Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EFICIA PRAHA, spol. s r. o. PRŮZKUM NA TÉMA Zpětná vazba zaměstnanců veřejné správy na koncepci jejich vzdělávání a motivování – srovnání názorů zaměstnanců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EFICIA PRAHA, spol. s r. o. PRŮZKUM NA TÉMA Zpětná vazba zaměstnanců veřejné správy na koncepci jejich vzdělávání a motivování – srovnání názorů zaměstnanců."— Transkript prezentace:

1 EFICIA PRAHA, spol. s r. o. PRŮZKUM NA TÉMA Zpětná vazba zaměstnanců veřejné správy na koncepci jejich vzdělávání a motivování – srovnání názorů zaměstnanců městských úřadů, krajských úřadů a ministerstev X. Odborná konference pro veřejnou správu "Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě "

2 RELEVANTNÍ ÚDAJE K PRŮZKUMU ■ Průzkum byl prováděn formou telefonického dotazování v časovém období 21. – 25. 9. 2009. ■ Cílem tohoto průzkumu bylo odpovědět na otázku, jak hodnotí zaměstnanci veřejné správy koncept svého vzdělávání a motivování. ■ Tento průzkum dále ukáže o jaké oblasti vzdělávání mají zaměstnanci veřejné správy zájem (a opačně), jakým způsobem by se chtěli vzdělávat, jak dlouhou dobu, apod. ■ Neméně cenným přínosem tohoto příspěvku bude srovnání názorů zaměstnanců městských úřadů, krajských úřadů a ministerstev. ■ Výběr respondentů – městské úřady, krajské úřady a ministerstva byly rozděleny do skupin dle své velikosti. Následně byl určen procentuelní podíl jednotlivých skupin a na základě těchto dat byly určeny počty respondentů z jednotlivých skupin. Náhodným výběrem byly poté vybrány z určených skupin konkrétní dotazované instituce. ■ V prezentaci uvedené celkové průměry sledovaných úřadů jsou průměry vážené, nikoli aritmetické.

3 RELEVANTNÍ ÚDAJE K PRŮZKUMU ■ Cílové skupiny a podskupiny byly následující: a) ▪ 50 vyplněných dotazníků zaměstnanců městských úřadů ▪ 50 vyplněných dotazníků zaměstnanců krajských úřadů ▪ 50 vyplněných dotazníků zaměstnanců ministerstev b) ▪ přibližně 60 % respondentů ženy (liší se dle jednotlivých úřadů) ▪ přibližně 40 % respondentů muži (liší se dle jednotlivých úřadů) c) ▪ nároky byly dále kladeny na podskupiny dle vzdělání, dle délky praxe na daných úřadech a dle věkových kategorií (v jednotlivých nárocích se odlišují městské úřady, krajské úřady a ministerstva, a to ve všech podskupinách)

4 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela souhlasím a 5 naprostý nesouhlas. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců městského úřadu jako celku je 1,5 ► Ženy z městských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 1,3 ► Muži z městských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku známkou 1,9 ■ Ze zjištěných dat vyplynulo, že téměř každý ze zaměstnanců městského úřadu spíše souhlasí s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním získaném před nástupem do zaměstnání. ■ Dále je patrné, že ženy z městských úřadů souhlasí s tímto tvrzením více než muži z městských úřadů, kteří s tímto tvrzením souhlasí spíše.

5 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ Dále Vám nabízíme tabulkový přehled odpovědí na tuto otázku, a to dle rozřazení respondentů na základě vzdělání, délky praxe na městském úřadě a dle věkových kategorií. ■ Jak je patrné určité rozdíly je možné vypozorovat v kategorii dle vzdělání, kde rozptyl činní 0,5. KategorieHodnocení střední s maturitou1,5 bakalářské1,1 vysokoškolské1,6 praxe 0-3 let1,3 praxe 4-10 let1,4 praxe 11 a více let1,7 méně než 30 let1,6 30 - 50 let1,4 51 a více let1,6

6 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela souhlasím a 5 naprostý nesouhlas. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců krajského úřadu jako celku je 1,4 ► Ženy z krajských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 1,3 ► Muži z krajských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku známkou 1,6 ■ Jak je patrné z výsledných dat, průměrný stupeň hodnocení je nejblíže odpovědi zcela souhlasím. ■ Ženy z krajských úřadů souhlasí s tímto tvrzením více než muži z krajských úřadů. Ženy jsou blíže hodnocení zcela souhlasím a muži se blíží k hodnocení spíše souhlasím.

7 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ Při hodnocení této otázky můžeme určitou korelaci vypozorovat mezi odpověďmi na tuto otázku a věkem respondenta. Čím starší daný respondent je, tím více souhlasí s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástupem do zaměstnání. ■ U kategorie dle praxe končí naše prezentace u krajských úřadů praxí do 10 let. Počítáme zde s nově nastoupivšími úředníky na krajské úřady, tedy naplněním volených orgánů po volbách v roce 2000. KategorieHodnocení střední s maturitou1,3 bakalářské1,5 vysokoškolské1,5 praxe 0-3 let1,5 praxe 4-10 let1,4 praxe 11 a více let méně než 30 let1,7 30 - 50 let1,4 51 a více let1,2

8 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela souhlasím a 5 naprostý nesouhlas. ► Průměrné hodnocení zaměstnanců ministerstev jako celku je 1,5 ► Ženy z ministerstev mají průměrné hodnocení této otázky 1,4 ► Muži z ministerstev průměrně hodnotní tuto otázku známkou 1,6 ■ Výsledná průměrná známka se u ministerstev blíží hodnocení spíše souhlasím, než zcela souhlasím. ■ Ženy s tímto tvrzením opět souhlasí více než muži. Ženy jsou blíže hodnocení zcela souhlasím a muži se blíží k hodnocení spíše souhlasím.

9 OTÁZKA Č. 1 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? ■ U hodnocení odpovědí respondentů z ministerstev se nám nepodařilo prokázat souvislost mezi vzděláním a odpovědí na tuto otázku. Jistou korelaci můžeme vypozorovat u délky praxe na ministerstvu (praxe 11 a více let) a věkové kategorie 51 a více let. Tyto zmíněné skupiny mají tendenci odpovídat, že s nabídnutým tvrzením souhlasí spíše, než zcela. KategorieHodnocení střední s maturitou1,5 bakalářské1,6 vysokoškolské1,5 praxe 0-3 let1,5 praxe 4-10 let1,3 praxe 11 a více let1,9 méně než 30 let1,5 30 - 50 let1,4 51 a více let1,7

10 OTÁZKA Č. 1 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Souhlasíte s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil pouze se vzděláním, které získal před nástup do zaměstnání? Kategorie Průměr úřaduŽenyMuži Hodnocení Městský úřad1,51,31,9 Krajský úřad1,41,31,6 Ministerstvo1,51,41,6 ■ Rezultáty nám ukazují, že zaměstnanci městských úřadů, krajských úřadů a ministerstev souhlasí s tvrzením téměř shodně. Rozptyl činí pouze 0,1. Hodnocení této otázky se blíží odpovědi spíše souhlasím. ■ Provedeme-li komparaci žen a mužů, zjistíme, že ženy s tímto tvrzením souhlasí zcela. Průměrné známkování mužů se oproti ženám blíží hodnocení spíše souhlasím. ■ Dále můžeme říci, že muži z městských úřadů s tímto tvrzením souhlasí méně, než muži z krajských úřadů a ministerstev.

11 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Je u Vás na městském úřadě zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Stupeň hodnocení je opět na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená zcela zachován a 5 zcela nezachován. ► Průměrné hodnocení zaměstnanců městského úřadu jako celku je hodnoceno 1,3 ► Ženy z městských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 1,3 ► Muži z městských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku známkou 1,2 ■ Na základě získaných odpovědí se jeví, že zaměstnanci městských úřadů se necítí být diskriminováni v přístupu ke vzdělávacím kurzům. ■ Na tuto otázku odpovídali muži a ženy téměř shodně, tedy, že zcela souhlasí s tím, že na jejich městském úřadě je zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům.

12 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Je u Vás na městském úřadě zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Jako u předchozích a následujících otázek Vám nabízíme a dále nabídneme tabulkový přehled odpovědí na tuto otázku, a to dle rozřazení respondentů na základě vzdělání, délky praxe a dle věkové kategorie. ■ Podíváme-li se na odpovědi respondentů městských úřadů v nabízených kategoriích, nenajdeme žádný vztah mezi kategoriemi respondentů a mezi jejich hodnocením. Rozptyl odpovědí činí jen 0,3. KategorieHodnocení střední s maturitou1,3 bakalářské1,1 vysokoškolské1,3 praxe 0-3 let1,2 praxe 4-10 let1,3 praxe 11 a více let1,3 méně než 30 let1,1 30 - 50 let1,4 51 a více let1,3

13 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Je u Vás na krajském úřadě zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Stupeň hodnocení je opět na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená zcela zachován a 5 zcela nezachován. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců krajského úřadu jako celku je 1,4 ► Ženy z krajských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 1,3 ► Muži z krajských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku hodnotou 1,5 ■ Zaměstnanci krajských úřadů hodnotí princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům průměrnou známkou 1,4; tedy hodnocením zcela zachován. ■ Ženy jsou blíže hodnocení zcela zachován a muži se blíží k hodnocení spíše zachován.

