Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR seminář České společnosti ekonomické ve spolupráci s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR seminář České společnosti ekonomické ve spolupráci s."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR seminář České společnosti ekonomické ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 2 Charakteristické rysy současné situace  Aktualizovaná eurostrategie nestanovila nové datum zavedení eura  Vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR, který obsahuje plán úkolů na nejbližší období  Úkoly realizovatelné bez ohledu na konkrétní datum (metodické materiály, rámcové dopady na státní rozpočet, spuštění internetové stránky, aj.)  Úkoly se silnou vazbou na konkrétní datum (odhady výdajů ministerstev, analýza právních předpisů dotčených zavedením eura, aj.)

3 3 Organizační zabezpečení příprav na zavedení eura v ČR

4 4 Obecný zákon o zavedení eura  Účel zákona  Vytvoření obecných právních předpokladů pro zavedení eura  Pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro  Obecné principy  Finanční neutralita přechodu na euro (zavedení eura není měnová reforma !)  Kontinuita smluvních a závazků (zavedení eura nemůže být důvodem k vypovídání či pozměňování uzavřených smluv)  Ochrana spotřebitele (před neodůvodněným zdražováním)  Přiměřenost nákladů pro subjekty soukromého sektoru  Nepoškození občana státem  Konkurenční vztah (trade-off) mezi některými cíly  Prostor pro lobování a pro vtažení všech aktérů do diskuse

5 5 Princip neutrality (1)  Závazná pravidla zaokrouhlování pro přepočet cen a finančních částek  Používání pouze oficiálního přepočítacího koeficientu (bude zadán s přesností na šest platných míst a ve formátu 1 EUR = XX,XXXX CZK)  Přepočítací koeficient nesmí být zaokrouhlován, zkracován ani invertován (1 CZK = 0,XXXXXX EUR)  Zaokrouhlování přepočtených částek na nejbližší cent (v nerozhodném případě vždy nahoru)

6 6 Princip neutrality (2)  Zaokrouhlování na vyšší úroveň přesnosti  Riziko skrytého zvyšování cen € = 27,6540 Kč 1 SMS = 1 Kč → 100 SMS = 100 Kč 1 SMS = 0,04 € → 100 SMS = 4 € = 110,60 Kč  ECJ: Zaokrouhlování na cent je minimální standard přesnosti, který nebrání zaokrouhlovat na větší úroveň přesnosti  Otevřené problémy  Okruh dotčených komodit: potenciálně velké nepřesnosti v případě zboží a služeb s vysokými odebíranými objemy a při nízkých jednotkových cenách (pohonné hmoty, elektrická energie, telefonní impulz, aj.)  Regulace versus svobodná tvorba cen: má Obecný zákon nařídit nebo jenom doporučit zaokrouhlování na vyšší úroveň přesnosti u vybraného zboří či zaokrouhlování až výsledné částky?  Vazba na princip minimalizace nákladů (softwarový problém třetího desetinného místa)

7 7 Ochrana spotřebitele (1)  Duální označování cen  Zákonná povinnost současného uvádění korunových i eurových částek (ceny, výpisy z bankovních účtů, mzdy, důchody, aj.)  Cíle: usnadnit přemýšlení v nových cenách a lépe kontrolovat neodůvodněný cenový růst  Období: cca půl rok před a rok po zavedení eura  Slovinsko: referenční duální označování (po stanovení parity)  Praktické problémy  Má být aplikován pouze ve vztahu ke spotřebitelům a nikoliv v obchodním styku mezi firmami (zejména malými)?  Racionální okruh výjimek (Slovinsko: stojany na pohonné hmoty, katalogy cestovních kanceláří, prodejní automaty, prodej knih a publikací, sazkové kanceláře, malé podniky, farmáři)  Délka duálního označování: příliš dlouhá zpomaluje adaptaci na uvažování v nové měně  Riziko cenového skoku po ukončení duálního označování (příklad Slovinska)

8 8 Ochrana spotřebitele (2)  Grafické odlišení hlavní a orientační ceny  Administrativně nákladné předělávání cenových štítků  Problém rekonverze  100 Kč → 3,62 € → 100,11 Kč  Tolerování nekonzistence do první cenové změny?  Uplatnění národních konvencí  Uvádění orientační ceny v Kč s přesností na desetihaléře (30,10 Kč namísto 30,14 Kč)?  Problém odlišného přepočítacího koeficientu a tržního eurového kurzu při placení eurem před zavedením eura Cena bochníka chleba: 30 Kč (přepočítací koeficient 1€ = 27,6540 Kč) před zavedením eurapo zavedení eura Hlavní cena: 30 Kč 1,09 € Orientační cena 1,09 € 30,10 Kč

