišoková opatření •Kontrola životních funkcí průběžně ( než dorazí ZZS ) •Přivolání ZZS •Zástava životních funkcí  zahájíme KPCR •Přivolání ZZS •Pokud je podezření na současné poranění páteře, pak zohlednit při manipulaci s postiženým, viz.dále!

13 13 První pomoc •Zotavovací (Rautekova) poloha • •na boku • •hlava v záklonu • •hřbet horní ruky pod tváří (udržení záklonu hlavy) • •dolní ruka uložena před tělem, ohnuta v lokti, před hlavou • •horní noha(DK) je ohnutá v kyčli a koleni (zábrana přetočení na břicho) • •dolní (blíže k podložce) noha (DK) je natažená

14 14 První pomoc První pomoc při poranění oka První pomoc při poranění oka • •Riziko ztráty zraku při prodlení • • Příčiny : mechanické vlivy, chemikálie, popálení, záření, el.proud,.. • • Příznaky akutního očního postižení obecně: • •Bolest, stažení očních víček • •Neklid • •Pálení, řezání v oku, světloplachost, slzení • •Viditelná rána, prosakování čiré tekutiny/krve • •Porucha vidění •První pomoc při poranění oka – obecné zásady • Oči se nemají mnout •Je-li potřeba – výplach oka •Případné zaklíněné předměty neodstraňujeme •Sterilní krytí oka, event. dle typu poranění obou •Transport k odbornému ošetření

15 15 První pomoc

16 16 První pomoc Poranění páteře a míchy Učební text

17 17 První pomoc Páteř • 33 – 34 obratlů •Krční C1 – C7 •Hrudní Th1 – Th12 •Bederní L1 – L5 •Kost křížová – pět srostlých obratlů •Kostrční obratle 4 – 5 • Příčiny poranění : Pády, dopravní nehody, sport, … • Nebezpečí – poranění míchy  trvalé následky •Mícha – v páteřním kanálu k L1 - L2 dále „cauda equina“ - svazek nervových vláken dále „cauda equina“ - svazek nervových vláken

18 18 První pomoc Zranění páteře, podezření na zranění páteře stav se může zhoršit nesprávnou manipulací, proto při pochybnostech  postupujeme jako by byla páteř zraněna !! !! N ehýbat se zraněným do příjezdu odborné pomoci !! N ehýbat se zraněným do příjezdu odborné pomoci ponechat v poloze, ve které postižený nalezen !! Výjimka: - ohrožení života (požár, nebezpečí výbuchu) !! Výjimka: - ohrožení života (požár, nebezpečí výbuchu) – zajištění životních funkcí - zajištění: průchodnosti DC - zajištění: průchodnosti DC dýchání, krevního oběhu dýchání, krevního oběhu

19 19 První pomoc Zranění páteře •: • Příčiny : • •pády, dopravní nehody, skoky do vody, sporty • • Příznaky : • •bolest, event.zduření, krevní výron • •neurologické příznaky: - neschopnost ovládat končetiny - změny citlivosti jedno- či oboustranně • • Cíl PP : zamezit dalšímu poškození páteře - míchy

20 20 První pomoc První pomoc při poranění páteře První pomoc při poranění páteře • !! • !! Pochybnost o poranění páteře - podezření na úraz páteře  postup vždy jako by byla páteř zraněna • •!! Cíl : prevence zhoršení či postižení míchy • • Přednost má zajištění základních životních funkcí → KPCR + situace akutního ohrožení života (požár,…) → šetrný odsun • • Jinak zraněným nehýbat ! 1. 1. je-li zraněný při vědomí • •ponechat v poloze, ve které byl nalezen • •podržet/zafixovat hlavu, zafixovat polohu • • Případná poranění ošetřit ve stávající poloze, šetrně • •Volat ZZS, vyčkat - sledovat životní funkce • •protišoková opatření při zohlednění předcházejícího

21 21 První pomoc První pomoc při poranění páteře První pomoc při poranění páteře ( pokračování) 2. je-li zraněný v bezvědomí 2. je-li zraněný v bezvědomí •Kontrola životních funkcí •nejsou-li zachovány  zahájíme KPCR •jsou-li zachovány pak  •zajistit volné dýchací cesty: nezaklánět hlavu •jedna osoba: přidrží hlavu •druhá osoba: jednou rukou uchopí dolní čelist a povytáhne ji dopředu jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí, vyčistit ústa/vyjmout cizí těleso •Podezření na poranění C úseku – stabilizovat hlavu

22 22 První pomoc První pomoc při poranění páteře (pokračování) První pomoc při poranění páteře (pokračování) zraněný v bezvědomí zraněný v bezvědomí •Při nezbytnosti manipulace - alespoň 3 – 4 zachránci •Improvizovaný krční límec – udržet hlavu v rovině s páteří •Jeden zachránce klečí u hlavy postiženého, hlavu drží v ose •Druhý klečí za zády – jištění hrudní páteře •Třetí klečí u pánve – jistí bederní páteř, event.nohy •Čtvrtý – nohy •Pro otočení postiženého: •Jednu horní končetinu upažíme okolo hlavy (bude u podložky) •Dolní končetiny musí být umístěny v ose páteře •Pomalu synchronně přetáčet na záda Je třeba si uvědomit: pokud nemá postižený s poraněním páteře zachovány životní funkce, musíme resuscitovat (tedy musí být dán do polohy pro provádění resuscitace), jinak zcela určitě zemře.

23 23 První pomoc Epilepsie •Záchvatovité onemocnění •Záchvaty tonicko-klonických křečí s poruchou vědomí / křeče tonické: ztuhlost, „zatnutí“ svalu; klonické: svalové záškuby, opakovaně/ / křeče tonické: ztuhlost, „zatnutí“ svalu; klonické: svalové záškuby, opakovaně/ • Velký epileptický záchvat •Příznaky:náhle bezvědomí tonické křeče –stočení očních bulbů HK semiflexe v loktech DK v extensi po 30 s klonické křeče – záškuby celého těla křeč žvýkacích svalů (pokousání) mohou povolit svěrače močového měchýře • Malý epileptický záchvat : ztráta kontaktu, bez křečí, automatizmy

24 24 První pomoc Epilepsie • PP :aura – postiženého položit – zabránit pádu uvolnit těsný oděv, chránit hlavu před úrazem postiženého sledovat nerozevírat čelisti nebránit křečím – nechat záchvat proběhnout po záchvatu stabilizovaná poloha po záchvatu ospalost, únava, amnézie protišoková opatření, volat ZZS/odborné ošetření Status epilepticus – záchvat nad 30 minut či intermitentně, mezi záchvaty v bezvědomí či intermitentně, mezi záchvaty v bezvědomí život ohrožující stav – riziko zástavy dechu a oběhu, aspirace neprodleně ZZS vždy volat

25 25 •Použitá literatura •BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6. •KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-2183-5. •SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN 978-80-247- 1824-8


Stáhnout ppt "1 První pomoc Poranění hlavy Učební text. 2 První pomoc Hlava • • Část obličejová • • Část lebeční • • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální) • ělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google