Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách."— Transkript prezentace:

1 1 Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách

2 2 Zákon č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů § 60 Celoživotní vzdělávání (1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem. (2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. (3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.

3 3 Interní předpisy celoživotního vzdělávání Řády nebo pravidla celoživotního vzdělávání na všech veřejných VŠ  Status programů celoživotního vzdělávání:  charakter programů: části akreditovaných studijních programů (A)  mimo akreditované studijní programy (M)  interní schvalování programů CŽV  Formy studia  Průběh studia (podmínky přijetí, studijní řády, doklad o ukončení)  Financování studia  (Univerzita třetího věku)

4 4 Interní schvalování programů CŽV  Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni  Rada celoživotního vzdělávání Rada  Schvaluje programy a přiděluje kredity  Hodnotí a koordinuje programy

5 5 Interní schvalování programů CŽV  Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci  Vědecká rada univerzity nebo fakulty  Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě  Děkan (rektor) (programy M) nebo Vědecká rada fakulty či školy (programy A)  Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci  Vyhlašuje děkan, rektor nebo ředitel ústavu  Jsou povinni seznámit s programem Vědeckou radu

6 6 Interní schvalování programů CŽV  Na některých vysokých školách jsou formy interního schvalování, příp. hodnocení v kompetenci děkanů jednotlivých fakult:  UK Praha, MU Brno  UJEP Ústí n. Lab. (v současné době řeší celouniverzitní programy - U3V)  Nebo jsou přesně stanovené typy programů schvalované děkanem a rektorem: Vysoká škola Ekonomická v PrazeVysoká škola Ekonomická v Praze

7 7 Akreditace kurzů CŽV  Kurzy, které jsou součástí graduovaného studijního programu (A)  Kurzy mimo studijní programy (M)  MŠMT akreditační komise DVPP, vyhláška č. 317/2005  MŠMT akreditace rekvalifikačních kurzů: vyhláška č.524/2004 Sb.  MZČR akreditace podle zákona č. 95/2004 a č. 96/2004  MPSV - akreditace kurzů v oblastech: dobrovolnické služby, celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách  MVČR další vzdělávání ve státní správě podle § 29 zákona č. 312/2002 Sb.

8 8 Hodnocení prováděné studujícími  Formou dotazníků  Formou závěrečné diskuse (u pilotních kurzů)  Hodnocení obsahu kurzu a studijních materiálů  Hodnocení práce tutora  Hodnocení organizace studia

9 9 Hodnocení prováděné studujícími Součást akreditovaný studijních programů  Některé vysoké školy mají vlastní elektronický systém pro hodnocení prováděné studenty:  Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze  Nebo využívají možnosti administrativního systému STAG:  ZČU v Plzni ZČU v Plzni  TU v Liberci TU v Liberci  JČU v Českých Budějovicích JČU v Českých Budějovicích

10 10 Hodnocení prováděné studujícími  Hodnocení se realizuje formou vlastních interních dotazníků:  Do jaké míry kurz splnil očekávání  Využitelnost v praxi  Motivace k dalšímu vzdělávání v oboru  Podíl teorie a praxe  Kvalita a vhodnost studijních materiálů  Práce tutora  Organizační zajištění a podávání informací

11 11 Hodnocení prováděné studujícími  Využití dotazníků závisí na  motivaci studujících  financích - v rozpočtech kurzů zpravidla nefigurují  v pilotních kurzech a v kurzech hrazených z projektů pravidelně včetně statistického zpracování  v ostatních případech využití namátkové nebo při zjištěných problémech  s ohledem na malý počet respondentů se nezpracovávají

12 12 Hodnocení prováděné studujícími Ukázky dotazníků  Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě: dotazník o průběhu dvoudenního prezenčního semináředotazník o průběhu dvoudenního prezenčního semináře  Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci  Vyhodnocený dotazník o průběhu předmětů ve vícesemestrovém kurzu Vyhodnocený dotazník  Dotazník o průběhu jednoho předmětu ve vícesemestrovém kurzu (www.cdv.tul.cz ) Dotazníkwww.cdv.tul.cz  Dotazník o průběhu kurzu v LMS Moodle DotazníkLMS Moodle  Dotazník o využívání PC ke studiu – kvalita studijních materiálů a komunikace. Výsledky dotazníku. Dotazník Výsledky

13 13 Hodnocení prováděné pedagogem  Hodnocení studujících:  písemné úkoly  testy  zkoušky  Průběžné hodnocení jednotlivých prvků studia  Sleduje organizaci studia a provádí konkrétní úpravy, které jsou v jeho kompetenci (harmonogram odevzdání prací, zadání prací, opravy drobných chyb v elektronických textech).  Sleduje organizaci prezenční výuky – o problémech průběžně informuje manažera studia.  Průběžně analyzuje obsah individuálních konzultací a časté dotazy řeší během prezenční výuky.  Závěrečné vyhodnocení obsahu studia  evaluační dotazník  návrh změn v obsahu předmětu, inovace

14 14 Závěrečné hodnocení prováděné odborným garantem odborným garantem  Analýza závěrečné diskuse u pilotních kurzů (písemný zápis nebo osobní účast)  Analýza písemných prací studujících a jejich hodnocení tutorem  Analýza archivu konzultací v diskusním prostředí (v Moodlu)  Analýza zpracovaných dotazníků od studujících  Výsledky závěrečných zkoušek (písemný zápis nebo osobní účast)

15 15 Závěrečné hodnocení prováděné odborným garantem Na základě závěrečného hodnocení odborný garant ve spolupráci s manažerem studia může  Změnit tutora (lektora) předmětu  Zajistit úpravy harmonogramu studia  Vyřešit návaznost jednotlivých předmětů  Zajistit okamžitou změnu elektronických studijních materiálů ve spolupráci s autorem  Zajistit opravy a doplnění tištěných studijních materiálů okamžitě formou elektronických dodatků, výhledově v dalším vydání  Změnit témata písemných prací určených k opravě  Zajistit úpravu či doplnění zpětnovazebných aktivit  Doplnit doporučenou studijní literaturu

16 16 Spolupráce vysokých škol  Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání ČADUVČADUV  24 univerzit  pravidelné konference zaměřené na rozvoj DiV na českých VŠ (každé 2 roky)  tematicky zaměřené akce, v současné době rozvoj e- learningu  k dispozici jsou experti pro různé oblasti DiV včetně hodnocení a řízení kvality  Školení, poradenství a studovna Národního centra distančního vzděláváníNárodního centra distančního vzdělávání

17 17 Děkuji Vám za pozornost Použité zdroje: ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do vzdělávání dospělých. Liberec: TU v Liberci 2007, elektronický studijní materiál http://www.tul.cz http://www.vse.cz http://www.vsb.cz http://www.zcu.cz http://www.jcu.cz http://www.upol.cz http://www.csvs.cz http://www.mujweb.cz/skolstvi/caduv/?x


Stáhnout ppt "1 Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách."

Podobné prezentace


Reklamy Google