14 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Je u Vás na krajském úřadě zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Ve sledovaných kategoriích můžeme říci, že na krajských úřadech se cítí být méně diskriminování zaměstnanci se středním vzděláním ukončeným maturitní zkoušku. Zaměstnanci s vyšším vzděláním již určité minimální principy nerovnosti vnímají. ■ Rozdíl dále najdeme ve věkových kategoriích. Zaměstnanci krajských úřadů do 50 let se cítí být více znevýhodněni v rovnosti k přístupu ke vzdělávacím kurzům, oproti jejich kolegům ve skupině 51 a více let, kteří naopak vidí princip rovnosti jako zcela zachován. KategorieHodnocení střední s maturitou1,2 bakalářské1,5 vysokoškolské1,5 praxe 0-3 let1,5 praxe 4-10 let1,3 praxe 11 a více let méně než 30 let1,4 30 - 50 let1,5 51 a více let1,1

15 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Je u Vás na ministerstvu zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Stupeň hodnocení je opět na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená zcela zachován a 5 zcela nezachován. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců ministerstev jako celku je 1,3 ► Ženy z ministerstev mají průměrné hodnocení této otázky 1,3 ► Muži z ministerstev průměrně hodnotní tuto otázku známkou 1,2 ■ Zaměstnanci ministerstev vnímají princip rovnosti k přístupu ke vzdělávacím kurzům jako zcela zachován. ■ Ženy a muži z ministerstev hodnotí přístup ke vzdělávacím kurzům téměř shodně. Rozdíl činí pouze 0,1.

16 OTÁZKA Č. 2 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Je u Vás na ministerstvu zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? ■ Projdeme-li výsledné průměrné hodnocení dle kategorie vzdělání, nenajdeme téměř žádnou souvislost mezi vzděláním a hodnocením této otázky. ■ Patrný rozdíl najdeme v kategorii dle délky praxe. Dá se říci, že čím déle je zaměstnanec zaměstnán na ministerstvu, tím spíše hodnotí princip rovnosti ke vzdělávacím kurzům průměrnou známkou blížící se ke stupni 2, tedy spíše zachován. KategorieHodnocení střední s maturitou1,2 bakalářské1,2 vysokoškolské1,4 praxe 0-3 let1,3 praxe 4-10 let1,2 praxe 11 a více let1,7 méně než 30 let1,3 30 - 50 let1,3 51 a více let1,4

17 OTÁZKA Č. 2 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Je u Vás na MÚ/KÚ/MIN zachován princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům? Kategorie Průměr úřaduŽenyMuži Hodnocení Městský úřad1,3 1,2 Krajský úřad1,41,31,5 Ministerstvo1,3 1,2 ■ Výsledná data demonstrují, že zaměstnanci městských úřadů, krajských úřadů a ministerstev hodnotí zachování principu rovnosti shodně, rozptyl činí pouze 0,1. ■ Vyhodnotíme-li kategorii žen, můžeme konstatovat, že i ženy ze sledovaných institucí vnímají princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům shodně, tedy jako zcela zachován. ■ U mužů z krajských úřadů najdeme již příklon k hodnocení, že princip rovnosti v přístupu ke vzdělávacím kurzům je spíše zachován. Muži z městských úřadů a ministerstev se zachováním principu rovnosti souhlasí zcela.

18 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: ■ Nabízené možnosti byly následující: a) Klasická přednáška b) Interaktivní seminář c) On-line vzdělávání d) Osobní konzultace e) Odborná literatura ■ Z průzkumu vyplývá, že nejvíce vítanou formou školení je mezi zaměstnanci městských úřadů forma interaktivního semináře (44 %). Jen o něco menší procento respondentů si přeje vzdělávat se formou klasické přednášky (38 %). Nejméně vítanou formou vzdělávání je osobní konzultace (10 %), on-line vzdělávání (4%), a vzdělávání pomocí odborné literatury (4 %). Preference zaměstnanců městského úřadu klasická přednáška 38,00 % interaktivní seminář 44,00 % on-line vzdělávání 4,00 % osobní konzultace 10,00 % odborná literatura 4,00 % Preference žen klasická přednáška 39,00 % interaktivní seminář 45,00 % on-line vzdělávání 6,00 % osobní konzultace 10,00 % odborná literatura 0,00 % Průměr mužů klasická přednáška 37,00 % interaktivní seminář 42,00 % on-line vzdělávání 0,00 % osobní konzultace 10,50 % odborná literatura 10,50 %

19 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Klasická přednáška 39 %Klasická přednáška 44 %Klasická přednáška 42 % Interaktivní seminář 46 %Interaktivní seminář 44 %Interaktivní seminář 30 % Online vzdělávání 3 %Online vzdělávání 0 % Osobní konzultace 9 %Osobní konzultace 12 %Osobní konzultace 28 % Odborná literatura 3 %Odborná literatura 0 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Klasická přednáška 34 %Klasická přednáška 31 %Klasická přednáška 48 % Interaktivní seminář 66 %Interaktivní seminář 50 %Interaktivní seminář 38 % Online vzdělávání 0 %Online vzdělávání 6 %Online vzdělávání 4 % Osobní konzultace 0%Osobní konzultace 13 %Osobní konzultace 7 % Odborná literatura 0% Odborná literatura 3 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Klasická přednáška 36 %Klasická přednáška 40 %Klasická přednáška 25 % Interaktivní seminář 36 %Interaktivní seminář 40 %Interaktivní seminář 58 % Online vzdělávání 7 %Online vzdělávání 4 %Online vzdělávání 5 % Osobní konzultace 14 %Osobní konzultace 8 %Osobní konzultace 7 % Odborná literatura 7 %Odborná literatura 8 %Odborná literatura 5 % ■ I dle dalších sledovaných kategorií (vzdělání, praxe a věk) zůstává nejvíce preferovanou formou vzdělávání interaktivní seminář. ■ Výjimku tvoří věková kategorie méně než 30 let a věková kategorie 30 – 50 let, která preferuje klasickou přednášku.

20 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: ■ Nabízené možnosti byly následující: a) Klasická přednáška b) Interaktivní seminář c) On-line vzdělávání d) Osobní konzultace e) Odborná literatura ■ Jak je patrné z přiložené tabulky zaměstnanci krajských úřadů nejvíce preferují výuku formou interaktivních seminářů (48 %). Na druhém místě preferují zmínění zaměstnanci klasickou přednášku (28 %). Odstup mezi těmito formami vzdělávání zde činí již 20 %. ■ Překvapením je pro nás v kategorii žen vysoké procento preference vzdělávání pomocí osobních konzultací (23 %). Můžeme konstatovat, že každá 5. žena upřednostňuje tuto formu vzdělávání. Preference zaměstnanců krajského úřadu klasická přednáška 28,00 % interaktivní seminář 48,00 % on-line vzdělávání 2,00 % osobní konzultace 16,00 % odborná literatura 6,00 % Preference žen klasická přednáška 29,00 % interaktivní seminář 42,00 % on-line vzdělávání 0,00 % osobní konzultace 23,00 % odborná literatura 6,00 % Průměr mužů klasická přednáška 22,00 % interaktivní seminář 55,00 % on-line vzdělávání 6,00 % osobní konzultace 6,00 %6,00 % odborná literatura 11,00 %

21 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Klasická přednáška 37 %Klasická přednáška 26 %Klasická přednáška 35 % Interaktivní seminář 53 %Interaktivní seminář 35 %Interaktivní seminář 21 % Online vzdělávání 0 %Online vzdělávání 4 %Online vzdělávání 0 % Osobní konzultace 10 %Osobní konzultace 26 %Osobní konzultace 35 % Odborná literatura 0 %Odborná literatura 9 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Klasická přednáška 12 %Klasická přednáška 29 %Klasická přednáška 26 % Interaktivní seminář 12 %Interaktivní seminář 58 %Interaktivní seminář 51 % Online vzdělávání 12 %Online vzdělávání 0 %Online vzdělávání 3 % Osobní konzultace 39 %Osobní konzultace 9 %Osobní konzultace 13 % Odborná literatura 25 %Odborná literatura 4 %Odborná literatura 7 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Klasická přednáška 26 %Klasická přednáška 30 % Interaktivní seminář 56 %Interaktivní seminář 59 % Online vzdělávání 0 % Osobní konzultace 13 %Osobní konzultace 11 % Odborná literatura 5 %Odborná literatura 0 % ■Nejvíce preferovanou formou stále zůstává interaktivní seminář. ■Výjimku tvoří zaměstnanci s akademickým titulem bakalář, kteří spolu s muži mladšími 30 let preferují na prvním místě osobní konzultace.

