Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz informační gramotnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz informační gramotnosti"— Transkript prezentace:

1 Kurz informační gramotnosti
INFOGRAM Kurz informační gramotnosti

2 O čem to bude O práci s informacemi O vyhledávání informací
O psaní vlastních prací O bezpečnosti informací

3 Co nás dnes čeká? Seznámení s tématem, vyhledávání informací
Práce se zdroji a dokumenty Vytváření dokumentů, forma prací, metadata Bezpečnost informací

4 Seznámení s tématem, vyhledávání informací
Počátkem práce na nějakém úkolu je vždy získávání potřebných informací, přitom narážíme na dva základní problémy: Jak a kde informace vyhledat? Jak rozpoznat relevantní a kvalitní informace?

5 Co je třeba si ujasnit formulovat vlastní informační potřebu (Co hledám?) zjistit dostupné zdroje informací (Kde to budu hledat?) vytvořit si plán, strategii vyhledávání (Jak budu postupovat?) formulovat dotaz (Jak se zeptám na to, co potřebuji?) přeformulovat dotaz podle získaných dotazů (Jak se zeptám lépe?)

6 Kde hledat Internetové vyhledávače Klíčové publikace k tématu
Knihovní katalogy Digitální knihovny Elektronické inf. zdroje, databáze

7 Důležité zdroje Česká národní bibliografie: CASLIN – Souborný katalog ČR: JIB – Jednotná informační brána: WorldCat: Google Book Search: Google Scholar:

8 Jak formulovat dotaz seznamte se s prostředky užívanými v konkrétním informačním zdroji, nepodceňujte výběr klíčových slov, používejte jednoduché termíny, dotaz podle potřeby omezujte, konkretizujte nebo rozšiřujte, používejte služby pokročilého vyhledávání, která vám umožní přesnější formulaci dotazu

9 Jak formulovat dotaz podle možností využívejte různých operátorů (Booleovské operátory and, or, not; distanční operátory near, adjacent (adj), followed by) nebo znamének + a –, závorky (spojovník, středník, dvojtečku) pro hledání frází používejte krácení podle slovních kořenů a zástupné symboly jako (*,?, $, %), vyhledávejte podle polí a kategorií,

10 Jak formulovat dotaz mějte na mysli synonymii, polysémii, dvojznačnost a podobné jazykové jevy, dotaz jim přizpůsobte, nespokojte se s prvním výsledkem, dotaz dále pilujte

11 Jak poznat kvalitní zdroj
dokument je oficiálně vydaný, má nějaké identifikační číslo (ISBN nebo ISSN u periodických dokumentů), je uveden autor, autorem je osoba, která je uznávaným odborníkem v dané oblasti nebo je dostatečně věrohodná v případě odborné práce je tato vydaná u vydavatelství, které se zabývá publikací odborné literatury

12 Jak poznat kvalitní zdroj
dokument je zveřejněn pod záštitou věrohodné instituce v dokumentu jsou uvedeny zdroje, které byly použity dokument splňuje všechny náležité požadavky na formu

13 Na co dbát při výběru zdrojů
Přiměřené množství Kvalita Důvěryhodnost Aktuálnost Názorová pestrost Tématické zaměření (přesnost, relevance) Odbornost Původnost PEČLIVÝ VÝBĚR!!!

14 Typy dokumentů podle druhu a funkce
vědecké, výukové, populárně-naučné, výrobně-technické, politické, administrativní, umělecké, kulturní, soukromé.

15 Typy dokumentů podle formy
písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, elektronické (digitální), multimediální.

16 Typy dokumentů podle původnosti
primární, sekundární (zdroje, které nějakým způsobem zprostředkují primární zdroj – databáze, citace v jiném dokumentu…), terciální (zpřístupnění přes dva zdroje).

17 Typy zdrojů podle míry kontinuity
periodika (dokumenty vydávané v pravidelných intervalech, které na sebe tématicky navazují), nepravá periodika (dokumenty, které na sebe navazují a vycházejí pod stejným názvem, ale nejsou vydávány pravidelně), neperiodické klasické dokumenty, polokontinuitní dokumenty (edice), seriály (časopisy).

