Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní vozidla.  Traktor je energetický prostředek, který je určen především pro tahové práce, proto jsou pro jeho provoz důležité tahové vlastnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní vozidla.  Traktor je energetický prostředek, který je určen především pro tahové práce, proto jsou pro jeho provoz důležité tahové vlastnosti."— Transkript prezentace:

1 Terénní vozidla

2  Traktor je energetický prostředek, který je určen především pro tahové práce, proto jsou pro jeho provoz důležité tahové vlastnosti.  Ucelený přehled o tahových vlastnostech traktoru dává tahová charakteristika  Grafické vyjádření průběhu tahového výkonu P t, prokluzu kol δ, měrné tahové spotřeby paliva m pt, popřípadě dalších parametrů v závislosti na tahové síle F t, se nazývá tahová charakteristika.

3  Zkoušky tahových vlastností traktorů se provádí podle metodik OECD Code 1 a 2, postup tahových zkoušek obsahují také normy ČSN 30 0415.  Zkušební dráhy pro tahové zkoušky kolových traktorů jsou s betonovým nebo živičným povrchem, strniště obilnin nebo pozemek připravený k setí.

4  Měření tahových charakteristi k na TTP

5  Měření tahových charakteristik na betonové podložce

6  Tahové ukazatele traktoru se na zkušební dráze stanovují zatěžováním pohybujícího se traktoru silou, působící na připojovací zařízení.  Pro vyvození brzdné síly se používá zatěžovací vozidlo (zpravidla speciální nákladní automobil), jehož brzdový systém umožňuje nastavení požadované zatěžovací síly a její udržení po dobu měření.

7  Součástí měřícího vozu:  Snímače  Měřící přístroje ke zjištění potřebných údajů pro sestavení tahové charakteristiky

8  Jako brzdící vozidlo především při polních zkouškách je možno použít také jiný traktor (traktory)

9  Tahové vlastnosti se zjišťují buď při ustálených režimech práce měřeného vozidla při tzv. standardních tahových zkouškách, nebo s plynulou změnou zatížení zkoušeného vozidla při tzv. urychlených tahových zkouškách

10  Měření tahových vlastností v laboratorních podmínkách na válcových dynamometrech se pro nesporné výhody používají stále častěji.  V současné době se můžeme setkat s moderními válcovými zkušebnami, které jsou charakterizovány těmito znaky:  Velkými průměry válců – více než 0,5m  Každému kolu odpovídá samostatný válec – válce pro jednu nápravu nejsou mechanicky spojeny

11  Každému kolu odpovídá jeden dynamometrický pohon tj. nezávislý dynamometr s digitálním řízením otáček i momentu,  Každému kolu přísluší skluzová rolna pro měření otáček kola, z nichž je možno vyhodnotit prokluz,  Digitálním řízením celé zkušebny,  Použitím nových informačních technologií.

12

13  Na výsledky má vliv celá řada okolností:  Jako stav povrchu zkušební dráhy,  Povětrnostní podmínky,  Druh a stav pneumatik aj.

14 MĚŘÍCÍ POČÍTAČDIGITÁLNÍ PŘEVODNÍK

15 INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČ OTÁČEK RADAR

16 TENZOMETRICKÝ SNÍMAČ

17  Změnu potencionální tahové charakteristiky vyvolávají v podstatě:  Změna výkonu motoru  Změna hmotnosti vozidla (celková, rozložení)  Změna působení tahové síly  Změna podložky (strnisko, oranice, beton aj.)

18  Zvýšení výkonu motoru se nutně projeví také v tahové charakteristice.  Při posuzování změn tahové charakteristiky traktoru musí být zachovány všechny ostatní parametry a podmínky zkoušky konstantní.  Tahová charakteristika traktoru JD 7820 bez a s navýšením výkonu motoru je vynesena do grafu.

19

20  Z grafu je patrné, že při změně výkonu motoru se maximální dosažitelná tahová síla nemění.  Navýšením výkonu motoru dojde ke zvýšení tahového výkonu a získáme potenciální charakteristiku Pp2.

