Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Němčina jako jazyk humanitních věd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Němčina jako jazyk humanitních věd"— Transkript prezentace:

1 Němčina jako jazyk humanitních věd
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Němčina jako jazyk humanitních věd

2 Motivace mizení němčiny z Česka
němčina jako jazyk české kulturní paměti a jako jazyk humanitních věd (na rozdíl od zejména komunikační funkce angličtiny) nedostatek všeobecné vzdělanosti absolventů gymnázií

3 Studijní modul Němčina jako jazyk humanitních věd, unikátní svou náplní a vysokou mírou interdisciplinarity, inovuje bakalářské studium německé filologie a zásadně rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů. V novém modulu je propojeno 7 základních disciplín humanitních věd (podílejících se podstatně na tvorbě národní i individuální identity), historie, filozofie, obecná lingvistika, dějiny umění, srovnávací religionistika, medievistika a sociologie), jež se vyučují v německém jazyce a jež předávají studentům také základy německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Nový studijní modul se snaží „zachránit“ němčinu jako jazyk humanitních věd, jako jazyk kulturní paměti českého národa a reaguje na mezery vzniklé na edukačním i pracovním trhu pod vlivem prudkého nástupu angličtiny jako nové linguae francae sjednocené Evropy.

4 Nový modul zprostředkuje absolventům čtyři vzájemně propojené kompetence:
důkladnou znalost němčiny všeobecný přehled po šesti klasických oborech humanitních věd + hluboké znalosti v jedné z vybraných disciplín odpovídající nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia tohoto oboru znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků jmenovaných vědních disciplín pochopení, že jazyk není jen komunikačním nástrojem, nýbrž ve své kognitivní funkci především „organonem poznání“.

5 Přínos pro cílovou skupinu:
cílová skupina získá unikátní typ vzdělání: šíře interdisciplinárního záběru, obecně kulturní přehled o dějinách a kultuře německy mluvících zemí (v propojení s vlastními národními kulturními dějinami), filologický (nikoli pouze spotřebně-komunikační) přístup k jazyku a textům, atraktivita studia (volnost zaručená modulární organizací, zahraniční studium jako integrální součást studia, zahraniční odborníci jako hostující profesoři atd.) získané vzdělání podstatně zvýší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce (oproti současným nabízeným germanistickým studijním programům), absolventi zaplní reálně existující trhliny na trhu práce: archiváři, historikové schopní číst německé archivní materiály/texty, jež jsou součástí kánonu textů české literatury/ historie, praktičtí historikové, sociologové, kulturní žurnalisté, pracovníci v kulturně-politické sféře schopni fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů, …

6 ... vědecké profese s nezploštělým, neprovinčním pohledem na vlastní národní kulturu, schopni komunikovat problematiku na nejvyšší vědecké i politické úrovni, učitelé humanitních oborů vyzbrojení vynikajícími znalostmi němčiny a interdisciplinární šíří záběru absolventi se stanou multiplikátory obecné snahy „zachránit“ němčinu coby jazyk kulturní paměti české národní kultury, zachovat multilingvní prostředí typické pro střední Evropu, posílit konkurenceschopnost němčiny coby jazyka vědy a budou vysílat signály do širší kulturní veřejnosti chápající nutnost nezploštělého a nešovinistického pohledu na národní kulturu a současně nutnost ovládat vedle angličtiny i jiný jazyk plnící jiné funkce proškolení akademičtí pracovníci a studenti doktorandských studií různých oborů FF a UP budou moci včlenit získané znalosti a jazykové kompetence do výzkumu a výuky ve svých kmenových oborech.

7 Monitorovací indikátory
Celkem podpořených studentů VŠ 1140 z toho studenti oboru německá filologie 900 z toho ostatní studenti UP 40 z toho studenti partnerské univerzity 40 z toho studenti kombinovaného vzdělávání 160 Celkem podpořených akademických pracovníků 20 Počet vytvořených/inovovaných kurzů: 37 – 50 Počet vytvořených studijních opor: 19 – 19

8 Tým

9 KA1 analýza potřeb Informační brožura pro studenty UP a širokou veřejnost o místě filologií v současné vysokoškolské edukační nabídce ČR a v současném světě, na FF UP se studuje filologie, jejíž součástí je výzkumná zpráva z anketního šetření mezi studenty gymnázií a VŠ, „k čemu dnes studovat cizí jazyky (se zvláštním ohledem na němčinu)?“

10 Byla definitivně ustanovena skupina předmětů/ podmodulů, z nichž se bude nový modul skládat:
odborná němčina jako jazyk humanitních věd historie filozofie obecná jazykověda sociologie srovnávací religionistika a judaistka medievistika dějiny umění