22 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: ■ Nabízené možnosti byly následující: a) Klasická přednáška b) Interaktivní seminář c) On-line vzdělávání d) Osobní konzultace e) Odborná literatura ■ Rezultáty nám říkají, že každý druhý zaměstnanec ministerstva preferuje jako formu vzdělávání interaktivní seminář (50 %), klasická přednáška je preferována na druhém místě (22 %). Jak je vidět v přiložené tabulce, ženy mají o interaktivní semináře mnohem vyšší zájem než muži (57 % oproti 31 %). Muži upřednostňují na prvním místě shodně interaktivní seminář spolu s odbornou literaturou (31 %). Preference zaměstnanců ministerstev klasická přednáška 22,00 % interaktivní seminář 50,00 % on-line vzdělávání 10,00 % osobní konzultace 8,00 % odborná literatura 10,00 % Preference žen klasická přednáška 24,00 % interaktivní seminář 57,00 % on-line vzdělávání 8,00 % osobní konzultace 8,00 % odborná literatura 3,00 % Průměr mužů klasická přednáška 15,00 % interaktivní seminář 31,00 % on-line vzdělávání 15,00 % osobní konzultace 8,00 %8,00 % odborná literatura 31,00 %

23 OTÁZKA Č. 3 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Klasická přednáška 11 %Klasická přednáška 20 % Interaktivní seminář 67 %Interaktivní seminář 52%Interaktivní seminář 50 % Online vzdělávání 11 %Online vzdělávání 8 %Online vzdělávání 15 % Osobní konzultace 11 %Osobní konzultace 12 %Osobní konzultace 10 % Odborná literatura 0 %Odborná literatura 8 %Odborná literatura 5 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Klasická přednáška 33 %Klasická přednáška 16 %Klasická přednáška 22 % Interaktivní seminář 45 %Interaktivní seminář 58 %Interaktivní seminář 52 % Online vzdělávání 11 %Online vzdělávání 10 %Online vzdělávání 4 % Osobní konzultace 11%Osobní konzultace 6 %Osobní konzultace 9 % Odborná literatura 0%Odborná literatura 10 %Odborná literatura 13 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Klasická přednáška 21 %Klasická přednáška 50 %Klasická přednáška 29 % Interaktivní seminář 47 %Interaktivní seminář 20 %Interaktivní seminář 43 % Online vzdělávání 10 %Online vzdělávání 15%Online vzdělávání 14 % Osobní konzultace 6 %Osobní konzultace 0 % Odborná literatura 16 %Odborná literatura 15 %Odborná literatura 14 % ■Nejvíce preferovanou formou stále zůstává interaktivní seminář, na druhém místě je klasická přednáška. ■Výjimku tvoří zaměstnanci s praxí 11 a více let, kteří na prvním místě upřednostňují klasickou přednášku.

24 OTÁZKA Č. 3 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: KategoriePrůměr úřadŽenyMuži Městský úřad--- Klasická přednáška38 %39 %37 % Interaktivní seminář44 %45 %43 % On-line vzdělávání4 %6 %0 % Osobní konzultace10 % Odborná literatura4 %0 %10 % Krajský úřad--- Klasická přednáška28 %29 %22 % Interaktivní seminář48 %42 %55 % On-line vzdělávání2 %0 %6 % Osobní konzultace16 %23 %6 % Odborná literatura6 % 11 % Ministerstvo--- Klasická přednáška22 %24 %15 % Interaktivní seminář50 %57 %31 % On-line vzdělávání10 %8 %15 % Osobní konzultace8 % Odborná literatura10 %3 %31 % ■ Interaktivní seminář je nejvíce preferován na všech úřadech jako celcích, jeho upřednostňování se pohybuje od 44 % na městském úřadě, přes 48 % na krajském úřadě až po 50 % na ministerstvech. ■ Na druhém místě je nejvíce preferována klasická přednáška, pomyslné třetí místo patří osobním konzultacím, čtvrté místo odborné literatuře a na posledním preferovaném místě je on-line vzdělávání. ■ U žen je shodně nejvíce preferován interaktivní seminář. Určitým překvapením je, že v kategorii žen, každá 5. žena krajského úřadu preferuje osobní konzultaci. ■ U mužů je taktéž nejvíce preferován interaktivní seminář. Podíváme-li se na muže z krajských úřadů, ti ve stejné míře jako interaktivní seminář preferují i odbornou literaturu (31 %).

25 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: ■ Nabízené možnosti byly následující: a) 1 den b) 2 dny c) déle než 2 dny ■ Z průzkumu vyplývá, že respondenti nejčastěji označují délku trvání kurzu 1 den (46 %). Sečteme-li preference možností b) 2 dny a možnosti c) déle než dva dny, zjistíme, že vždy více než polovina dotazovaných respondentů preferuje delší kurzy než 1 den (54 %). ■ Ze závěrů dále vyplývá, že ženy (45 %) z městských úřadů preferují oproti mužům (36 %) více dvoudenní kurzy. Preference zaměstnanců městského úřadu 1 den 46,00 % 2 dny 42,00 % déle než 2 dny 12,00 % Preference žen 1 den 45, 00 % 2 dny 45,00 % déle než 2 dny 10,00 % Průměr mužů 1 den 48,00 % 2 dny 36,00 % déle než 2 dny 16,00 %

26 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let 1 den 46 %1 den 55 %1 den 63 % 2 dny 42 %2 dny 27 %2 dny 25 % Déle než 2 dny 12 %Déle než 2 dny 18 %Déle než 2 dny 12 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let 1 den 33 %1 den 25 %1 den 47 % 2 dny 57 %2 dny 63 %2 dny 38 % Déle než 2 dny 10 %Déle než 2 dny 12 %Déle než 2 dny 15 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let 1 den 57 %1 den 52 %1 den 35 % 2 dny 28 %2 dny 32 %2 dny 52 % Déle než 2 dny 15 %Déle než 2 dny 16 %Déle než 2 dny 12 % ■ Podíváme-li se na několik dalších sledovaných kategorií, dostaneme např. takovéto interpretace: ■ Zaměstnanci městských úřadů, kterým je 51 a více let preferují dvoudenní kurzy. Jejich mladší kolegové nejčastěji naopak označovali kurzy jednodenní. ■ Mezi ty, kteří nejvíce preferují dvoudenní kurzy patří zaměstnanci MÚ s bakalářským vzděláním a lidé s praxí od 4 do 10 let. ■ Jednodenní kurzy nejvíce preferují zaměstnanci mladší 30 let, zaměstnanci s praxí do 3 let a vysokoškolsky vzdělaní pracovníci.

27 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: ■Nabízené možnosti byly následující: a) 1 den b) 2 dny c) déle než 2 dny ■ U zaměstnanců krajských úřadů, spatřujeme oproti zaměstnancům městských úřadů první velký rozdíl, a to, že nejvíce označují dvoudenní kurzy (42 %). U městských úřadů byly nejvíce označovány jednodenní kurzy (46 %). ■ Ženy a muži označili své odpovědi téměř totožně, tedy preferují kurzy dvoudenní. Preference zaměstnanců krajských úřadů 1 den 36,00 % 2 dny 42,00 % déle než 2 dny 22,00 % Preference žen 1 den 37, 00 % 2 dny 40,00 % déle než 2 dny 23,00 % Průměr mužů 1 den 33,00 % 2 dny 45,00 % déle než 2 dny 22,00 %

28 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let 1 den 31 %1 den 38 %1 den 56 % 2 dny 53 %2 dny 41 %2 dny 22 % Déle než 2 dny 16 %Déle než 2 dny 21 %Déle než 2 dny 22 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let 1 den 25 %1 den 33 %1 den 36 % 2 dny 25 %2 dny 42 % Déle než 2 dny 50 %Déle než 2 dny 25 %Déle než 2 dny 22 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let 1 den 44 %1 den 20 % 2 dny 39 %2 dny 60 % Déle než 2 dny 17 %Déle než 2 dny 20 % ■ Podívejme se na preference dle věkových kategorií, opět jako u městských úřadů zaměstnanci ve skupině 51 a více let jednoznačně preferují kurzy dvoudenní (60 %) a sečteme-li procentuelní preference dvoudenního kurzu a preference kurzů delších než dva dny, zjistíme, že 8 z 10 zaměstnanců starších 51 let preferuje delší kurz než jeden den. ■ Podobné upřednostňování délky kurzů najdeme dále ve všech kategoriích, vyjma zaměstnanců vysokoškolsky vzdělaných.

