Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRODEJ PLYNU A DISTRIBUCE Marek Sehnal senior specialista podpory prodeje ZP ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, 3. června 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRODEJ PLYNU A DISTRIBUCE Marek Sehnal senior specialista podpory prodeje ZP ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, 3. června 2010."— Transkript prezentace:

1 PRODEJ PLYNU A DISTRIBUCE Marek Sehnal senior specialista podpory prodeje ZP ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, 3. června 2010

2 AGENDA bezpečnost dodávky plynu změna dodavatele plynu
vyhláška č.334/ Vyhláška o stavech nouze změna dodavatele plynu vyhláška č.365/ Vyhláška o pravidlech trhu dodávka od ČEZ Prodej postup vyvázání ze smlouvy se stávajícím dodavatelem

3 VYHLÁŠKA O STAVECH NOUZE
Bezpečnost dodávky plynu Od vstoupila v platnost nová vyhláška o stavech nouze – Vyhláška č. 334/2009 Sb. Vyhláška stanovuje opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně a obsahové náležitosti havarijních plánů.

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Zákazníci jsou rozděleni do 7 skupin podle velikosti a charakteru odběru plynu A - zákazníci VOSO s možností přechodu na náhradní palivo B1 - zákazníci s převažujícím technologickým odběrem nad MWh B2 - zákazníci s převažujícím technologickým odběrem v rozmezí – MWh C - zákazníci VO s převažujícím otopovým odběrem D - zvláštní skupina – zákazníci VOSO zásobující obyvatelstvo potravinami, zdravotnická a jiná vybraná zařízení E - ostatní zákazníci kategorie SO F - zákazníci kategorie MO + DOM zařazení do jednotlivých skupin sdělí zákazníkům PDS do 31.května daného roku zařazení platí na období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku

5 PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE
Vyhláška definuje dva stavy: předcházení stavu nouze stav nouze Předcházení stavu nouze provozovatelé podzemních zásobníků plynu ověřují připravenost podzemních zásobníků plynu k těžbě na maximální hodnotu, PPS využívá akumulace PS, PDS využívají akumulace DS, výrobce ověřuje připravenost k maximalizaci provozu, všichni obchodníci s plynem, kterých se předcházení stavu nouze na daném území týká, ověřují možnosti zvýšení dovozů zemního plynu přerušuje se sjednaná dodávka plynu těm zákazníkům skupin B1, B2, C a E, jejichž obchodník s plynem vlivem nedodání plynu nebo významné odchylky způsobil vyhlášení předcházení stavu nouze; seznam dotčených OM zákazníků sdělí příslušnému provozovateli operátor trhu omezuje se sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo Příslušný provozovatel informuje do 1 hodiny po zahájení činností prostřednictvím Českého rozhlasu

6 STAV NOUZE Stav nouze při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího stav nouze vyhlašuje příslušný provozovatel prostřednictvím Českého rozhlasu před vyhlášením stavu nouze se nemusí vždy oznamovat „předcházení stavu nouze“ činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí: a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům při činnostech uvedených v odstavci 5 nesmí příslušný provozovatel zvýhodňovat žádné zákazníky obchodníků s plynem

7 Odběrové stupně ODBĚROVÉ STUPNĚ
základní stupeň – znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu odběrové stupně pro omezení dodávky plynu: 5 odběrových stupňů pro omezení spotřeby v pořadí skupin zákazníků A, B1, B2, C a E odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu 5 odběrových stupňů pro přerušení dodávky plynu v pořadí skupin zákazníků B1, B2, C+A, E, D, přerušuje se sjednaná přeprava havarijní odběrový stupeň který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků včetně odběrových míst zákazníků skupiny F Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje odběrové stupně prostřednictvím Českého rozhlasu pravidelných relacích v 6:00 a v 13:00 hod.