11 Propagační brožura Němčina jako jazyk humanitních věd

12 vytvoření modelového rastru a modelového návrhu kurikula (filozofie) na webu projektu
vytvoření webových stránek projektu (

13 Úspěšné ukončení KA2 inovace studijního programu, vytvoření nového podmodulu, vytvoření a sepsání kurikulních listů 50 (oproti proponovaným 37) nových/ inovovaných kurzů

14 + Odborné předměty v šesti podmodulech:
Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení 2. Úvod do studia historie 3. Úvod do studia filozofie 4. Úvod do studia jazyka 5. Úvod do sociologie 6. Úvod do srovnávací religionistiky 7. Úvod do studia medievistiky 8. Úvod do studia dějin umění + Odborné předměty v šesti podmodulech:

15 Modul historie 9. Česko-německé vztahy v 19. a 20. století
10. Josefinismus jako osvícenský absolutismus 11. Dějiny 20. století 12. Rasismus – teorie a dějiny 13. Dějiny 19. století 14. Dějiny raného novověku 15. Pomocné vědy historické

16 Modul filozofie 16. Zvláštní cesta rakouské filozofie
17. Myšlenkové postoje a koncepce vybraných německo-židovských filozofů 18. Formální logika a argumentační teorie 19. Kurz četby filozofických textů 20. Německá romantika: filozofie německého idealismu 21. Teorie poznání a jiné epistémy

17 Modul obecná a srovnávací jazykověda
22. Obecná jazykověda 23. Metody jazykové analýzy 24. Česko-německá kontrastivní lingvistika 25. Dějiny německé lingvistiky v kontextu 26. Psycholingvistika 27. Sociolingvistika

18 Modul sociologie 28. Dějiny sociologických teorií
29. Gender a identita 30. Sociologie kultury 31. Sociologie náboženství 32. Sociologie umění

19 Modul srovnávací religionistika a judaistika
33. Dílčí obory/témata religionistiky 34. Polymetodologická analýza vybraných biblických textů 35. Proces vzniku monotheistických náboženství 36. Problematika magie a její recepce v religionistice 37. Gnóze na rozhraní mezi náboženstvími 38. Bible jako text

20 Modul medievistika 39. Úvod do dějin středověku
40. Německy psaná středověká literatura v českých zemích 41. Úvod do diachronní lingvistiky 42. Realita všedního dne v literárních textech středověku 43. Dějiny starší německé literatury v evropském kontextu

21 Modul dějiny umění 44. Umění středověku v českých zemích ve vztahu k jejich sousedům 45. Kapitoly z dějin umění Německa a Rakouska 46. Umění v době Přemyslovské 47. Umění renesance a baroka 48. Umění 20. století 49. Kapitoly z dějin umění českých Němců a židů 50. Základy obrazové sémiotiky

22 KA4: nábor a přijetí účastníků vzdělávání
Dopis ředitelům gymnázií + propagační brožura Propagační setkání absolventů germanistiky Příprava a realizace přijímacího řízení v rámci PŘ na FF UP Vyhodnocení přijímacího řízení: Počty: (přihlášení/přijatí/nastoupivší): 93 – 90 – 33 (první ročník 2011) – 71 – 26 (první ročník 2012) 45 – 45 – 15 (první ročník 2013) + stávající studenti 2. a 3. ročníku

23 Informace: tzv. „modrá kniha“
Dny otevřených dveří FF UP Veletrhy a festivaly vzdělávání Placené inzerce

24 Propagační setkání absolventů germanistiky (25.6.2011)

25 KA5: pilotní ověření inovovaného studijního programu: vyučování v nových kurzech
ZS 2011– LS 2013 výuka v cca 200 nových/ inovovaných kurzech s cca 2000 frekventanty výuka na partnerské univerzitě v Ostravě

26 Týdenní blokový kurz Jazyk jako organon poznání v Račím údolí 22. –27

27 Vytváření studijních opor: učebnice – skripta – readery
Karsten Rinas / Birgit Gunsenheimer / Veronika Opletalová: Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache

28 Vytváření studijních opor: učebnice – skripta – readery
Sabine Voda-Eschgfäller / Milan Horňáček: Kulturgeschichtliche Daten zur deutschmährischen Literatur Ingeborg Fialová: Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur Jörg Krappmann: Einführung in die Erkenntnistheorie als Einführung in die Philosophie Karsten Rinas: Einführung in die Sprachwissenschaft Alžběta Peštová (ed): Wolfgang Kraus: Návrat jedince Marie Krappmann: Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft Jiří Černý a kol.: Einführung in die germanistische Mediävistik Jiří Černý: Arbeitsblätter zur Einführung in die Mediävistik Jiří Černý: Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte

29 Vytváření studijních opor: učebnice – skripta – readery
Milan Horňáček / Sabine Voda-Eschgfäller: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte von der Aufklärung bis in die Nachkriegszeit Jörg Krappmann / Marie Krappmann / Karsten Rinas: Sprachphilosophie Jörg Krappmann: Neuere Tendenzen in der Erkenntnistheorie Iveta Zlá: Sonderweg der österreichischen Philosophie Martin Mostýn: Methoden der Textanalyse Lenka Vaňková:Tschechisch-deutsche Kontrast- und Kontaklinguistik Sabine Voda-Eschgfäller: Einführung in die Theorie des Postkolonialismus Marie Krappmann: Polymethodologische Zugangsweisen in der Religionswissenschaft. Dargestellt am Buch Ezechiel Marie Krappmann: Entstehung und Entwicklung des Monotheismus

30 Workshop: Jazyk jako organon poznání
Referenti Prof. Dr. Manfred Weinberg (Univ. Konstanz) • Prof. Dr. Dieter Anton Binder (Univ. Graz) • Prof. Dr. Steffen Höhne (Univ. Weimar und Jena) • Doz. Dr. Peter Becher (Adalbert Stifter Verein, München) • Dr. Ulrich Fröschle (TU Dresden) • Prof. Dr. Helmut Glück (Univ. Bamberg) • Mgr. Lucie Ceralová (Musikhochschule Dresden) • Prof. Dr. Christian Kluttig (Musikhochschule Dresden) • Prof. Dr. Nadras Balogh (Univ. Cluj) • Prof. Dr. Bernard Seewann (Univ. Pécs).

31 Ohlasy „Výhodou či přínosem studijního oboru Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften je fakt, že jeho obsah tvoří šest humanitních věd, které vhodným způsobem doplňují klíčovou disciplínu – německou filologi.“ „Náplň studia je zajímavá i přínosná. Přístup pedagogů výborný: těžko bych našla něco, co by mě tu nenadchlo.“ „Nově zavedený obor nutil jednotlivé vyučující k týmové spolupráci (nejen na organizační, nýbrž i na odborné úrovni), což v ‚uzavřených vysokoškolských kruzích‘ není vždy zvykem. Bylo to velmi přínosné.“ „V prvním ročníku jsme utrpěla mírný šok z přemíry informací, oborů, předmětů, ten pak ale přešel, člověk se začal stávat závislým na německy psané literatuře, na seminářích s kulturně-filozofickými tématy a vůbec na celém oboru, který obohacuje ducha a přitom je praktický pro další kariéru. Bylo to dobrá volba nastoupit do tohoto studia a vytrvat v něm.“  „Studenti získají řadu faktografických informací, jsou systematicky vedeni k jisté odborné profilaci, což se pak nepochybně odráží při volbě tématu jejich bakalářské diplomové práce a témat prací seminárních.“

32 „Nový obor mě přinutil přemýšlet o germanistice/německé filologii jinak než dosud. A o jazyce – nikoli jen jako o nástroji komunikace, nýbrž o nástroji myšlení, tvůrci idejí (a ideologií), snad dokonce – v metaforách – tvůrci reality.“ „Myslím, že jsme z kurzů historie lépe vzdělaní než odborní historikové. A umíme navíc německy!“ „Úzká spolupráce mezi jednotlivými moduly pomohla překonat tradiční uzavřenost jednotlivých disciplín, zejména přiblížila, či dokonce vrátila lingvistické/gramatické obory do svazku kulturně-historických filologických oborů.“ „Vytvářet zcela nové studijní opory bylo velmi pracné, ale obohatilo to můj badatelský obzor.“ „Nikdy jsem netušila, že jsme jako kolektiv učitelů germanistiky schopni odborně pokrýt 7–8 odborných disciplín: to je půl filozofické fakulty!“ •  „Zajímavé byly přednášky hostujících profesorů v rámci projektu a diskuse s nimi.“ „Týdenní intenzivní kurz v Račím údolí byl skvělý!“ „Jednoznačně se zlepšila obecná vzdělanostní úroveň studentů – a snad i jejich němčina.“ „V seminářích (filozofie a religionistiky) jsme četli zajímavé texty, ke kterým bychom se jinak nedostali.“


Stáhnout ppt "Němčina jako jazyk humanitních věd"

Podobné prezentace


Reklamy Google