29 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: ■Nabízené možnosti byly následující: a) 1 den b) 2 dny c) déle než 2 dny ■ Nahlédneme-li na veškerá ministerstva jako na jeden celek, tak nejvíce označovanou možností je volba jednodenního kurzu (46 %). Ale sečteme-li opět odpovědi b) 2 dny, c) déle než 2 dny, tak nejvíce preferované jsou taková školení, která mají více než 1 den (54 %). ■ Z dalšího šetření plyne, že muži označují kurzy svým trváním delší, než označují ženy. Preference zaměstnanců ministerstev 1 den 46,00 % 2 dny 40,00 % déle než 2 dny 14,00 % Preference žen 1 den 49, 00 % 2 dny 35,00 % déle než 2 dny 16,00 % Průměr mužů 1 den 39,00 % 2 dny 54,00 % déle než 2 dny 7,00 %

30 OTÁZKA Č. 4 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, jakou délku kurzů považujete za nejvhodnější? Volte z následujících možností: Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let 1 den 56 %1 den 48 %1 den 50 % 2 dny 22 %2 dny 32 %2 dny 30 % Déle než 2 dny 22 %Déle než 2 dny 20 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let 1 den 56 %1 den 53 %1 den 48 % 2 dny 22 %2 dny 42 %2 dny 39 % Déle než 2 dny 22 %Déle než 2 dny 5 %Déle než 2 dny 13 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let 1 den 40 %1 den 16 %1 den 33 % 2 dny 50 %2 dny 68 %2 dny 67 % Déle než 2 dny 10 %Déle než 2 dny 16 %Déle než 2 dny 0 % ■ Podívejme se na kategorii dle věkových skupin. V této kategorii můžeme zcela jistě hovořit o vztahu mezi odpovědí na tuto otázku a věkem respondenta. Jako tomu bylo v případě městských a krajských úřadů, tak věková kategorie 51 a více let nejčastěji preferuje dvoudenní délku kurzů. Tomuto poznatku odpovídá i kategorie dle praxe – tedy praxe na ministerstvu 11 a více let. ■ Nejkratší vzdělávací programy jsou žádané u zaměstnanců s maturitou a s bakalářským vzděláním.

31 OTÁZKA Č. 4 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Prosím, uveďte preferovanou formu vzdělávání, a to z těchto možností: KategoriePrůměr úřadŽenyMuži Městský úřad--- 1 den46 %45 %48 % 2 dny42 %45 %36 % Déle než 2 dny12 %10 %16 % Krajský úřad--- 1 den36 %37 %33 % 2 dny42 %40 %45 % Déle než 2 dny22 %23 %22 % Ministerstvo--- 1 den46 %49 %39 % 2 dny40 %35 %54 % Déle než 2 dny14 %16 %7 % ■ U úřadů jako celků byla nejvíce označována možnost a) 1 den. Budeme-li důslednější a sečteme-li u úřadů odpovědi b) 2 dny a c) déle než 2 dny, zjistíme, že nejvíce jsou preferovány kurzy delší než 1 den. ■ Na městském úřadě a na ministerstvech byla nejčastější odpovědí a) 1 den (shodně 46 % respondentů), na krajských úřadech byla naopak nejvíce označována možnost b) 2 dny (42 % respondentů). ■ Ženy z městských úřadů preferují shodně kurzy jednodenní a dvoudenní (45 %) a naopak ze všech žen nejméně preferují kurzy delší než 2 dny (10 %). ■ Ženy z krajských úřadů v největší míře preferují kurzy dvoudenní (40 %) a ženy z ministerstev kurzy jednodenní (49 %). ■ V kategorii mužů je nejvíce upřednostňován dvoudenní kurz, a to na krajských úřadech (45 %) a na ministerstvech (54 %). Muži z městských úřadů naopak uvítají jednodenní kurzy (48 %).

32 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? ■ Odpovědi zaměstnanců městských úřadů jsou ve všech kategoriích jednoznačné! ■ 8 z 10 zaměstnanců preferuje ubytování s noclehem ve městě, kde je kurz pořádán. ■ Podíváme-li se na rozdělení dle pohlaví, tak můžeme konstatovat, že 9 z 10 mužů volí raději ubytování s noclehem. Ženy zaostávají za muži jen mírně, kdy 7 žen z 10 upřednostňuje ubytování s noclehem. Preference zaměstnanců městských úřadů S noclehem 78,00 % Bez noclehu 22,00 % Preference žen S noclehem 71, 00 % Bez noclehu 29,00 % Průměr mužů S noclehem 90,00 % Bez noclehu 10,00 %

33 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let S noclehem 79 %S noclehem 75 %S noclehem 55 % Bez noclehu 21 %Bez noclehu 25 %Bez noclehu 45 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let S noclehem 73 %S noclehem 67 %S noclehem 79 % Bez noclehu 27 %Bez noclehu 33 %Bez noclehu 21 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let S noclehem 84 %S noclehem 92 %S noclehem 82 % Bez noclehu 16 %Bez noclehu 8 %Bez noclehu 18 % ■ Ve všech sledovaných kategoriích, tedy dle vzdělání, délky praxe a dle věku, uvítají zaměstnanci městských úřadů školení s noclehem. ■ Nejvyšší pravděpodobnost označení školení s noclehem je u lidí s praxí 11 a více let (92 %), u zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním (84 %) a zaměstnanců ve skupině 51 a více let (82 %). ■ Naopak nejméně preferované školení s noclehem u skupiny zaměstnanců do 30 let (55 %).

34 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? ■ Odpovědi zaměstnanců krajských úřadů jsou ve všech kategoriích opět jednoznačné! ■ Oproti městským úřadům dochází u zaměstnanců krajských úřadů dokonce k navýšení preferencí vzdělávacího programu s noclehem. V případě krajských úřadů opět 8 z 10 zaměstnanců preferuji možnost noclehu ve městě, kde je kurz pořádán (81 %). ■ Podíváme-li se na rozdělení dle pohlaví, tak můžeme konstatovat, že oproti městským úřadům se rozložení preferencí obrátilo. Ženy zde o něco více, než muži, preferují kurz s noclehem. Preference zaměstnanců krajských úřadů S noclehem 81,00 % Bez noclehu 19,00 % Preference žen S noclehem 85, 00 % Bez noclehu 15,00 % Průměr mužů S noclehem 75,00 % Bez noclehu 25,00 %

35 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let S noclehem 77 %S noclehem 80 %S noclehem 100 % Bez noclehu 23 %Bez noclehu 20 %Bez noclehu 0 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let S noclehem 83 %S noclehem 82 %S noclehem 70 % Bez noclehu 17 %Bez noclehu 18 %Bez noclehu 30 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let S noclehem 85 %S noclehem 100 % Bez noclehu 15 %Bez noclehu 0 % ■ Ve všech sledovaných kategoriích je jednoznačně preferován kurz s noclehem. ■ Ve věkové kategorii méně než 30 let a 51 a více let preferuje ubytování s noclehem dokonce každý z dotazovaných respondentů!

36 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? ■ Již z předchozích listů se dá očekávat, že většina zaměstnanců ministerstev upřednostňuje kurz s noclehem, na ministerstvech jako celcích to je již téměř 9 z 10 zaměstnanců (86 %). ■ Ženy a muži z ministerstev preferují ubytování přibližně ve stejné míře, tedy na hranici 90 %. Preference zaměstnanců ministerstev S noclehem 86,00 % Bez noclehu 14,00 % Preference žen S noclehem 85, 00 % Bez noclehu 15,00 % Průměr mužů S noclehem 88,00 % Bez noclehu 12,00 %

37 OTÁZKA Č. 5 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let S noclehem 60 %S noclehem 94 %S noclehem 90 % Bez noclehu 40 %Bez noclehu 6 %Bez noclehu 10 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let S noclehem 75 %S noclehem 55 %S noclehem 75 % Bez noclehu 25 %Bez noclehu 45 %Bez noclehu 25 % Vysokoškolské vzdělání Praxe 11 a více let51 a více let S noclehem 95 %S noclehem 100 % Bez noclehu 5 %Bez noclehu 0 % ■ Ve všech sledovaných kategoriích je opět jednoznačně preferován kurz s noclehem. ■ Nejvíce je upřednostňován kurz s noclehem ve věkové kategorii 51 a více let (100 %), dále ve věkové kategorii méně než 30 let (90 %) a v neposlední řadě mezi zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním. ■ 100% jistotu výběru kurzu s ubytováním máme také v kategorii praxe 11 a více let (souvisí s věkem – tedy se skupinou 51 a více let) a u lidí s praxí 0 – 3 let (souvisí s věkem – tedy se skupinou méně než 30 let).

