Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR"— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR
Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR seminář České společnosti ekonomické ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 Charakteristické rysy současné situace
Aktualizovaná eurostrategie nestanovila nové datum zavedení eura Vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR, který obsahuje plán úkolů na nejbližší období Úkoly realizovatelné bez ohledu na konkrétní datum (metodické materiály, rámcové dopady na státní rozpočet, spuštění internetové stránky, aj.) Úkoly se silnou vazbou na konkrétní datum (odhady výdajů ministerstev, analýza právních předpisů dotčených zavedením eura, aj.) Selektivní přístup: vypracování přehledu zákonů dotčených zavedením eura (značně diferencovaná odezva ministerstev)

3 Organizační zabezpečení příprav na zavedení eura v ČR
Nástraha = udržování schématu ve funkčním stavu Organizační změny (zánik Ministerstva informatiky) Personální pohyby na pozicích předsedů pracovních skupin Kompletní obměna Organizačního výboru

4 Obecný zákon o zavedení eura
Účel zákona Vytvoření obecných právních předpokladů pro zavedení eura Pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro Obecné principy Finanční neutralita přechodu na euro (zavedení eura není měnová reforma !) Kontinuita smluvních a závazků (zavedení eura nemůže být důvodem k vypovídání či pozměňování uzavřených smluv) Ochrana spotřebitele (před neodůvodněným zdražováním) Přiměřenost nákladů pro subjekty soukromého sektoru Nepoškození občana státem Konkurenční vztah (trade-off) mezi některými cíly Prostor pro lobování a pro vtažení všech aktérů do diskuse

5 Princip neutrality (1) Závazná pravidla zaokrouhlování pro přepočet cen a finančních částek Používání pouze oficiálního přepočítacího koeficientu (bude zadán s přesností na šest platných míst a ve formátu 1 EUR = XX,XXXX CZK) Přepočítací koeficient nesmí být zaokrouhlován, zkracován ani invertován (1 CZK = 0,XXXXXX EUR) Zaokrouhlování přepočtených částek na nejbližší cent (v nerozhodném případě vždy nahoru)

6 Princip neutrality (2) Zaokrouhlování na vyšší úroveň přesnosti
Riziko skrytého zvyšování cen € = 27,6540 Kč 1 SMS = 1 Kč → 100 SMS = 100 Kč 1 SMS = 0,04 € → 100 SMS = 4 € = 110,60 Kč ECJ: Zaokrouhlování na cent je minimální standard přesnosti, který nebrání zaokrouhlovat na větší úroveň přesnosti Otevřené problémy Okruh dotčených komodit: potenciálně velké nepřesnosti v případě zboží a služeb s vysokými odebíranými objemy a při nízkých jednotkových cenách (pohonné hmoty, elektrická energie, telefonní impulz, aj.) Regulace versus svobodná tvorba cen: má Obecný zákon nařídit nebo jenom doporučit zaokrouhlování na vyšší úroveň přesnosti u vybraného zboří či zaokrouhlování až výsledné částky? Vazba na princip minimalizace nákladů (softwarový problém třetího desetinného místa)

7 Ochrana spotřebitele (1)
Duální označování cen Zákonná povinnost současného uvádění korunových i eurových částek (ceny, výpisy z bankovních účtů, mzdy, důchody, aj.) Cíle: usnadnit přemýšlení v nových cenách a lépe kontrolovat neodůvodněný cenový růst Období: cca půl rok před a rok po zavedení eura Slovinsko: referenční duální označování (po stanovení parity) Praktické problémy Má být aplikován pouze ve vztahu ke spotřebitelům a nikoliv v obchodním styku mezi firmami (zejména malými)? Racionální okruh výjimek (Slovinsko: stojany na pohonné hmoty, katalogy cestovních kanceláří, prodejní automaty, prodej knih a publikací, sazkové kanceláře, malé podniky, farmáři) Délka duálního označování: příliš dlouhá zpomaluje adaptaci na uvažování v nové měně Riziko cenového skoku po ukončení duálního označování (příklad Slovinska)

8 Ochrana spotřebitele (2)
Cena bochníka chleba: 30 Kč (přepočítací koeficient 1€ = 27,6540 Kč) před zavedením eura po zavedení eura Hlavní cena: Kč ,09 € Orientační cena ,09 € ,10 Kč Grafické odlišení hlavní a orientační ceny Administrativně nákladné předělávání cenových štítků Problém rekonverze 100 Kč → 3,62 € → 100,11 Kč Tolerování nekonzistence do první cenové změny? Uplatnění národních konvencí Uvádění orientační ceny v Kč s přesností na desetihaléře (30,10 Kč namísto 30,14 Kč)? Problém odlišného přepočítacího koeficientu a tržního eurového kurzu při placení eurem před zavedením eura

9 Ochrana spotřebitele (3)
Černá listina Veřejný seznam nepoctivých obchodníků využívajících zavedení eura k nadměrnému růstu cen Kde je černá listina zveřejňována? (internet, regionální noviny) Kdo vede seznam? (spotřebitelská sdružení) Forma zpětné kontroly z důvodu neoprávněného poškození obchodníka Koncept normálního růstu cen u dané kategorie zboží Certifikáty „Fair pricing“ Nebude aplikováno dočasné zmrazení cen Kolize s principem svobodné cenové tvorby Negativní efekty administrativní regulace (plné využití cenových limitů, preventivní zvýšení cen před zavedením regulace, skokový nárůst cen po ukončení regulace, aj.) Nástroje na ochranu spotřebitele mohou být vnímány jako cenové zmrazení

