Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení Jiří Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení Jiří Tesař."— Transkript prezentace:

1 Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení Jiří Tesař

2 Příprava na hodinu - východiska  RVP, ŠVP  kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata, ….  Učební plán (tabulka s předměty a počty hodin v jednotlivých ročnících)  Obsahová náplň  z ŠVP – rozepsání učiva do hodin, včetně časové dotace a ostatních atributů  Zvážit časovou reálnost (max. 35 vyučovacích týdnů/rok).  Nejproduktivnější období: říjen-listopad; březen-duben

3 Příprava na hodinu - přípravná fáze  Na co navazuji?  Jak budu motivovat?  Co budu učit a s jakým cílem?  Jak dosáhnu vytčených cílů?  Jak provedu upevnění probraného učiva?  Jaké bude pokračování učiva (dm. cv., co bude příště,…)

4 Příprava na hodinu - analýza Obsahová  učebnice – porovnat různé přístupy, formulace,..  odborné publikace – vysvětlení nejnovějších poznatků či obtížných statí  informace z internetu  technické prostředky – jejich dostupnost, funkčnost, přesvědčivost, ….

5 Příprava na hodinu - analýza Didaktická  struktura hodiny – časová náročnost  experimenty – vyzkoušet je předem!!!  fyzikální úlohy – vypočítat předem  zkoušení – připravit (rámcově x detailně)  domácí cvičení  zápis do sešitu (počítačová prezentace)

6 Příprava na hodinu - stanovení cílů Po obsahové a didaktické analýze následuje stanovení cílů:  poznávací  činnostní  hodnotové

7 Příprava na hodinu úvodní organizační opatření  pozdrav,  zápis do TK,  omluvy,  datum a nadpis na tabuli,  kontrola domácího cvičení, …

8 Písemná příprava na hodinu  je výsledkem předchozí analýzy  jejím prostřednictvím bude naplňován cíl hodiny  je podpůrný prostředek pro učitele  je důkaz pro nadřízené orgány, že se učitel na hodinu připravoval  není dogma – učitel se může odchýlit od přípravy podle konkrétní situace

9 Písemná příprava na hodinu  je možno využívat jednu přípravu pro více paralelních tříd  je možno využívat přípravu i v následujících letech (udělat si do ní didaktické poznámky, náměty úloh, parametry pokusů,…)  forma je věcí učitele, není předepsaná!!!  je pouze prostředkem nikoli cílem!!!

10 Písemná příprava na hodinu doporučená forma  strukturovaný zápis (heslovitě, podtrhávat,…)  nechat si místo na poznámky  zaznamenat časový rozpis  přiložit písemné materiály, které budeme rozdávat žákům  nejlépe na volné listy (ve fóliích) do pořadače – možno upravit, doplnit, předělat a nedojde ke zboření struktury

11 Písemná příprava na hodinu Měla by obsahovat:  téma hodiny  cíle hodiny (hlavní + specifické)  metody výuky a organizační formy  pomůcky, didaktickou a výpočetní techniku  strukturu hodiny včetně časové rozvahy

12 Písemná příprava na hodinu konkretizace Opakování:  individuální zkoušení x frontální opakování  rámcové otázky, fyz. úlohy, experimenty…  počet žáků (případně i jména)  zaměřit se na propedeutiku nové látky  promyslet hodnocení

13 Písemná příprava na hodinu konkretizace Nová látka:  metoda (rozhovor, výklad, experiment, problémové vyuč., videofilm, počítačové modelování, řešení úlohy, práce s učebnicí, samostatná práce,….  organizační forma (individuálně, skupinově, frontálně, labor. práce, exkurze)

14 Písemná příprava na hodinu konkretizace Experiment:  schéma – náčrtek x obrázek  potřebné pomůcky  vhodné parametry  příčiny špatného provedení (nepřesvědčivost)  časová náročnost  náhradní materiál (žárovky, pojistky, špejle,…)

15 Písemná příprava na hodinu konkretizace Procvičení:  zopakování, následný experiment,…  aplikace (kvalitativní, kvantitativní, časová resp. místní aktualizace,…)  zařazení nové látky do předchozí poznatkové struktury  rozvoj hodnotové orientace

16 Písemná příprava na hodinu konkretizace Zápis do sešitu:  připravený (na tabuli, zpětný projektor, počítačová prezentace)  tvořený v hodině (reaguje na průběh hodiny)  diktovat (na tabuli význačné termíny)  celý na tabuli – náročné (i na čas)

17 Písemná příprava na hodinu konkretizace Závěr hodiny = shrnutí  často splývá s procvičením  propojení s jinou částí fyziky  propojení s jiným předmětem  daná problematika a její užití v praxi  naznačení příští hodiny,….

18 Vyhodnocení vyučovací hodiny Didaktické aspekty  Splnění cílů hodiny  časová reálnost přípravy na hodinu  náročnost opakování a zkoušení  správnost zvolené struktury hodiny  didaktický přínos experimentu  úplnost či rozvláčnost zápisu  doplnění o další aplikace (aktualizace)

19 Vyhodnocení vyučovací hodiny Učitelova pedagogická erudice:  přesvědčivost experimentu  vhodnost dané části videofilmu  vhodnost dané počítačového modelování, prezentace  přesnost vyjadřování vyučujícího  aktivní vedení dialogu  zvládnutí odborné problematiky (záludných otázek od žáků,….)

20 Vyhodnocení vyučovací hodiny Podmínky a přístup žáků  hygiena třídy (osvětlení, ovzduší, teplota,….)  znalosti žáků z předchozích hodin  aktivita x pasivita žáků  přesnost a správnost vyjadřování žáků  pozornost a zájem žáků  kázeňské problémy  z struktury hodiny


Stáhnout ppt "Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení Jiří Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google