38 OTÁZKA Č. 5 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Prosím, preferujete vzdělávací kurz s noclehem, nebo bez noclehu? KategoriePrůměr úřadŽenyMuži Městský úřad--- S noclehem78 %71 %90 % Bez noclehu22 %29 %10 % Krajský úřad--- S noclehem81 %85 %75 % Bez noclehu19 %15 %25 % Ministerstvo--- S noclehem86 %85 %88 % Bez noclehu14 %15 %12 % ■ Odpovědi na tuto otázku jsou zcela jednoznačné! Upřednostnění vzdělávacích kurzů s noclehem je od 78 % - městské úřady, přes 81 % - krajské úřady až po ministerstva 86 %. ■ Ženy uvítají vzdělávání s noclehem nejméně na městských úřadech (71 %), nejvíce shodně na krajských úřadech a na ministerstvech (85 %). ■ Muži naopak nejméně uvítají vzdělávací kurz s noclehem na krajských úřadech, naopak nejvíce na městských úřadech, kdy 9 z 10 mužů upřednostní přespání v místě konání kurzu.

39 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Známkování je jako ve škole, tedy 1 zcela přínosné a 5 zcela nepřínosné. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců městského úřadu jako celku je 2,2 ► Ženy z městských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 2,2 ► Muži z městských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku průměrem 2,2 ■ Městský úřad jako celek, ženy a muži z městských úřadů hodnotí absolvované kurzy průměrnou známkou shodně 2,2. Připomeňme jen, že hodnocení 2,2 se blíží k hodnocení spíše přínosné.

40 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Budeme-li blíže zkoumat výsledky průzkumu dle dalších skupin, můžeme jistou korelaci, tedy vztah mezi odpovědí a určitými znaky respondenta, najít například u vzdělání. Můžeme konstatovat, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním hodnotí vzdělávací programy v průměru hůře, než zaměstnanci s jiným vzděláním. ■ Další skupiny jsou si již ve výsledcích velice blízké. KategorieHodnocení střední s maturitou2,1 bakalářské2,1 vysokoškolské2,6 praxe 0-3 let2,1 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let2,3 méně než 30 let2,1 30 - 50 let2,2 51 a více let2,4

41 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Známkování je jako ve škole, tedy 1 zcela přínosné a 5 zcela nepřínosné. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců krajského úřadu jako celku je 2,2 ► Ženy z krajských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 2,2 ► Muži z krajských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku hodnotou 2,2 ■ V této otázce opět panuje shoda mezi názorem všech zaměstnanců s názorem žen i mužů. Výsledné známky jsou shodné se známkami z městských úřadů, tedy spíše přínosné.

42 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Začneme-li opět bližším zkoumání kategorií dle vzdělání, bude se nám opakovat jev z městských úřadů, tedy že zaměstnanci krajských úřadů s vysokoškolským vzděláním mají tendenci hodnotit vzdělávací programy s větší přísností a horší známkou. ■ Další skupinou, kde můžeme spatřit určitý rozdíl je v kategoriích dle věku. Lidé ve skupině 51 a více let mají tendenci hodnotit absolvované kurzy jako velmi přínosné. Tento jev byl vidět už i městských úřadů. KategorieHodnocení střední s maturitou2,2 bakalářské1,5 vysokoškolské2,6 praxe 0-3 let2,3 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let méně než 30 let2,3 30 - 50 let2,3 51 a více let1,6

43 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Známkování je jako ve škole, tedy 1 zcela přínosné a 5 zcela nepřínosné. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců ministerstev jako celku je 2,3 ► Ženy z ministerstev mají průměrné hodnocení této otázky 2,4 ► Muži z ministerstev hodnotní tuto otázku průměrem 2,2 ■ U hodnocení všech zaměstnanců jako celku je výsledné hodnocení 2,3 (spíše přínosné). ■ Ženy a muži se odlišují v hodnocení jen mírně.

44 OTÁZKA Č. 6 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? ■ Jako v předcházejících případech se nám i zde prokázalo, že zaměstnanci ministerstev s vysokoškolským vzděláním mají tendenci hodnotit absolvované kurzy jako méně přínosné (shodně s skupinou střední s maturitou). ■ Nejvíce odlišnou skupinou jsou lidé s praxí 11 a více let a lidé starší 51 a více let (částečně se tyto kategorie mohou překrývat). Tyto skupiny hodnotí kurzy jako nejméně přínosné. KategorieHodnocení střední s maturitou2,2 bakalářské1,9 vysokoškolské2,4 praxe 0-3 let2,0 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let2,4 méně než 30 let2,0 30 - 50 let2,2 51 a více let2,8

45 OTÁZKA Č. 6 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Můžete, prosím, na stupnici od 1 do 5 vyjádřit, do jaké míry byly pro Vás absolvované kurzy přínosné a jak Vám pomohly při plnění pracovních úkolů? Kategorie Průměr úřaduŽenyMuži Hodnocení Městský úřad2,2 Krajský úřad2,2 Ministerstvo2,32,42,2 ■ U této otázky panuje opět mezi sledovanými úřady široká shoda. Městské úřady a krajské úřady, hodnotí tuto otázku průměrnou známkou 2,2; tedy spíše pomohly. Ministerstva hodnotí tuto otázku průměrnou známkou 2,3. ■ Tento konsensus panuje i mezi ženami, jen o malinko hůře hodnotí přínos vzdělávacích kurzů ženy z ministerstev. ■ I mezi muži ze všech kategorií hodnotí přínos kurzů stejnou průměrnou známkou, tedy 2,2; neboli spíše souhlasím.

46 OTÁZKA Č. 7 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané Průměr městského úřad1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační28 %16 %10 % Jazykové kurzy11 %27 %15 % Problematika EU7 %5 %4 % Základy práva34 %16 %25 % Základy ekonomie11 % 18 % Základy psychologie9 %19 %18 % Základy etiky0 %6 %10 % Průměr žen1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační30 %15,5 % Jazykové kurzy14 %23 %19 % Problematika EU3,5 %11,5 %23 % Základy práva35 %11,5 %14 % Základy ekonomie10 %11,5 %9,5 % Základy psychologie7,5 %23 %9,5 % Základy etiky0 %4 %9,5 % Průměr mužů1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační25 %15 %0 % Jazykové kurzy6,25 %28,5 %0 % Problematika EU12,5 %14 %11 % Základy práva31,25 %21,5 %22 % Základy ekonomie12,5 %7 %22 % Základy psychologie12,5 %7 %34 % Základy etiky0 %7 %11 % ■ Podíváme-li se na městské úřady jako na celky, tak nejvíce vítanou oblastí v první preferenci je vzdělávání v oblasti práva (34 %), na druhém místě počítačová a informační oblast (28 %) a na třetím místě jsou jazykové kurzy (11 %) a základy ekonomie (11 %). ■ Hodnotíme-li odpovědi žen a jejich první priority, je nejvíce žádané vzdělávaní v oblasti práva (35 %), následuje oblast počítačová a informační (30 %). Na třetím preferovaném místě je oblast jazykových kurzů (14 %). ■ Muži nejvíce preferují základy práva (31,25 %), počítačovou a informační oblast (25 %). Na třetím místě mají shodně problematiku EU, základy ekonomie a základy psychologie (12,5 %).

47 OTÁZKA Č. 7 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané : ■ U této otázky nebudeme podrobně zkoumat kategorie dle vzdělání, dle délky praxe a dle věkových skupin. Hodnocení této otázky je natolik podrobné, že by vydalo na samostatnou prezentaci.

48 OTÁZKA Č. 7 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané: Průměr krajských úřadů1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační31 %14 %8 % Jazykové kurzy17 %23 %8 % Problematika EU4 %8 %16 % Základy práva30 %20 %21 % Základy ekonomie6 %10 %4 % Základy psychologie7 %22 %26 % Základy etiky5 %3 %17 % Průměr žen1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační38 %11 %7 % Jazykové kurzy7 %34 %13 % Problematika EU7 %4 %13 % Základy práva38 %13 %19 % Základy ekonomie10 %11,5 %9,5 % Základy psychologie7 %27 %21 % Základy etiky0 %4 %21 % Průměr mužů1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační16 %14 %16 % Jazykové kurzy32 %8 %0 % Problematika EU15 %14 %28 % Základy práva11 %29 %28 % Základy ekonomie15 %14 %28 % Základy psychologie11 %21 %0 % Základy etiky0 % ■ Podíváme-li se na krajské úřady jako na celky, tak nejvíce vítanou oblastí v první preferenci je vzdělávání v počítačové a informační (31 %), na druhém místě se umístily základy práva (30 %) a na třetím jazykové kurzy (17 %). ■ Zkoumáme-li odpovědi žen a jejich první priority, je nejvíce žádané vzdělávaní v oblasti počítačové a informační spolu s oblastí práva (38 %), na dalším pomyslném třetím místě se umístily základy ekonomie (10 %). ■ Muži nejvíce preferují jazykové kurzy (32 %), následované počítačovou a informační oblastí (16 %). Na třetím preferovaném místě je problematika EU a základy ekonomie (15 %).

