Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách

2 Zákon č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
§ 60 Celoživotní vzdělávání (1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem. (2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. (3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.

3 Interní předpisy celoživotního vzdělávání
Řády nebo pravidla celoživotního vzdělávání na všech veřejných VŠ Status programů celoživotního vzdělávání: charakter programů: části akreditovaných studijních programů (A)  mimo akreditované studijní programy (M) interní schvalování programů CŽV Formy studia Průběh studia (podmínky přijetí, studijní řády, doklad o ukončení) Financování studia (Univerzita třetího věku)

4 Interní schvalování programů CŽV
Západočeská univerzita v Plzni Rada celoživotního vzdělávání Schvaluje programy a přiděluje kredity Hodnotí a koordinuje programy

5 Interní schvalování programů CŽV
Technická univerzita v Liberci Vědecká rada univerzity nebo fakulty Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Děkan (rektor) (programy M) nebo Vědecká rada fakulty či školy (programy A) Univerzita Palackého v Olomouci Vyhlašuje děkan, rektor nebo ředitel ústavu Jsou povinni seznámit s programem Vědeckou radu

6 Interní schvalování programů CŽV
Na některých vysokých školách jsou formy interního schvalování, příp. hodnocení v kompetenci děkanů jednotlivých fakult: UK Praha, MU Brno UJEP Ústí n. Lab. (v současné době řeší celouniverzitní programy - U3V) Nebo jsou přesně stanovené typy programů schvalované děkanem a rektorem: Vysoká škola Ekonomická v Praze

7 Akreditace kurzů CŽV Kurzy, které jsou součástí graduovaného studijního programu (A) Kurzy mimo studijní programy (M) MŠMT akreditační komise DVPP, vyhláška č. 317/2005 MŠMT akreditace rekvalifikačních kurzů: vyhláška č.524/2004 Sb. MZČR akreditace podle zákona č. 95/2004 a č. 96/2004 MPSV - akreditace kurzů v oblastech: dobrovolnické služby, celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách MVČR další vzdělávání ve státní správě podle § 29 zákona č. 312/2002 Sb.

8 Hodnocení prováděné studujícími
Formou dotazníků Formou závěrečné diskuse (u pilotních kurzů) Hodnocení obsahu kurzu a studijních materiálů Hodnocení práce tutora Hodnocení organizace studia

9 Hodnocení prováděné studujícími Součást akreditovaný studijních programů
Některé vysoké školy mají vlastní elektronický systém pro hodnocení prováděné studenty: Vysoká škola ekonomická v Praze Nebo využívají možnosti administrativního systému STAG: ZČU v Plzni TU v Liberci JČU v Českých Budějovicích

10 Hodnocení prováděné studujícími
Hodnocení se realizuje formou vlastních interních dotazníků: Do jaké míry kurz splnil očekávání Využitelnost v praxi Motivace k dalšímu vzdělávání v oboru Podíl teorie a praxe Kvalita a vhodnost studijních materiálů Práce tutora Organizační zajištění a podávání informací

11 Hodnocení prováděné studujícími
Využití dotazníků závisí na motivaci studujících financích - v rozpočtech kurzů zpravidla nefigurují v pilotních kurzech a v kurzech hrazených z projektů pravidelně včetně statistického zpracování v ostatních případech využití namátkové nebo při zjištěných problémech s ohledem na malý počet respondentů se nezpracovávají

12 Hodnocení prováděné studujícími Ukázky dotazníků
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě: dotazník o průběhu dvoudenního prezenčního semináře Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci Vyhodnocený dotazník o průběhu předmětů ve vícesemestrovém kurzu Dotazník o průběhu jednoho předmětu ve vícesemestrovém kurzu ( ) Dotazník o průběhu kurzu v LMS Moodle Dotazník o využívání PC ke studiu – kvalita studijních materiálů a komunikace. Výsledky dotazníku.

13 Hodnocení prováděné pedagogem
Hodnocení studujících: písemné úkoly testy zkoušky Průběžné hodnocení jednotlivých prvků studia Sleduje organizaci studia a provádí konkrétní úpravy, které jsou v jeho kompetenci (harmonogram odevzdání prací, zadání prací, opravy drobných chyb v elektronických textech). Sleduje organizaci prezenční výuky – o problémech průběžně informuje manažera studia. Průběžně analyzuje obsah individuálních konzultací a časté dotazy řeší během prezenční výuky. Závěrečné vyhodnocení obsahu studia evaluační dotazník návrh změn v obsahu předmětu, inovace

14 Závěrečné hodnocení prováděné odborným garantem
Analýza závěrečné diskuse u pilotních kurzů (písemný zápis nebo osobní účast) Analýza písemných prací studujících a jejich hodnocení tutorem Analýza archivu konzultací v diskusním prostředí (v Moodlu) Analýza zpracovaných dotazníků od studujících Výsledky závěrečných zkoušek (písemný zápis nebo osobní účast)

15 Závěrečné hodnocení prováděné odborným garantem
Na základě závěrečného hodnocení odborný garant ve spolupráci s manažerem studia může Změnit tutora (lektora) předmětu Zajistit úpravy harmonogramu studia Vyřešit návaznost jednotlivých předmětů Zajistit okamžitou změnu elektronických studijních materiálů ve spolupráci s autorem Zajistit opravy a doplnění tištěných studijních materiálů okamžitě formou elektronických dodatků, výhledově v dalším vydání Změnit témata písemných prací určených k opravě Zajistit úpravu či doplnění zpětnovazebných aktivit Doplnit doporučenou studijní literaturu

16 Spolupráce vysokých škol
Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání ČADUV 24 univerzit pravidelné konference zaměřené na rozvoj DiV na českých VŠ (každé 2 roky) tematicky zaměřené akce, v současné době rozvoj e-learningu k dispozici jsou experti pro různé oblasti DiV včetně hodnocení a řízení kvality Školení, poradenství a studovna Národního centra distančního vzdělávání

17 Děkuji Vám za pozornost
Použité zdroje: ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do vzdělávání dospělých. Liberec: TU v Liberci 2007, elektronický studijní materiál


Stáhnout ppt "Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách"

Podobné prezentace


Reklamy Google