Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily a novinky pro rok 2011 Zenon Folwarczny 11. května 2011 www.pwc.com Přednáška v rámci dne s Fleetem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily a novinky pro rok 2011 Zenon Folwarczny 11. května 2011 www.pwc.com Přednáška v rámci dne s Fleetem."— Transkript prezentace:

1 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily a novinky pro rok 2011 Zenon Folwarczny 11. května 2011 www.pwc.com Přednáška v rámci dne s Fleetem

2 PwC 1. Různé formy pořízení 2.Leasing – daňové ošetření 3.DPH aspekty 4.Diskuze Slide 2 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

3 PwC 1.a Pořízení na úvěr •Společnost se stává vlastníkem vozidel a uplatňuje daňové odpisy •Společnost zná náklady financování této varianty dopředu a může optimalizovat finanční toky •Dodatečné náklady ve formě úroků a poplatků za úvěrovou smlouvu •Úvěrové úroky jsou uznatelným nákladem pro společnost za předpokladu splnění pravidel nízké kapitalizace, osvobozeny od DPH (finanční činnost z pohledu DPH) •Stejně jako u pořízení za vlastní finanční prostředky lze uplatnit nárok na odpočet DPH (krácení, když automobil není využíván k podnikatelské činnosti – viz. sekce 3) •Z hlediska DPH chápáno jako pořízení zboží (majetku) Slide 3 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

4 PwC 1.b Pořízení na leasing Operativní leasing •Doba pronájmu bývá sjednána dle přání společnosti •Předmět pronájmu má být navrácen zpět pronajímateli •Leasingová společnost může hradit další náklady související s provozem vozidla (pojištění, údržba a opravy) •Významné sankce při předčasném ukončení smlouvy Finanční leasing •Po jeho ukončení vlastnický vztah přechází z pronajímatele na nájemce •Daňové zvýhodnění finančního leasingu oproti jiným formám pořízení bylo ukončeno od roku 2008 Slide 4 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

5 PwC 1.c Pořízení na leasing z hlediska DPH •Finanční leasing – v leasingové smlouvě zakotvena povinnost odkupu – společnost poskytující finanční leasing musí na začátku leasingového vztahu odvést DPH z celkové ceny vozidla – dle zákona o DPH se jedná o pořízení zboží (majetku) •Tato situace se může negativně projevit v ceně finančního leasingu •Ve smlouvách tak bývá zakotvena možnost odkupu, nikoliv povinnost -> operativní leasing ve smyslu zákona o DPH – je chápán jako poskytnutí služby •DPH z leasingových splátek si společnost nárokuje postupně v rámci každé leasingové splátky Slide 5 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

6 PwC 2. Leasing – daňové ošetření 1.Různé formy pořízení 2.Leasing – daňové ošetření 3.DPH aspekty 4.Diskuze Slide 6 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

7 PwC 2.a Leasing – daňová uznatelnost nájemného •U operativního leasingu je časově rozlišené nájemné daňově uznatelným nákladem (bez ohledu na okamžik platby) •Aby bylo časově rozlišené nájemné daňově uznatelné u finančního leasingu, je pro něj stanovena minimální doba odepisování: •U smluv podepsaných po 1.4.2009: 54 měsíců •Tzv. super-rychlý pronájem, smlouvy podepsané v období 20.7.2009 – 30.6.2010: 24 měsíců (analogie se super-rychlými daňovými odpisy, leasingová společnost musí automobil odepisovat super-rychlými daňovými odpisy) •Navíc odkupní cena při řádném prodeji nesmí být vyšší než DZC, kterou by automobil měl při použití rovnoměrných odpisů. Pokud DZC=0 -> k podmínce nepřihlížíme. Slide 7 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

8 PwC 2.b Leasing a srážková daň •Srážková daň se vyskytuje u přeshraničního pronájmu •Splátky finančního leasingu podléhají 5% sazbě, u operativního leasingu 15% sazbě •Pro posouzení, o který typ pro účely srážkové daně se jedná, je nutné řešit ekonomickou podstatu transakce (nestačí se spokojit jen s názvem smlouvy) •Pokud je pronajímatel daňovým rezidentem státu, s nímž má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění – nutno ověřit a použít úpravu z dané smlouvy •Důsledky: navýšená administrativa (měsíční hlášení, roční vyúčtování), nepříznivý cash-flow pro pronajímatele Slide 8 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

