Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktický průvodce postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci vnějších akcí Evropských společenství Ministerstvo zahraničních věcí ČR říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktický průvodce postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci vnějších akcí Evropských společenství Ministerstvo zahraničních věcí ČR říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 Praktický průvodce postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci vnějších akcí Evropských společenství Ministerstvo zahraničních věcí ČR říjen 2007

2 2 22.6.2014 Obsah prezentace •Cíl a struktura průvodce •Právní rámec •Základní pravidla pro zadávání veřejných zakázek •Postupy při zadávání veřejných zakázek •Základní pravidla pro poskytování grantů •Postupy při poskytování grantů

3 Praktický průvodce postupy při zadávání veřejných zakázek a poskytování grantů •vydal Úřad pro spolupráci EuropeAid •poslední verze 2007 •určen všem účastníkům zadávacích řízení (zadavatelé, dodavatelé, hodnotitelé apod.) na zakázky financované z rozpočtu ES nebo ERF •neoficiální překlad do českého jazyka na základě oficiálních překladů dokumentů EU •překlad iniciován a financován MZV ČR •k dispozici v anglickém jazyce na http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practi cal_guide/index_en.htm http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practi cal_guide/index_en.htm •nebo v českém jazyce na CD-ROM 3 22.6.2014

4 Cíl Praktického průvodce •postupy při zadávání veřejných zakázek a při poskytování grantů v rámci zahraniční pomoci ze strany Evropských společenství financované: – ze souhrnného rozpočtu ES – z Evropského rozvojového fondu •postupy při zadávání zakázek financovaných z rozpočtu a z ERF jsou podobné, poukázáno na určitá specifika obou postupů •obsahuje příslušná ustanovení právních norem upravujících rozpočet a ERF •nevztahuje se: –na zakázky, v nichž Komise vystupuje jako zadavatel čerpající z vlastního rozpočtu –na operace realizované v rámci humanitární pomoci či na operace při mimořádných událostech uskutečňované agenturou ECHO –na zadavatele, které Komise zmocnila k uplatňování vlastních postupů při zadávání veřejných zakázek •přílohy obsahují dokumenty jak pro zadávací fázi, tak pro fázi realizace zakázek 4 22.6.2014

5 Struktura Praktického průvodce 1.Úvod 2.Základní pravidla 3.Zakázky na služby 4.Zakázky na dodávky 5.Zakázky na stavební práce 6.Granty 7.Vztahy s mezinárodními organizacemi a jinými dárci 8.Právní dokumenty 9.Seznam příloh 5 22.6.2014

6 Právní rámec pro zadávání zakázek A.Zakázky na služby, dodávky a stavební práce financované ze souhrnného rozpočtu ES, které byly uzavřené v rámci spolupráce Evropských společenství se třetími zeměmi a zadané zadavatelem z přijímající země nebo Komisí za příjemce a jeho jménem: •Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství •Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 stanovící detailní pravidla pro provádění výše uvedeného finančního nařízení •Nařízení a další specifické základní právní akty týkající se různých programů spolupráce. •Rámcová dohoda podepsaná ES a příslušnou přijímající zemí, pokud taková dohoda existuje. Tato dohoda obsahuje pravidla spolupráce mezi těmito dvěma subjekty pro realizaci vnější pomoci. •Dohoda o financování podepsaná ES a příslušnou přijímající zemí pro každý program financovaný z prostředků Evropského společenství. V této smlouvě jsou stanoveny cíle a rozpočet programu. •Obecná pravidla a nařízení pro zakázky na služby, dodávky a stavební práce financované ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství v rámci spolupráce se třetími zeměmi [C (2007) 2034], přijaté Evropskou komisí dne 24. května 2007. 6 22.6.2014

