Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR"— Transkript prezentace:

1 Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR kasalova.dankova@uzis.cz www.uzis.cz

2 Význam statistiky příčin smrti (COD - Causes Of Death)  Statistika příčin smrti je důležitou součástí nejen demografické, ale především zdravotnické statistiky •Monitorování trendů, změny struktury příčin smrti epidemiologické studie •Podmínky, které výskyt nemocí ovlivňují, faktory prostředí •Regionální diferenciace •Spotřeba a zaměření zdravotní péče (lůžkové kapacity, personál) •Cílený výzkum a rozvoj diagnostiky a léčby •Preventivní a screeningové programy

3 List o prohlídce mrtvého  ČR – údaje o zemřelém jsou zaznamenávány na Listu o prohlídce mrtvého •Vyplňován ohledávajícím lékařem na základě dostupných informací •Podklad pro matriku •Formulář z roku 1964 – plánuje se zavedení nového, který by odpovídal doporučením WHO •Administrativní část : jméno, rodné číslo, rodinný stav, vzdělání, bydliště, datum a místo úmrtí •Lékařská část – bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti, údaje z pitvy, v případě vnější příčiny – okolnosti smrti

4 Předávání dat na LPM  Dáno směrnicí 48/1963.V praxi většinou:  4 kopie LPM •2 tiskopisy pro matriku, 1 zůstává v ZZ (event. jde s tělem k pitvě), 1 pro pohřební službu  Matrika – 1 tiskopis si nechává, druhý posílá ÚZIS ČR, na základě originálu vyplní Hlášení o úmrtí, měsíčně posílá na ČSÚ pro zpracování demografické statistiky  ČSÚ – zpracování dat, oficiální statistika pro mezinárodní databáze + předání dat ÚZIS ČR  ÚZIS ČR – IS List o prohlídce mrtvého – originály jsou pořizovány do databáze - využití pro kontrolu dalších registrů (onkologický apod.) a sledování kvality dat

5 Předávání dat na LPM

6 Kvalita dat  Dána několika faktory :  Certifikace •Vyplnění LPM lékařem (čitelnost, sekvence apod.) •Přepis informací z LPM na Hlášení o úmrtí •Úplnost evidence – úmrtí v zahraničí, předávání dat (neúplnost statistiky ÚZIS)  Kódování •Pro statistické účely se vybírá tzv. základní příčina smrti •Kódování probíhá na ČSÚ •Pravidla pro výběr základní příčiny smrti (nejvíce informativní příčina) – Instrukční příručka MKN 2. díl •Možnost zpětné kontroly u lékaře – v ČR nelze •Kontroly v rámci databáze (nepřípustné, nepravděpodobné, pohlaví, věk)

7 Certifikace  Správně vyplněná lékařská část •Bezprostřední, zprostředkující a základní příčina smrti •Čitelně, bez zkratek •Vyplnění doby trvání, kódů až do 4. místa

8 Certifikace  Správně vyplněná administrativní část •Identifikační údaje •Rodinný stav, vzdělání •U dětí do 1 roku – rodné číslo matky (propojení s registry)

9 Kódování  V kompetenci ČSÚ  Ze všech příčin které jsou na LPM – ČSÚ vybírá pro oficiální statistiku 1 příčinu (ÚZIS ČR pro interní potřeby – všechny příčiny z LPM)  Výběr základní příčiny smrti dle přesných pravidel (obecná zásada, 3 pravidla pro výběr + 6 modifikačních pravidel)  Kontrola přípustnosti diagnóz – určité diagnózy nemohou být základní příčinou smrti (specifikováno v MKN, dg. s *), dále kontroly na pohlaví, věk  Nepravděpodobné diagnózy – triviální stavy – k prověření statistickým pracovníkem

10 Mezinárodní srovnání  Statistiky příčin smrti jsou předávány Eurostatu – databáze New Cronos,  ten je postupuje do databáze WHO – HFA European mortality database a OECD – databáze OECD Health Data Příčiny smrti v ČR a EU 15 (na základě SDR), zdroj: WHO HFA database

