Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KALKULACE NÁSTROJ ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ. OSNOVA TÉMATU 1.Vymezení základních pojmů 2.Proč se přiřazují náklady předmětu kalkulace? 3.Jak se přiřazují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KALKULACE NÁSTROJ ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ. OSNOVA TÉMATU 1.Vymezení základních pojmů 2.Proč se přiřazují náklady předmětu kalkulace? 3.Jak se přiřazují."— Transkript prezentace:

1 KALKULACE NÁSTROJ ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ

2 OSNOVA TÉMATU 1.Vymezení základních pojmů 2.Proč se přiřazují náklady předmětu kalkulace? 3.Jak se přiřazují náklady předmětu kalkulace? 4.Struktura nákladů v kalkulaci 5.Kalkulace plných a variabilních nákladů 6.Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit 7.Kalkulační systém podniku

3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

4 = propočet nákladů, zisku, ceny nebo jiné HODNOTOVÉ VELIČINY na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, na podnikovou investiční akci nebo jinak vyjádřenou JEDNOTKU VÝKONU KALKULACE

5 POJEM KALKULACE MÁ TYTO VÝZNAMY:  Kalkulace = činnost, která vede ke zjištění nebo stanovení nákladů na výkon  Kalkulace = výsledek uvedené činnosti  Kalkulace = systém

6 KALKULAČNÍ JEDNICE = konkrétní výkon (vymezený měrnou jednotkou a druhem), na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny PŘEDMĚT KALKULACE KALKULOVANÉ MNOŽSTVÍ = určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady

7 2. PROČ SE PŘIŘAZUJÍ NÁKLADY PŘEDMĚTU KALKULACE?

8 Každý způsob alokace musí respektovat nejen vztah nákladu k objektu, ale ROZHODOVACÍ ÚLOHU, která bude na základě tohoto přiřazení řešena.

9 TYPY ROZHODOVACÍCH ÚLOH:  Úlohy o způsobu využití ekonomických zdrojů na vytvořené kapacitě  Úlohy, vycházející z propočtu nákladů na výkony  Cenová rozhodování  Úlohy, jejichž cílem je zainteresovat manažery a zaměstnance na jednání, které je ku prospěchu podniku  Reprodukční úlohy  Úlohy o vázanosti zdrojů v produktech podnikové činnosti

10 Z hlediska praktické využitelnosti kalkulací: nákladové položky je nutné přiřazovat podle PRINCIPU, KTERÝ MUSÍ BÝT ZNÁM UŽIVATELI.

11 Nepřímé náklady přiřazené kalkulační jednici jsou nejvýrazněji ovlivněny VOLBOU ROZVRHOVÉ ZÁKLADNY. Rozvrhová základna by měla být ve vztahu PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI jak k rozvrhovaným nákladům, tak i k objektu alokace. KALKULAČNÍ VYROVNÁNÍ = přesun nákladů mezi jednotlivými druhy výkonů; získáme zkreslené informace

12 3. JAK SE PŘIŘAZUJÍ NÁKLADY PŘEDMĚTU KALKULACE?

13 PŘÍMÉ NÁKLADY  Nejprve se stanoví náklad na kalkulační jednici a pak náklady na kalkulované množství.

14 PŘÍKLAD Na výrobu 1 t chemikálie je třeba 1 t suroviny S1 a 1 t suroviny S2. Podnik je schopen zajistit surovinu S1 za cenu 100 000 Kč/t a surovinu S2 za cenu 25 000 Kč/t. Pro následující období byl stanoven plán výroby chemikálie ve výši 5 000 t. Stanovte náklad na kalkulační jednici (= 1 tuna chemikálie) a na kalkulované množství (= 5 000 t chemikálie).

15 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU  Náklad na kalkulační jednici (n) = = 100 000 + 25 000 = 125 000 Kč  Náklad na kalkulované množství (N) = = 125 000 * 5 000 = 625 mil. Kč

16 PŘÍMÉ NÁKLADY  Nejprve se stanoví náklady na kalkulované množství a poté se vypočtou náklady na kalkulační jednici.

17 PŘÍKLAD Na výrobní aparatuře se vyrábí pouze chemikálie A. Roční odpis aparatury = 2 mil.Kč. Podnik předpokládá, že za daný rok bude na zařízení vyrobeno 1 000 tun chemikálie A. Stanovte náklad na kalkulační jednici (= 1 tuna chemikálie A) a na kalkulované množství (= 1 000 t chemikálie A).

