Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMĚNKY JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMĚNKY JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 SMĚNKY JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno VŠ Newton College a.s., Brno advokátka

2 Prameny práva Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.)
Zákon o cenných papírech Občanský zákoník ZSŠ je zvláštním předpisem k OZ i ZoCP!!! (přednostní aplikace)

3 Podstata směnky směnka je listinný cenný papír se zákonem stanoveným obsahem, v němž výstavce buď sám slibuje, že zaplatí druhé osobě určitou peněžitou částku (vlastní směnka) nebo platit určité osobě přikazuje (cizí směnka) Směnka je tzv. abstraktní cenný papír = obstojí sám o sobě bez jiných dokumentů (kromě originálu směnky), nemusí být prokazován důvod vystavení směnky; pokud dlužník směnku podepsal, má smůlu

4 Se směnkami se lze setkat velmi často, zejména při poskytování úvěrů bankami, při poskytování půjček mezi občany Velice časté užití v zastavárnách, hernách, hospodách

5 Hospodářský význam směnky (funkce směnky)
Směnka jako platidlo (placení směnkou) Faktická směna směnky oproti plnění ze smlouvy Jako peníze Předáním směnky zaniká závazek ze smlouvy Velmi zřídka

6 2. Směnka jako nástroj placení (placení prostřednictvím směnky)
Zaplacením na směnku nedochází k zániku povinnosti ze smlouvy Dlužník nemusí platit 2x z hlediska hospodářského, z hlediska právního jde o 2 samostatné tituly V je oprávněn požadovat po D plnění ze smlouvy jen tehdy, pokud nemůže dosáhnout splnění ze směnky (§ 334 ObchZ)

7 3. Zajišťovací směnky Nejčastější Má být použita V jen tehdy, pokud není závazek z hlavního vztahu splněn řádně a včas Rozdíl o placení prostřednictvím směnky: - placení prostřednictvím S je od počátku chtěné, u zajišťovací za řádného chodu okolností nastat nemá

8 Směnka jako listina Nejčastěji vyhotovovaná do formuláře (větší právní jistota ohledně platnosti) Zpravidla papír, lze však i jiné materiály (judikatura: víčko na krabici od doutníků, US – na živé krávě – problém určení rubu a líce Vlastnoručně či mechanicky

9 Forma směnky Na řad - zní: „na řad“ Jana Nováka zaplaťte…
- důsledky: převádí se rubopisem 2. Na jméno - zní: „nikoliv na řad“ Jana Nováka zaplaťte… - tzv. rektadoložka - důsledky: převádí se smlouvou o postoupení pohledávky Směnka nemůže být vystavena na doručitele!

10 Základní směnečné pojmy
Výstavce = osoba, jež vystavila směnku Remitent = směnečný věřitel, osoba, jíž má být ze směnky zaplaceno (rovněž majitel směnky) Směnečník = osoba, jež má ze směnky zaplatit, adresát směnečného příkazu Akceptant = příjemce směnky, může být jen směnečník (poté, co směnku přijme) Aval = osoba, jež převzala rukojemský závazek Avalát = osoba, za niž byl rukojemský závazek převzat

11 Indosant = osoba, která směnku převádí indosamentem
Indosatář = osoba, na kterou je směnka převedena

12 Náležitosti směnky Předmětem rozboru bude směnka cizí, vlastní obdobně
§ 1 ZSŠ

13 Označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu Jméno toho, kdo má platit (směnečníka) Údaj splatnosti Údaj místa, kde má být placeno Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno Datum a místo vystavení směnky Podpis výstavce

14 Absence kteréhokoliv z výše uvedených náležitostí směnky způsobuje její neplatnost s výjimkou případů dále uvedených

15 Nutné uvést slovo „směnka“, lze i „vistasměnka“
Označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána Směnečná klauzule Nutné uvést slovo „směnka“, lze i „vistasměnka“ Nelze: „blankosměnka“, „směnečná listina“

16 Jazyková jednotnost Jakýkoliv existující jazyk, ale vše v něm, nemusí být jen čeština Nelze do formuláře předtištěného v JČ doplnit text v JA Byť jen jediná podstatná náležitost S v jazyce odlišném od zbytku - neplatnost

17 Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
Bezpodmínečnost příkazu zaplatit - Zahrnuje dvě náležitosti – příkaz a jeho bezpodmínečnost „zaplaťte“ Nelze: „zaplaťte podle smlouvy ze dne…“ nebo „zaplaťte ihned po obdržení faktury…“