11 Vývoj struktury příčin smrti v EU a v ČR SDR, zdroj: HFA EU – nižší % kardiovaskulárních nemocí, více ostatní ČR – kardiovaskulární nemoci – stabilně vysoký % na celkové úmrtnosti

12 Mezinárodní srovnání  Kvalita dat se mezi jednotlivými zeměmi liší – různé praktiky v souvislosti s vytvářením statistiky příčin smrti:  Kdo LPM vyplňuje (lékař, patolog, koroner) a jak  Jsou zohledněny pitevní výsledky, event. další vyšetření  Způsob předávání a zpracování dat  Úmrtí cizinců, úmrtí rezidentů v jiné zemi  Formulář LPM – 3 x 4 řádky  Dotazování – v ČR díky způsobu předávání nelze přímé dotazování ze strany kódovačů na lékaře, který LPM vyplnil  Zvyklosti ve vyplňování LPM ze strany lékařů  Zvyklosti v kódování základní příčiny

13 Mezinárodní srovnání Podíl zemřelých na aterosklerózu (v %) ze všech zemřelých

14 Zlepšení kvality vstupních dat  Projekt Comparability and quality improvement in European COD statistics – INSERM – shrnutí informací od jednotlivých zemí – vyhodnocení  Report včetně 39 doporučení, kterými by se země měly řídit aby statistiky byly harmonizované  Pro oblast certifikace •Formulář LPM •Co má být sbíráno na LPM •Školení lékařů – mediků, lékařů praktikujících •Implementace výukových materiálů •Vzdělávání lékařů

15 Vzdělávání lékařů o vyplňování příčin smrti na LPM - EU training package  Ve spolupráci s ISTAT - Eurostat training package on certification of causes of death - implementace v jednotlivých zemích  Leták – Pokyny pro vyplňování lékařské části LPM - přeložen a rozeslán lékařům 11/2005  Manuál – podrobný se specifikací vyplňování pro jednotlivé skupiny diagnóz, řada příkladů  Webová aplikace - určená především pro studenty, ale i lékaře, národní adaptace http://europa.eu.int/comm/eurostat/deathcert/ http://europa.eu.int/comm/eurostat/deathcert/

16 EU training package – leták (1)

17 EU training package – leták (2)

18 EU training package – webová aplikace (1)

19

20 Grant EU Transition Facility 2004  Grant Eurostatu – podpora nových členských zemí  ČR – spolupráce ČSÚ (kódování) a ÚZIS (oblast certifikace) – Zlepšení kvality COD statistiky  Cíle projektu (oblast certifikace):  Školení lékařů  Implementace výukových materiálů •Výtah z manuálu – bude rozeslán vybraným lékařům 11/2006 •Manuál – bude přeložen a vystaven na internetu začátkem 2007 •Web based tool – implementace v průběhu roku 2007  Vytvoření tzv. help desk – místo kde bude možné konzultovat sporné případy  Jednání o novém LPM

21 Grant EU Transition Facility 2004 Oblast kódování – v kompetenci ČSÚ  Analýza stávajícího manuálního kódování v rámci ČSÚ a odhad možného zkreslení dat  Školení pracovníků ČSÚ v této oblasti – spolupráce s americkým NCHS – tzv. rozhodovací tabulky  Příprava na zavedení automatizovaného kódování

22 Školení lékařů  Ve spolupráci s IPVZ – přednáška v rámci semináře Základy zdravotnické legislativy, povinná pro získání atestace  10 přednášek v Praze a 3 přednášky v Brně (do konce roku 2006)  „Jak postupovat při vyplňování LPM – stručný průvodce“ – podrobné informace o MKN 10, statistice příčin smrti, vyplňování jednotlivých položek na LPM + upřesnění některých příčin smrti konkrétně, příklady

23 www.uzis.cz


Stáhnout ppt "Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat Šárka Kasalová Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google