18 Zásady práce s dokumenty
postupujte systematicky, vždy jděte po podstatě, dokument si napřed projděte zběžně, podrobně nastudujte jen to co opravdu potřebujete, dělejte si poznámky, poznámky si opatřujte citacemi, ať víte, z kterého dokumentu pocházejí, vytvořte si v dokumentech a poznámkách systém, všechny použité zdroje v práci CITUJTE!

19 Citace Norma ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

20 Obecný vzorec citace Primární odpovědnost. Název díla : podnázev díla. Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo.

21 Monografie (klasické publikace)
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla : podnázev díla. Označení vydání. Místo vydání: Nakladatelství, Rok vydání. Počet stran. Standardní číslo. KOHOUT, Jaroslav. Rétorika : Umění mluvit a jednat s lidmi. 3.vyd. Praha : Management press, s. ISBN

22 Seriály Název. Ročník, číslo seriálu. Místo vydání: Nakladatelství, Rok vydání. Standardní číslo. CHIP : magazín informačních technologií. roč. 1999, č Praha : Vogel, ISSN  CHIP : magazín informačních technologií. Praha: Vogel, ISSN (pokud necitujeme určité číslo)

23 Články ze seriálů (Autor) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název seriálu. Místo vydání: Nakladatelství, Rok vydání. Ročník, číslo seriálu, Rozsah / lokace (stránky od – do). Standardní číslo. KOLBABA, Jiří. Z tisíce a jedné noci. Koktejl : Geografický magazín. 2007, roč. 16, č. 3, s ISSN

24 Webové stránky (Autor) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název stránky [online]. Místo vydání: vydavatel, datum publikování, poslední revize. [cit. Datum citování]. Dostupný z WWW: <URL stránky>. DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. ©1997, last revision 20th of January 1998 [cit ]. Dostupný z WWW: < Code of Ethics of the American Library Association. American Library Association [online]. American Library Association, ©2007 , Adopted June 28, 1995 [cit ]. Text v angličtině. Dostupný z WWW: < (konkrétní text z webové stránky, bez autora)

25 Elektronický seriál Název. Typ média. Místo vydání : Vydavatel, datum vydání. [cit. Datum citování]. Dostupný z WWW: <URL stránky>. Standardní číslo. Knižnice a informácie [online]. Martin (Slovensko) : Matica Slovenská, [cit ]. Dostupné zo: <

26 Článek v elektronickém seriálu
(Autor článku) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název seriálu [Typ média]. Datum vydání, ročník, číslo. [cit. Datum citování]. Dostupný z WWW: <URL stránky>. Standardní číslo. VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Reklama na internetu a její pravidla. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < ISSN

27 Akademické práce (Autor) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Místo vydání : Vydavatel (škola), rok vydání. Rozsah. Vedoucí práce (poznámka) Jméno vedoucího práce. BOHUŇOVSKÁ, J. Problematika zadávání veřejných zakázek. Brno: Rašínova vysoká škola s.r.o., s. Vedoucí práce JUDr. et Mgr. Petr Kroupa, Ph.D.

28 Sborník a příspěvek ve sborníku
(Autor příspěvku) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In Název zdrojového dokumentu (sborníku). Autor/ editor sborníku. Vydání. Místo vydání: Nakladatelství, Rok vydání. Rozsah / lokace (stránky od – do). Standardní číslo.  Ženy v ekonomii :   sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí Joan Violet Robinsonové. Editor Václav Jurečka. Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2004. 211 s. ISBN  VARADZIN, F. Rosa Luxemburková – život a dílo. In: Ženy v ekonomii:   sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí Joan Violet Robinsonové. Editor Václav Jurečka. Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2004. 211 s. ISBN 

29 Důležité odkazy

30 Požadavky na strukturu prací
norma ČSN ISO Dokumentace: formální úprava disertací a podobných dokumentů. Forma práce - 3 části: vstupní oddíl (př. obálka, titulní list, resumé, klíčová slova..) hlavní oddíl (úvod, jádro práce, závěr, přílohy, bibliografický soupis) koncový oddíl (rejstříky)

31 Vstupní oddíl titulní list
obsah – kvalitní grafická úprava, správné stránkování

32 Vstupní oddíl – u závěrečných prací
obálka čestné prohlášení – soulad se zákonem č. 121/200 Sb. O právu autorském a právech souvisejících s právem autorským poděkování (volitelné) anotace a klíčová slova – v češtině i angličtině

33 Hlavní oddíl Části : úvod jádro (kapitoly a podkapitoly) závěr
seznam literatury přílohy, rejstříky, seznam zkratek..

34 Hlavní oddíl Úvod stručný a výstižný od obecného ke specifickému
základní informace o obsahu práce, zařazení práce do vědeckého oboru proč bylo téma zvoleno? stanovení cíle práce metoda zpracování a stručná charakteristika struktury celé práce může obsahovat hypotézy, předpokládané výsledky apod. Spolu se závěrem se úvod doporučuje psát až po dokončení celé práce.

