Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty."— Transkript prezentace:

1 Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty

2 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů •Investiční projekty: Vybrané priority programů: –OP Životní prostředí –OP Podnikání a inovace –OP Doprava –Program rozvoje venkova –ROPy –Praha – Konkurenceschopnost –IOP (?)

3 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Struktura a obsah rozpočtu •Obsahuje předpokládaný (plánovaný) rozpočet financování akce žadatelem •Jsou v něm uvedeny celkové náklady projektu/etapy projektu, tedy uznatelné i neuznatelné výdaje •Je zpravidla členěn na investiční a neinvestiční náklady •DPH, u neplátců je uznatelným nákladem •Jednotlivé položky je potřeba rozepsat a uvádí se: - měrná jednotka - počet jednotek - jednotková cena

4 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Struktura a obsah rozpočtu •U investičních akcí je v rozpočtu zpravidla uvedena celková cena a dále dílčí náklady jako např. na projektovou přípravu, výběrové řízení, zajištění publicity akce, případně další služby související k řízením a vyhodnocením projektu •Podrobně rozčleněné stavební náklady tvoří pak několikastránkovou přílohu rozpočtu a slouží jako kontrola pro hodnotitele •Tyto náklady jsou v době podání žádosti orientační a jejich konečná výše je výsledkem výběrového řízení •Povinnost provést výběrové řízení je u dotačních programů upravena zpravidla zvláštním předpisem

5 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Struktura a obsah rozpočtu •Právě povinnost provést výběrové řízení podle zákona (i ve zjednodušené formě oslovením minimálně 3 dodavatelů) je potřeba zohlednit jak v nákladech rozpočtu, tak především v časovém harmonogramu akce •V případě postupu dle zákona tvoří náklady na výběrové řízení mnohdy nezanedbatelnou položku, přesto tyto náklady žadatelé často zapomínají uvést do rozpočtu, i když je uznatelným nákladem •Uznatelnými jsou zpravidla i náklady na projektovou přípravu a zajištění publicity

6 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Po finanční stránce projekt musí: 1. mít dostatečné finanční zdroje na celý projekt, tedy i na nezpůsobilou část nákladů, 2. mít potřebné zdroje dostupné v každé fázi implementace projektu, 3. mít úplné, jasné a průkazné účetnictví zahrnující všechny finanční aspekty projektu, 4. mít rozpočet projektu postavený na základě realistických očekávání, 5. respektovat ceny v obvyklé v místě a čase implementace projektu, 6. mít rozlišené způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s metodikou pro příslušný typ projektu, 7. mít zpracovaný systém vnitřní kontroly pro finanční aspekty projektu včetně nástrojů k nápravě případných pochybení,

7 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Každý program má vlastní definici přijatelných výdajů, nicméně všechny se řídí podobnými pravidly (podle zdroje financování z EU – ERDF, ESF..) Nutno důkladně prostudovat pokyny pro žadatele – ty se budou pravděpodobně měnit v průběhu dalších výzev!

8 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Způsobilost výdajů Stanovena v Obecném nařízení Rady č. 1083/2006, kterým se stanoví obecná pravidla způsobilosti. Pro způsobilost výdajů platí tato základní pravidla: –způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OP –způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod., –způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory s výjimkou věcných příspěvků, –způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti (s výjimkou některých výdajů na projektovou přípravua výdajů na nákup pozemku/stavby, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven 1.1.2007), –způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu.