18  Náklad na kalkulované množství (N) = = 2 mil. Kč  Náklad na kalkulační jednici (n) = = 2 000 000 / 1 000 = 2 000 Kč/ 1t ŘEŠENÍ PŘÍKLADU

19 NEPŘÍMÉ NÁKLADY ROZVRHOVÁ ZÁKLADNA = pomocí ní jsou nepřímé náklady přerozděleny mezi jednotlivé výkony ROZVRHOVÁ ZÁKLADNA vyjadřuje co nejužší příčinný vztah mezi vynaloženými náklady a jednotlivými výkony

20 Pro zjištění průměrné výše fixní složky nepřímých nákladů připadající na kalkulační jednici se používají tyto metody:   Kalkulace dělením s poměrovými čísly   Přirážková kalkulace   Kalkulace ve stupňových výrobách   Kalkulace ve sdružených výrobách

21 KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY Používá se v podnicích, kde se stejným technologickým procesem vyrábí více druhů výkonů, lišících se velikostí, hmotností, jakostí nebo pracností. Rozdíly v nákladech nejsou způsobeny zvláštnostmi technologie, ale jinými příčinami (např. velikostí, hmotností, jakostí, skladbou použitého materiálu).

22 PŘÍKLAD V chemické výrobně se vyrábějí tři výrobky (A,B,C). Výrobní režie útvaru, společná všem výrobkům, byla stanovena rozpočtem ve výši 676 000 Kč. Plánovaný objem produkce je u výrobku A 400 t, u výrobku B 700 t a u výrobku C 150 t. Nepřímý náklad rozvrhneme podle technologické pracnosti, která je u A 4,5 hod/t, u B 6 hod/t a u C 12 hod/t.

23 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Celkové nepřímé náklady (N) stanovené rozpočtem jsou 676 000 Kč Druh výrobku měr. jed.ABCCelkem Objem produkce (Q) t400700150x Technologická pracnost hod/t4,5612x kiki 0,7512x Q i k i t3007003001 300 nini Kč/t3905201 040x NiNi Kč156 000364 000156 000676 000

24 ZPŮSOB VÝPOČTU:

25 PŘIRÁŽKOVÁ KALKULACE Používá se v podnicích, kde se vyrábí dva nebo více druhů nákladově různorodých výkonů. Pro přiřazování nákladů výkonům se používají hodnotově nebo naturálně vyjádřené ROZVRHOVÉ ZÁKLADNY.

26 PŘÍKLAD Nepřímé náklady činí v plánovacím období 5 670 000 Kč. Jako rozvrhová základna byl zvolen plánovaný počet hodin výrobních dělníků, který je 108 000. Máme stanovit podíl z celkového nepřímého nákladu na kalkulační jednici výrobku A, na jehož zhotovení je normováno 3,5 hod.

27 Na kalkulační jednici výrobku A připadá 183,75 Kč nepřímého nákladu. ŘEŠENÍ PŘÍKLADU

28 PŘÍKLAD Nepřímé náklady v plánovacím období činí 643 500 Kč. Jako rozvrhová základna byl zvolen plánovaný objem přímých mezd výrobních dělníků, který je 390 000 Kč. Máme stanovit podíl z celkového nepřímého nákladu na kalkulační jednici výrobku B, jestliže přímé mzdy činí 40 Kč/kus.

29 Na kalkulační jednici výrobku B připadá 66 Kč nepřímého nákladu. ŘEŠENÍ PŘÍKLADU

30 Kalkulaci lze zpřesnit tím, že se nepřímé náklady rozdělí na více položek a pro každou z nich se zvolí rozvrhová základna. KALKULACE S NĚKOLIKA PŘIRÁŽKAMI

31 KALKULACE VE STUPŇOVÉ VÝROBĚ Výroba mnoha výkonů často probíhá v několika výrobních stupních, které je od sebe možné evidenčně oddělit. V těchto případech volíme postup stupňové kalkulace, při němž se zjišťují náklady pro jednotlivé výrobní stupně. Podle charakteru a uspořádání výrobního procesu lze použít buď způsob rozvrhový (fázový), nebo postupný.

