Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠTĚNÍ NA ZEMI. Znečištění na Zemi  Jeden z globálních problémů  Přírodní i antropogenní původ  Cizorodé látky sou ve všech složkách prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠTĚNÍ NA ZEMI. Znečištění na Zemi  Jeden z globálních problémů  Přírodní i antropogenní původ  Cizorodé látky sou ve všech složkách prostředí."— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠTĚNÍ NA ZEMI

2 Znečištění na Zemi  Jeden z globálních problémů  Přírodní i antropogenní původ  Cizorodé látky sou ve všech složkách prostředí  Problematické vlastnosti chemických látek- toxicita, persistence (stálost), kumulace  Hlavní toxické látky – pesticidy (DDT), dioxiny, těžké kovy, uhlovodíky, benzen

3 Znečištění atmosféry  Kromě hlavních plynů je v atmosféře i stopové množství oxidu siřičitého, oxidu dusíku, amoniaku či metanu díky různým přírodním procesům  Člověk významně napomáhá změně složení atmosféry  Největším přirozeným zdrojem těchto plynů je oceán a vegetace

4  Požáry lesů jsou zdrojem, těžkých kovů, uhlovodíků, látek vznikajících spalováním fosilních paliv  Vulkanismus je zdrojem oxidů síry, dusíku, prachu, těžkých kovů, HCl, čpavku  Mikroorganismy - produkují metan, sirovodík, oxidy dusíku

5 Vliv člověka na atmosféru  Oxid uhličitý – CO 2 - spalování fosilních paliv (77%), výroba vápna a cementu, výroba železa a oceli  Oxid uhelnatý – CO – nedokonalé spalování fosilních paliv, koksárenské pece, hutnictví a kovoprůmysl, doprava, domácí topeniště

6  Oxidy dusíku – NO x - vznikají při spalovacích procesech, NO a NO 2 jsou toxické již při nízkých koncentracích, z atmosféry jsou účinně odstraňovány - NO oxidací ozonem, NO 2 reakcí s vodou na kyselinu dusičnou  Metan a amoniak – zdrojem je zemědělská výroba  Aromatické uhlovodíky – benzen – výfukové plyny

7  Freony – dříve jako chladící média a hnací plyn ve sprejích, jsou součástí rozpouštědel a do ovzduší se dostávají hlavně z průmyslu - Dnes je jejich výroba ve světě značně omezena pro poškozování ozonové vrstvy  Těžké kovy – rtuť, arsen, olovo a kadmium

8

9

10  Kromě koncentrace je pro znečištění ovzduší důležitá doba setrvání látek v atmosféře - dusík 44 mil. let, freony 150 let, oxidy dusíku 5 dní, čpavek 7 dní, oxid siřičitý 2-4 dny, vodní pára 10 dní, olovo 14 dnů

11 Atmosférický aerosol  Složka atmosféry tvořená pevnými nebo kapalnými částicemi rozptýlenými ve vzduchu  Antropogenní aerosol – vysoký podíl organických látek dehtového charakteru, zvýšená koncentrace kovových iontů  Množství v atmosféře se těžko odhaduje a neustále roste  Srážky mohou částečně aerosol odstranit

12 Smog  Smoke & fog  Fotochemický smog (losangelského typu) – No x (se spalovacích motorů), uhlovodíky, sluneční záření, teplota nad 17 o C  Londýnský smog – kouř, mikroskopické kapičky H 2 SO 4, hlavně v zimě se zvýšenými emisemi SO 2

13 Znečištění pedosféry  Degradace (znehodnocení) půdy – 10% zemského povrchu  Narušení pedogenetického procesu  Kontaminace podzemních vod  Kontaminace potravních řetězců  Úbytek půdních organismů

14 Hlavní zdroje znečištění - imise z průmyslu a dopravy - odpady (i jejich likvidace) - atmosférický spad (pevné imise z továren) - agrochemikálie – průmyslová hnojiva a pesticidy (herbicidy na plevel, insekticidy na hmyz, fungicidy na houby)

15  Samočistící schopnost půdy – biodegradace – mikroorganismy jsou schopny v rámci svého metabolismu rozložit cizí látky (snížení toxicity není pravidlem)

16 Znečištění hydrosféry  Hydrosféra antropogenně nejvíce ovlivňována z krajinné sféry  Problém s nezávadnou vodou – šíření infekcí a parazitů  Ukazatele kvality vody – fyzikální, kyslíkové, organické, anorganické

17 Zdroje znečištění hydrosféry  Přírodní a antropogenní  Bodové, plošné a liniové

18 Povrchové a podpovrchové vody  Eutrofizace vody – nadměrné množství dusíku a fosforu (hnojiva, prací prostředky) – přemnožení řas a sinic  Samočištění vod – rychlejší u tekoucí vody, důležité je množství kyslíku, jinak přemnožení hnilobných bakterií  Znečištění vod je obecně rozsáhlejší v rozvojových zemích

19 Znečištění světového oceánu  Organické a anorganické škodliviny z řek  Odpadní voda z pobřeží  Lodní doprava  Škodlivé látky z atmosféry  Ukládání toxických a radioaktivních látek na mořské dno hlavní problém představují – ropné látky, chlorované uhlovodíky, těžké kovy, komunální odpad, tox. a radioakt. látky

20

21 Ostrov odpadků  Mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy  Průměr 1 600 km, hmotnost 3 mil. tun

22 Kyselé deště

23 Odpady  Za rok v ČR kolem 30 mil. tun odpadu  Z toho 6% nebezpečný odpad  Asi 20% se skládkuje, 25% recykluje, zbytek se spaluje  10% je komunální odpad, zbytek „podnikový“ odpad (2/3 průmysl a stavebnictví)  Za rok 150-200 kg na osobu  Tříděním se umožní recyklace 1/3

24

25

26

27 Uložení jaderného odpadu  Nízko a středně aktivní odpad se ukládá ve zpevněné formě (spec. obaly), kapalné prochází bitumenací – odpaření kapaliny, smíchání s bitumenem, organická látka podobná asfaltu, tím se 2,5x sníží objem, nevýhodou je hořlavost bitumenu, vše se několikrát lisuje a v sudech ukládá do úložiště

28  Vysokoaktivní odpad – vyhořelé jaderné palivo – 40 – 50 let v meziskladech, poté je uložen do hlubinného úložiště proces vitrifikace – přeměna na stabilní materiál – sklo při 1200 o C  Hlubinné úložiště ve stabilních geologických vrstvách, nesmí hrozit vulkanismus, zemětřesení, záplavy, zalednění, multibariérový systém

29  1. bariéra – znehybnění radionuklidů v nerospustné chemické formě - barosilikátové sklo, cement, keramika, bitumen  2. bariéra – materiál obalu radioaktivního zpevněného odpadu – životnost 1 mil. let  3. bariéra – přírodní – samotné geologické prostředí – životnost min. 70 mil. let


Stáhnout ppt "ZNEČIŠTĚNÍ NA ZEMI. Znečištění na Zemi  Jeden z globálních problémů  Přírodní i antropogenní původ  Cizorodé látky sou ve všech složkách prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google