Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty"— Transkript prezentace:

1 Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty
NK ČR - Školení projektových manažerů

2 Školení projektových manažerů
Investiční projekty: Vybrané priority programů: OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Doprava Program rozvoje venkova ROPy Praha – Konkurenceschopnost IOP (?) , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

3 Struktura a obsah rozpočtu
Obsahuje předpokládaný (plánovaný) rozpočet financování akce žadatelem Jsou v něm uvedeny celkové náklady projektu/etapy projektu, tedy uznatelné i neuznatelné výdaje Je zpravidla členěn na investiční a neinvestiční náklady DPH, u neplátců je uznatelným nákladem Jednotlivé položky je potřeba rozepsat a uvádí se: - měrná jednotka - počet jednotek - jednotková cena , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

4 Struktura a obsah rozpočtu
U investičních akcí je v rozpočtu zpravidla uvedena celková cena a dále dílčí náklady jako např. na projektovou přípravu, výběrové řízení, zajištění publicity akce, případně další služby související k řízením a vyhodnocením projektu Podrobně rozčleněné stavební náklady tvoří pak několikastránkovou přílohu rozpočtu a slouží jako kontrola pro hodnotitele Tyto náklady jsou v době podání žádosti orientační a jejich konečná výše je výsledkem výběrového řízení Povinnost provést výběrové řízení je u dotačních programů upravena zpravidla zvláštním předpisem , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

5 Struktura a obsah rozpočtu
Právě povinnost provést výběrové řízení podle zákona (i ve zjednodušené formě oslovením minimálně 3 dodavatelů) je potřeba zohlednit jak v nákladech rozpočtu, tak především v časovém harmonogramu akce V případě postupu dle zákona tvoří náklady na výběrové řízení mnohdy nezanedbatelnou položku, přesto tyto náklady žadatelé často zapomínají uvést do rozpočtu, i když je uznatelným nákladem Uznatelnými jsou zpravidla i náklady na projektovou přípravu a zajištění publicity , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

6 Školení projektových manažerů
Po finanční stránce projekt musí: 1. mít dostatečné finanční zdroje na celý projekt, tedy i na nezpůsobilou část nákladů, 2. mít potřebné zdroje dostupné v každé fázi implementace projektu, 3. mít úplné, jasné a průkazné účetnictví zahrnující všechny finanční aspekty projektu, 4. mít rozpočet projektu postavený na základě realistických očekávání, 5. respektovat ceny v obvyklé v místě a čase implementace projektu, 6. mít rozlišené způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s metodikou pro příslušný typ projektu, 7. mít zpracovaný systém vnitřní kontroly pro finanční aspekty projektu včetně nástrojů k nápravě případných pochybení, , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

7 Školení projektových manažerů
Každý program má vlastní definici přijatelných výdajů, nicméně všechny se řídí podobnými pravidly (podle zdroje financování z EU – ERDF, ESF..) Nutno důkladně prostudovat pokyny pro žadatele – ty se budou pravděpodobně měnit v průběhu dalších výzev! , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

8 Školení projektových manažerů
Způsobilost výdajů Stanovena v Obecném nařízení Rady č. 1083/2006, kterým se stanoví obecná pravidla způsobilosti. Pro způsobilost výdajů platí tato základní pravidla: způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OP způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod., způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory s výjimkou věcných příspěvků, způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti (s výjimkou některých výdajů na projektovou přípravua výdajů na nákup pozemku/stavby, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven ), způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

9 A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
INVESTIČNÍ VÝDAJE Dlouhodobý nehmotný majetek majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku ,- Kč. (zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva) , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

10 A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software jsou označovány takové výsledky výzkumu a vývoje a takový software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností a nebo jsou nabyty od jiných osob. Ocenitelnými právy se rozumí zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů (za podmínky, že byly pořízeny od jiných osob (úplatně) nebo byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, popř. k opakovanému poskytnutí jiným osobám. Předmětem autorského práva - jsou díla literární, vědecká a umělecká, programy počítačů, atd. (dle zákona) , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

