Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RUSKÁ FEDERACE x WTO a OECD Seminář MZV/ Panel 1: RF partner v mnohostranných ekonomických vztazích Praha, 12. července 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RUSKÁ FEDERACE x WTO a OECD Seminář MZV/ Panel 1: RF partner v mnohostranných ekonomických vztazích Praha, 12. července 2013."— Transkript prezentace:

1 RUSKÁ FEDERACE x WTO a OECD Seminář MZV/ Panel 1: RF partner v mnohostranných ekonomických vztazích Praha, 12. července 2013

2 VSTUP RUSKA DO WTO – OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY A VÝZVY  WTO – globální organizace rozšíření teritoriální působnosti WTO – 97% světového obchodu  Působivý odhad ekonomických přínosů:  pro RF cca 2 mld. USD  pro EU cca 4 mld. € (5,2 mld. USD)  závazky týkající se celních sazeb, legislativy i celních procedur a dále netarifních překážek obchodu se budou v budoucnosti vztahovat i na další členy Celní unie, tj. Kazachstán a Bělorusko  největší výzvou implementace závazků

3 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PRO FIRMY  společná pravidla včetně respektování principů nediskriminace a transparentnosti - předvídatelnost ekonomických vztahů  zlepšení přístupu na trh zboží - průměrná vázaná celní sazba klesne u veškerého zboží z předvstupních 10% na 7,8%, z toho  u zemědělských produktů půjde o snížení z 13,2% na 10,8%  u průmyslových výrobků z 9,5% na 7,3%  v obchodě se službami je zaručen nediskriminační přístup na trhy v řadě sektorů, a to včetně pohybu fyzických osob, jejich usazování a možnosti zřizování poboček  zlepšení vymahatelnosti

4 REFLEXE: nediskriminace, transparentost •Harmonizace legislativy související se vstupem - zásadní formální zlepšení podmínek - obecně, implementační praxe ne vždy konzistentní – problém nováčků, ale i vnitřní poměry •Před vstupem, po ukončení jednání ale i po vstupu řada opatření nekonzistentních •Lepší vynutitelnost - platná možnost využít mechanismu pro urovnávání sporů WTO

5 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY CHOVÁNÍ RF TĚSNĚ PŘED VSTUPEM A PO VSTUPU DO WTO Zvýšení dovozních celních sazeb  z hlediska pravidel WTO sice možné, ale bezprecedentní postup - dosud žádná ze zemí přistoupivších do WTO v praxi neuplatnila tento model chování Zavedení recyklačního poplatku u automobilů  Poplatky na recyklaci automobilů byly Ruskem zavedeny s platností od 1. 9. 2012 a měly by se vztahovat na všechny automobily prodávané v Rusku. Nicméně někteří (domácí) výrobci a organizace jsou od poplatků za recyklaci osvobozeni výměnou za učiněné recyklační závazky. Z toho plyne diskriminační charakter tohoto opatření, které fakticky neguje výhody plynoucí ze snížených dovozních celních sazeb po vstupu Ruska do WTO. Podle příslibu mělo dojít k novelizaci příslušného nařízení a odstranění jeho diskriminačního charakteru s platností od 1.7. 2013. Vzhledem ke skutečnosti, že k tomu nedošlo, Evropská unie zahájila dne 9. července 2013 spor ve WTO podáním žádosti o konzultace. Zákazy dovozu  březen 2012 – zavedení zákazů dovozu živých zvířat (skotu, ovcí, koz a prasat - s výjimkou plemenných zvířat) a výrobků živočišného původu z členských států EU  podle RF evropské podniky porušují požadavky CU a RF při exportu živých zvířat a produktů živočišného původu (nedostatečná kontrola, nedostatky v dokumentaci)  probíhají intenzivní jednání na vysoké úrovni s cílem vyřešit danou situaci

6  RF si stále upevňuje pozici klíčového obchodního partnera ČR. Z hlediska dosaženého objemu obchodního obratu se posunula ze 6. na 5. příčku s podílem 4,7 %. Ve vývozu RF z 9. na 7. pozici (s podílem 3,9 %); v dovozu pak klesla na 5. místo s podílem 5,6 %. Ve všech případech jde o podíly z korunových hodnot.  Zahraniční obchod ČR-RF zaznamenal v posledních třech letech výrazné oživení. Český dovoz z RF sice v r. 2012 poklesl o 1,8 %, výrazně se však opět zvýšil český vývoz, a to o 18,1 %.  Vedle růstu vzájemné obchodní výměny došlo opětovně ke snížení dlouhodobě záporného salda pro ČR. 2012/2011 (+/-) VÝVOZ 2012: 6 164,6 (v mil. USD) 18,1 % DOVOZ 2012:7 956,4 dtto -1,8 % OBRAT 2012: 14 121,0 dtto 6,0 % SALDO OB 2012: -1 791,8 dtto - ČESKO-RUSKÝ OBCHOD V R. 2012

7 ČESKÉ VÝVOZY DO RUSKA – obchod se zbožím Snížení dovozních cel u vybraných položek českého vývozu