9 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) INVESTIČNÍ VÝDAJE Dlouhodobý nehmotný majetek •majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60.000,- Kč. (zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva)

10 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software jsou označovány takové výsledky výzkumu a vývoje a takový software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností a nebo jsou nabyty od jiných osob. Ocenitelnými právy se rozumí zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů (za podmínky, že byly pořízeny od jiných osob (úplatně) nebo byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, popř. k opakovanému poskytnutí jiným osobám. Předmětem autorského práva - jsou díla literární, vědecká a umělecká, programy počítačů, atd. (dle zákona)

11 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů A) INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Patenty - exkluzivní právo po určitou dobu užívat vynález (např. k výrobě a prodeji určitých výrobků). V rozvaze se obvykle vykazují patenty společně s ostatními nehmotnými aktivy pod společnou položkou. Ochranná známka představuje výhradní právo užívat určitý znak chráněný zákonem. Koncese - privilegium postoupené státem či jinou veřejnou korporací k využívání určitých zařízení nebo k provozování živnosti, povolání a činnosti. Licence - právo k užívání patentu, obchodní známky apod. za specifických podmínek.

12 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Dlouhodobý hmotný majetek zejména: • pozemky, • stavby, • samostatné movité věci a soubory movitých věcí,

13 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Všechny pozemky bez ohledu na výši ocenění. Výjimkou jsou pozemky pořízené za účelem dalšího prodeje, které se vykazují jako zboží v oběžném majetku. Stavby zahrnují všechny druhy staveb, rovněž bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Stavby ale musí být ve stavu způsobilém k užívání. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou zejména: –Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ocenění jedné položky převyšující částku 40.000,- Kč (současný limit) Předměty, které nesplňují výše uvedené podmínky, se vykazují jako drobný hmotný majetek v zásobách.

14 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Pořízení staveb a pozemků Podrobné informace o způsobilosti nákupu pozemků a staveb je uvedeno v nařízení Komise (ES) č. 448/2004. Platí, že v případech, kdy je nákup pozemku nezbytnou součástí projektu, může být výdaj způsobilý k úhradě z příslušného strukturálního fondu omezen určitým procentem ve vztahu ke všem ostatním způsobilým výdajům projektu. Nákup pozemku a staveb musí být kromě účetních dokladů o nabytí doložen i výpisem z katastru nemovitostí.

15 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Při pořízení pozemku a staveb formou výstavby vznikají zejména tyto druhy způsobilých výdajů: •výdaje na projektovou dokumentaci, •odměny za odbornou práci při realizaci smlouvy, •výdaje na průzkum staveniště, •příprava staveniště (demolice stávajících objektů), •stavební práce podle projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru investičních výdajů nejsou způsobilými výdaji výdaje na rutinní údržbové práce a opravy. Způsobilým není ani jakýkoli druh stavebního umění, jako je např. sochařská výzdoba budov apod. !!!

16 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Průzkum staveniště Práce, které mají za cíl získat informace o stavu daného území (charakter podloží, vliv spodních vod, identifikace znečištění, apod.). Příprava staveniště Demoliční práce, úprava stávajícího vzhledu pozemku, apod. Stavební práce podle projektové dokumentace Zpravidla následující pracovní položky: –externí rekonstrukce současných prostor včetně střechy, –úprava vnitřního rozčlenění současných prostor, –nově postavené prostory, včetně střechy, –vnější povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu, –vnitřní povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu –terénní úpravy a práce.

17 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Pořízení samostatných movitých věcí -Vyskytují se u investičních i neinvestičních projektů -Zpravidla u neinvestičních projektů jako nezbytný výdaj pro splnění cíle programu -Způsobilými výdaji jsou také výdaje na nákup samostatných movitých věcí (technologických zařízení, kancelářského vybavení, dopravních prostředků apod.), které jsou nezbytné pro realizaci projektu, a které po skončení realizace nemají pro konečného příjemce/uživatele využití a budou tedy prodány. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými byl být majetek odepisován od začátku realizace projektu. Výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmů pro jednotlivé druhy majetku. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

18 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) •Příklad: •Pořizovací cena počítače je 120.000,- Kč. Počítač je zařazen do odpisové skupiny 1 s dobou odpisu 4 let. Odpis počítače bude činit 2.500,- Kč měsíčně. Doba realizace projektu bude 2 roky. Zůstatková hodnota pak bude 60.000,- Kč.