11 A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Patenty - exkluzivní právo po určitou dobu užívat vynález (např. k výrobě a prodeji určitých výrobků). V rozvaze se obvykle vykazují patenty společně s ostatními nehmotnými aktivy pod společnou položkou. Ochranná známka představuje výhradní právo užívat určitý znak chráněný zákonem. Koncese - privilegium postoupené státem či jinou veřejnou korporací k využívání určitých zařízení nebo k provozování živnosti, povolání a činnosti. Licence - právo k užívání patentu, obchodní známky apod. za specifických podmínek. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

12 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Dlouhodobý hmotný majetek zejména: • pozemky, • stavby, • samostatné movité věci a soubory movitých věcí, , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

13 Školení projektových manažerů
Všechny pozemky bez ohledu na výši ocenění. Výjimkou jsou pozemky pořízené za účelem dalšího prodeje, které se vykazují jako zboží v oběžném majetku. Stavby zahrnují všechny druhy staveb, rovněž bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Stavby ale musí být ve stavu způsobilém k užívání. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou zejména: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ocenění jedné položky převyšující částku ,- Kč (současný limit) Předměty, které nesplňují výše uvedené podmínky, se vykazují jako drobný hmotný majetek v zásobách. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

14 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Pořízení staveb a pozemků Podrobné informace o způsobilosti nákupu pozemků a staveb je uvedeno v nařízení Komise (ES) č. 448/2004. Platí, že v případech, kdy je nákup pozemku nezbytnou součástí projektu, může být výdaj způsobilý k úhradě z příslušného strukturálního fondu omezen určitým procentem ve vztahu ke všem ostatním způsobilým výdajům projektu. Nákup pozemku a staveb musí být kromě účetních dokladů o nabytí doložen i výpisem z katastru nemovitostí. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

15 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Při pořízení pozemku a staveb formou výstavby vznikají zejména tyto druhy způsobilých výdajů: výdaje na projektovou dokumentaci, odměny za odbornou práci při realizaci smlouvy, výdaje na průzkum staveniště, příprava staveniště (demolice stávajících objektů), stavební práce podle projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru investičních výdajů nejsou způsobilými výdaji výdaje na rutinní údržbové práce a opravy. Způsobilým není ani jakýkoli druh stavebního umění, jako je např. sochařská výzdoba budov apod. !!! , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

16 Školení projektových manažerů
Průzkum staveniště Práce, které mají za cíl získat informace o stavu daného území (charakter podloží, vliv spodních vod, identifikace znečištění, apod.). Příprava staveniště Demoliční práce, úprava stávajícího vzhledu pozemku, apod. Stavební práce podle projektové dokumentace Zpravidla následující pracovní položky: externí rekonstrukce současných prostor včetně střechy, úprava vnitřního rozčlenění současných prostor, nově postavené prostory, včetně střechy, vnější povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu, vnitřní povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu terénní úpravy a práce. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

17 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Pořízení samostatných movitých věcí Vyskytují se u investičních i neinvestičních projektů Zpravidla u neinvestičních projektů jako nezbytný výdaj pro splnění cíle programu Způsobilými výdaji jsou také výdaje na nákup samostatných movitých věcí (technologických zařízení, kancelářského vybavení, dopravních prostředků apod.), které jsou nezbytné pro realizaci projektu, a které po skončení realizace nemají pro konečného příjemce/uživatele využití a budou tedy prodány. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými byl být majetek odepisován od začátku realizace projektu. Výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmů pro jednotlivé druhy majetku. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

18 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Příklad: Pořizovací cena počítače je ,- Kč. Počítač je zařazen do odpisové skupiny 1 s dobou odpisu 4 let. Odpis počítače bude činit 2.500,- Kč měsíčně. Doba realizace projektu bude 2 roky. Zůstatková hodnota pak bude ,- Kč. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