49 OTÁZKA Č. 7 – RESPONDENTI MINISTERSTEV O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané: Průměr ministerstev1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační20 %27 %18 % Jazykové kurzy46 %19 %18 % Problematika EU8 %10 %15 % Základy práva14 %24 %18 % Základy ekonomie4 %8 %5 % Základy psychologie6 %4 %30 % Základy etiky2 %8 %5 % Průměr žen1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační24 % 8 % Jazykové kurzy38 %24 %20 % Problematika EU8 %11 %20 % Základy práva16 %23 %26 % Základy ekonomie3 %6 %8 % Základy psychologie8 %6 %13 % Základy etiky3 %6 %5 % Průměr mužů1. Priorita2. Priorita3. Priorita Počítačová a informační8 %40%15 % Jazykové kurzy78 %12 %7 % Problematika EU8 %12 %19 % Základy práva4 %19 %0 % Základy ekonomie2 %8 %0 % Základy psychologie0 %9 %59 % Základy etiky0 % ■ Zaměstnanci ministerstev jako celku mají dle první priority největší zájem o vzdělávání v následujících oblastech: jazykové kurzy (46 %), počítačová a informační oblast (20 %) a oblast práva (14 %). ■ U žen dle první priority vítězí jazykové kurzy (38 %), na druhém místě se umístila oblast počítačová a informační (24 %), následovaná základy práva (16 %). ■ Muži nejvíce preferují jazykové kurzy (78 %!), následované počítačovou a informační oblastí spolu s problematikou EU (8 %), na třetím místě následovanou problematikou práva (4 %).

50 OTÁZKA Č. 7 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané: Průměr úřadu MĚSTSKÉÚŘADYMĚSTSKÉÚŘADY 1. Pri.2. Pri3. Pri.KRAJSKÉÚŘADYKRAJSKÉÚŘADY 1. Pri.2. Pri3. Pri.MINISTERSTVAMINISTERSTVA 1. Při.2. Pri3. Pri. Počítačová a infor.28 %16 %10 %31 %14 %8 %20 %27 %18 % Jazykové kurzy11 %27 %15 %17 %23 %8 %46 %19 %18 % Problematika EU7 %5 %4 % 8 %16 %8 %10 %15 % Základy práva34 %16 %25 %30 %20 %21 %14 %24 %18 % Základy ekonomie11 % 18 %6 %10 %4 % 8 %5 % Základy psychol.9 %19 %18 %7 %22 %26 %6 %4 %30 % Základy etiky0 %6 %10 %5 %3 %17 %2 %8 %5 % Průměr žen--------- Počítačová a infor.30 %15,5 % 38 %11 %7 %24 % 8 % Jazykové kurzy14 %23 %19 %7 %34 %13 %38 %24 %20 % Problematika EU3,5 %11,5 %23 %7 %4 %13 %8 %11 %20 % Základy práva35 %11,5 %14 %38 %13 %19 %16 %23 %26 % Základy ekonomie10 %11,5 %9,5 %10 %11,5 %9,5 %3 %6 %8 % Základy psychol.7,5 %23 %9,5 %7 %27 %21 %8 %6 %13 % Základy etiky0 %4 %9,5 %0 %4 %21 %3 %6 %5 % Průměr mužů--------- Počítačová a infor.25 %15 %0 %16 %14 %16 %8 %40%15 % Jazykové kurzy6,25 %28,5 %0 %32 %8 %0 %78 %12 %7 % Problematika EU12,5 %14 %11 %15 %14 %28 %8 %12 %19 % Základy práva31,25 %21,5 %22 %11 %29 %28 %4 %19 %0 % Základy ekonomie12,5 %7 %22 %15 %14 %28 %2 %8 %0 % Základy psychol.12,5 %7 %34 %11 %21 %0 % 9 %59 % Základy etiky0 %7 %11 %0 % ■ Hodnocení tohoto slidu provedeme na dalším listu.

51 OTÁZKA Č. 7 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a v budoucnu zájem? Můžete označit až 3 oblasti, a to dle Vašich preferencí od nejvíce vítané: ■ Podívejme se na hodnocení prvních priorit sledovaných úřadů. Nejvíce preferovanou oblastí na městských úřadech jsou základy práva (34 %), následuje oblast počítačová a informační (28 %), na dalších místech jsou jazykové kurzy (11 %), základy ekonomie (11 %), základy psychologie (9 %) a na pomyslném posledním místě se umístily základy etiky (0 %). ■ Krajské úřady jako celek preferují na prvním místě oblast počítačovou a informační (31 %), na druhém místě základy práva (30 %), následované jazykovými kurzy (17 %), základy psychologie (7 %), základy ekonomie (6 %), základy etiky (5 %) a problematikou EU (4 %). ■ Oblasti vybrané respondenty z ministerstev se již zcela odlišují od dotazovaných z městských a krajských úřadů. Nejvíce označovanou oblastí byly jazykové kurzy, které volilo 46 % veškerých respondentů. Následuje počítačová a informační oblast (20 %), základy práva (14 %), problematika EU (8 %), základy psychologie (6 %), základy ekonomie (4 %) a základy etiky (2 %). ■ Muži i ženy z ministerstev opět nejvíce volí jazykové kurzy, u mužů dokonce 8 z 10 mužů volí jazykový kurz, u žen 4 z 10 žen. ■ Ženy žádají ve větší míře oproti mužům (z veškerých úřadů) vzdělávání v oblasti počítačové a informační, muži se na rozdíl od žen přiklánějí k jazykovým kurzům.

52 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela optimální a 5 zcela neoptimální. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců městského úřadu jako celku je 2,5 ► Ženy z městských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 2,2 ► Muži z městských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku známkou 2,9 ■ Průměrná výsledná známka hodnocení koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy je 2,5. Tedy hodnocení mezi spíše optimální a neoptimální. ■ Dále je patrné, že muži, oproti ženám, hodnotí koncepci vzdělávání s větším despektem.

53 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Na základě odpovědí zaměstnanců městských úřadů, vyplývá, že lidé s vyšším vzděláním hodnotí současnou koncepci vzdělávání horšími známkami. ■ Dále z průzkumu vyplývá, že lidé s praxí od 0 do 3 let, hodnotí vzdělávací koncepci lepšími známkami. KategorieHodnocení střední s maturitou2,2 bakalářské3,0 vysokoškolské2,9 praxe 0-3 let2,0 praxe 4-10 let2,5 praxe 11 a více let2,5 méně než 30 let2,4 30 - 50 let2,5 51 a více let2,4

54 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela optimální a 5 zcela neoptimální. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců krajského úřadu jako celku je 2,2 ► Ženy z krajských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 2,1 ► Muži z krajských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku průměrem 2,4 ■ Jak je patrné z výsledných dat, průměrný stupeň hodnocení je neblíže odpovědi spíše optimální. ■ Ženy z krajských úřadů hodnotí koncepci vzdělávání o něco lépe než muži.

55 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Již u městských úřadů jsme konstatovali, že lidé s vyšším vzděláním hodnotí současnou koncepci vzdělávání o něco hůře než jejich kolegové s nižším vzděláním. Toto hodnocení se nám potvrdilo i u krajských úřadů. ■ Dále můžeme konstatovat, že lidé ve skupině 51 a více let hodnotí současnou koncepci nejlepšími známkami z nabízených kategorií. KategorieHodnocení střední s maturitou2,2 bakalářské2,2 vysokoškolské2,3 praxe 0-3 let2,1 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let méně než 30 let2,1 30 - 50 let2,4 51 a více let2,0

56 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela optimální a 5 zcela neoptimální. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců ministerstev jako celku je 1,9 ► Ženy z ministerstev mají průměrné hodnocení této otázky 1,9 ► Muži z ministerstev průměrně hodnotní tuto otázku průměrem 2,0 ■ Výsledná průměrná známka se u ministerstev blíží hodnocení spíše optimální. ■ Ženy a muži hodnotí koncepci téměř shodně, a to v rozmezí od 1,9 (ženy) do 2,0 (muži).

