Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Negativní vlivy životního prostředí na člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Negativní vlivy životního prostředí na člověka"— Transkript prezentace:

1 Negativní vlivy životního prostředí na člověka
3.4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Negativní vlivy životního prostředí na člověka

2 3.4.1. Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka zvýšení četnosti a závažnosti výskytu respiračních chorob ve všech věkových skupinách, především však u starších osob a dětí, jako důsledek znečišťování atmosféry oxidy síry, dusíku, tuhými částicemi, ozónem, dalšími látkami antropogenního původu (viz např. Velký londýnský smog v ekologických katastrofách) zvýšení četnosti výskytu karcinogenních nádorů jako superpozice působení mnoha faktorů - antropogenního ionizačního záření (lékařská vyšetření rentgenem a radionuklidy, jaderná energetika, jaderné pokusy), používání azbestu, PCB, aromatických sloučenin, UV záření více propouštěného porušenou ozónovou vrstvou, radonu v nevhodně postavených obydlích

3 3.4.2. Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka zvýšení četnosti výskytu mutagenních a teratogenních vad jako důsledek antropogenního ionizačního záření, některých léků, některých uhlovodíků zvýšení četnosti výskytu psychických poruch jako výsledek životního stylu a prostředí - nadměrný hluk, neosobní architektura, civilizační tlak a stres aj. toxické působení těžkých kovů (Cd, Hg, Pb) - akutní otravy resp. postupná akumulace v organismu (např. ukládání Cd v kostech) poruchy sluchu jako důsledek krátkodobé i dlouhodobé expozice zvýšenému hluku (typické pro nemoci z povolání) zvyšování kojenecké úmrtnosti (je však „překryto“ zvyšováním kvality lékařské péče)

4 3.4.3. Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka Komplexním působením mnoha negativních faktorů je vysvětlováno narušování imunitního systému, zkracování průměrného věku (zastřené zvyšující se úrovní zdravotní péče) a kvality života (chronické choroby, invalidita, ztráta radosti ze života)

5 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.4. Fyzikální vliv Zdroj Působení vibrace stroje, doprava ztráta rovnováhy, nemoc z pohybu - kinetóza, obtíže při soustředění infrazvuk větrné elektrárny psychické poruchy kosmické záření (těžké nabité částice, krátkovlnné elektrom. záření) vesmír - urychlování v mezihvězdných a mezigal. polích Karcinogenní, mutagenní, i pod povrch Země (vysoce pronikavé) krátkovlnné UV záření (UV - B 280 až 315m) Slunce Karcinogenní poškození, rohovky,inhibice fotosyntézy sluneční vítr (protony, elektrony) narušování činnosti citlivých přístrojů,ohrožení kosmonautů, vlivy ve vysokých vrstvách atmosféry (dopravní letadla) ultrazvuk pohyblivé část strojů, piezoelektrické měniče mechanické poškození buněk

6 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.5. Fyzikální vliv Zdroj Působení záření  = jádro hélia (dva protony a dva neutrony) radioaktivní materiály přirozeného i umělého původu karcinogenní, mutagenní, leukémie, především jako vnitřní zářič záření  = elektron nebo pozitron podle dávky - karcinogenní, mutagenní, leukémie, poškození krvetvorby, CNS, ztráta plodnosti, zákal oční čočky, poškození kůže záření  = elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než 0,01 nm záření X = elektrom. záření s vlnovou délkou 100 nm až 0,01 nm brzdění urychlených elektronů (lékařství - rentgen) karcinogenní, mutagenní

7 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.6. Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek Fyzikální vliv Zdroj Působení statické magnetické pole vodiče protékané silným stejnosměrným proudem (trakce, elektrolýza aj.) působení na CNS a oběhový systém statické elektrické pole vedení VVN, monitory počítačů není jednotný názor nízkofrekvenční elektromagnetické pole (do 60 kHz) tavící pece, termonukleární reaktory vysokofrekvenční elektromagnetické pole (60 kHz MHz) rozhlasové a televizní vysílače pole velmi vysokých frekvencí (300 Mhz GHz) indukční ohřev (např. mikrovlnné trouby), televizní a satelitní vysílače, radary není jednotný názor, u vysoké koncentrace (mikrovlnné trouby) nevratné poškození tkání