19 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Inventář - hmotný majetek tvořící zařízení určitého objektu, který však není s tímto objektem pevně spojen, a to do výše ocenění stanovené pro dlouhodobý hmotný majetek dle ZDP (v současné době limit ,- Kč). Jedná se např. o vybavení kanceláří. musí existovat příčinná souvislost mezi vynaloženým výdajem a podporovaným programem a nesmí se jednat o režijní výdaje týkající se pouze všeobecného ekonomického chodu konečného příjemce/konečného uživatele nebo vnitřní výdaje na řízení. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

20 INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Materiál a energie suroviny (základní materiál), provozní látky, tj. hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz podniku jako celku (např.palivo, čistící prostředky) náhradní díly, tj. předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu, obaly (vratné, oběhové a nevratné) movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu, drobný hmotný majetek, tj. samostatné movité věci, jejichž ocenění je nižší než částka stanovená v ZDP a jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

21 Školení projektových manažerů
Příklady: Za způsobilé výdaje je považován např. základní materiál, plyn, paliva, voda, elektrická energie, časopisy, knihy, kancelářský materiál apod. Nezpůsobilými budou např. materiálové výdaje vynaložené v souvislosti s vedením účetnictví, kancelářské potřeby, které přímo nesouvisí s projektem, kancelářské vybavení apod. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

22 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Cestovné výdaje musí přímo souviset s projektem Výše cestovného je limitována zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách Mezi výdaje související s provedením pracovních cest patří zejména: jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, výdaje na taxi a jízdné při cestách do zahraničí, nákup předplatních jízdenek, náhrada za použití vlastních osobních motorových vozidel • stravné a nocležné. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

23 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Výdaje na reprezentaci občerstvení, nápoje, květiny apod. Obecně jsou výdaje na reprezentaci výdaji považovanými za nezpůsobilé k financování z fondů, vyjma specifických výdajů a to jsou výdaje na: technickou pomoc (např. zasedání poradních orgánů, zasedání monitorovacího výboru), výdaje konečného příjemce/konečného uživatele (např. občerstvení při školení a semináři, které jsou pořádány v souladu s cíli opatření). , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

24 Školení projektových manažerů
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Služby musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu rozvojového programu a být pro něj nezbytné. Všechny tyto výdaje musí být v přímém příčinném vztahu s daným projektem, seznam nejčastěji se vyskytujících služeb: poštovné, telefonní hovory místní, meziměstské i mezistátní, zřízení telefonní stanice, nájemné půjčovné za osobní automobily používané pro služební cesty úklidové a čisticí služby, částky za školení pořádaná jinými společnostmi, překlady, expertízy, psaní, rozmnožování a tisky materiálů, poradenství právní, ekonomické a jiné, služby auditorů a právníků , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

25 Školení projektových manažerů
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Odměny konzultantům a dílčím dodavatelům způsobilé pouze v případě, jestliže je taková práce pro projekt nezbytná a výše výdajů je přiměřená , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

26 Školení projektových manažerů
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Výdaje související s využíváním prostor pro účely projektu (u vybraných priorit některých programů) pouze výdaje, u kterých je možné jasně prokázat, že se jedná o nově vyvolané výdaje, které vznikly prokazatelně v důsledku realizace daného projektu, např. výdaje na nájem, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami. Ze strukturálních fondů se obecně nehradí výdaje související s běžnou činností konečného příjemce/konečného uživatele !!! , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

27 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Reklama návrh a výroba marketingových propagačních materiálů, zajišťování příslušných konferencí a seminářů, cílené reklamní kampaně, výdaje na propagaci projektu a jeho cílů na výstavních a veletržních akcích. Výdaje na reklamu nových výrobků není způsobilým výdajem ze strukturálních fondů. Pouze forma reklamy propagující akce hrazené z finanční pomoci (tisk brožur, letáků, konference a semináře) jsou způsobilými výdaji. Výjimka – Program Marketing , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