57 OTÁZKA Č. 8 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? ■ Jako u městského a krajského úřadu, potvrdilo se i u zaměstnanců ministerstev, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním hodnotí koncepci vzdělávání obecně horšími známkami. ■ Dále se nám jako u předcházejících institucí potvrdilo, že lidé ve věku 51 a více let a lidé s praxí 11 a více let, hodnotí koncepci vzdělávání lepšími známkami ze všech zkoumaných kategorií. KategorieHodnocení střední s maturitou1,8 bakalářské1,9 vysokoškolské2,0 praxe 0-3 let2,0 praxe 4-10 let1,9 praxe 11 a více let1,6 méně než 30 let2,0 30 - 50 let1,9 51 a více let1,7

58 OTÁZKA Č. 8 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Je současná koncepce vzdělávání pracovníků veřejné správy dle Vás na stupnici od 1 do 5 optimální? Kategorie Průměr úřaduŽenyMuži Hodnocení Městský úřad2,52,22,9 Krajský úřad2,22,12,4 Ministerstvo1,9 2,0 ■ V hodnocení odpovědí na tuto otázku můžeme konstatovat, že nejlépe hodnotí současný koncept vzdělávání zaměstnanci ministerstev (jako celek, ženy i muži). ■ Zaměstnanci městských úřadů hodnotí současnou koncepci nejhůře, průměrné hodnocení všech městských úřadů je známkou 2,5; tedy mezi spíše optimální až neoptimální. Ze všech úřadů hodnotí i ženy městských úřadů současnou koncepci nejhůře, průměrem 2,2. Muži z městských úřadů dokonce hodnotí ze všech sledovaných kategorií současnou koncepci jako nejméně optimální (2,9). ■ Krajské úřady jsou v hodnocení koncepce vzdělávání na půl cesty mezi městskými úřady a ministerstvy. Hodnocení se ve sledovaných skupinách pohybuje od 2,1 (ženy), přes 2,2 (průměr úřadu) až po 2,4 (muži).

59 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela motivován/a a 5 zcela nemotivován/a. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců městského úřadu jako celku je 2,2 ► Ženy z městských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 2,1 ► Muži z městských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku hodnotou 2,3 ■ Průměrné hodnocení této otázky se blíží odpovědi spíše dostatečně motivován/a. ■ Ženy a muži hodnotí své motivování přibližně shodně.

60 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ Jak je patrné z přiložené tabulky, hodnocení sledovaných kategorií je přibližně vyrovnané, nachází se v rozmezí 2,0 (praxe 0-3 let) až 2,7 (bakalářské vzdělání). KategorieHodnocení střední s maturitou2,1 bakalářské2,7 vysokoškolské2,2 praxe 0-3 let2,0 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let2,3 méně než 30 let2,4 30 - 50 let2,2 51 a více let2,1

61 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela motivován/a a 5 zcela nemotivován/a. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců krajského úřadu jako celku je 1,9 ► Ženy z krajských úřadů mají průměrné hodnocení této otázky 1,8 ► Muži z krajských úřadů průměrně hodnotní tuto otázku průměrem 2,2 ■ Jak je patrné z výsledných dat, průměrný stupeň hodnocení je neblíže odpovědi spíše motivová/a. ■ Ženy z krajských úřadů hodnotí své motivování o něco lépe než muži.

62 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ U otázky zhodnocení motivace hodnotí lidé s vysokoškolským vzděláním motivaci horšími známkami, než jejich kolegové s nižším vzděláním. ■ Dále můžeme konstatovat, že lidé ve skupině 51 a více let hodnotí své motivování (spolu s kategorií střední vzdělání s maturitou a bakalářské vzdělání) nejlépe. KategorieHodnocení střední s maturitou1,8 bakalářské1,7 vysokoškolské2,2 praxe 0-3 let2,0 praxe 4-10 let1,9 praxe 11 a více let méně než 30 let2,2 30 - 50 let1,9 51 a více let1,7

63 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ Stupeň hodnocení je na škále od 1 do 5. Přičemž 1 znamená, že zcela motivován/a a 5 zcela nemotivován/a. ► Průměrné hodnocení od zaměstnanců ministerstev jako celku je 2,4 ► Ženy z ministerstev mají průměrné hodnocení této otázky 2,5 ► Muži z ministerstev průměrně hodnotní tuto otázku průměrem 2,2 ■ Výsledná průměrná známka se u ministerstev blíží hodnocení mezi známkou 2 až 3. ■ Ženy se cítí více motivování než muži.

64 OTÁZKA Č. 9 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? ■ Jako u městského a krajského úřadu, potvrdilo se i u zaměstnanců ministerstev, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním se cítí být méně motivováni, než zaměstnanci s maturitou či akademickým titulem bakalář. ■ Ostatní hodnocení zkoumaných kategorií je přibližně podobné. KategorieHodnocení střední s maturitou2,9 bakalářské2,0 vysokoškolské2,3 praxe 0-3 let2,5 praxe 4-10 let2,2 praxe 11 a více let2,5 méně než 30 let2,4 30 - 50 let2,3 51 a více let2,6

65 OTÁZKA Č. 9 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Zároveň Vás poprosím o zhodnocení, zda se cítíte jako pracovník veřejné správy dostatečně motivován/a? Kategorie Průměr úřaduŽenyMuži Hodnocení Městský úřad2,22,12,3 Krajský úřad1,91,82,2 Ministerstvo2,42,52,2 ■ Z nabízených výsledků je patrné, že nejvíce se cítí motivováni zaměstnanci krajských úřadů (1,9 úřad jako celek; 1,8 muži; 2,2 ženy). ■ Naopak nejméně se cítí být motivováni pracovníci ministerstev, jejichž průměrné hodnocení je od 2,2 (muži); přes 2,4 (ministerstva jako celek) až po 2,5 (ženy). ■ Zaměstnanci městských úřadů můžeme v hodnocení této otázky umístit mezi krajské úřady a ministerstva. Hodnocení úřadů jako celků je známkou 2,2; tedy spíše motivován. Ženy a muži z městských úřadů se cítí také spíše motivováni.

66 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? ■Nabízené možnosti byly následující: a) Ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité b) Ano, měnil/a, nejlépe za finanční ohodnocení – zvýšení mzdy, bonusy, apod. c) Ano, měnil/a, nejlépe za poukázky na odběr zboží, služeb, apod. d) Ano, měnil/a, za jiné ■ Odpověď d) ano, měnila, za jiné – nezvolil žádný respondent (u všech institucí). ■ Jak je patrné z přiložené tabulky, nejvíce respondentů označilo vždy možnost a), tedy ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité (66 %). ■ Muži označují možnost ne, neměnil/a, vzdělání je pro mě důležité, v mnohem méně případech než ženy (53 % oproti 70 %). Preference zaměstnanců městského úřadu Ne, neměnil/a 66,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 32,00 % Ano, měnil/a - poukázky 2,00 % Preference žen Ne, neměnil/a 70,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 30,00 % Ano, měnil/a - poukázky 0,00 % Průměr mužů Ne, neměnil/a 53,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 39,00 % Ano, měnil/a - poukázky 8,00 %

67 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Ne, neměnil/a 55 %Ne, neměnil/a 63 %Ne, neměnil/a 60 % Ano, měnil/a finance 45 %Ano, měnil/a finance 37 %Ano, měnil/a finance 40 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Ne, neměnil/a 67 %Ne, neměnil/a 75 %Ne, neměnil/a 72 % Ano, měnil/a finance 33 %Ano, měnil/a finance 25 %Ano, měnil/a finance 18 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Ne, neměnil/a 69 %Ne, neměnil/a 50 %Ne, neměnil/a 70 % Ano, měnil/a finance 27 %Ano, měnil/a finance 50 %Ano, měnil/a finance 30 % Ano, měnil/a poukázky 4 %Ano, měnil/a poukázky 0 % ■ Nejvíce by vzdělávání měnily za jiné formy odměny následující kategorie: lidé s praxí 11 a více let (50 %) a lidé s maturitou (45 %). ■ Naopak nejméně by měnily vzdělávání za jiné formy odměny: lidé s praxí 4 až 10 let (75 %) a lidé ve skupině 30 – 50 let (72 %).

68 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? ■Nabízené možnosti byly následující: a) Ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité b) Ano, měnil/a, nejlépe za finanční ohodnocení – zvýšení mzdy, bonusy, apod. c) Ano, měnil/a, nejlépe za poukázky na odběr zboží, služeb, apod. d) Ano, měnil/a, za jiné ■ Odpověď d) ano, měnila, za jiné – nezvolil žádný respondent (u všech institucí). ■ Jak je patrné z přiložené tabulky, nejvíce respondentů označilo vždy možnost a), tedy ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité (88 %). ■ Ženy a muži označují možnost ne, neměnil/a, vzdělání je pro mě důležité, přibližně ve stejném počtu respondentů (88 % ženy, 90 % muži). Preference zaměstnanců krajských úřadů Ne, neměnil/a 88,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 12,00 % Ano, měnil/a - poukázky 0,00 % Preference žen Ne, neměnil/a 88,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 12,00 % Ano, měnil/a - poukázky 0,00 % Průměr mužů Ne, neměnil/a 90,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 10,00 % Ano, měnil/a - poukázky 0,00 %

69 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Ne, neměnil/a 95 %Ne, neměnil/a 82 %Ne, neměnil/a 66 % Ano, měnil/a finance 5 %Ano, měnil/a finance 18 %Ano, měnil/a finance 34 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Ne, neměnil/a 89 %Ne, neměnil/a 92 %Ne, neměnil/a 90 % Ano, měnil/a finance 11 %Ano, měnil/a finance 8 %Ano, měnil/a finance 10 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Ne, neměnil/a 82 %Ne, neměnil/a 100 % Ano, měnil/a finance 18 %Ano, měnil/a finance 0 % Ano, měnil/a poukázky 0 % ■ Nejvíce by vzdělávání měnili za jiné formy odměny lidé mladší 30 let (34 %). ■ Naopak nejméně by měnili vzdělávání za jiné formy odměny: lidé starší 51 let, lidé se středním vzděláním a lidé s praxí od 4 do 10 let.