9 9 Ochrana spotřebitele (3)  Černá listina  Veřejný seznam nepoctivých obchodníků využívajících zavedení eura k nadměrnému růstu cen  Kde je černá listina zveřejňována? (internet, regionální noviny)  Kdo vede seznam? (spotřebitelská sdružení)  Forma zpětné kontroly z důvodu neoprávněného poškození obchodníka  Koncept normálního růstu cen u dané kategorie zboží  Certifikáty „Fair pricing“  Nebude aplikováno dočasné zmrazení cen  Kolize s principem svobodné cenové tvorby  Negativní efekty administrativní regulace (plné využití cenových limitů, preventivní zvýšení cen před zavedením regulace, skokový nárůst cen po ukončení regulace, aj.)  Nástroje na ochranu spotřebitele mohou být vnímány jako cenové zmrazení

10 10 Faktická versus vnímaná inflace (1) Pramen: Evropská komise

11 11 Faktická versus vnímaná inflace (2)  Spotřebitelé subjektivně vnímají více cenový růst než cenový pokles  Výrazný cenový růst soustředěn do položek s malou vahou oficiálního statistického koše  Srovnávání současných cen v eurech (vliv inflace) s posledními cenami v národní měně (zapomínání na inflaci)  Zájem médii o negativní zprávy (zdražování)  Veškerý nárůst inflace v období zavádění eura připisován přechodu na euro  Riziko sebenaplňujících se očekávání pro nové země zavádějící euro

12 12 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (1)  Zaokrouhlování (rounding) = elementární matematická procedura upravující částky s jistou výchozí úrovní přesnosti na jiný řád  Zarovnávání (smoothing) = stanovení eurových částek odlišným způsobem než zaokrouhlením  Důvody zarovnávání  Technická nevyhnutelnost (prodejní automaty)  Odstranění nepohodlných částek (poštovní známky, kolky, pokuty, důchody, platy, aj.)  Vznik nekonzistencí (hluchá místa a překryvy u daňových pásem) 1 € = 27,6540 Kč Kč0 – 35 00035001 – 70000 €0 – 1265,641265,68 – 2531,28 Kč0 – 35 00035000,01 – 70000 €0 – 1265,641265,64 – 2531,28

13 13 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (2)  Principy zarovnávání  Na rozdíl od zaokrouhlování pouze obecné principy  Nepoškození občana (částky placené občanem se zarovnávají dolů a částky obdržené od státu se zarovnávají nahoru)  Na platby související s porušením zákona (sankce, pokuty, apod.) není odůvodněné princip nepoškození občana aplikovat, vhodný je princip fiskální neutrality  Kauza Estager  Zvýšení daně zarovnáváním při přechodu na euro (15,24 € → 16 €)  Závěr: pomocí právního předpisu je nutné jasně odlišit rozhodnutí o pozměnění částky od prostého přepočtu

14 14 Zaokrouhlování vs. zarovnávání (3)  Propočet dopadů na státní rozpočet (zarovnání na celé euro)  Nemocenské a důchodové pojištění: 2,3 mld. Kč  Sociální dávky: 500 mil. Kč  Platy ve státní správě: 100 mil. Kč  Rovná daň: odpadá nekonzistence daňových pásem  Mezinárodní zkušenosti dokládají minimální rozsah zarovnávání  Slovensko: zarovnání na 10 c  Indexace mzdových kontraktů rychle eliminuje efekt zarovnání (Belgie, Francie)

15 15 Přiměřenost nákladů  Madridský scénář  Tříleté přechodné období koexistence národních měn s eurem v bezhotovostní podobě  Jednorázové zavedení hotovostního eura a dva měsíce trvající období duální cirkulace  Princip žádné přikazování a žádné zakazování (no compulsion, no prohibition)  Vysoké náklady na udržování dvou peněžních okruhů  Velký třesk v ČR  Jednorázové zavedení eura v bezhotovostní i hotovostní formě  Období duální cirkulace v délce 14 pracovních dnů  Využití logistických zkušeností z měnové odluky v r. 1993

16 16 www.zavedenieura.cz

17 17 Další nejbližší aktivity  Příprava metodiky přechodu státní správy na zavedení eura  Manuál přechodu na euro pro malé a střední podniky  Nástroje ochrany spotřebitele před neodůvodněným zdražováním  Finanční metodika (pravidla pro přepočet akciového kapitálu, nominální hodnoty akcií a obligací)


Stáhnout ppt "1 Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR seminář České společnosti ekonomické ve spolupráci s."

Podobné prezentace


Reklamy Google