28 Školení projektových manažerů
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Osobní výdaje – u investičních projektů, např. v OPŽP, jsou způsobilými pouze u vybraných priority hrubé mzdy zúčtované k výplatě na základě zúčtovacích a výplatních listin. výdaje na zaměstnance přímo se podílející na projektu Výdaje na zaměstnance by měly zahrnovat mzdy a příspěvky na zákonné zdravotní, sociální pojištění placené zaměstnavatelem. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

29 Školení projektových manažerů
Způsobilé výdaje Projektová příprava Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro územní řízení, zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dokumentace pro provedení stavby, studie proveditelnosti (je-li požadována), další podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu (Hydrogeologický průzkum, Odborný posudek, Analýza rizik, Rozptylová studie, Energetický audit, atd.,. finanční a ekonomická analýza (je-li požadována), zpracování žádosti. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

30 Školení projektových manažerů
Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 7 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů a do určité výše (20 mil. Kč pro OPŽP) v případě dodržení následujících podmínek: akceptace příslušné projektové žádosti v rámci OP, uskutečnění nákladů na přípravu projektu ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti, vždy však po datu , dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, schválení investičního projektu ŘO k podpoře a jeho úspěšná realizace , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

31 Školení projektových manažerů
Způsobilé výdaje Technický dozor / Správce stavby U projektů s celkovými investičními náklady nad 10 mil. EUR bude vyžadována činnost správce stavby , náklady max. do výše 6 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů. U ostatních projektů lze uplatnit náklady na činnost odborného technického, nebo autorského dozoru do výše 4 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

32 Školení projektových manažerů
Daně a poplatky Všechny daně a správní poplatky, které jsou příjmem státního nebo místního rozpočtu nejsou způsobilými výdaji!!! DPH nepředstavuje způsobilý výdaj, s výjimkou případu, kdy ji skutečně a s konečnou platností hradí konečný příjemce/uživatel v rámci režimu podpor a v rámci podpory poskytnuté orgány určenými členskými státy. Je-li DPH návratná, a to jakýmkoliv způsobem, nelze ji považovat za způsobilý výdaj ani v případě, kdy není skutečně vrácena konečnému příjemci nebo konečnému uživateli. Daň z příjmů není způsobilým výdajem Silniční daň nelze považovat za způsobilý výdaj. Daň z nemovitostí je nezpůsobilým výdajem, protože je placena z titulu vlastnictví. Daň dědická a darovací není způsobilým výdajem Daň z převodu nemovitostí je nezpůsobilým výdajem. Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou způsobilým výdajem za podmínky jejich zaplacení v zákonem stanovené výši. Správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí, nejsou způsobilým výdajem (např. za výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.). , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

33 VÝDAJE, KTERÉ NEJSOU ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI
výdaje na reprezentaci, zejména výdaje na pohoštění a občerstvení s výjimkou odůvodněnosti pro dosažení cílů programu odměny členům statutárních orgánů, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění dary, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, odpis pohledávek (s výjimkou případů vysvětlených na následující straně) manka a škody tvorba rezerv a opravných položek. zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku, kursové ztráty, úroky z úvěru a půjček, finanční výdaje, pokud nejsou předmětem podpory, , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

34 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF)
Odpisy Odpisy jsou způsobilým výdajem za těchto předpokladů: týkají se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je používán přímo v souvislosti se schváleným projektem, pořízení tohoto majetku nebylo dříve financováno za podpory žádné státní dotace nebo podpory Společenství, amortizační náklady byly určeny v souladu s příslušnými účetními pravidly, odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu, resp. na období, v nichž je daná činnost spolufinancována. konečný příjemce/konečný uživatel, který uplatňuje odpisy jako způsobilý výdaj, doloží pořizovací cenu majetku, který bude odepisovat. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

35 Školení projektových manažerů
Příklad – ukázka struktury rozpočtu v žádosti OP ŽP , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

36 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

37 Školení projektových manažerů
DĚKUJI ZA POZORNOST ! , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů NK ČR - Školení projektových manažerů


Stáhnout ppt "Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google