19 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Inventář - hmotný majetek tvořící zařízení určitého objektu, který však není s tímto objektem pevně spojen, a to do výše ocenění stanovené pro dlouhodobý hmotný majetek dle ZDP (v současné době limit 40.000,- Kč). Jedná se např. o vybavení kanceláří. •musí existovat příčinná souvislost mezi vynaloženým výdajem a podporovaným programem a nesmí se jednat o režijní výdaje týkající se pouze všeobecného ekonomického chodu konečného příjemce/konečného uživatele nebo vnitřní výdaje na řízení.

20 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Materiál a energie –suroviny (základní materiál), – provozní látky, tj. hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz podniku jako celku (např.palivo, čistící prostředky) – náhradní díly, tj. předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu, – obaly (vratné, oběhové a nevratné) –movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu, –drobný hmotný majetek, tj. samostatné movité věci, jejichž ocenění je nižší než částka stanovená v ZDP a jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok

21 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Příklady: •Za způsobilé výdaje je považován např. základní materiál, plyn, paliva, voda, elektrická energie, časopisy, knihy, kancelářský materiál apod. •Nezpůsobilými budou např. materiálové výdaje vynaložené v souvislosti s vedením účetnictví, kancelářské potřeby, které přímo nesouvisí s projektem, kancelářské vybavení apod.

22 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Cestovné –výdaje musí přímo souviset s projektem –Výše cestovného je limitována zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách –Mezi výdaje související s provedením pracovních cest patří zejména: •jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, •výdaje na taxi a jízdné při cestách do zahraničí, nákup předplatních jízdenek, •náhrada za použití vlastních osobních motorových vozidel • stravné a nocležné.

23 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Výdaje na reprezentaci –občerstvení, nápoje, květiny apod. •Obecně jsou výdaje na reprezentaci výdaji považovanými za nezpůsobilé k financování z fondů, vyjma specifických výdajů a to jsou výdaje na: –technickou pomoc (např. zasedání poradních orgánů, zasedání monitorovacího výboru), –výdaje konečného příjemce/konečného uživatele (např. občerstvení při školení a semináři, které jsou pořádány v souladu s cíli opatření).

24 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Služby –musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu rozvojového programu a být pro něj nezbytné. Všechny tyto výdaje musí být v přímém příčinném vztahu s daným projektem, seznam nejčastěji se vyskytujících služeb: –poštovné, telefonní hovory místní, meziměstské i mezistátní, zřízení telefonní stanice, –nájemné –půjčovné za osobní automobily používané pro služební cesty –úklidové a čisticí služby, –částky za školení pořádaná jinými společnostmi, –překlady, expertízy, –psaní, rozmnožování a tisky materiálů, –poradenství právní, ekonomické a jiné, služby auditorů a právníků

25 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Odměny konzultantům a dílčím dodavatelům –způsobilé pouze v případě, jestliže je taková práce pro projekt nezbytná a výše výdajů je přiměřená

26 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Výdaje související s využíváním prostor pro účely projektu (u vybraných priorit některých programů) –pouze výdaje, u kterých je možné jasně prokázat, že se jedná o nově vyvolané výdaje, které vznikly prokazatelně v důsledku realizace daného projektu, –např. výdaje na nájem, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami. •Ze strukturálních fondů se obecně nehradí výdaje související s běžnou činností konečného příjemce/konečného uživatele !!!

27 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Reklama –návrh a výroba marketingových propagačních materiálů, –zajišťování příslušných konferencí a seminářů, –cílené reklamní kampaně, –výdaje na propagaci projektu a jeho cílů na výstavních a veletržních akcích. •Výdaje na reklamu nových výrobků není způsobilým výdajem ze strukturálních fondů. Pouze forma reklamy propagující akce hrazené z finanční pomoci (tisk brožur, letáků, konference a semináře) jsou způsobilými výdaji. •Výjimka – Program Marketing

28 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Osobní výdaje – u investičních projektů, např. v OPŽP, jsou způsobilými pouze u vybraných priority –hrubé mzdy zúčtované k výplatě na základě zúčtovacích a výplatních listin. –výdaje na zaměstnance přímo se podílející na projektu –Výdaje na zaměstnance by měly zahrnovat mzdy a příspěvky na zákonné zdravotní, sociální pojištění placené zaměstnavatelem.