10 Faktická versus vnímaná inflace (1)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -10 10 20 30 40 50 60 70 HICP (levá strana) Vnímání inflace (pravá strana) Tempo růstu % respondentů Faktická inflace = statisticky měřený HICP Pociťovaná inflace = Statistické průzkumy veřejného mínění Otázka: Jaksi myslíte, že se ceny vyvíjely za posledních 12 měsíců? Odpovědi: 1) Vzrostly hodně; 2) Vzrostly mírně; 3) Vzrostly nepatrně; 4) Nezměnily se; 5) Klesly; 6) Nevím Pramen: Evropská komise

11 Faktická versus vnímaná inflace (2)
Spotřebitelé subjektivně vnímají více cenový růst než cenový pokles Výrazný cenový růst soustředěn do položek s malou vahou oficiálního statistického koše Srovnávání současných cen v eurech (vliv inflace) s posledními cenami v národní měně (zapomínání na inflaci) Zájem médii o negativní zprávy (zdražování) Veškerý nárůst inflace v období zavádění eura připisován přechodu na euro Riziko sebenaplňujících se očekávání pro nové země zavádějící euro Faktory nesouvisející s eurem První vlna (2002): vysoké ceny energií (studená zima, efekt teroristických útoků z 11. září); vrchol slabého eura zdražoval dovozy z mimo eurové oblasti Validní důvody: technické důvody zaokrouhlování u nízkonákladových položek (1 cent = 25 hal = 25 % nárůst); prodejní automaty; efekt přeceňování na začátku roku) Kritické oblasti: služby (kavárny, kadeřník,…) Sebenaplňující očekávání: Ke zdražování dojde proto, že každý očekává, že dojde ke zdražení

12 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (1)
Zaokrouhlování (rounding) = elementární matematická procedura upravující částky s jistou výchozí úrovní přesnosti na jiný řád Zarovnávání (smoothing) = stanovení eurových částek odlišným způsobem než zaokrouhlením Důvody zarovnávání Technická nevyhnutelnost (prodejní automaty) Odstranění nepohodlných částek (poštovní známky, kolky, pokuty, důchody, platy, aj.) Vznik nekonzistencí (hluchá místa a překryvy u daňových pásem) 1 € = 27,6540 Kč Kč 0 – – 70000 € 0 – 1265, ,68 – 2531,28 Kč 0 – ,01 – 70000 € 0 – 1265, ,64 – 2531,28 Dopady na státní rozpočet: Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. (resp. 230 mil Kč) Platy ve státní správě: 100 mil Kč Dávky státní sociální podpory a sociální péče: 500 mil Kč. Estager: Zvýšení daně zarovnávním při přechodu na euro (15,24 → 16 €) Není dotčeno právo státu zvyšovat daně, nelze to však schovat pod přechod na euro

13 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (2)
Principy zarovnávání Na rozdíl od zaokrouhlování pouze obecné principy Nepoškození občana (částky placené občanem se zarovnávají dolů a částky obdržené od státu se zarovnávají nahoru) Na platby související s porušením zákona (sankce, pokuty, apod.) není odůvodněné princip nepoškození občana aplikovat, vhodný je princip fiskální neutrality Kauza Estager Zvýšení daně zarovnáváním při přechodu na euro (15,24 € → 16 €) Závěr: pomocí právního předpisu je nutné jasně odlišit rozhodnutí o pozměnění částky od prostého přepočtu Dopady na státní rozpočet: Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. (resp. 230 mil Kč) Platy ve státní správě: 100 mil Kč Dávky státní sociální podpory a sociální péče: 500 mil Kč. Estager: Zvýšení daně zarovnávním při přechodu na euro (15,24 → 16 €) Není dotčeno právo státu zvyšovat daně, nelze to však schovat pod přechod na euro

14 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (3)
Propočet dopadů na státní rozpočet (zarovnání na celé euro) Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. Kč Sociální dávky: 500 mil. Kč Platy ve státní správě: 100 mil. Kč Rovná daň: odpadá nekonzistence daňových pásem Mezinárodní zkušenosti dokládají minimální rozsah zarovnávání Slovensko: zarovnání na 10 c Indexace mzdových kontraktů rychle eliminuje efekt zarovnání (Belgie, Francie) Dopady na státní rozpočet: Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. (resp. 230 mil Kč) Platy ve státní správě: 100 mil Kč Dávky státní sociální podpory a sociální péče: 500 mil Kč. Estager: Zvýšení daně zarovnávním při přechodu na euro (15,24 → 16 €) Není dotčeno právo státu zvyšovat daně, nelze to však schovat pod přechod na euro

15 Přiměřenost nákladů Madridský scénář Velký třesk v ČR
Tříleté přechodné období koexistence národních měn s eurem v bezhotovostní podobě Jednorázové zavedení hotovostního eura a dva měsíce trvající období duální cirkulace Princip žádné přikazování a žádné zakazování (no compulsion, no prohibition) Vysoké náklady na udržování dvou peněžních okruhů Velký třesk v ČR Jednorázové zavedení eura v bezhotovostní i hotovostní formě Období duální cirkulace v délce 14 pracovních dnů Využití logistických zkušeností z měnové odluky v r. 1993 Dopady na státní rozpočet: Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. (resp. 230 mil Kč) Platy ve státní správě: 100 mil Kč Dávky státní sociální podpory a sociální péče: 500 mil Kč. Estager: Zvýšení daně zarovnávním při přechodu na euro (15,24 → 16 €) Není dotčeno právo státu zvyšovat daně, nelze to však schovat pod přechod na euro

16

17 Další nejbližší aktivity
Příprava metodiky přechodu státní správy na zavedení eura Manuál přechodu na euro pro malé a střední podniky Nástroje ochrany spotřebitele před neodůvodněným zdražováním Finanční metodika (pravidla pro přepočet akciového kapitálu, nominální hodnoty akcií a obligací)


Stáhnout ppt "Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google