8 POVOLENÁ DENNÍ SPOTŘEBA
Při aplikaci jednotlivých odběrových stupňů u zákazníků VO technologického charakteru (B1 + B2) reguluje na tzv. Povolená denní spotřeba povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2 u odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru povolená denní spotřeba se určuje jako skutečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku Při aplikaci jednotlivých odběrových stupňů u zákazníků VO otopového charakteru (C) a zákazníků SO (E) se reguluje: o 20% proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den o 20% proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu

9 Změna dodavatele plynu
PRAVIDLA TRHU Změna dodavatele plynu Od vstoupila v platnost nová vyhláška – Vyhláška č. 365/2009 Sb. – Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem Kromě jiného vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství stanovuje …….. g) termíny a postup při změně dodavatele plynu,

10 TYPY ZMĚN DODAVATELE Vyhláška definuje tři typy změny dodavatele:
standardní změna dodavatele plynu, dle § 52 rychlá změna dodavatele plynu, dle § 54 změna dodavatele formou registrace údajů, dle § 55 Liší se hlavně lhůtami pro podání a vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele

11 STANDARDNÍ ZMĚNA DODAVATELE
Standardní změna dodavatele plynu změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance před zahájením procesu standardní ZD a podáním žádosti je nutno aby měl zákazník uzavřenou s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu žádost o změnu dodavatele je možno podat nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu žádost se podává nový dodavatel plynu operátorovi trhu v případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává podle §11 zároveň žádost o rezervaci distribuční kapacity. A to nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 3 pracovní dny před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. dále proces běží v informačním systému operátora trhu, kdy se postupně k žádosti vyjadřují všechny dotčené subjekty nejpozději devátý pracovní den ode dne podání žádosti do 8:00 hodin, tj. nejpozději jeden den před požadovaným termínem změny dodavatele oznámí operátor trhu všem dotčeným subjektům výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu

12 RYCHLÁ ZMĚNA DODAVATELE
Rychlá změna dodavatele plynu V případě, že subjekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění, v případě že subjekt zúčtování (dodavatel plynu) nemá potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků zveřejňuje Operátor trhu tuto informaci prostřednictvím informačního systému. Současně Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené subjekty jestliže do D+1, 14:00 nadále není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance. do D+3, 8:00 podává nový dodavatel pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost účastnit se trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, žádost o rychlou změnu dodavatele plynu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu, není třetí den po termínu zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance. Pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance, je třetí den po termínu zajištěna dodávka plynu do odběrného místa dodavatelem poslední instance do D+3, 12:10 ode dne kdy původní subjekt zúčtování neměl potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků oznámí operátor trhu všem dotčeným subjektům výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance oznámí, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

13 ZMĚNA FORMOU REGISTRACE ÚDAJŮ (1)
Změna dodavatele plynu formou registrace údajů při zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, v případě kdy dochází ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, v případě kdy dochází k zahájení dodávek v odběrném místě po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, pokud se nejedná o dodavatele plynu, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně v případě kdy dochází k obnovení dodávek v odběrném místě po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci stávajícím dodavatelem plynu, pokud se nejedná o dodavatele plynu, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně

14 ZMĚNA FORMOU REGISTRACE ÚDAJŮ (2)
Změna dodavatele plynu formou registrace údajů před zahájením procesu standardní ZD a podáním žádosti je nutno aby měl zákazník uzavřenou s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu žádost o změnu dodavatele je možno podat nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději sedm kalendářních dní před změnou dodavatele plynu formou registrace údajů žádost se podává nový dodavatel plynu operátorovi trhu v případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává podle §11 zároveň žádost o rezervaci distribuční kapacity. A to nejpozději v den podání žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů a nejdříve 3 pracovní dny před podáním žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů dále proces běží v informačním systému operátora trhu, kdy se postupně k žádosti vyjadřují všechny dotčené subjekty nejpozději čtvrtý kalendářní den ode dne podání žádosti do 7:00 hodin, oznámí operátor trhu všem dotčeným subjektům výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů zaregistrovaná změna dodavatele plynu formou registrace údajů nabývá účinnosti k počátku plynárenského uvedeném v žádosti