18 Určitost peněžité sumy
Částka a měna Časté uvádění v číslech i slovy Liší-li se částka uvedená v číslech a slovy, platí slovy Je-li více údajů rozlišných, platí částka nejmenší Zásadně tedy platí nejmenší částka uvedená slovy Více měn – neplatnost Měna musí být existující, nemusí být přesně dle seznamu měn, ale určitost

19 Jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
Není požadavek podpisu, ten až při akceptaci Další údaje lze uvítat, zákon je však nepožaduje a nesankcionuje neplatností Jde o pouhého adresáta, závazek vzniká až podpisem, tedy akceptací

20 Údaj splatnosti Absence tohoto údaje nezpůsobuje neplatnost směnky, ale platí, že S je splatná na viděnou, tedy předložením směnky!!!! Celkem 4 možnosti splatnosti směnky: Na viděnou (při předložení) – tzv. vistasměnky Libovolný pracovní den od 9 do 18 hodin Nutné předložit nejpozději do 1 roku od vystavení

21 2. Určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnky)
- např. „za měsíc po viděné“ (předložení) 3. V určitý den (fixní S) např Lze rovněž opisem- např. „na sv. Václava 2007“ Nelze: Vánoce 2008, během prvního týdne v lednu 2006, 31. listopadu 2007, nebo , v hodin, od do

22 4. Určitý čas po vystavení
např. „za měsíc od vystavení zaplaťte“ - Směnky s uvedením jiného způsobu splatnosti jsou neplatné

23 Údaj místa, kde má být placeno
= platební místo Není-li uvedeno, S není neplatná, ale podpůrně se užije místo uvedeno u směnečníka, není-li toto, tak teprve neplatná Postačí uvedení města, nemusí adresa, i když lze doporučit Neplatné: více míst, okres Břeclav, jihomoravský kraj, Veveří 70,

24 Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
= označení remitenta (věřitele, majitele) Nemusí být podpis, ale jeho jméno Bližší identifikace vítána, ale zákon nepožaduje

25 Datum a místo vystavení směnky
Datum vystavení směnky Údaj nemusí být pravdivý, ale musí být existující datum (nelze např. 30. února) Lze postdatovat i antedatovat Místo vystavení směnky - není-li – platí, že v místě uvedeném u výstavce, není-li u něj žádné místo uvedeno, neplatná

26 Podpis výstavce Důraz na slovo „podpis“, nemusí být jméno výstavce
Podpis vždy vlastnoručně, nelze jen razítko či elektronický podpis Podepíše-li S zástupce osoby, který k zastupování neměl oprávnění, je zavázán sám Pokud někdo podepíše subjekt, který neexistuje, není zavázán nikdo Prostorově by měl směnku uzavírat, tedy ne ve středu směnky

27 Neplatnost směnky Formální neplatnost
- Patrné na první pohled při zkoumání náležitostí S Např. absence data, místa vystavení apod. Materiální neplatnost - Není zjevné na první pohled, ale nachází se „uvnitř“ S - např. podpis nepravý, fiktivních osob, nezletilců

28 Druhy směnek Vlastní směnka
Slib výstavce, že zaplatí věřiteli (remitentovi) „za tuto směnku zaplatím“ Cizí směnka - Platební příkaz, jímž výstavce směnky přikazuje osobě ve směnce uvedené (směnečníkovi), aby zaplatil určitou směnečnou sumu věřiteli (remitentovi) - „za tuto směnku zaplaťte“

29 Směnky se sníženým počtem účastníků
= některá z osob uvedených ve S plní více funkcí Směnka na vlastní řad výstavce - výstavce = remitent - „na řad můj vlastní“ b) Zastřená směnka vlastní - výstavce = směnečník - jedná o směnku cizí

30 Rukojemství = aval se zaručuje za dlužníka, je zavázán jako ten, za koho se zaručil Píše se na líc S Znění „jako aval za výstavce“, „jako rukojmí za výstavce“, postačí jen pouhý podpis na líci směnky

31 Převody směnky Rubopis (indosament)
Primární a zásadní použití, pokud neobsahuje rektadoložku – poté postoupením pohledávky Převádí se tak směnky s doložkou „na řad“ i bez ní Napíše se na rub směnky: „za mě na řad pana Ondřeje Hezkého“ a podpis