7 Právní rámec pro zadávání zakázek B.Zakázky na služby, dodávky a stavební práce financované z Evropského rozvojového fondu •Dohoda o partnerství AKT-ES podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000, změněná Dohodou pozměňující Dohodu o partnerství AKT-ES, která byla podepsaná v Lucemburku dne 25. června 2005. •Obecné nařízení pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované z Evropského rozvojového fondu, které tvoří přílohu rozhodnutí č. 2/2002 Rady ministrů AKT-ES zveřejněného v Úředním věstníku L 320 dne 23.11.2002. Pozn.: v případě rozporu mezi pozměněnou dohodou z Cotonou a obecným nařízením, má přednost pozměněná dohoda z Cotonou. •Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (rozhodnutí o přidružení zámoří); •příslušná ustanovení příloh II, III a IV rozhodnutí č. 3/90 Rady ministrů AKT-EHS ze dne 29. března 1990, kterým se přijímají obecná nařízení, všeobecné podmínky a pravidla upravující smírčí a rozhodčí řízení v oblasti zakázek na stavební práce, dodávky a služby financované v rámci ERF, všeobecné podmínky plnění zakázek na stavební práce, dodávky a služby, jež zůstávají beze změn v rámci 9. ERF a rovněž příloha V o procesních pravidlech pro smírčí a rozhodčí řízení; •Finanční nařízení ze dne 29. března 2003 vztahující se na 9. Evropský rozvojový fond. 7 22.6.2014

8 Základní pravidla pro zadávání veřejných zakázek Účel pravidel: •zajistit, aby byli nezaujatě vybíráni kvalifikovaní dodavatelé •zajistit optimální poměr mezi cenou a kvalitou zakázky •zajistit transparentnost při nakládání s veřejnými financemi Zadavatel: - Evropská komise (centralizované řízení) - vláda nebo subjekt s právní subjektivitou přijímající země, s níž Evropská komise uzavírá dohodu o financování (decentralizované řízení) Spravedlivá soutěžPoužívání standardních dokumentů Střet zájmůDostupnost prostředků ViditelnostZákaz zpětného financování EvidenceSprávní a finanční sankce 8 22.6.2014

9 Podmínky pro účast v zadávacím řízení - 1 1.Státní příslušnost Účast je otevřena za rovných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám z členského státu Evropských společenství a zemí, na něž se vztahuje nařízení, na jehož základě je zakázka financována. Výše uvedená podmínka platí pro dodavatele i subdodavatele. Experti najímaní uchazeči mohou být jakékoli státní příslušnosti, pokud splňují kvalitativní a finanční požadavky stanovené v pravidlech Společenství pro zadávání veřejných zakázek. 2. Původ Všechny dodávky a veškerý materiál pořízený v rámci zakázky musí pocházet z ES nebo ze způsobilé země. Výjimky z výše uvedených pravidel možné pouze na základě rozhodnutí Komise. 9 22.6.2014

10 Podmínky pro účast v zadávacím řízení - 2 3. Důvody pro vyloučení Uchazeči či zájemci jsou vyloučeni v případě, že: a) na ně byl prohlášen konkurs, jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení s věřiteli, zastavili podnikatelskou činnost, jsou předmětem řízení týkajícího se těchto věcí nebo se nacházejí na základě vnitrostátních právních či správních předpisů v podobné situaci; b)byli usvědčeni z deliktu týkajícího se profesního chování, a to rozsudkem, který má platnost res judicata (tedy takovým, proti kterému není odvolání); c)jsou vinni vážným profesním zneužitím pravomoci dokázaným jakýmkoli prostředkem, který zadavatel může zdůvodnit; d)nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle právních předpisů státu, v němž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém se má zakázka realizovat; e)byli pravomocně odsouzeni, a to rozsudkem, který má platnost res judicata, za podvod, podplácení, zločinné spolčení nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství; f)byla jim uložena správní sankce podle Článku 96, odstavce 1 finančního nařízení. 10 22.6.2014

11 Postupy při zadávání zakázek - 1 •Otevřené řízení –účastní se každý hospodářský subjekt, který má zájem, podává plnou nabídku –oznámení o zakázce zveřejněno v Ústředním věstníku EU, ústředních věstnících zemí AKT, na stránkách EuropeAid •Omezené řízení –zadavatel vybere zájemce splňující kritéria pro výběr na základě jejich žádosti o účast –vybraným zájemcům zašle zadávací dokumentaci a následně posoudí jejich soutěžní nabídky •Soutěžní vyjednávací řízení –zadavatel vyzve uchazeče dle svého výběru •Rámcová smlouva –uzavírána až na 4 roky s jedním či více hospodářskými subjekty –cílem je stanovit podmínky veřejných zakázek, jež mohou být zadány v průběhu určitého období, obzvláště s ohledem na trvání, předmět smlouvy, ceny, podmínky plnění a plánované objemy •Dynamický nákupní systém –elektronický proces pro uskutečnění běžných nákupů –Komise zatím zcela nevyužívá •Soutěžní dialog –u zvláště složitých zakázek –zadavatel vede dialog se zájemci, kteří splňují kritéria pro výběr nabídek 11 22.6.2014