32 Sledují se v každém stupni náklady na zpracování podle jednotlivých kalkulačních položek. Náklady společné celému výrobnímu procesu se sledují zvlášť. Rozvrhový způsob lze použít za předpokladu, že ROZVRHOVÝ ZPŮSOB   veškerý materiál se spotřebovává již v prvním stupni   výsledek jednoho výrobního stupně se zpracuje celý ve stupni následujícím a   stupňů není příliš mnoho

33 ROZVRHOVÝ ZPŮSOB Kalkulační položkyVýrobní stupeňCelý výrobní proces 1.2.3.Kč/t% Náklady na materiál1 20060,6 Náklady na zpracování: - energie5420401145,8 - mzdy371529814,1 - výrobní režie16013514043522,0 Správní režie522,6 Prodejní režie984,9 Celkem2511702091980100,0

34 Uplatňuje se především v těch stupňových výrobách, kde materiál nevstupuje do výrobního procesu pouze v prvním stupni, ale i v dalších a výsledek jednoho stupně se používá jako polotovar v navazujícím stupni. POSTUPNÝ ZPŮSOB Kalkulace se provádí tak, že se v každém výrobním stupni zjistí veškeré náklady spojené s výrobou, a ty pak slouží jako ocenění polotovaru pro další výrobní stupeň.

35 PŘÍKLAD Výrobek se vyrábí ve třech výrobních stupních. Na 1 t polotovaru ve 2. stupni se spotřebovává 1,5 t polotovaru z 1. stupně, na 1 t finálního výrobku se spotřebovává 0,5 t polotovaru z 2. výrobního stupně. S1, S2, S3 jsou suroviny v jednotlivých výrobních stupních

36 POSTUPNÝ ZPŮSOB Kalkulační položky Náklady na kalkulační jednici v Kč/t Struktura nákladů 3. st. v % 1. stup. P 1 2. stup. P 2 3. stup. V Suroviny8001 00030013,0 Polotovary-1 8001 55067,4 Energie7050803,5 Mzdy80701104,8 Výrobní režie25018026011,3 Celkem1 2003 1002 300100

37 NEVÝHODA: V kalkulaci konečného produktu nejsou náklady v kalkulačním členění od počátku výroby, ale je tam zachycen pouze poslední stupeň zpracování. Chceme-li zjistit skutečnou strukturu zpracovatelských nákladů v podniku musíme sestavit PRŮBĚŽNOU KALKULACI, v níž se polotovary "rozbalují" do původních kalkulačních položek.

38 PRŮBĚŽNÁ KALKULACE Kalkulační položky Náklady na kalkulační jednici v Kč/tStrukt. nákladů 1. st.2. stup.3. stup. P1P1 Ost.Cel.P2P2 Ost.Cel.3. st. v % 123456789 Suroviny80012001 0002 2001 1003001 40060,9 Energie701055015577,580157,56,8 Mzdy8012070190951102058,9 Výr. režie250375180555277,5260537,523,4 Celkem1 200xx3 100xx2 300100,0

39 KALKULACE VE SDRUŽENÉ VÝROBĚ Zpravidla všechny náklady jsou nepřímé a musíme je mezi výrobky rozdělit. Používáme metodu:  odečítací  odečítací (zbytkovou, zůstatkovou)  rozčítací

40 ODEČÍTACÍ METODA   Vychází z rozdělení výrobků na hlavní a vedlejší.   Veškeré náklady se započítávají hlavnímu výrobku a hodnota vedlejších výrobků se odečítá.   Je to metoda jednoduchá, ale problém v ní působí ocenění vedlejších výrobků.   Veškeré změny v nákladech se promítají jen u hlavního výrobku.

41 ROZČÍTACÍ METODA  Metody, vycházející z výrobního procesu.  Metody, vycházející z užitné hodnoty.  Metody, vycházející z hodnoty výrobků. Podle charakteru rozčítací základny rozlišujeme tři skupiny rozčítacích metod:

42 4. STRUKTURA NÁKLADŮ V KALKULACI

43 STRUKTURA NÁKLADŮ V KALKULACI ZÁVISÍ   na uživateli   na rozhodovací úloze

44 TYPOVÝ KALKULAČNÍ VZOREC 1. Přímý materiál 2. Mzdy výrobních pracovníků 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby (položky 1 až 4) Vlastní náklady výroby (položky 1 až 4) 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu (položky 1 až 5) Vlastní náklady výkonu (položky 1 až 5) 6. Prodejní náklady Plné vlastní náklady výkonu (položky 1 až 6) Plné vlastní náklady výkonu (položky 1 až 6) Zisk (ztráta) Zisk (ztráta) Prodejní cena Prodejní cena

45 RETROGRÁDNÍ KALKULACE = vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny je rozdílový Základní cena výkonu - Dočasná cenová zvýhodnění - Slevy zákazníkům Cena po úpravách - Náklady Zisk

