Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT a technické vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT a technické vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 ČVUT a technické vzdělávání
Vojtěch Petráček prorektor ČVUT pro vědu a výzkum

2 Úvod Cílem prezentace je:
analyzovat situaci v oblasti technického vzdělávání formulovat hlavní problémy, se kterými se potýkáme vysvětlit jejich dopady navrhnout cesty k jejich řešení ať na úrovni university, na úrovni regionu či na úrovni celostátní

3 Důležitost technického vzdělávání
Bez kvalitního vzdělání ztrácí společnost postupně schopnost kvalitní reflexe situace, ve které se nachází a schopnost efektivně se řídít. Technické vzdělání je jednou z důležitých součástí celkové sumy znalostí, kterou je nutno pěstovat. Pokud chceme ale řešit problémy v oblasti technického vzdělání, musíme řešit problémy celku. Technické vzdělání má přímy dopad na naší schopnost vytvářet technické produkty, technologie a výrobky a má tudíž přímý dopad na konkurenceschopnost státu. Proto nejčastěji na fórech podobných dnešní konferenci debatujeme pouze tento aspekt vzdělávání. Nastavení vzdělávací soustavy je realizováno na regionální a centrální úrovni, proto budeme diskutovat tuto problematiku nejenom z úhlu pohledu ČVUT, ale i její aspekty v úrovních vyšších.

4 Stav technického vzdělávání
Stav a kvalita technického vzdělání životně závisí na několika faktorech: na zájmu dětí a studentů o techniku a exaktní obory na kvalitě výuky exaktních oborů - zejména matematiky, fyziky a chemie na kreditu, který je ve společnosti přiznáván absolventům středního a vysokého stupně technického vzdělání na finančních zdrojích, které jsou k dispozici pro rozvoj exaktních a technických věd na struktuře spolupráce mezi vysokými školami, AVČR a subjekty průmyslové sféry na předpisech regulujících vdělávací a vědecko-výzkumný sektor V podstatě ve všech bodech narážíme v současné době na vážné problémy

5 Pozice ČVUT v oblasti technického vzdělávání
S přibližně studenty, více než 4000 zaměstnanci a více než 7% RIV bodového výkonu v celé ČR představuje ČVUT nejsilnější technickou universitu v zemi Spolu s VUT Brno, ZČU Plzeň, TU Liberec a VŠB-TU Ostrava tvoří páteř technického vysokého školství v ČR. Na vzdělávání v oborech důležitých pro techniku se samozřejmě podílejí i další university. ČVUT stále plní roli instituce vzdělávající v technických oborech studenty z celého území státu. Výrazná většina studentů se též po absolvování vrací do regionů. ČVUT je výzkumnou universitou s výraznou mezinárodní spoluprácí ve výzkumu, výměně studentů i odborníku. Rovněž tak je ČVUT v intenzivním kontaktu s průmyslovými podniky, se kterými spolupracuje nejen na výzkumu na zakázku, ale jako s partnery s nimi vstupuje do společných projektů - například center kompetence Tak je vytvářeno prostředí pro výchovu technických specialistů v podmínkách špičkového mezinárodního výzkumu a spolupráce s průmyslem.

6 Hlavní problémy platné v obecné rovině
Mezi hlavní problémy patří: Nízký zájem mládeže o technické a exaktní obory a o náročné obory vůbec. Zdá se, že systém nabízí mnoho možností průchodu vysokoškolským studiem, které nepůsobí tak náročně a řadu rozhodujících se studentů SŠ lákají. Nízká uplatnitelnost po absolvování takových studií mladé lidi zdá se příliš netrápí. Pozorujeme alarmující pokles ve znalostech v oblasti matematiky, fyziky a dalších oborů životně nutných pro rozvoj exaktních a technických věd! Tento problém propaguje už z úrovně základních škol přes školy střední a na počátku VŠ studia nám přídává spoustu práce, když musíme mezery zacelovat. Vzniklá ztráta času však ukrajuje z toho, co bychom měli učit na vysoké škole.

7 Hlavní problémy platné v obecné rovině
Tím, že byl ve společnosti nastaven příliš velký požadavek na procento SŠ vzdělané populace, došlo k přenastavení a otevření systému, který je nyní velmi průchodný, za cenu snížené kvality v dolní části spektra absolventů. Tím došlo nejen k degradaci kvality na výstupu SŠ, ale rovněž ke snížení společenského kreditu těch, kdo končí se středním vzděláním, či s odborným vzděláním. To má za následek pokles zájmu i v tomto sektoru důležitém pro nižší technické profese. Omezení ve financování VŠ a vědeckvýzkumného sektoru se velmi negativně projevují na možnostech rozvoje systému. Tato otázka je značně komplexní a zasluhuje si samostatnou konferenci. Je však zřejmé, že jakékoli plánované škrty dopadnou nevyhnutelně na konkurenseschopnost státu. V případě jejich trvání mohou postupně zaniknout některé z důležitých oborů, které posléze nebude možno zrekonstruovat.