12 Postupy při zadávání zakázek - 2 12 22.6.2014 SLUŽBY ≥ 200 000 € Mezinárodní omezené zadávací řízení  200 000 € a  10 000 € (ROZPOČET) /  5 000 € (ERF) 1. Rámcové smlouvy 2. Soutěžní vyjednávací řízení (ROZPOČET) / Zjednodušené řízení (ERF)  10 000 € Zakázka malého rozsahu (ROZPOČET) ≤ 5 000 € Zakázka malého rozsahu (ERF) DODÁVKY ≥ 150 000 € (ROZPOČET) > 150 000 € (ERF) Mezinárodní otevřené zadávací řízení  150 000 € a  60 000 € (ROZPOČET)  150 000 € a  30 000 € (ERF) Místní otevřené zadávací řízení  60 000 € a  10 000 € Soutěžní vyjednávací řízení (ROZPOČET)  30 000 € a  5 000 € Zjednodušené zadávací řízení (ERF)  10 000 € Zakázka malého rozsahu (ROZPOČET) ≤ 5 000 € Zakázka malého rozsahu (ERF) STAVEBNÍ PRÁCE ≥ 5 000 000 € (ROZPOČET)  5 000 000 € (ERF) 1. Mezinárodní otevřené zadávací řízení 2. Mezinárodní omezené zadávací řízení (výjimečné případy).  5 000 000 € ale  300 000 € (ROZPOČET)  5 000 000 € ale  300 000 € (ERF) Místní otevřené zadávací řízení  300 000 € ale  10 000 € (ROZPOČET) 5 000 € (ERF) Soutěžní vyjednávací řízení (ROZPOČET) Zjednodušené zadávací řízení (ERF)  10 000 € Zakázka malého rozsahu (ROZPOČET) ≤ 5 000 € Zakázka malého rozsahu (ERF

13 Postupy při zadávacím řízení – 3 P říklad: omezené řízení na služby v hodnotě 200 000 € a více 1. Oznámení o přípravě zakázky - předmět, obsah a hodnota zakázky, v Úředním věstníku Evropské unie, na internetových stránkách úřadu EuropeAid – no action 2. Oznámení o zakázce – po 30 dnech, standardní formuláře, kritéria pro výběr - žádost 3.Sestavení seznamu vybraných zájemců (shortlist) 4.Zaslání výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace vybraným zájemcům + jejich zveřejnění na internetových stránkách úřadu EuropeAid 5.Podání nabídky – ve dvou obálkách (technická nabídka, finanční nabídka), lhůta pro podání nabídky min. 50 dnů od doručení výzvy 6.Přijetí a vyhodnocení soutěžních nabídek (hodnotící výbor, kritéria) - kontrola formálních požadavků - hodnocení technických nabídek – administrativní shoda, technická shoda - hodnocení finančních nabídek 7. Vyrozumění úspěšných uchazečů 8.Příprava a podpis smluv 9.Oznámení o zadání zakázky na internetu 13 22.6.2014

14 Hodnocení nabídek Kritéria pro výběr nabídek: •jasná a nediskriminační •posouzení finančních, hospodářských, technických a odborných kvalifikačních předpokladů uchazeče Hodnocení nabídek •nestrannost a důvěrnost •posouzení technické a administrativní shody nabídky •hodnocení finanční nabídky Zakázku získá: a) soutěžní nabídka, která vedle toho, že splňuje stanovené podmínky a odpovídá pravidlům, nabídne nejnižší cenu; b) ekonomicky nejvýhodnější nabídka - nejlepší hodnota za vynaložené prostředky 14 22.6.2014