21  Rozdíl mezi oběma potencionálními výkony ∆Pp = Pp2 – Pp1, odpovídá navýšení výkonu motoru.  Stejným způsobem se projeví v tahové charakteristice také práce motoru s částečným zatížením, tj. se sníženou dávkou paliva.

22  Ke každému traktoru výrobce nabízí sadu závaží pro zvýšení jeho hmotnosti, popř. změnu rozložení hmotnosti mezi nápravami.  Na podvozek traktoru je také přenášena část hmotnosti přípojného neseného nebo návěsného stroje.  Změna tahových vlastností traktoru 4K4 se změnou jeho hmotnosti je uvedena v grafu.

23 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 01020304050607080 Tahová síla (kN) Tahový výkon (kW) FvFv

24  Stejné zásady platí také pro traktory 4K2 při dodržení stejných poměru zatížení náprav.  Pro volbu přitížení je rozhodující průsečík obou charakteristik (bod B).  Při vyšších tahových silách je dotížení vhodné, dochází ke snížení ztrát prokluzem a traktor je schopen vyvinout vyšší tahovou sílu.

25  Pro nižší tahové síly a rychlosti vyšší asi 0,5*(v1opt + v2opt) je dotížení nevhodné.  Dochází k nárůstu ztrát vlivem vyššího valivého odporu.  Z uvedeného je zřejmé, že pro lehké tahové práce, práce se stroji poháněnými přes vývodový hřídel s nízkým tahovým odporem a pro dopravu je nutno použití dotížení traktoru vždy pečlivě uvážit.  V těchto případech je použití závaží opodstatněno např. zajištění řiditelnosti soupravy.

26  Na obrázku je ukázána tahová charakteristika traktoru s různým přitížením naměřená na válcovém dynamometru.  Zvýšení hmotnosti traktoru vede k růstu tahové síly s poklesem pojezdové rychlosti.  Na průběhu prokluzu kol je vidět, že při stejné tahové síle vykazuje traktor se závažím výrazně nižší prokluz a traktor pracuje s vyšším tahovým výkonem.

27

28  Prakticky se změna hmotnosti realizuje buď přídavným závažím v hnacích kolech, popřípadě se současným plněním kapalinou (snížení prokluzu), nebo dotížení přední části traktoru s ohledem na řiditelnost a stabilitu (zvýšení odporu valení).

29  Posune-li se těžiště k hnací nápravě, převládne pozitivní účinek, zlepšení prokluzové účinnosti a η t max se zvýší.

30  Posune-li se těžiště k přední nápravě, převládne negativní účinek – zhoršení valivé účinnosti a η t max se sníží.

31  Při odběru výkonu pojezdovým ústrojím (hnací kola, pásy) vznikají prokluzem pojezdových ústrojí ztráty přenášeného výkonu.  Hodnota prokluzu je tím větší, čím větší hnací sílu pojezdové ústrojí přenáší.  Prokluz má nulovou hodnotu pouze v teoretickém případě, že kola nepřenášejí žádnou hnací sílu, protože i při jízdě bez zatížení tahovou silou přenáší pojezdové ústrojí sílu, popřípadě výkon potřebný pro překonání valivých odporů, musí určitý prokluz a tím i ztráta výkonu existovat i při nulové tahové síle.

32  Prokluz závisí na :  Deformaci podložky  Deformace pojezdového ústrojí δ = (S n – S z )/S n P δ = P h * (1-η δ ) η δ = 1- δ Z uvedených vztahů je zřejmé, že prokluzová účinnost je tím nižší, čím vyšší je prokluz pojezdového ústrojí.

