Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení vyloučení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení vyloučení."— Transkript prezentace:

1 Prezentace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení vyloučení skupin obyvatel“ (KP Ostrava) Realizován za podpory: Strukturálních fondů EU a MSK (90%) se spoluúčastí SMO (10%) 9/2009

2 Projekt KP Ostrava Nositel:Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Partner:Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace Doba realizace: 1.6.2006 – 15.4.2007 9/2009

3 Financování projektu •Zdroj: Společný regionální operační program 2.570.416,80,-Kč Moravskoslezský kraj 321.302,10,-Kč Statutární město Ostrava 321.302,10,-Kč •Výše dotace: 2.891.718,90,-Kč •Předpokládané náklady projektu: 3.213.021,00,-Kč •Skutečné náklady projektu: 2.553.167,00,-Kč (79,5%) 9/2009

4 Projekt KP Ostrava Cíl: Udržet a rozvíjet proces KP ve městě Ostrava jako standardní dlouhodobě udržitelný nástroj pro zajištění optimální sítě dostupných a kvalitních sociálních služeb. Specifické cíle: •zlepšit dostupnost a zvýšit úroveň sociálních služeb na území města Ostrava •zajistit finančně efektivní poskytování služeb s důrazem na potřeby uživatelů •podporovat oborovou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb •zvýšit informovanost v oblasti sociálních služeb •aktivní zapojování veřejnosti •proškolit cílové skupiny v metodě KP •výstupy KP využít pro zkvalitnění následujícího plánovacího procesu 9/2009

5 Projekt KP Ostrava Cílové skupiny: Zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé, kteří společně vytváří a realizují plán v rámci těchto 8-mi cílových skupin: •Senioři •Občané s duševním onemocněním •Občané s mentálním postižením •Občané s jiným zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným, s civilizačním onemocněním) •Děti a rodina •Občané společensky nepřizpůsobení •Romské etnikum •Prevence kriminality a protidrogová prevence 9/2009

6 Výchozí podmínky projektu Zákon o sociálních službách: •působnost obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území •zajistit dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb •spolupracovat s dalšími subjekty •obec může zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plánovací proces v Ostravě •probíhá na území města od roku 2003 •1. komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006

7 Projekt KP Ostrava v číslech 4.5.2006 1. místo projektu KP Ostrava celkovém hodnocení VŘ (91,62% b) 1.6.2006 úvodní seminář k projektu (89 osob) 8.6.2006 kulatý stůl na téma spolupráce se soukromými subjekty (35 osob) 8/2006analýza – mapování poskytovatelů sociálních služeb (119 subjektů) 14.-15.9.2006vzdělávací seminář pro členy manažerského týmu (27 osob) 9/2006průzkum specifických potřeb občanů města Ostravy (499 občanů) 18.-30.10.2006situační SWOT analýzy v jednotlivých pracovních skupinách 1/2007návrh 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 1/2007změna organizační struktury KP (8PS a 4PPS 11PS) 2/2007vzdělávací semináře pro nové členy KP a zaměstnance ÚMOb 28.2.2007 revize 1. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (eSRP) 20.3.2007vzdělávací seminář pro další účastníky KP 21.3.2007konference k procesu konzultací KP (158 účastníků) 15.4.2007ukončení projektu 30.4.2007 předložení závěrečné zprávy a žádosti o platbu

8 Úspěchy projektu kladné stránky •rozšíření nabídky sociálních služeb a souvisejících aktivit v r. 2007 vznik nových služeb (azylový dům pro matky v tísni, denní centrum pro seniory a pro osoby s mentálním postižením, startovací byty pro osoby ohrožené soc. vyloučením, poradenské služby, rozvoj dobrovolnictví) •zkvalitnění informovanosti o sociálních službách v r. 2007vydání Informačních průvodců •rozšíření partnerství a spolupráce samosprávy s NNO a ostatními poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit •aktivní podíl na vytváření a následné korekci dokumentu 2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ze strany občanů a NNO 9/2009