15 Granty •přímé finanční příspěvky poskytované jako dary z rozpočtu EU nebo ze zdrojů ERF za účelem financování:  akce určené na podporu dosažení cíle, který je součástí některé politiky Evropské unie, nebo cíle dohody AKT-ES či  zajištění fungování subjektu, který usiluje o dosažení cíle, který je v obecném evropském zájmu nebo je součástí některé politiky Evropské unie – tzv. operační granty •platby nekomerční povahy ze strany zadavatele konkrétnímu příjemci, •mohou být poskytnuty pouze na operaci, jejíž bezprostřední cíl je nekomerční •za žádných okolností nesmí vést k zisku (tj. musí být omezen na částku potřebnou pro vyrovnání příjmu a výdajů spojených s danou akcí) 15 22.6.2014

16 Příjemce grantu •Příjemci grantu jsou neziskové subjekty. •Příjemce grantu nese zodpovědnost za provedení operace a zůstává vlastníkem příslušných výsledků. Naopak u veřejné zakázky je vlastníkem výsledků projektu zadavatel, který důkladně dohlíží nad jeho prováděním. •Příjemce grantu obecně přispívá k financování akce s výjimkou případů, kdy je k provedení akce potřebné plné financování Společenství nebo plné financování z ERF (viz kapitola 6.2.6). V případě veřejných zakázek však dodavatel zpravidla finančně nepřispívá. 16 22.6.2014

17 Pravidla pro poskytování grantů •Kritéria způsobilosti – státní příslušnost •Programování – na základě ha¨jasně vymezených cílů, roční programy •Transparentnost •Rovné zacházení •Zákaz kumulace - na 1 akci pouze 1 grant ze zdrojů ES •Zákaz zpětného poskytování grantů - pouze náklady vynaložené po dni podpisu smlouvy •Spolufinancování - z vlastních nebo dalších zdrojů, u grantů menších než 25 000 lze osvobodit od spolufinancování •Pravidlo neziskovosti – nesmí dojít ke vzniku zisku 17 22.6.2014

18 Postupy při poskytování grantů - 1 1) Zveřejnění výzvy k podávání návrhů - na mezinárodní či místní úrovni - v otevřeném či omezeném řízení (plný návrh/koncept) Granty poskytované bez vyhlášení výzvy  v krizových situacích  subjektu právně či fakticky monopolnímu  pro specifické akce, které vyžadují zvláštní typ subjektu, pokud jde o technickou způsobilost  v případě grantů malého objemu při decentralizovaném řízení (méně než 10 000 €) 18 22.6.2014

19 Postupy při poskytování grantů - 2 •Obsah pokynů pro žadatele •Lhůta pro předkládání návrhů – minimálně 90 dnů •Kritéria způsobilosti  Způsobilost žadatele (právní a administrativní statut žadatele)  Způsobilost akce  Způsobilost nákladů Kritéria pro výběr – finanční a operační způsobilost žadatele pro realizaci akce Kritéria pro poskytnutí grantu – posouzení kvality návrhů 19 22.6.2014

20 Postupy při poskytování grantů - 3 2) Předložení návrhů  v souladu s instrukcemi uvedenými v pokynech pro žadatele  žádost, koncept projektu, prohlášení + doklady  do výše 25 000 € nejsou vyžadovány žádné doklady  u grantů nad 500 000 € a u grantů na provozní náklady nad 100 000 € musí žadatel dodat zprávu externího auditu vypracovanou schváleným auditorem 20 22.6.2014

21 Postupy při poskytování grantů - 4 3) Hodnocení konceptů/návrhů  kontrola administrativních náležitostí  ověření způsobilosti  hodnocení konceptů projektů/návrhů – na základě zveřejněných hodnotících tabulek 4) Poskytnutí grantů  písemné oznámení úspěšným žadatelům  příprava a podpis smlouvy o poskytnutí grantu  zveřejnění informace o poskytnutí grantů 21 22.6.2014

22 Děkuji za pozornost! 22 22.6.2014


Stáhnout ppt "Praktický průvodce postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci vnějších akcí Evropských společenství Ministerstvo zahraničních věcí ČR říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google