Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO Informace o realizaci studia prosinec 2010 – květen 2012 prosinec 2010 – květen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO Informace o realizaci studia prosinec 2010 – květen 2012 prosinec 2010 – květen 2012."— Transkript prezentace:

1 Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO Informace o realizaci studia prosinec 2010 – květen 2012 prosinec 2010 – květen 2012

2 Chceš-li mít dobrý plán na jeden rok, pěstuj rýži. Chceš-li mít dobrý plán na deset let, pěstuj stromy. Chceš-li mít dobrý plán na celý život, vzdělávej a vychovávej mladé lidi.

3 Legislativa Vzdělávací program Kvalifikační studium pro výkon specializované činnosti Školní koordinátor EVVO je realizováno v souladu s §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků  se Standardy pro udělování akreditací DVVP č. j. : 26 451/2005-25, 30 908/2005-25

4 Cíl kvalifikačního studia Zabezpečit formou třísemestrálního akreditovaného programu zákonem požadované Zabezpečit formou třísemestrálního akreditovaného programu zákonem požadované studium ke splnění kvalifikačního předpokladu pro školního koordinátora EVVO.

5 Cílová skupina  pracovníci škol a školských zařízení, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb.;  stávající nebo budoucí koordinátoři environmentální výchovy a vzdělávání na školách, kteří získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti k plánování, realizaci, koordinaci a evaluaci EVVO ve škole

6 ČASOVÁ DOTACE Celková hodinová dotace 250 hodin, z toho:  1. semestr: 142 hodin  2. semestr: 78 hodin  3. semestr: 30 hodin Prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik

7 Obsah studia – moduly: A. Teorie EVVO, legislativa B. EVVO v praxi C. Témata EVVO D. EVVO na školách

8 Modul A: Teorie EVVO (10 hod.)  Cíl, obsah, rozsah, pojetí a vývoj EVVO  Systém EVVO v ČR - základní dokumenty ČR a EU v oblasti EVVO, instituce, sítě, financování  Principy udržitelného rozvoje - pilíře a výchova k udržitelnému rozvoji  Role koordinátora EVVO – management EVVO

9 Modul B: EVVO v praxi (90 hod.)  Příprava a realizace plánů EVVO a konkrétní ukázky, příklady dobré praxe  Projekty EVVO, granty a další možnosti čerpání financí  Příklady vyučovacích metod, interdisciplinární aktivní učení EVVO  Náměty pro praktickou EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech  Exkurze a terénní výuka (ve spolupráci se středisky ekologické výchovy v krajích)  Řešení problémových úkolů, ekopraktikum  Řešení problémových úkolů, ekopraktikum

10 Modul C: Témata EVVO (70 hodin)  Příklady péče o prostředí školy, včetně školního pozemku a ekologizace provozu školy, ekologické audity škol  Hospodaření s přírodními zdroji  Základy krajinné ekologie  Vztah organismu a prostředí, znečištění ŽP  Globální problémy lidstva a globální souvislosti  Životní prostředí v regionech  Nástroje ochrany životního prostředí  Příklady z výroby a spotřeby  Složky životního prostředí  Chemie a životní prostředí

11 Modul D: EVVO na školách (80 hodin)  Didaktika EVVO  Hodnocení žáků, indikátory hodnocení  Příklady řešení konfliktních situací týkajících se životního prostředí a udrž. rozvoje  Spolupráce s partnery, kontakty s místní správou a středisky EV, rodiči, podniky, veřejností, NNO  Informační zdroje a jejich možnosti: servis pro pedagogické pracovníky, informační internetové stránky ad  Využívání vhodných příležitostí – soutěže a samostatné práce žáků k rozvoji EVVO  Výukové programy a jejich využití

12  Koordinátor – manažerské a komunikační dovednosti, poradenství  Rozvoj klíčových kompetencí v rámci EVVO  Diference EVVO ve studijních a učebních oborech, další upla tnění  EVVO v RVP, ŠVP a plánech DVPP – realizace ve škole, průřezové téma environmentální výchovy, integrovaná výuka EVVO   Systém EVVO na škole a její analýza  Organizace, koordinace a plánování EVVO ve škole  Organizace, koordinace a plánování EVVO ve škole  Ekopsychologie – klima třídy a školy, odcizení člověka k přírodě, ekologická etika  Osobní příklad a výchova integrované osobnosti 

13 Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc. RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková Mgr. Vladimír Melichar, botanik RNDr. Jaroslav Růžička, ekolog RNDr. Tomáš Vylita, hydrogeolog Ing. Stanislav Wieser, ekolog Bc. Petr Krása - ekolog Poradci a konzultanti projektu: Mgr. Hana Stýblová Ing. Vít Venhoda, Ing. Lucie Tousecká – OŽPZ KÚ Pavlína Štyndlová, ekofarma Kozodoj Lektoři a odborníci

14 Závěrečná práce  Výběr témat (doplnění, rozšíření)  Formální náležitosti  Konzultace garanta s každým účastníkem  Posudky hodnotitelů  Obhajoba závěrečné práce

15 Ukončení studia – květen 2012 Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí: a/ obhajoba závěrečné písemné práce b/ pohovor o tématu či exkurzi c/ ověření získaných znalostí a teorie

16 Způsob ukončení studia Účastníci si mohou společně vybrat jednu z forem:  Individuální obhajoba před komisí  Veřejná obhajoba před kolegy Slavnostní forma předávání osvědčení

17 Finanční zabezpečení programu Náklady na třísemestrální studium – 11.000 Kč  Účastníci z Karlovarského kraje – 6.000 Kč od KÚ  Platby (škola na fakturu nebo samoplátce) Karlovarský kraj: 5.000 Kč v 1 semestru Ústecký kraj: 5.000 Kč v 1. semestru školou 6.000 Kč v 2. semestru: (buď dotací Ústeckého kraje nebo školou)

18 Dokumentace studia  Archivace všech podkladů a prací  Evidence účastníků a evidence vydaných osvědčení  Ediční činnost – vydávání tematických článků a závěrečného souhrnného sborníku

19 Kritéria pro úspěšné absolvování studia  Povinná 80% účast frekventantů kurzu v přímé výuce či exkurzích  Vypracování tématického článku  Zpracování závěrečné práce, její obhajoba při komisionelní zkoušce: - délka obhajoby včetně doplňujících - délka obhajoby včetně doplňujících otázek komise je 15 minut otázek komise je 15 minut

20 Organizační tým: Metodický garant: Mgr. Petra Frýzlová e-mail: fryzlova@nidv.cz fryzlova@nidv.cz Mgr. Darina Dvořáčková dvorackova@nidv.cz Organizace a koordinace: Mgr. Alena Coubalová e-mail: coubalova@nidv.cz @nidv.cz tel.: 353 585 268, 775 755 037

21 Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na spolupráci!


Stáhnout ppt "Kvalifikační studium Školní koordinátor EVVO Informace o realizaci studia prosinec 2010 – květen 2012 prosinec 2010 – květen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google