Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO"— Transkript prezentace:

1 Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO
Informace o realizaci studia prosinec 2010 – květen 2012

2 Chceš-li mít dobrý plán na jeden rok, pěstuj rýži.
Chceš-li mít dobrý plán na deset let, pěstuj stromy. Chceš-li mít dobrý plán na celý život, vzdělávej a vychovávej mladé lidi.

3 Legislativa Vzdělávací program Kvalifikační studium pro výkon specializované činnosti Školní koordinátor EVVO je realizováno v souladu s §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se Standardy pro udělování akreditací DVVP č. j. : / , /

4 Cíl kvalifikačního studia
Zabezpečit formou třísemestrálního akreditovaného programu zákonem požadované studium ke splnění kvalifikačního předpokladu pro školního koordinátora EVVO.

5 Cílová skupina pracovníci škol a školských zařízení, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb.; stávající nebo budoucí koordinátoři environmentální výchovy a vzdělávání na školách, kteří získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti k plánování, realizaci, koordinaci a evaluaci EVVO ve škole

6 přednášek, exkurzí a ekopraktik
ČASOVÁ DOTACE Celková hodinová dotace 250 hodin, z toho: 1. semestr: 142 hodin 2. semestr: 78 hodin 3. semestr: 30 hodin Prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik

7 Obsah studia – moduly: A. Teorie EVVO, legislativa B. EVVO v praxi
C. Témata EVVO D. EVVO na školách

8 Modul A: Teorie EVVO (10 hod.)
Cíl, obsah, rozsah, pojetí a vývoj EVVO Systém EVVO v ČR - základní dokumenty ČR a EU v oblasti EVVO, instituce, sítě, financování Principy udržitelného rozvoje pilíře a výchova k udržitelnému rozvoji Role koordinátora EVVO – management EVVO

9 Modul B: EVVO v praxi (90 hod.)
Náměty pro praktickou EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech Exkurze a terénní výuka (ve spolupráci se středisky ekologické výchovy v krajích) Řešení problémových úkolů, ekopraktikum   Příprava a realizace plánů EVVO a konkrétní ukázky, příklady dobré praxe Projekty EVVO, granty a další možnosti čerpání financí Příklady vyučovacích metod, interdisciplinární aktivní učení EVVO

10 Modul C: Témata EVVO (70 hodin)
Příklady péče o prostředí školy, včetně školního pozemku a ekologizace provozu školy, ekologické audity škol Hospodaření s přírodními zdroji Základy krajinné ekologie Vztah organismu a prostředí, znečištění ŽP Globální problémy lidstva a globální souvislosti Životní prostředí v regionech Nástroje ochrany životního prostředí Příklady z výroby a spotřeby Složky životního prostředí Chemie a životní prostředí

11 Modul D: EVVO na školách (80 hodin)
Didaktika EVVO Hodnocení žáků, indikátory hodnocení Příklady řešení konfliktních situací týkajících se životního prostředí a udrž. rozvoje Spolupráce s partnery, kontakty s místní správou a středisky EV, rodiči, podniky, veřejností, NNO Informační zdroje a jejich možnosti: servis pro pedagogické pracovníky, informační internetové stránky ad Využívání vhodných příležitostí – soutěže a samostatné práce žáků k rozvoji EVVO Výukové programy a jejich využití

12 Systém EVVO na škole a její analýza
Koordinátor – manažerské a komunikační dovednosti, poradenství Rozvoj klíčových kompetencí v rámci EVVO Diference EVVO ve studijních a učebních oborech, další uplatnění EVVO v RVP, ŠVP  a plánech DVPP – realizace ve škole, průřezové téma environmentální výchovy, integrovaná výuka EVVO Systém EVVO na škole a její analýza Organizace, koordinace a plánování EVVO ve škole  Ekopsychologie – klima třídy a školy, odcizení člověka k přírodě, ekologická etika Osobní příklad a výchova integrované osobnosti

13 Poradci a konzultanti projektu:
Lektoři a odborníci Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc. RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková Mgr. Vladimír Melichar, botanik RNDr. Jaroslav Růžička, ekolog RNDr. Tomáš Vylita, hydrogeolog Ing. Stanislav Wieser, ekolog Bc. Petr Krása  - ekolog Poradci a konzultanti projektu: Mgr. Hana Stýblová Ing. Vít Venhoda, Ing. Lucie Tousecká – OŽPZ KÚ Pavlína Štyndlová, ekofarma Kozodoj

14 Závěrečná práce Výběr témat (doplnění, rozšíření) Formální náležitosti
Konzultace garanta s každým účastníkem Posudky hodnotitelů Obhajoba závěrečné práce

15 Ukončení studia – květen 2012
Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí: a/ obhajoba závěrečné písemné práce b/ pohovor o tématu či exkurzi c/ ověření získaných znalostí a teorie

16 Způsob ukončení studia
Účastníci si mohou společně vybrat jednu z forem: Individuální obhajoba před komisí Veřejná obhajoba před kolegy Slavnostní forma předávání osvědčení

17 Finanční zabezpečení programu
Náklady na třísemestrální studium – Kč Účastníci z Karlovarského kraje – Kč od KÚ Platby (škola na fakturu nebo samoplátce) Karlovarský kraj: Kč v 1 semestru Ústecký kraj: Kč v 1. semestru školou 6.000 Kč v 2. semestru: (buď dotací Ústeckého kraje nebo školou)

18 Dokumentace studia Archivace všech podkladů a prací
Evidence účastníků a evidence vydaných osvědčení Ediční činnost – vydávání tematických článků a závěrečného souhrnného sborníku

19 Kritéria pro úspěšné absolvování studia
Povinná 80% účast frekventantů kurzu v přímé výuce či exkurzích Vypracování tématického článku Zpracování závěrečné práce, její obhajoba při komisionelní zkoušce: - délka obhajoby včetně doplňujících otázek komise je 15 minut

20 Organizační tým: Mgr. Alena Coubalová Metodický garant:
Mgr. Petra Frýzlová Mgr. Darina Dvořáčková Organizace a koordinace: Mgr. Alena Coubalová tel.: ,

21 Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na spolupráci!


Stáhnout ppt "Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google