Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizován za podpory:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizován za podpory:"— Transkript prezentace:

1 Realizován za podpory:
Prezentace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení vyloučení skupin obyvatel“ (KP Ostrava) Realizován za podpory: Strukturálních fondů EU a MSK (90%) se spoluúčastí SMO (10%) 9/2009

2 Projekt KP Ostrava Nositel: Statutární město Ostrava Magistrát
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Partner: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace Doba realizace: – 9/2009

3 Financování projektu Zdroj:
Společný regionální operační program ,80,-Kč Moravskoslezský kraj ,10,-Kč Statutární město Ostrava ,10,-Kč Výše dotace: ,90,-Kč Předpokládané náklady projektu: ,00,-Kč Skutečné náklady projektu: ,00,-Kč (79,5%) 9/2009

4 Projekt KP Ostrava Cíl: Specifické cíle:
Udržet a rozvíjet proces KP ve městě Ostrava jako standardní dlouhodobě udržitelný nástroj pro zajištění optimální sítě dostupných a kvalitních sociálních služeb. Specifické cíle: zlepšit dostupnost a zvýšit úroveň sociálních služeb na území města Ostrava zajistit finančně efektivní poskytování služeb s důrazem na potřeby uživatelů podporovat oborovou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb zvýšit informovanost v oblasti sociálních služeb aktivní zapojování veřejnosti proškolit cílové skupiny v metodě KP výstupy KP využít pro zkvalitnění následujícího plánovacího procesu 9/2009

5 Projekt KP Ostrava Cílové skupiny:
Zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé, kteří společně vytváří a realizují plán v rámci těchto 8-mi cílových skupin: Senioři Občané s duševním onemocněním Občané s mentálním postižením Občané s jiným zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným, s civilizačním onemocněním) Děti a rodina Občané společensky nepřizpůsobení Romské etnikum Prevence kriminality a protidrogová prevence 9/2009

6 Výchozí podmínky projektu
Zákon o sociálních službách: působnost obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území zajistit dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb spolupracovat s dalšími subjekty obec může zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plánovací proces v Ostravě probíhá na území města od roku 2003 1. komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006

7 Projekt KP Ostrava v číslech
místo projektu KP Ostrava celkovém hodnocení VŘ (91,62% b) úvodní seminář k projektu (89 osob) kulatý stůl na téma spolupráce se soukromými subjekty (35 osob) 8/2006 analýza – mapování poskytovatelů sociálních služeb (119 subjektů) vzdělávací seminář pro členy manažerského týmu (27 osob) 9/2006 průzkum specifických potřeb občanů města Ostravy (499 občanů) situační SWOT analýzy v jednotlivých pracovních skupinách 1/2007 návrh 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 1/2007 změna organizační struktury KP (8PS a 4PPS PS) 2/2007 vzdělávací semináře pro nové členy KP a zaměstnance ÚMOb revize 1. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (eSRP) vzdělávací seminář pro další účastníky KP konference k procesu konzultací KP (158 účastníků) ukončení projektu předložení závěrečné zprávy a žádosti o platbu

8 Úspěchy projektu kladné stránky
rozšíření nabídky sociálních služeb a souvisejících aktivit v r vznik nových služeb (azylový dům pro matky v tísni, denní centrum pro seniory a pro osoby s mentálním postižením, startovací byty pro osoby ohrožené soc. vyloučením, poradenské služby, rozvoj dobrovolnictví) zkvalitnění informovanosti o sociálních službách v r vydání Informačních průvodců rozšíření partnerství a spolupráce samosprávy s NNO a ostatními poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit aktivní podíl na vytváření a následné korekci dokumentu 2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ze strany občanů a NNO 9/2009

9 Úspěchy projektu kladné stránky
zapojení osob (zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti) do aktivit projektu zajištění finančních prostředků na podporu činnosti nestátních poskytovatelů soc. služeb a souvisejících aktivit v dotačním řízení města 37,3 mil. Kč pro rok 2007 9/2009

10 Problémy při realizaci negativa
neustavení Koordinační skupiny KP z důvodu voleb do obecních samospráv a výměny politické reprezentace celková revize 1. KPRSS byla zpracována až k z důvodu potřebnosti delší doby pro zpracování software pro elektronický systém revize projektů (eSRP) zkrácení období realizace akce o 1 měsíc vč. snížení nákladů projektu, zapojení finančního manažera do projektu až od 8/2006 (organizační náročnost v rámci vnitřní struktury magistrátu) časová náročnost – krátká doba na realizaci projektu (revize 1. KP a návrh 2.KP), udržení motivace členů pracovních skupin 9/2009

11 Udržitelnost, současnost, návaznost
realizace 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 – každoročně vyhodnocován funkční proces komunitního plánování – v současné době stále aktivně pracuje 11 pracovních skupin (v čele manažer a kontaktní osoba, celkem se na procesu podílí cca 203 osob) dotační řízení každoročně vyhlašované SMO, z rozpočtu SMO vyčleněno na financování sociálních služeb a souvisejících aktivit zajišťovaných NNO v r ,3 mil. Kč v r mil. Kč v r mil. Kč 9/2009

12 Udržitelnost, současnost, návaznost
podpora města žádostem NNO o finanční podporu z EU (finanční, formální podpora) - v r dotace na úroky z úvěru na zajištění předfinancování 1,8 mil. Kč - v r dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektových žádostí podávaných do relevantních výzev 409,7 tis. Kč rozvoj a vznik nových sociálních služeb v r (19 nových nebo rozšířených služeb, např. odlehčovací služby, poradenské služby,nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, rozšíření bydlení s doprovodným sociálním programem, krizová pomoc, transformace DpS na domov se zvl. režimem pro osoby bez přístřeší) v r (13 nových nebo rozšířených služeb, např. rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP, vznik noclehárny pro ženy, podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním) 9/2009

13 Udržitelnost, současnost, návaznost
elektronický systém revize projektů (eSRP) – provoz zahájen v roce 2006, rozšíření systému o ukazatele soc. služeb a souvisejících aktivit v roce 2009 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava (2009) webové stránky každoročně aktualizujeme a vydáváme Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava od r realizujeme akci Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit (2008, 2009 ) Kariéra (účast 4 NNO na Veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy VŠ, prezentace nestátního neziskového sektoru jako zaměstnavatele v rámci KP), chystáme účast i v r. 2010 9/2009

14 Udržitelnost, současnost, návaznost
spolupořadatelé Konference: Rozvoj dobrovolnictví v Ostravě 2009, ocenění dobrovolníků, kteří působí v NNO za rok 2008 uspořádání 5ti kulatých stolů o dobrovolnictví v roce 2008 3. místo a čestné uznání městu Ostrava v kategorii komunitní plánování sociálních služeb MV ČR a MŽP ČR – O LIDECH S LIDMI cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO (2008) Cena kvality v sociální péči - cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb (2008) příprava na 3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 9/2009

15 Děkuji za pozornost Mgr. Olga Pelechová
Statutární město Ostrava, magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9/2009


Stáhnout ppt "Realizován za podpory:"

Podobné prezentace


Reklamy Google