8 Vybrané chemikálie a materiály, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.7. Vybrané chemikálie a materiály, jejich zdroje a škodlivý účinek Chemikálie Zdroj Působení azbest stavební hmoty, brzdová obložení, protipožární stěny karcinogenní benzen součást bezolovnatého benzínu, rozpouštědlo barev, umělá pryž, tenzidy znečišťuje vodu, vzduch, půdu, karcinogenní CFC hnací plyny, chladící plyny, rozpouštědla, zpěňovadla ničení ozónové vrstvy dusičnany hnojiva znečišťují vodu, snižují přenos O2 hemoglobinem formaldehyd dřevotřísky, desinfekční a konzervační látky dráždění, snižování imunity, alergizující, působení na nervový systém, potenciální karcinogen

9 Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.8. Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek Chemikálie Zdroj Působení olovo (Pb) olovnatý benzín, barvy, baterie znečišťuje vzduch a půdu, mentální zpožďování dětí, poškození nervového systému, snížení tvorby hemoglobinu PCB izolátor v transformátorech, barvy, hydraulická kapalina znečišťuje vodu, půdu, poškození živých organismů, karcinogen radon (Rn) přirozená radioaktivita znečišťuje vzduch, karcinogenní rtuť (Hg) výroba chemikálií, barev, baterií, zářivek, emise elektrárnami znečišťuje vodu, vzduch (inhalace par je silně neurotoxická), půdu, akumulace v organismech, poškození nervového systému oxid siřičitý (SO2) spalování - elektrárny, průmysl, lokální topeniště znečišťuje vodu, vzduch, půdu (kyselý déšť), koroze materiálů, poškození dýchacích cest oxid uhelnatý (CO) spalovací motory - doprava (obecně nedokonalé spalování) nevratná vazba na hemoglobin

10 Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek
3.4.9. Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek Chemikálie Zdroj Působení oxidy dusíku (NOx) spalování - doprava tvorba smogu dráždění očí, snižování imunity toluen ředidlo vstřebávání kůží, mutagenní, narkotické účinky vinylchlorid výroba PVC, uvolňování z PVC znečišťuje vzduch, karcinogen

11 MÁME ŠANCI SE BRÁNIT NEPŘÍZNIVÉMU VÝVOJI CIVILIZAČNÍCH VLIVŮ

12 Zdravotní návyky souvisí s délkou života
Zdravotní návyky souvisí s délkou života Studie v Alameda, USA 6,900 účastníků vyplnilo obsáhlý dotazník životních návyků Tito lidé pak byli sledováni 9 roků, kdo zemřel a pro jakou příčinu Zjistilo se 7 základních návyků, které dodržovali ti, kteří žili najdéle Naše zdravotní návyky souvisí úzce s délkou našeho života. Potvrdilo to několik studií. Jedna z prvních studií byla provedená v okrese Alameda v USA. V této studii vědci sledovali účastníků. Na začátku studie všichni účastníci vyplnili obsáhlý dotazník životních návyků. Potom tito lidé byli sledovaní 9 roků, kto zemřel a na jakou příčinu.Přitom se zjistilo, že je 7 návyků, které dodržovali ti kteří žili déle.Výsledky z této studie jsou závažné. Ukazují nám, že to, co budeme dělat dennodenně má hluboký efekt na naše zdraví a na to, jak dloho budeme žít. Breslow, Belloc -- Good Health Practices Study

13 Zdravotní návyky a délka života, co ukázala studie
Lidé, kteří dodržovali 6-7 z těchto návyků žili roků déle jako ti, kteří dodržovali jen 0-3 dobrých životních návyků Průměrný člověk si může přidat 5 roků navíc ke svému životu, když začne dodržovat zdravější životní styl Ti, kteří dodržovali zdravý životní styl byli o roků biologicky mladší oproti těm, kteří je nedodržovali Úmrtnost byla přímo úměrná počtu škodlivých životních návyků. Nezáleží na tom kolik máte roků. Kterýkoliv věk začnete praktikovat zdravý životní styl, ihned pocítíte úžitek. Budete sa cítit lépe, vyhnete se onemocněním a budoucím nemocem, zvýšite si zásoby energie a budete se sebou spokojenější. Dodržováni správnych návyků přidá hodně produktivních roků k vašemu životu. Vaše zdraví je to nejcennejší bohatství, které máte. Nájděte si čas, aby jste se o něj mohli dobře starat a vaše tělo se vám bohatě odmění.