46 KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ Cena - Variabilní náklady výkonu  jednicové náklady  variabilní režie Marže (příspěvek na úhradu) - Fixní náklady v průměru připadající na výkon Zisk v průměru připadající na výkon

47 DYNAMICKÁ KALKULACE Přímé jednicové náklady Ostatní přímé náklady  variabilní  fixní PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM Výrobní režie  variabilní  fixní NÁKLADY VÝROBY Prodejní režie  variabilní  fixní NÁKLADY VÝKONU Správní režie PLNÉ NÁKLADY VÝKONU

48 KALKULACE SE STUPŇOVITÝM ROZVRSTVENÍM FIXNÍCH NÁKLADŮ Cena - Variabilní náklady výkonu  jednicové náklady  variabilní režie MARŽE I - Fixní náklady výkonu MARŽE II - Fixní náklady skupiny výkonů MARŽE III - Fixní náklady podniku ZISK (ZTRÁTA)

49 5. KALKULACE PLNÝCH A VARIABILNÍCH NÁKLADŮ

50  dlouhodobých analýzách nákladové náročnosti finálních výkonů  stanovení, resp. obhajobě cen individuálně prováděných zakázek a  řešení tzv. reprodukčních úloh KALKULACE PLNÝCH NÁKLADŮ (tzv. absorpční kalkulace) mají význam při

51 staticky vyjadřuje průměrnou výši nákladů připadajících na jednotku výkonu KALKULACE PLNÝCH NÁKLADŮ Je však „pravdivá“ pouze za předpokladu, že se NEZMĚNÍ OBJEM A STRUKTURA VÝKONŮ, KTERÉ BYLY VZATY ZA ZÁKLAD PROPOČTU

52 PŘÍKLAD PoložkaNa 1 tunuNa 100 tun Jednicový materiál50 000,-5 000 000,- Jednicové mzdy10 000,-1 000 000,- Výrobní režie25 000,-2 500 000,- Prodejní režie5 000,-500 000,- Správní režie6 000,-600 000,- Zjistěte náklady na 1 tunu za předpokladu, že objem produkce bude 90 tun a režijní náklady mají charakter fixních nákladů. Cena za 1 tunu produkce činí 145 000,- Kč.

53 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Položka / Kč na tunu Při objemu 90 t Při objemu 100 t Jednicový materiál50 000,- Jednicové mzdy10 000,- Výrobní režie27 778,-25 000,- Prodejní režie5 556,-5 000,- Správní režie6 667,-6 000,- Náklady celkem100 001,-96 000,- Zisk44 999,-49 000,- Cena145 000,-

54  jeho úroveň je podmíněna způsobem rozvrhování nepřímých nákladů  výkony přinášejí podniku zisk až od okamžiku, kdy byly uhrazeny fixní náklady  zisk na kalkulační jednici není konstantní veličinou, ale mění se změnou objemu a struktury produkce ZISK NA KALKULAČNÍ JEDNICI není vhodným kritériem pro posuzování výhodnosti výkonů: KALKULACE PLNÝCH NÁKLADŮ

55 klade důraz na přiřazení VARIABILNÍCH NÁKLADŮ kalkulovaným výkonům rozdíl mezi cenou a variabilními náklady představuje PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU FIXNÍCH NÁKLADŮ A NA TVORBU ZISKU zůstává na kalkulační jednici i při změnách objemu a struktury produkce KONSTANTNÍ KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ

56

57 PŘÍKLAD PoložkaNa 1 tunuNa 100 tun Jednicový materiál50 000,-5 000 000,- Jednicové mzdy10 000,-1 000 000,- Výrobní režie25 000,-2 500 000,- Prodejní režie5 000,-500 000,- Správní režie6 000,-600 000,- Sestavte kalkulaci variabilních nákladů na 1 tunu produkce za předpokladu, že plánujeme vyrábět 90 tun a 100 tun produkce. Režijní náklady mají charakter fixních nákladů. Cena za 1 tunu produkce činí 145 000,- Kč.

58 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Položka / Kč na tunu Při objemu 90 t Při objemu 100 t Jednicový materiál50 000,- Jednicové mzdy10 000,- Variabilní náklady celkem60 000,- Příspěvek na úhradu85 000,- Cena145 000,-

59 6. KALKULACE S PŘIŘAZOVÁNÍM NÁKLADŮ PODLE AKTIVIT

60 ZMĚNY V PODNIKATELSKÝCH PROCESECH:  Zákazníci mají zájem o komplexní dodávky; narůstá struktura prováděných výkonů, podstatná část sortimentu se realizuje v malých množstvích.  Výrobci jsou nuceni dodávat široký sortiment výkonů v krátkých časových intervalech.  Zkracuje se doba životnosti nabízených produktů.  Rostou požadavky zákazníků na kvalitu výkonů.  Výkony se individualizují.  Mění se způsob provádění výkonů – klesá podíl jednicové práce a roste podíl automatizovaně probíhajících procesů.