35 Hlavní oddíl Jádro členění na kapitoly, podkapitoly, odstavce
1. Kapitola 1.1 Podkapitola 1.1.1 Podřazená podkapitola různé styly pro různé úrovně nadpisů hlavní kapitoly začínají na nové stránce členění textu – 2 pravidla: První část práce se zabývá teorií, má většinou kompilační charakter. Je nutné důsledně uvádět zdroje informací. Druhá část je praktická nebo analytická ( s grafy, tabulkami apod.)

36 Hlavní oddíl Závěr shrnutí práce hodnocení dosažených výsledků
lze také navrhnout námět pro další související práci

37 Hlavní oddíl Seznam literatury seznam všech použitých zdrojů informací
správná forma bibliografické citace vhodné zdroje seřadit abecedně očíslovat, nerozlišovat zdroje tištěné, elektronické apod.

38 Hlavní oddíl Přílohy původní či převzaté grafy tabulky
obrázky, mapy, vzory dokumentů atd. seznam příloh

39 Stránkování od titulního listu, čísla na stránce zobrazovat až od počátku hlavní části (př. Úvod) přílohy se nestránkují formát stránkování doporučený rozsah 40 – 60 stran

40 CD-R jako příloha bakalářské práce
CD jako příloha v JEDNOM výtisku BP 3 soubory: Celá BP ve formátu .doc Celá BP ve formátu .pdf Dokument MS Word - název BP, anotaci a klíčová slova v češtině a angličtině

41 Úprava textu norma ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem. Typ písma: Times New Roman Základní velikost písma: 12 bodů Řádkování: 1,5 Zarovnání: do bloku Okraje: vlevo 3,5 cm, vpravo 2,5 cm, nahoře 2,5 cm, dole 3,5 cm Odlišení kapitol (ne více jak 3 typy písma), důležité části textu zvýraznit tučně. Pro stejné úrovně kapitol stejné formátování.

42 Vazba závěrečné práce Na co si dát pozor:
vyberte knihařství, na které máte reference kontaktujte knihařství ohledně doby zhotovení vazby nenechávejte vazbu na poslední chvíli – výroba desek dopředu je lepší donést práci vytištěnou na škole odevzdáváte 2 výtisky na desky si necháte vyrazit: název školy, bakalářská práce, vaše jméno, rok prohlédněte si zpracování než práci zadáte

43 Vazba závěrečné práce Doporučujeme: http://www.ediplomky.cz/

44 Nejčastější chyby ve VŠ pracích
gramatické stylistické chybí závěrečná korektura chyby v citování chyby v uvádění použité literatury chyby v seznamu zkratek chyby v přílohách

45 Anotace (Annotation) povinná součást BP v češtině a angličtině
stručný popis dokumentu a jeho obsahu většinou je součástí bibliografická citace stručná a výstižná rozsah max. 200 slov (alespoň 10 řádků)

46 Resumé (Summary) shrnuje nejdůležitější závěry a zjištění
má uvést do problematiky má nastínit přínos pro obor

47 Klíčová slova (Key words)
nejdůležitější termíny z řešené problematiky mají charakterizovat obsah dokumentu slouží pro katalogizaci omezit nadbytečné používání slov z názvu!

48 Elektronické zdroje k oboru
Informační server české státní správy Server českého soudnictví Exekutorská komora ČR MV ČR – sbírka zákonů Parlament České republiky – PS Česká společnost ekonomická Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

49 Elektronické časopisy
EKONOM – Online zpravodajství Svět hospodářství Euro online Finance a úvěr – ekonomický časopis Konkursní noviny


Stáhnout ppt "Kurz informační gramotnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google