33

34  Velikost valivého odporu je určena tíhou mobilního energetického prostředku a druhem a vlastnostmi podložky a pojezdového ústrojí.  Valivý odpor (ztráta valením) je dána vztahem Fv = f * G (N) Fv = f * (G + Ft*tg θ) (N) Pv = Fv*v(kW)

35  Výkon potřebný pro překonání valivého odporu je přímo úměrný pracovní rychlosti. Zmenšit je jej možno především snižováním tíhy G.  Valivou účinnost je možno vyjádřit vztahem: η v = Ft/Fh = Ft/(Ft+Fv)

36

37  Obecně se považuje součinitel valivého odporu f za konstantní hodnotu pro určité provozní podmínky.  Přesto jeho hodnotu ovlivňuje nejen nevyrovnanost pozemků, ale i další činitelé, jako je tíha traktoru, pojezdová rychlost, prokluz hnacích kol, huštění pneumatik apod.  Konstantní není ani součinitel valivého odporu automobilních pneumatik. U nízkotlakých pneumatik se zvětšuje s rychlostí a se snižujícím se tlakem v pneumatikách

38  Tahová účinnost je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů, protože charakterizuje efektivitu přenosu energie od motoru na tažné zařízení traktoru. η t = P t /P e = η m *η δ *η v  Protože mechanická účinnost nezávisí na tahové síle, závisí průběh tahové účinnosti na průběhu účinností prokluzové a valivé.

39  Na strništi Druh traktoru η t max F t opt 4K258-66(0,25-0,35)*Gt 4K461-71(0,35-0,45)*Gt PT67-77(0,45-0,60)*Gt

40  Energie obsažená v palivu se v motoru přeměňuje na:  Mechanickou práci, určenou pro tahové práce traktorů,  Pro pohon strojů poháněných přes vývodový hřídel, nebo přes vnější okruh hydrauliky traktorů.  Efektivní výkon motoru nelze bezezbytku přeměnit na výkon tahový, nebo na výkon přenášený přes vývodový hřídel

41  Proces této přeměny je doprovázen ztrátami.  Část výkonu motoru se zmaří:  V převodech – mechanické ztráty,  Část výkonu ve styku pojezdového ústrojí s podložkou – ztráty prokluzem a valením,  Část vlivem jízdních podmínek – stoupaní, zrychlení.

42  Přehled o rozdělení výkonu motoru na jednotlivé složky (užitečné a ztrátové) je patrný z výkonové bilance traktoru.  P e = P t +P vh +P h +P m +P δ +P v +P s +P w +P a [W] užitečné výkonyZtrátové výkony

43  Úplná výkonová bilance uvedená v předešlém vztahu platí pro obecný pohyb traktoru, tj. pro jízdu nerovnoměrnou rychlostí do svahu.  Při jízdě rovnoměrnou rychlostí odpadá ztrátový výkon P a, při jízdě po rovině ztrátový výkon P s,  Odpor vzduchu roste se čtvercem rychlosti, ale v rozsahu polních pracovních rychlostí je výkon P w zanedbatelný.  Zjednodušená výkonová bilance pro práci traktoru rovnoměrnou rychlostí na rovině má pak tvar: P e = P t +P m +P δ +P v [W]

44  P m = P e * (1 – η m )[W]  Výkon na hnacích kolech: P h = P e * η m [W] Mechanická účinnost: 0,9 – 0,95

45 P δ = P h * (1-η δ ) [W] nebo P δ = P e * η m * δ [W]

46 Velikost valivého odporu je určena tíhou traktoru, druhem a vlastnostmi podložky a pojezdovým ústrojím. Valivý odpor (ztráta valením) je dán vztahem: F v = f * G t [N] Popřípadě je-li síla F odkloněna o úhel θ: F v = f * (G t + F t * tg θ )[N]

47 Pv = Fv * v = Gt * f * v [W] Pv = f * (G t + F t * tg θ ) * v [W] P v = P h * η δ * (1-η v ) = P e * η m * η δ * (1-η v ) [W] η v = F t /F h = F t /F t +F v [-]

48  Poněvadž se traktory používají i v dopravě, došlo v poslední době ke zvýšení jejich rychlostí.  U vyšších rychlostí traktorů bude výkon potřebný na překonání odporu vzduchu závislý na rychlosti odporu vzduchu. P w = F w * v[W] F w = ½*c x * ρ * S * v 2 [N]

49 P s = F s * v[W] F s = G t * sin α [N]

50 P a = F a * v[W]


Stáhnout ppt "Terénní vozidla.  Traktor je energetický prostředek, který je určen především pro tahové práce, proto jsou pro jeho provoz důležité tahové vlastnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google