15 Dodávka od ČEZ Prodej ZMĚNA DODAVATELE
Postup při uzavírání Smlouvy o prodeji ZP: Před zahájením procesu ZD a podáním žádosti je nutno, aby měl zákazník uzavřenou s ČEZ Prodej smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Ve smlouvě je nutno mít specifikované věci nutné k žádosti o rezervaci distribuční kapacity a změně dodavatele: EIC kód identifikace zákazníka – Název, IČ (dle výpisu) adresa OM identifikace OM - Distribuční území, Způsob napojení, Typ měření smluvní údaje – množství ZP, charakter OM, denní rezervovaná distribuční kapacita (A+B) Žádost o ZD a v případě uzavřené Sdružené smlouvy i žádost o rezervaci distribuční kapacity podává společnost ČEZ Prodej. Aby mohla být provedena změna dodavatele musí mít zákazník ke dni účinnosti Smlouvy o dodávce/ sdružených službách dodávky plynu ukončenu smlouvu se stávajícím dodavatelem plynu. => Zahájení dodávky plynu záleží na smlouvě uzavřené zákazníkem s původním dodavatelem a jeho možnostech ukončení stávající smlouvy

16 UKONČENÍ SMLOUVY (1) Záleží na smlouvě uzavřené zákazníkem s původním dodavatelem: Smlouva na dobu určitou, popř. na dobu určitou s automatickou prolongací Smlouva je účinná od   XX.XX.XXX    a považuje se za Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu podle § 72 odst.2 energetického zákona. Smlouva se sjednává na dobu určitou do XX.XX.XXXX. V případě, že Zákazník nebo Obchodník neprojeví svou vůli nepokračovat v daném smluvním vztahu vždy nejpozději do dvou měsíců před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, prodlužuje se Smlouva automaticky o jeden rok. Pokud v dané lhůtě Zákazník neoznámí Obchodníkovi požadované množství plynu (včetně členění na jednotlivé čtvrtletí a měsíce) a výši denní pevné rezervované kapacity bude se mít za to, že Zákazník požaduje stejné množství a stejnou výši jako v roce předcházejícím. Smlouva na dobu neurčitou výpověď ve výpovědní lhůtě v těchto smlouvách uvedených, jinak platí ustanovení § 582 odst.1 zákona č. 40/1964 Sb.,  Občanský zákoník, v platném znění, že smlouvy lze vypovědět s výpovědní lhůtou tří měsíců odstoupení od smlouvy při nesouhlasu se změnou smluvních podmínek (včetně Obchodních podmínek a ceníku), za podmínek odstoupení v těchto smlouvách uvedených či skutečnosti, že některé smlouvy či smluvní dokumentace konkurentů tuto skutečnost neobsahují, ač by dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. d) Energetického zákona obsahovat měla Např. V případě, že Zákazník nesouhlasí s úpravou výše ceny plynu, je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit může Zákazník uplatnit nejpozději do deseti (10) dnů přede dnem účinnosti změněné ceny plynu. V oznámení o odstoupení musí být odkaz na toto ustanovení. V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy podle tohoto odstavce, Smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž měla nabýt účinnosti změněná cena plynu. V opačném případě se má za to, že Zákazník akceptoval změněnou cenu plynu. Ukončení smlouvy dohodou

17 UKONČENÍ SMLOUVY (2) Oba úkony (výpověď či odstoupení od smlouvy) jsou jednostrannými úkony zákazníků ! Zákazník nemůže mít dvě platné a účinné smlouvy na dodávku plynu do jednoho odběrného místa, ČEZ Prodej, s.r.o. to bude považovat za hrubé porušení smlouvy (též pravděpodobně i jiný obchodník), a hrozí riziko požadavku na zákazníka na náhradu škody z tohoto plynoucí. ČEZ Prodej Vám zajistí náležitosti spojené se změnou vašeho dodavatele zemního plynu pomůže s ukončením smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem plynu pro další informace související se změnou dodavatele kontaktujte Vašeho obchodního zástupce

18 Pro dotazy, konzultaci či připomínky
Kontakt: Marek Sehnal Senior specialista podpory prodeje ZP Tel.:


Stáhnout ppt "PRODEJ PLYNU A DISTRIBUCE Marek Sehnal senior specialista podpory prodeje ZP ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, 3. června 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google