14 Sedm rad na dlouhověkost
Nekouřit Spát 7 až 8 hodín Pravidelně snídat Nejíst mezi jídly Sedm rad na dlouhověkost: Nekouřit Spát 7 až 8 hodin Pravidelně snídat Nejíst mezi jídly Udržovat ideální hmotnost Pravidelně cvičit Raději žádné užívání alkoholu Udržovat ideální hmotnost Pravidelně cvičit Raději žádné užívaní alkoholu

15 Výhody snídaní Efektivnější řešení problémů Zlepšení paměti
Efektivnější řešení problémů Zlepšení paměti Lepší verbální vyjadřování Zkvalitnění pozornosti Zlepšení postojů Lepší studijní výsledky Mimo této studie i jiné studie zistili, že snídaně jsou pro nás důležité. Lidé, kteří pravidelně snídají , efektivněji řeší problémy v práci. Zjistilo se, že mají lepší paměť, dokáži sa lépe a správněji vyjadřovat. Také mají lepší pozornost a lepší postoje k životu.Též u dětí se zistilo, že děti které snídají mají lepší študijní výsledky. Snídaně jsou najdůležitějším jídlem dne. Naučit se jíst dobré a zároveň výživné snídaně , je jedním z velmi důležitých zdravotních návyů. Lidé, kteří pravidelně snídali měli nižší úmrtnost oproti těm, kteří nesnídali každý den. V dnešní době je běžné vynechat snídani pro nedostatk času a sníst jen nějaký koláček a kávu. Po takovýchto snídaních krevní cukr nevydrží dlouho udržet hladinu cukru, kterou tělo potřebuje a začne poměrně rychle klesat. Človek hledá co by zase snědl, nejlépe nějakou sladkost nebo kávu. Takovýto způsob jezení vede lidi k výberu výživně málo hodnotných jídel.

16 SNÍDANĚ Poskytují energii pro tělo a mozek, když to najvíce potřebujeme a jsme akivní Zlepšují pozornost a učení Lidé, kteří pravidelně snídají mají méně nehod Pomůže, aby jsme odolali méně výživným jídlům (rychlovky) Podle této studie lidé, kteří snídají žijí déle . Výskum taktéž potvrdil, že ti lidé, kteří nesnídají mají více nehod v práci. Pozornost studentů a žáků je také nižší, jakmile nemají dobré snídaně. To nám potvrdzuje, že tělo a mysl pracují lépe když den začneme s dobrými a zdravými snídaněmi. Takovéto jídlo dodá dobrou energii mozku i tělu, takže žáci mají lepší výsledky a práci mohou udělat daleko lépe. Když vynecháváme jídla, nesnídáme pravidelně, naše tělo je přinucené najít cukr potřebný pro práci mozku jiným spůsobem a v tuto chvíli se v těle vyplavuje adrenalín a jiné stresové hormóny. Takže z toho vyplývá, že když vynecháváme hlavní jídla, tak to přispívá ke zvýšenému stresu v našem těle. Na to aby jste dobře vypadali a dobře se cítili je důležité naučit se každé ráno jíst dobré snídaně. Nemusí to být složitě udělané jídlo. Snídaně pro dobrý start do dne, by měly obsahovat například celozrnné cereálie (různé Musli) anebo celozrnný chléb , nízkotučné mléko anebo jogurt s 0% tuku , ovocie nějaké oříšky atd..