70 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? ■Nabízené možnosti byly následující: a) Ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité b) Ano, měnil/a, nejlépe za finanční ohodnocení – zvýšení mzdy, bonusy, apod. c) Ano, měnil/a, nejlépe za poukázky na odběr zboží, služeb, apod. d) Ano, měnil/a, za jiné ■ Odpověď d) ano, měnil/a, za jiné – nezvolil žádný respondent (u všech institucí). ■ Jak je patrné z přiložené tabulky, nejvíce respondentů označilo vždy možnost a), tedy ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité (67 %). ■ Ženy a muži označují možnost ne, neměnil/a, vzdělání je pro mě důležité, přibližně ve stejném počtu respondentů (64 % ženy, 68 % muži). Preference zaměstnanců krajských úřadů Ne, neměnil/a 67,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 30,00 % Ano, měnil/a - poukázky 3,00 % Preference žen Ne, neměnil/a 64,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 32,00 % Ano, měnil/a - poukázky 4,00 % Průměr mužů Ne, neměnil/a 68,00 % Ano, měnil/a – finanční ohodnocení 26,00 % Ano, měnil/a - poukázky 6,00 %

71 OTÁZKA Č. 10 – RESPONDENTI MINISTERSTEV Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? Střední s maturitouPraxe 0-3 letMéně než 30 let Ne, neměnil/a 60 %Ne, neměnil/a 45 %Ne, neměnil/a 57 % Ano, měnil/a finance 36 %Ano, měnil/a finance 45 %Ano, měnil/a finance 29 % Ano, měnil/a poukázky 4 %Ano, měnil/a poukázky 10 %Ano, měnil/a poukázky 14 % Bakalářské vzděláníPraxe 4-10 let30-50 let Ne, neměnil/a 100 %Ne, neměnil/a 60 %Ne, neměnil/a 73 % Ano, měnil/a finance 0 %Ano, měnil/a finance 40 %Ano, měnil/a finance 27 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Vysokoškolské vzděláníPraxe 11 a více let51 a více let Ne, neměnil/a 72 %Ne, neměnil/a 79 %Ne, neměnil/a 59 % Ano, měnil/a finance 22 %Ano, měnil/a finance 21 %Ano, měnil/a finance 41 % Ano, měnil/a poukázky 6 %Ano, měnil/a poukázky 0 % ■ Nejvíce by vzdělávání měnili za jiné formy odměny lidé s praxí 0-3 roky (55 %), lidé mladší 30 let (44 %) a lidé ve skupině 51 a více let (41 %). ■ Naopak nejméně by měnili vzdělávání za jiné formy odměny: lidé s vyšším vzděláním, a to bakaláři (100 %) a vysokoškolsky vzdělaní lidé (72 %). K této skupině paří i lidé s praxí delší než 10 let (79 %).

72 OTÁZKA Č. 10 – SROVNÁNÍ MÚ, KÚ A MIN Měnil/a byste možnost absolvování vzdělávacích kurzů za jiné formy motivačních nástrojů? Za jaké? KategoriePrůměr úřadŽenyMuži Městský úřad--- Ne, neměnil/a66 %70 %53 % Ano, měnil/a finance32 %30 %39 % Ano, měnil/a poukázky 2 %0 % 8 % Krajský úřad--- Ne, neměnil/a88 % 90 % Ano, měnil/a finance12 % 10 % Ano, měnil/a poukázky 0 % Ministerstvo--- Ne, neměnil/a67 %64 %68 % Ano, měnil/a finance30 %32 %26 % Ano, měnil/a poukázky 3 %4 % 6 % ■ Odpovědi na tuto otázkou jsou jednoznačné! Veškeré sledované úřady preferují možnost a) ne, neměnil/a, vzdělávání je pro mě důležité. ■ Provedeme-li komparaci jednotlivých institucí, zjistíme, že nejvíce by neměnili zaměstnanci krajských úřadů (88 %), následují zaměstnanci ministerstev (67 %) a městských úřadů (66 %). ■ Porovnáme-li ženy, zjistíme, že nejvíce by neměnily ženy z krajských úřadů (88 %), následované pracovnicemi městských úřadů (70 %) a zaměstnankyněmi ministerstev (64 %). ■ V kategorii mužů již najdeme podstatnější rozdíly. Např. muži z krajských úřadů by neměnili v 90 %, ale muži z městských úřadů jen v 53 %.

73 ZÁVĚREM ■ Závěrem si položme otázku, jak tedy dle našeho průzkumu vypadá typický zaměstnanec městského úřadu, krajského úřadu a ministerstva. Odpovědi najdeme spolu: ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ ■ Typický zaměstnanec městského úřadu spíše souhlasí s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil se vzděláním, které získal při studiu. Tento zaměstnanec si myslí, že jsou na městském úřadě zachovány principy rovnosti k přístupu ke vzdělávacím kurzům. Může-li si vybrat, jak by se chtěl vzdělávat, vybral by si interaktivní seminář na 1 den. Pokud by zvolil seminář na 2 dny, volil by ho s možností noclehu. Po absolvování kurzu by svému nadřízenému řekl, že kurz byl pro něho spíše přínosný a do budoucna by požádal o seminář se základy práva. Pokud by měl tento zaměstnanec zhodnotit celkovou koncepci vzdělávání, ohodnotil by ji mezi známkou 2 až 3. Motivován se cítí na stupnici od 1 do 5, známkou 2,2; tedy spíše motivován. Ale pokud by si mohl vybrat, vzdělávací seminář by za jiné formy odměny v žádném případě nevyměnil.

74 ZÁVĚREM ZAMĚSTNANCI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ■ Typický zaměstnanec krajského úřadu souhlasí s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil se vzděláním, které získal před nástupem do zaměstnání. Tento úředník si myslí, že jsou na krajském úřadě zcela zachovány principy rovnosti k přístupu ke vzdělávacím kurzům. Mohl-li by si vybrat, vybral by si interaktivní seminář na 2 dny. Na seminář by dojíždět nechtěl, raději by v místě konání přespal. Po absolvování kurzu by svému nadřízenému řekl, že kurz byl pro něho spíše přínosný a do budoucna by požádal o seminář z oblasti počítačové a informační. Pokud by měl tento zaměstnanec zhodnotit celkovou koncepci vzdělávání, ohodnotil by známkou 2,2. Motivován se cítí na stupnici od 1 do 5, známkou 1,9; tedy spíše motivován. Ale pokud by si mohl vybrat, vzdělávací seminář by za jiné formy odměny v žádném případě nevyměnil.

75 ZÁVĚREM ZAMĚSTNANCI MINISTERSTEV ■ Typický zaměstnanec ministerstva spíše souhlasí s tvrzením, že pominuly doby, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil se vzděláním, které získal při studiu. Tento zaměstnanec si myslí, že jsou na jeho ministerstvu zcela zachovány principy rovnosti k přístupu ke vzdělávacím kurzům. Mohl-li by si vybrat, jak by se chtěl vzdělávat, vybral by si jednoznačně interaktivní seminář na 1 den. Pokud by si vybral kurz na 2 dny, určitě by ho volil s možností noclehu. Po absolvování kurzu by svému nadřízenému řekl, že kurz byl pro něho spíše přínosný a do budoucna by požádal o jazykový kurz. Pokud by měl tento zaměstnanec zhodnotit celkovou koncepci vzdělávání, ohodnotil by ji známkou 1,9. Motivován se cítí na stupnici od 1 do 5, známkou mezi 2 až 3, tedy spíše motivován. Ale pokud by si mohl vybrat, vzdělávací seminář by za jiné formy odměny v žádném případě neměnil.

76 EFICIA PRAHA, spol. s r. o. DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST X. Odborná konference pro veřejnou správu "Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě "


Stáhnout ppt "EFICIA PRAHA, spol. s r. o. PRŮZKUM NA TÉMA Zpětná vazba zaměstnanců veřejné správy na koncepci jejich vzdělávání a motivování – srovnání názorů zaměstnanců."

Podobné prezentace


Reklamy Google