Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Zemanová.  Č ESKÝ ST Ř EDOV Ě K • Periodizace:  Raný st ř edov ě k (6.-12- století)  Vrcholný st ř edov ě k (13.- 14.st.)  Pozdní st ř edov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Zemanová.  Č ESKÝ ST Ř EDOV Ě K • Periodizace:  Raný st ř edov ě k (6.-12- století)  Vrcholný st ř edov ě k (13.- 14.st.)  Pozdní st ř edov."— Transkript prezentace:

1 Veronika Zemanová

2  Č ESKÝ ST Ř EDOV Ě K • Periodizace:  Raný st ř edov ě k ( století)  Vrcholný st ř edov ě k ( st.)  Pozdní st ř edov ě k (15.století) • vládnoucí rod P ř emyslovc ů, Lucemburk ů, Jagellonc ů • Územní expanze • D ů le ž ité mezníky: 1063, 1212, 1278, 1300,1306, 1310, 1346, 1378, 1415, 1419, 1434, 1471

3 .

4  St ř edov ě ká spole č nost je spole č ností feudální (zalo ž ena na lenních vztazích → Panovník obdarovával p ů dou své pomocníky, kte ř í mu byli zavázáni slibem v ě rnosti. Feudálové pak prop ů j č ovali poddaným p ů du a ti jim odevzdali dávky.)  K ř es ť anská spole č nost  U č ení o trojím lidu B ů h rozd ě lil lidi na ty, kte ř í se modlí (duchovní), ty kte ř í bojují (šlechta) a ty kte ř í pracují (poddaní)= d ě lba práce

5

6 Panovník a šlechta Panovník: m ě l nárok na dan ě a další poplatky. Vydával zákony a rozhodoval spory. Rozhoduje také o válce a míru aj. Šlechta: podílí se na správ ě zem ě a politickém rozhodování, zastává nejvyšší státní ú ř ady. Chrání zem proti nep ř átel ů m a brání k ř es ť anskou víru.

7  Povinností duchovního stavu bylo seznamovat lid s k ř es ť anským u č ením a dbát o spásu jejich duší  St ř edov ě ká církev byla nositelem kultury a vzd ě lanosti a ovliv ň ovala celý ž ivot č lov ě ka.  Postupn ě se bohatství a moc církve rozši ř ovalo.  Vyšší duchovenstvo (biskupové, opati aj.), ni ž ší duchovenstvo (kazatelé, fará ř i, kn ěž í v klášterech aj.)

8  Nová vrstva st ř edov ě ké spole č nosti, která se svým zp ů sobem práce a ž ivota lišila od poddaných a šlechty (u nás m ě sta vznikají hlavn ě od 13. st.)  Postupn ě stoupal hospodá ř ský a politický vliv m ě st.  I obyvatelé m ě st m ě li r ů zné postavení. Byli zde jak plnoprávní obyvatelé podílející se na správ ě m ě sta (patriciát), tak bezprávní obyvatelé m ě st (tovaryši, slu ž ky …).  Obyvatelé m ě st se ž ivili obchodem a ř emeslnou výrobou  Panovník ud ě loval m ě st ů m výsady (právo tr ž ní, va ř it pivo, mílové, hrdelní aj.)

9  Nejpo č etn ě jší vrstva (zajiš ť uje existenci p ř edchozích stav ů )  Zem ě d ě lci pracují na p ů d ě, kterou mají pronajatou od panovníka nebo šlechtice a za to musí svému pánovi odvád ě t dávky (Byli tedy poddáni feudálnímu dr ž iteli p ů dy). Zárove ň musí odvád ě t poplatky církvi.  Na venkov ě ž ili vedle bohatých sedlák ů, chudí chalupníci, rodiny podruh ů, kte ř í nem ě li pole ani vlastní d ů m a venkovská chudina.

10  Lidé, kte ř í nikam nepat ř ili, nem ě li ž ádný domov a byli t ěž ce kontrolovatelní  Tuláci, ž ebráci, kejklí ř i, prostitutky, ale také nev ěř ící (nap ř. muslimové a ž idé)

11 é.

12  Poznej jednu vrstvu st ř edov ě ké spole č nosti (šlechtic, duchovní, m ě š ť an, rolník)  Vytvo ř te 4 skupiny  Sledujte jednotlivé barevné stopy. Ka ž dá skupina má jinou barevnou stopu.