17 Jak mohou snídaně zachránit život?
Jak mohou snídaně zachránit život? Snížením rizika srdečního infarktu (riziko 2 až 3 hodiny po probuzení) 3 2.5 NESNÍDALI 2 Vědci zjistili, že lidé, kteří nesnídají mají vyšší pravděpodobnost vytváření trombů v cévách . Dále zjistili, že nejvyšší riziko srdečního infarktu je 2-3 hodiny po probuzení. Na tomto obrázku vidíme, že tí lidé, kteří nesnídali umírali na infarkt až 2,5x častěji oproti těm, kteří snídali pravidelně. Pravděpodobnost vytváření trombů 1 SNÍDALI

18 Pravidelně jezte-vyhýbejte se pamlskům.
Pravidelně jezte-vyhýbejte se pamlskům. Pamlsky obsahují hodně tuku, soli, cukru a kalorií Mají málo vlákniny, vitamínov,a minerálov Časté jezení snižuje chuť na výživnější vařenou stravu Časté jezení urychluje zubní kaz V této studii se zjistilo, že ti lidé, kteří jedli více jako tři hlavní jídla za den umírali častěji. Toto souvisí hlavně s tím, že když lidé jedí častěji, většinou jedí sladkosti, brambůrky, oříšky, bombónky anebo pijí sladké nápoje. Tato typická jídla anebo pamlsky od benzínových pump obsahují velice mnoho tuků , který je většinou ten zlý tuk / nasycený /, dále obsahují mnoho cukru, ,mnoho soli a mají také vysokou energetickou hodnotu, tedy mají hodně kalórií.Také proto, že jsou průmyslně zpracované nemají mnoho vlákniny, skoro žádné vitamíny a minerálie, které naše tělo tolik potřebuje. Lidé, kteří často jedí mimo hlavní jídla, obyčejně nahrazují hlavní vařená jídla méně hodnotnými pamlsky. Takovéto spojení s častým jezením vede ke zvýšené úmrtnosti.Je to zřejmě důsledek trendu celkové špatné výživy.

19 Strava bohatá na cukry s dlouhým řetězcem (polysacharidy), vlákninou a cukrovka Urychluje pohyb střev Snižuje nadváhu Zmenšuje riziko onemocnění jater Lidé, kteří mají problémy s váhou by si na jezení mezi jídly měli zvlášť dávat pozor, protože tyto sladkosti přidávají další kalórie, které už nejsou potřebné a je to také zlý druh kalórií /pamlsky obsahují velmi hodně kalórií při malém objemu/ a zjistilo se, že to souvisí s obezitou. Výzkum zubařů zjistil, že takovéto pamlsky jsou nejčastější příčinou zubního kazu. Pravidelné jezení třech hlavních jídel a vyhýbaní se pamlskům mezi těmito hlavními jídly je velmi pozitivní zdravotní návyk. Jak máte chuť dát si něco mezi hlavními jídly, tak popřemýšlejte a vyberte si něco zdravějšího, jako například mrkvičku, nakrájené jabĺíčka anebo syrový květák. Strava, která je bohatá na polysacharidy ,tedy cukry s dlouhým řetězcem a má vlákninu, snižuje potřebu inzulínu, který si pacienti při onemocnění cukrovkou musí píchat a vyrovnáva také hladinu cukru v krvi. Výzkum posledních pěti roků ukazuje, že jakmile lidé s cukrovkou zařadí do jídelničku převážně takovouto stravu, mohou přejít z inzulínu na tabletky a dokonce mohou cukrovkáři druhého typu vyloučit tabletky úplně , protože takováto strava a cvičení jim pomůže udržet hladinu cukru v normě bez jiných prostředků. Snižuje potřebu píchání inzulínu Vyrovnává hladinu cukru v krvi

20 Pravidelné cvičení snižuje riziko úmrtí na srdeční příhodu
Pravidelné cvičení snižuje riziko úmrtí na srdeční příhodu Vědci rozdělili skoumané lidi podle počtu testů zdatnosti , které dokázali provést. Ti, kteří nesplnili ani jeden test zdatnosti měli úmrtnost na srdeční příhody 4,5x vyšší oproti těm kteří splnili dva testy zdatnosti.