29 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Způsobilé výdaje Projektová příprava •Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování: –dokumentace pro stavební povolení, –dokumentace pro územní řízení, –zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, –dokumentace pro provedení stavby, –studie proveditelnosti (je-li požadována), –další podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu (Hydrogeologický průzkum, Odborný posudek, Analýza rizik, Rozptylová studie, Energetický audit, atd.,. –finanční a ekonomická analýza (je-li požadována), –zpracování žádosti.

30 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 7 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů a do určité výše (20 mil. Kč pro OPŽP) v případě dodržení následujících podmínek: –akceptace příslušné projektové žádosti v rámci OP, –uskutečnění nákladů na přípravu projektu ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti, vždy však po datu 1.1.2007, –dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, –schválení investičního projektu ŘO k podpoře a jeho úspěšná realizace

31 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Způsobilé výdaje Technický dozor / Správce stavby •U projektů s celkovými investičními náklady nad 10 mil. EUR bude vyžadována činnost správce stavby, náklady max. do výše 6 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů. •U ostatních projektů lze uplatnit náklady na činnost odborného technického, nebo autorského dozoru do výše 4 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů

32 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Daně a poplatky Všechny daně a správní poplatky, které jsou příjmem státního nebo místního rozpočtu nejsou způsobilými výdaji!!! •DPH nepředstavuje způsobilý výdaj, s výjimkou případu, kdy ji skutečně a s konečnou platností hradí konečný příjemce/uživatel v rámci režimu podpor a v rámci podpory poskytnuté orgány určenými členskými státy. Je-li DPH návratná, a to jakýmkoliv způsobem, nelze ji považovat za způsobilý výdaj ani v případě, kdy není skutečně vrácena konečnému příjemci nebo konečnému uživateli. •Daň z příjmů není způsobilým výdajem •Silniční daň nelze považovat za způsobilý výdaj. •Daň z nemovitostí je nezpůsobilým výdajem, protože je placena z titulu vlastnictví. •Daň dědická a darovací není způsobilým výdajem •Daň z převodu nemovitostí je nezpůsobilým výdajem. •Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou způsobilým výdajem za podmínky jejich zaplacení v zákonem stanovené výši. •Správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí, nejsou způsobilým výdajem (např. za výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.).

33 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů VÝDAJE, KTERÉ NEJSOU ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI •výdaje na reprezentaci, zejména výdaje na pohoštění a občerstvení s výjimkou odůvodněnosti pro dosažení cílů programu •odměny členům statutárních orgánů, •příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění •dary, •pokuty a penále, případně další sankční výdaje, •odpis pohledávek (s výjimkou případů vysvětlených na následující straně) •manka a škody •tvorba rezerv a opravných položek. •zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku, •kursové ztráty, •úroky z úvěru a půjček, •finanční výdaje, pokud nejsou předmětem podpory,

34 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ERDF) Odpisy •Odpisy jsou způsobilým výdajem za těchto předpokladů: –týkají se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je používán přímo v souvislosti se schváleným projektem, –pořízení tohoto majetku nebylo dříve financováno za podpory žádné státní dotace nebo podpory Společenství, –amortizační náklady byly určeny v souladu s příslušnými účetními pravidly, –odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu, resp. na období, v nichž je daná činnost spolufinancována. –konečný příjemce/konečný uživatel, který uplatňuje odpisy jako způsobilý výdaj, doloží pořizovací cenu majetku, který bude odepisovat.

35 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Příklad – ukázka struktury rozpočtu v žádosti OP ŽP

36 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

37 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "Tvorba rozpočtu a financování – investiční projekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google