8 Reflexe: netarifní překážky obchodu zbožím Naši vývozci se při vstupu na ruský trh setkávají s překážkami v těchto oblastech:  daně – DPH a spotřební daň  dovozní licenční režim  antidumpingová, subvenční a ochranná opatření  technická standardizace  sanitární a fytosanitární opatření  opatření na ochranu práv k duševnímu vlastnictví související s obchodem Závazky společné pro všechny typy opatření:  zajištění slučitelnosti s ustanoveními odpovídajících Dohod WTO  využití mezinárodních standardů při tvorbě domácích norem  aplikace standardů mezinárodních organizací a smluv

9 ČESKÉ VÝVOZY DO RUSKA Konkrétní příklady závazků ve vybraných oblastech Sanitární a fytosanitární opatření  vytvoření jediného vnitrostátního akreditačního orgánu nejpozději do 30. června 2012 Technické překážky obchodu  pravidelný přezkum seznamů výrobků podléhajících povinné certifikaci a prohlášení o shodě Práva k duševnímu vlastnictví  opatření proti provozu webových stránek/serverů, které podporují nelegální šíření obsahu chráněného autorským právem nebo souvisejících práv Investiční opatření  výjimka: investiční programy v automobilovém průmyslu – poskytnuto přechodné období na jejich ukončení do 1. července 2018  stop stav na uzavírání nových dohod o investičních opatřeních nekonzistentních s pravidly WTO

10 REFLEXE: lepší přístup na trh - služby Závazky důležité pro ČR: • Stavebnictví a IT sektor: nediskriminační zacházení a úplný přístup na trh • Pohostinství a hoteliérství: odstranění všech diskriminační opatření • Cestovní ruch: možnost zřizovat pobočky cestovních kanceláří a poskytovat své služby na dálku (např. prostřednictvím internetu) • Distribuční služby (maloobchodu, velkoobchodu a opravárenství): vstup na trh bez nutnosti kapitálové účasti místních partnerů. Bude možné i dálkově zasílat zboží do Ruska, b2b (business to business) i b2c (business to consumer). • Telekomunikace: zrušení limitu zahraniční kapitálové účasti • Finanční služby: zvýšení limitu zahraniční kapitálové účasti na 50% v sektoru bankovnictví a na 100% v oblasti neživotního pojištění; RF také zruší omezení počtu licencí udělovaných zahraničním společnostem • Podnikatelské služby: přístup na trh a nediskriminační zacházení vůči domácím poskytovatelům služeb pro celou řadu profesí včetně architektů, inženýrů, právníků a účetních • Doprava: RF poskytlo částečné závazky ve všech sektorech osobní i nákladní dopravy • Privatizace: Zahraniční osoby se mohou podílet na financování privatizačních projektů

11 ČESKÉ VÝVOZY DO RUSKA – obchod se službami  otevření ruského trhu se službami nabízí nové příležitosti pro české firmy  Rusko se celkem zavázalo v 11 sektorech a 116 podsektorech služeb (včetně oblasti cestovního ruchu, stavebnictví a dopravy)  vzájemná obchodní bilance r. 2012: vývoz 16 171 mil. CZK dovoz 15 244 mil. CZK

12 REFLEXE: dovozy z Ruska.  Rusko je strategickým dodavatelem palivoenergetických surovin do České republiky.  Podobně jako ostatní odběratelé ruských energetických surovin, vykazuje i ČR dlouhodobě pasivní bilanci vzájemného obchodu: téměř 83% ruského dovozu do ČR představují paliva -  Rusko je 5. největším českým dovozním partnerem. • Významným přínosem vstupu RF do WTO z pohledu jejích vývozů je skutečnost, že Rusko přijalo u více než 700 položek závazek nezvyšovat své vývozní celní sazby; naopak, v některých případech dojde ke snižování, u vybraných položek až na 0%: do r. 2017 dojde k úplnému odstranění cel u 495 vyvážených položek = 70% zbožové působnosti vývozních cel. Pro ruské obchodní partnery znamená tento závazek zvýšení předvídatelnosti při realizaci dovozů předmětných položek z RF

13 Závěr  Vstup Ruska do WTO je jednoznačně přínosný – podpora multilaterálního obchodního systému je společný cíl – usnadňuje obchod, zlevňuje náklady firem všech členů WTO Přínosy jsou vyčíslitelné pouze v realizovaných příležitostech  Zatím krátká doba pro hlubší reflexi – některé firmy ani neměli možnost zaznamenat změnu  Pro odstranění potíží je nezbytná spolupráce firem se státem. Problémy v obchodních vztazích se projednávají jak na úrovni EK tak i bilaterální jednání Víme jaké jsou závazky Ruska  Plnění závazků je oprávněným očekáváním ze strany členů WTO Máme nástroje k dosažení jejich plnění  I aktuální problémy jsou řešitelné.

14 VSTUP RUSKA DO OECD Z hlediska obchodního  Členství ve WTO nutnou ne však postačující podmínkou  Závazky jsou širší, spíše v regulatorní oblasti – připravenost musí být zajištěna i legislativně  Důležitá hodnotová spřízněnost  Úplné plnění závazků WTO – jedním z důležitých kriterii připravenosti na členství v OECD závazků

15 Děkuji za pozornost Anna Teličková, ředitelka odboru obchodní politiky a MEO, Ministerstvo průmyslu a obchodu telickova@mpo.cz www.mpo.cz


Stáhnout ppt "RUSKÁ FEDERACE x WTO a OECD Seminář MZV/ Panel 1: RF partner v mnohostranných ekonomických vztazích Praha, 12. července 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google