9 PwC 2.c Leasing jako daňová past - operativní pronájem •Na konci nájemního vztahu se nájemce rozhodne vozidlo odkoupit •Test kupní ceny (kupní cena≥DZC vypočtena pomocí rovnoměrných daň. odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele) – vše je v pořádku a splátky zůstávají daňově uznatelnými •Při nesplnění testu – veškeré nájemné je daňově neuznatelným nákladem! •Dle novely ZDP platné od 1.1. 2011 lze základ daně zvýšit o veškeré zaplacené nájemné v aktuálním roce– tzn. již se nemusí podávat dodatečná daň. přiznání za minulá období •O neuplatněné nájemné může společnost navýšit pořizovací cenu a z ní daňově odepisovat - nepřináší to pro ni trvalý efekt, jen dočasný cash-flow problém Slide 9 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

10 PwC 2.d Leasing jako daňová past - finanční leasing •Předmět nájemního vztahu je odkoupen dříve než za dobu minimálního nájmu stanovenou v ZDP •Opět test kupní ceny (kupní cena≥DZC vypočtena pomocí rovnoměrných daň. odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele) •Při nesplnění testu – veškeré nájemné je opět daňově neuznatelným nákladem! •Zvýšení základu daně v aktuálním roce i vstupní cena vozidla pro daňové odepisování - stejné jako u operativního leasingu Slide 10 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

11 PwC 3. DPH aspekty 1.Různé formy pořízení 2.Leasing – daňové ošetření 3.DPH aspekty 4.Diskuze Slide 11 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

12 PwC 3.a Nárok na odpočet v poměrné výši Použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomické a jiné účely Poskytnutí služby (operativní leasing, leasing s možností odkupu) •Nárok na odpočet v poměrné výši •Nárok na odpočet z jednotlivých splátek v plné výši s následným přiznáním daně na výstupu (propočtem např. na 1 km provozu vozidla nebo na určitý časový úsek jeho provozu) •Společnost volí jednu možnost Dodání zboží (úvěr, leasing s povinností odkupu) •Nově nárok na odpočet pouze v poměrné výši (= daň na vstupu x poměrný koeficient) •Poměrný koeficient = procentní podíl použití pro ekonomickou činnost (zaokrouhlený na celé procento nahoru) •Možnost kvalifikovaného odhadu, pokud odchylka versus skutečnost > 10% oprava se provede v posledním daňovém přiznání daného roku Slide 12 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

13 PwC 3.b Nárok na odpočet v krácené výši Použití přijatých zdanitelných plnění pro plnění s nárokem na odpočet a plnění osvobozená bez nároku na odpočet •Nárok na odpočet v krácené výši •Pokud je koeficient vyšší než 95%, považuje se za 100% •Koeficient zaokrouhlen na celé procento nahoru •Koeficient = uskutečnitelná plnění s nárokem na odpočet / plnění s nárokem i bez nároku na odpočet •Nárok krácen posledním vypořádacím koeficientem, v posledním období kalendářního roku výpočet nového vyp. koeficientu •Souběh nároků na odpočet v krácené a poměrné výši -> součin obou koeficientů Slide 13 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

14 PwC 3.c Úprava odpočtu daně •U dlouhodobého majetku (úvěr, leasing s povinností odkupu) při změně účelu použití (s nárokem či bez nároku) či změně rozsahu použití (ekonomická/neekonomická činnost) •Úprava prováděna samostatně pro každý majetek (automobil) po dobu 5-ti let, oprava v posledním daň. přiznání daného roku •Minimální rozdíl koeficientů větší než 10% Výpočet koeficientu: částka daně na vstupu x [(nárok v % k okamžiku provedení opravy) – (nárok v % k roku uplatnění původního odpočtu)] 5 •Při prodeji majetku – výše úpravy zohlední zbývající roky lhůty •Tyto nová pravidla výpočtu se vztahují jen na majetek pořízený po 1.4.2011 Slide 14 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

15 PwC 4. Diskuze 1.Různé formy pořízení 2.Leasing – daňové ošetření 3.DPH aspekty 4.Diskuze Slide 15 květen 2011 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily

16 Děkuji za pozornost Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. Pricewaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2011 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. Zenon Folwarczny senior manažer PwC Česká republika E-mail: zenon.folwarczny@cz.pwc.com Tel.: +420 251 157 580


Stáhnout ppt "Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily a novinky pro rok 2011 Zenon Folwarczny 11. května 2011 www.pwc.com Přednáška v rámci dne s Fleetem."

Podobné prezentace


Reklamy Google