8 Hlavní problémy platné v obecné rovině
Další zátěž systému, která vznikne v důsledku nároků na udržitelnost projektů budovaných ze SF EU, by mohla být fatální, pokud nebude chybějící objem financí nalezen vně zdroje obvyklé pro veřejný sektor VŠ a výzkumu! Velmi důležitým faktorem je spolupráce napříč vědecko-výzkumnou scénou a spolupráce s průmyslem. Zde leží velký potenciál pro budoucí rozvoj. Zatímco spolupráce mezi AVČR a VŠ funguje velmi dobře, problémy se objevují v oblasti spolupráce s průmyslem. Ve srovnání s jinými zeměmi existuje jen velmi malý objem poptávky ze strany podniků směrem k univerzitám. Systém limitů na počty studentů je málo selektivní ke kvalitě škol a rovněž nemá mechanizmus, který by mohl stimulovat rozvoj technických oborů

9 Problémy na které narážíme lokálně
Velkým lokálním problémem výzkumných organizací a vysokých škol na území Prahy je jejich faktické odříznutí od zdrojů financování z SF EU. Tento problém je důsledkem podmínek dojednaných v minulém období. Např. na Slovensku či v Maďarsku takový problém není. V důsledku toho jsou cca. 3/4 výzkumné kapacity ČR odříznuty od možnosti adekvátního rozvoje. Tento problém dopadá na pražské univerzity několikanásobně v dalších směrech - například v oblasti lidských zdrojů. V minulém období nefungovala dobře ani spolupráce mezi Prahou a jejími vysokými školami. Město mělo patrně jiné priority, než rozvoj akademického vědecko-výzkumného a inovačního prostředí.

10 Cesty ke zlepšení technického vzdělávání
Postupů, které by nás vyvedly z krize, ve které se nacházíme je několik. Některé z nich zde zmiňme: Na úrovni základních a středních škol je nutné zvýšit kvalitu a motivaci učitelů exaktních oborů zejména matematiky a fyziky. To je možné dosáhnout například zlepšením kontaktu VŠ s těmito učiteli. Budou-li učitelé vědět, co se ve vědě a výzkumu na VŠ a AV děje, bude možné žákům a studentům lépe demonstrovat možnosti vědy, techniky a výzkumu a zapálit je. Je třeba hledat co nejefektivněji talenty a zájemce o technické a exaktní vědy a to i přes mimoškolní platformy (soutěže ap.), tak lze eliminovat výpadek v kvalitě učitele. Zvýšit nároky na kvalitu absolventů SŠ a redukovat společenskou objednávku na procento procházejících studentů. Zároveň však vrátit kredit střednímu technickému vzdělání a řemeslu - nutným součástem kvalitní průmyslové společnosti.

11 Cesty ke zlepšení technického vzdělávání
Zvýšené nároky omezí počty studentů vstupujících na VŠ, zároveň však zvýší jejich kvalitu a umožní zvýšení nároků na VŠ, kde dojde rovněž k uvolnění časového prostoru nyní užitého k doučování SŠ mezer. Stoupne průměr kvality absolventů. V oblasti financování je třeba, aby nedošlo k finančnímu poklesu v oblasti VŠ a AV. Není zcela nutné, aby finance přišly od státu, mohly by být generovány ze spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými organizacemi a VŠ. Celková suma dostupná ve výzkumu a pro VŠ však musí růst. Existuje přímá úměra mezi konkurenceschopností a schopností absorbovat a rozvíjet technologie a kvalitním rozvojem vysokých škol a výzkumu.

12 Cesty ke zlepšení technického vzdělávání
Kritickým bodem bude rovněž nalezení zdrojů na dofinancování udržitelnosti projektů vzniklých ze strukturálních fondů EU. Tyto projekty musí být financovány ze SR bez ohledu na jejich skutečný výkon a kvalitu po pět let. To se vymyká jinak uplatňovaným požadavkům na kvalitu výstupu. Velké objemy dofinancování mohou ohrozit stabilitu celého výzkumného a vzdělávacího systému ve státě. V příštím období by měly být vyjednány takové podmínky financování z EU, které nebudou diskriminovat významnou část výzkumné kapacity. S ohledem na celostátní význam pražských univerzit a výzkumných ústavů je to oprávněné a logické. Krom toho pražské VŠ a AV nemají nic súolečného s firmami, jejichž zisky a sídla v Praze způsobují vysokou úroveň HDP, která nás doposud vyřazuje.

13 Strategie ČVUT ke zlepšení technického vzdělávání
Na úrovni ČVUT můžeme některé ze zmíněných problémů řešit přímo, u dalších se snažíme o pozitivní změny na relevantních úrovních. ČVUT klade důraz na kvalitu výzkumu a vývoje, který na universitě probíhá a rovněž na kvalitu spolupráce s průmyslem v oblasti společných projektů, výzkumu na zakázku i v oblasti transferu technologie. Velmi důležitá je rovněž mezinárodní spolupráce, která nám umožňuje držet se na špičce výzkumu.Studenti jsou do tohoto špičkového výzkumu zapojováni co nejdříve - je nedílnou součástí magisterského i doktorského studia. Podporujeme kvalitní výzkum a studium v rámci interních grantů a univerzitních ocenění ČVUT klade důraz na rozvoj spolupráce s Prahou. V neposlední řadě pracujeme na zlepšení kontaktu s učiteli exaktních věd a technických předmětů.

14 Pohled do budoucnosti …….. aneb co bychom měli učinit všichni ke zlepšení (nejen) technického vzdělání: Pokud se nám podaří výše zmíněné problémy rozřešit, lze očekávat pozitivní rozvoj vědeckovýzkumné základny, zvýšení kvality pracovní síly v ČR, zvýšení konkurenceschopnosti a růst naší ekonomiky. Pokud se nám to nepodaří, nečeká nás jen prostá stagnace, ale postupný rozpad kvality vzdělání, naprostý nedostatek domácích odborníků, neschopnost pracovat s moderními technologiemi a rozvíjet je a v důsledku toho i postupné propadání do područí (minimálně) ekonomického. Je zřejmé, že je třeba sladit proklamované snahy o zvýšení konkurenceschopnosti s dalšími opatřeními, která jdou jasně proti tomuto cíli. Řešní lze nalézt po důkladé analýze existujících problémů, pokud budou jednat všechny zainteresované strany a pokud budeme všechny problémy nazývat otevřeně pravými jmény.


Stáhnout ppt "ČVUT a technické vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google