61  Klesá podíl jednicových nákladů v relaci k nákladům režijním. Velká část režijních nákladů jsou náklady fixní.  Rostou náklady na obslužné, pomocné, informační, plánovací, kontrolní a strategicky orientované aktivity (např. náklady na výzkum a vývoj, náklady na řízení výroby, náklady na kontrolu kvality, náklady na nákupní a prodejní činnosti). ZMĚNY VE STRUKTUŘE NÁKLADŮ:

62 Nový přístup k řízení nákladů vychází ze vztahu NÁKLADŮ K AKTIVITÁM, ČINNOSTEM A PROCESŮM

63

64  pro řízení aktivit, činností a procesů  pro řízení po linii výkonů  pro řízení po linii útvarů Přináší nové informace zejména ve třech oblastech: METODA ABC

65  je velmi náročná na rozsah zjišťovaných informací  efektivnost využití informací je ovlivněna tím, jak přesně se podaří rozpoznat náklady závislé a nezávislé na objemu hodnocené aktivity  problémy vznikají s přiřazováním nákladů, které jsou společné více aktivitám METODA ABC MÁ I OMEZENÍ:

66 7. KALKULAČNÍ SYSTÉM PODNIKU

67 KALKULAČNÍ SYSTÉM PODNIKU = soubor všech v podniku používaných kalkulací a vazeb mezi nimi Kalkulace se liší DOBOU SESTAVENÍ A VZTAHEM K ČASOVÉMU HORIZONTU JEJICH VYUŽITÍ

68 KALKULACE  nástroj řízení po linii výkonů  východisko pro tvorbu podnikových plánů  podklad pro rozhodování o optimálním sortimentu  podklad pro rozhodování o způsobu provádění výkonů  podklad pro cenová rozhodování a pro cenová vyjednávání

69

70 PROPOČTOVÁ KALKULACE Cíl = poskytnout podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, resp. pro návrh ceny nově zaváděného nebo individuálně prováděného výkonu V posledních letech je hlavním cílem propočtové kalkulace vyjádřit cílové podmínky, aby byl podnik při prodeji výkonu úspěšný = tzv. KALKULACE CÍLOVÝCH NÁKLADŮ

71 KALKULACE CÍLOVÝCH NÁKLADŮ  průzkum trhu  výzkum a vývoj produktu  stanovení cílové prodejní ceny  stanovení cílové marže, zisku nebo jiné hodnotové veličiny  propočtová kalkulace jako výraz cílových nákladů  konstrukční a technologická příprava  jednání s dodavateli

72 PLÁNOVÁ KALKULACE Má význam především pro výkony, které se opakují v průběhu delšího časového intervalu. Používá se jako podklad pro sestavení podnikových plánů a je významným nástrojem řízení hospodárnosti jednicových nákladů.

73 OPERATIVNÍ KALKULACE Vyjadřuje úroveň nákladů, které odpovídají dosaženým konkrétním podmínkám, v nichž je výrobní proces uskutečňován. Využívá se při zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům a při kontrole jeho plnění. Používá se jako informační podklad pro cenová vyjednávání s odběrateli.

74 VÝSLEDNÁ KALKULACE Je nástrojem kontroly hospodárnosti výrobních útvarů. Vyjadřuje skutečné náklady připadající na jednotku výkonu, vyráběnou v konkrétních podmínkách. Tyto náklady se porovnávají s nákladovým úkolem, který vyplývá zpravidla z operativní kalkulace.

75 KALKULACE CENY  Využívají se pro návrhy cen individuálně nabízených výkonů.  Sestavují se tzv. „stínové“ cenové kalkulace, které mají význam jak pro dodavatele výkonu, tak pro jeho odběratele. Zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku uskutečněné ve formě výnosů.


Stáhnout ppt "KALKULACE NÁSTROJ ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ. OSNOVA TÉMATU 1.Vymezení základních pojmů 2.Proč se přiřazují náklady předmětu kalkulace? 3.Jak se přiřazují."

Podobné prezentace


Reklamy Google