32 2) Smlouva o postoupení pohledávky
Pokud směnka obsahuje tzv. rektadoložku, tedy doložku „nikoliv na řad“ Nepostačí škrtnutí doložky na řad na formuláři 3) Blankotradice Předání listiny dalšímu nabyvateli bez jakýchkoliv zápisů Předpoklad – rubopis neobsahující jméno indosatáře

33 Promlčení práv ze směnky
1. proti příjemci a výstavci vlastní směnky = 3 roky od splatnosti 2. proti výstavci a indosantům = 1 rok od splatnosti 3. nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci = 6 měsíců od splatnosti U rukojmího záleží na tom, za koho se zaručil

34 Umoření směnky - problémy
Fáze vydání tzv. ediktu Fáze umoření směnky

35 Blankosměnka

36 = směnka, která je záměrně vystavena jako neúplná, tedy bez všech náležitostí
Z italského „bianco“ – bílý – na S jsou „bílá“, tedy nevyplněná místa Znaky: Podpis Zřejmost zárodku směnky (nejlépe formulář S) Nutná dohoda o vyplnění BS – stačí ústní Záměrnost neúplnosti

37 Minimální náležitosti:
- podpis a doložka „k této listině bylo uděleno směnečné vyplňovací oprávnění“ nebo podpis na směnečném formuláři - nestačí pouze bílý list papíru - nestačí pouze slovo směnka - nestačí pouze podpis - může být platná S, tedy všechny náležitosti S a chybět může např. jen nějaká doložka

38 Důvod vystavení BS: Ne vždy je v době vystavení S jasné, kolik bude D povinen zaplatit, jaká bude splatnost, zvláště je-li S vystavena jako zajišťovací

39 Překročení a podkročení vyplňovacího práva
Promlčení vyplňovacího práva Zánik vyplňovacího práva

40 ZSŠ upravuje pouze v § 10 - námitky v případě vyplnění BS v rozporu s vyplňovacím oprávněním:
Nedošlo k převodu S - stačí prokázat rozpor s dohodou 2. Došlo již k převodu S - prokázat rozpor s dohodou a současně, že nový majitel nabyl S ve zlé víře (tj. věděl o rozporu při vyplnění) nebo hrubou nedbalost (tj. při zachování základního úsilí a péče se mohl dozvědět,jak vyplnit a neučinil tak)

41 Pozor na nezbytnost zdůvodnění, proč bylo vyplnění v rozporu s dohodou
Umořitelnost BS

42 Limitace rizik: Svěřit BS třetí osobě Nepřistupovat na BS, jsme-li v postavení D Informační doložka např. napsat část dohody a kritéria doplnění Rektadoložka „nikoliv na řad“ (postoupení pohledávky a nemusím prokazovat hrubou nedbalost a zlou víru)

43 Změny textu směnky § 69 ZSŠ
Každý je zavázán podle textu, jaký podepsal Změna směnky nemá účinky vůči dříve podepsaným Důkazní břemeno = kdo se změny dovolání Z neplatné směnky nemůže vyvstat platná

44 Zvláštnosti řízení ve směnečných věcech

45 Žalobce musí v žalobě na vydání SPR prokázat, že:
- je majitel směnky - předložit originál směnky - směnka byla předložena k placení (protestní listina; nejde-li o směnku „bez protestu“) - žalovaný je pasivně legitimovaný

46 Co žalobce může po dlužníkovi požadovat

47 Žalovaný musí prokázat, že na směnku nedluží, případně že je neplatná, promlčená apod., a to cestou námitek, důkazní břemeno je zcela na něm

48 Soud přikáže žalovanému zaplatit na směnku směnečným platebním rozkazem, ve kterém je dlužníkovi přikázáno zaplatit do tří dnů od vydání SPR nebo podat ve stejné lhůtě odůvodněné námitky Pokud D námitky nepodá ani nezaplatí, stává se SPR pravomocným a lze podat návrh na exekuci

49 Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Výčet námitek Pozor na tzv. kauzální námitky § 17

50 Výhody směnky: - rychlost směnečného řízení - jednoduchost řízení - lepší postavení věřitele (důkazní břemeno je na D)

51 Několik rad na závěr Jsme-li dlužníci, směnky pokud možno nepodepisovat Jsme-li věřitelé, ohlídat si platnost směnky, případně BS a vyplňovacího oprávnění Při podepisování S být velmi bedlivý Staří advokáti – směnky příliš neovládají (40 let nepoužívané)


Stáhnout ppt "SMĚNKY JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google