13  U č ebnice d ě jepisu- st ř edov ě k pro základní školy I., II. díl (M. Hroch a kolektiv)  Č ORNEJ, Petr: D ě jiny zemí Koruny č eské, Praha: Paseka, 1997, 315 str.  GALUŠKA, Lud ě k; MITÁ Č EK, Ji ř í; NOVOTNÁ, Lea; REISSNER, Martin: Poklady Moravy: p ř íb ě h jedné historické zem ě. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 374 str.  MENOUŠKOVÁ, Dana; M ĚŘ ÍNSKÝ, Zden ě k; LOSKOTOVÁ Irena: Krása, která h ř eje: výb ě rový katalog gotických a renesan č ních kachl ů Moravy a Slezska. Uherské Hradišt ě : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008, 183 str.  NEKUDA, Vladimír: Morava ve st ř edov ě ku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, 90 str.  VONDRUŠKA, Vlastimil: Ž ivot ve staletích-12. století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2009, 125 str.  VONDRUŠKA, Vlastimil: Ž ivot ve staletích-13 století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2010, 125 str.

14   b&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sosbi tes.cz%2Fimages%2Fstories%2F08._Stedovk_spolenost.ppt& ei=KRehUfrdBY_o4QSOg4CIAg&usg=AFQjCNErXTKrUWVIo MhJc422GruyDzt7fQ&bvm=bv ,d.bGE b&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sosbi tes.cz%2Fimages%2Fstories%2F08._Stedovk_spolenost.ppt& ei=KRehUfrdBY_o4QSOg4CIAg&usg=AFQjCNErXTKrUWVIo MhJc422GruyDzt7fQ&bvm=bv ,d.bGE   vyuce-stredoveku-zivot-rolniku/l vyuce-stredoveku-zivot-rolniku/l  erence-a- kolokvia/konference-a- kolokvia-2012.ep/ erence-a- kolokvia/konference-a- kolokvia-2012.ep/  e23.html e23.html  z/1102/stredoveke-hry-na- hrade-rostejne cast z/1102/stredoveke-hry-na- hrade-rostejne cast  Foto expozice st ř edov ě ku MZM   ziji-rytiri/fotogalerie/ ziji-rytiri/fotogalerie/54456   /evropa/cechy-a- morava/vysehradsky-gryf-- -kachle.html /evropa/cechy-a- morava/vysehradsky-gryf-- -kachle.html  pliky-zbrani-noze/mece- savle-kordy/stredoveke- mece/emeric-jeden-a- pulrucni-mec.html pliky-zbrani-noze/mece- savle-kordy/stredoveke- mece/emeric-jeden-a- pulrucni-mec.html

15  shop.cz/index.php?page=shop.p roduct_details&flypage=trh_flypa ge.tpl&product_id=956&category _id=222&option=com_virtuemart &Itemid=5&lang=cs&vmcchk=1& Itemid=5 shop.cz/index.php?page=shop.p roduct_details&flypage=trh_flypa ge.tpl&product_id=956&category _id=222&option=com_virtuemart &Itemid=5&lang=cs&vmcchk=1& Itemid=5  pedia/commons/6/6b/Crop_rotat ion_-_cs.png pedia/commons/6/6b/Crop_rotat ion_-_cs.png   /predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/spolecnost-v-ranem- stredoveku-1952/ /predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/spolecnost-v-ranem- stredoveku-1952/  C3%A1clav_II. C3%A1clav_II  em/svatci/svatci_all/dominik.htm em/svatci/svatci_all/dominik.htm  zlatakoruna.eu/historie/historie- cisterciackeho-radu/ zlatakoruna.eu/historie/historie- cisterciackeho-radu/   z/mesto_histor_hicere.xml z/mesto_histor_hicere.xml  ceskykrumlov.eu/stadt-cesky- krumlov-2/ ceskykrumlov.eu/stadt-cesky- krumlov-2/  /predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/cirkev-ve-stredoveku- 2153/ /predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/cirkev-ve-stredoveku- 2153/  C5%99emyslovci C5%99emyslovci  nky/kronika/zamozni-mestane- ustecti.html nky/kronika/zamozni-mestane- ustecti.html


Stáhnout ppt "Veronika Zemanová.  Č ESKÝ ST Ř EDOV Ě K • Periodizace:  Raný st ř edov ě k (6.-12- století)  Vrcholný st ř edov ě k (13.- 14.st.)  Pozdní st ř edov."

Podobné prezentace


Reklamy Google