9 Úspěchy projektu kladné stránky •zapojení 1 780 osob (zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti) do aktivit projektu •zajištění finančních prostředků na podporu činnosti nestátních poskytovatelů soc. služeb a souvisejících aktivit v dotačním řízení města 37,3 mil. Kč pro rok 2007 9/2009

10 Problémy při realizaci negativa •neustavení Koordinační skupiny KP z důvodu voleb do obecních samospráv a výměny politické reprezentace •celková revize 1. KPRSS byla zpracována až k 31.3. 2007 z důvodu potřebnosti delší doby pro zpracování software pro elektronický systém revize projektů (eSRP) •zkrácení období realizace akce o 1 měsíc vč. snížení nákladů projektu, zapojení finančního manažera do projektu až od 8/2006 (organizační náročnost v rámci vnitřní struktury magistrátu) •časová náročnost – krátká doba na realizaci projektu (revize 1. KP a návrh 2.KP), udržení motivace členů pracovních skupin 9/2009

11 Udržitelnost, současnost, návaznost •realizace 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 – každoročně vyhodnocován •funkční proces komunitního plánování – v současné době stále aktivně pracuje 11 pracovních skupin (v čele manažer a kontaktní osoba, celkem se na procesu podílí cca 203 osob) •dotační řízení každoročně vyhlašované SMO, z rozpočtu SMO vyčleněno na financování sociálních služeb a souvisejících aktivit zajišťovaných NNO v r. 2007 37,3 mil. Kč v r. 200855 mil. Kč v r. 200960 mil. Kč 9/2009

12 Udržitelnost, současnost, návaznost •podpora města žádostem NNO o finanční podporu z EU (finanční, formální podpora) - v r. 2007 dotace na úroky z úvěru na zajištění předfinancování 1,8 mil. Kč - v r. 2008 dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektových žádostí podávaných do relevantních výzev 409,7 tis. Kč •rozvoj a vznik nových sociálních služeb v r. 2008(19 nových nebo rozšířených služeb, např. odlehčovací služby, poradenské služby,nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, rozšíření bydlení s doprovodným sociálním programem, krizová pomoc, transformace DpS na domov se zvl. režimem pro osoby bez přístřeší) v r. 2009(13 nových nebo rozšířených služeb, např. rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP, vznik noclehárny pro ženy, podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním) 9/2009

13 Udržitelnost, současnost, návaznost •elektronický systém revize projektů (eSRP) – provoz zahájen v roce 2006, rozšíření systému o ukazatele soc. služeb a souvisejících aktivit v roce 2009 •Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava (2009) •webové stránky www.kpostrava.czwww.kpostrava.cz •každoročně aktualizujeme a vydáváme Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava •od r. 2008 realizujeme akci Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit (2008, 2009 ) •Kariéra 2009+ (účast 4 NNO na Veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy VŠ, prezentace nestátního neziskového sektoru jako zaměstnavatele v rámci KP), chystáme účast i v r. 2010 9/2009

14 Udržitelnost, současnost, návaznost •spolupořadatelé Konference: Rozvoj dobrovolnictví v Ostravě 2009, ocenění dobrovolníků, kteří působí v NNO za rok 2008 •uspořádání 5ti kulatých stolů o dobrovolnictví v roce 2008 •3. místo a čestné uznání městu Ostrava v kategorii komunitní plánování sociálních služeb MV ČR a MŽP ČR – O LIDECH S LIDMI cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO (2008) •Cena kvality v sociální péči - cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb (2008) •příprava na 3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 9/2009

15 Děkuji za pozornost Mgr. Olga Pelechová Statutární město Ostrava, magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví opelechova@ostrava.cz 9/2009


Stáhnout ppt "Prezentace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení vyloučení."

Podobné prezentace


Reklamy Google