21 Úmrtnost mužů 3 2 2 1.7 1.5 1 3.4.20. KOUŘENÍ Nedostatek pohybu
Méně jako 6 hod. a nebo více jako 9 hod. spánku Nedostatek pohybu 1 Když porovnáme různé zlé návyky a úmrtnost, jak zde máme uvedené: spánek méně jako 6 hodín anebo více jako 9 hodín v prvním sloupci.Druhý sloupec, nedostatek pohybu, třetí sloupec kouření, tak vidíme, že všechny jsou stejně závažné a dá se podle nich předpovědět, kdo zemře dříve.Takže ti, kteří nekouří nemhou se utěšovat , že kvůli tomu se budou mít lépe .Protože kuřák, který cvičí je na tom stejně jako nekuřák, který necvičí.

22 Počet dobrých návyků a úmrtnost.
Muži, úmrtnost v průběhu 9 roků /%/ Samozřejmě pro dobrou kvalitu života je také důležité, kolik dobrých návyků dodržujeme. Když porovnali muže , kteří zemřeli v průběhu 9 roků v této studii podle toho kolik z těch zdravotních návyků dodržovali , tak ti kteří nedodržoavali žádný anebo jen tři zdravotní návyky, umírali až trojnásobně častěji, to je ten poslední najvyšší sloupek,oproti těm mužům kteří dodržovali všechny zdravotní návyky. Proč umírali i ti lidé, kteří dodržovali všechny zdravotní návyky? Samozřejmě, že je to dané gény, které zdědíme. Jsou lidé, kteří zdědí silné gény a zlý životní styl jim ubere hodně z dlouhověkosti, ale i tak žijí déle jako ti, kteří zdedili slabé gény, ale tím, že se snaží a žijí zdravě si ke svému skrácenému životu mohou přidat hodně dalších roků, i když zvenku vypadají oba úplně stejně. 7 7 6 5 4 0 - 3 Number of Good Health Practices Počet dobrých zdravotních návyků Good Health Practices Study

23 Cvičení a snížení rizika onemocnění na cukrovku
Zvýšený výskyt cukrovky u lidí ohrozených z těchto důvodů: Vysoký krevní tlak Dědičnost Obezita Pravidelným cvičením se riziko cukrovky snižuje o 50 % 1.00 0.75 Strejně tak, lidé kteří pravidelně cvičí onemocní na cukrovku daleko méně oproti těm, kteří necvičí. Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak , kteří mají v rodině příbuzného, který má cukrovku anebo mají nadváhu, jsou více ohrožení cukrovkou. Když tito lidé pravidelně cvičí, tak výskyt cukrovky u sportovně založených lidí je o polovinu nižší oproti těm, kteří mají rádi sedavý způsob života. 0.52 0.50 3500 500 Relativní riziko onemocnění diabetem

24 Ženy 7 5.3 6 7.7 5 8.2 4 10.8 0-3 12.3 3.4.23. Počet dodržovaných
dobrých zdravotních návyků % úmrtí v průběhu 9 roků 7 5.3 6 7.7 Stejně i ženy, které dodržoavali všech sedm zdravotních návyků, umírali dvakrát méně, oproti těm,které nedodržovali žádné zdravotní návyky. Zdá se, že ženy, které nepraktikují zdravý životní styl žijí déle oproti mužům, ale je to dané tím, že ženy umírají celkově později. 5 8.2 4 10.8

25

26 Za zdraví jsme zodpovědní
Abrahám Lincoln jednou řekl: ”Zdraví, z kterého se těšíte je věcí vašeho rozhodnutí .“ Budoucnost celého lidstva je věcí rozhodnutí všech lidí této planety ROZHODNUTÍ je v Našich rukou ! Jako to Abrahám Lincoln řekl, že zdraví je věcí našeho rozhodnutí. Chceme vás podpořit v tom správném rozhodnutí a pomoci vám nastartovat program New Start,který je vlastně mnemotechnickou pomůckou a neznamená jen nový start do života, ale je připravený tak, aby vám pomohl kráčet k lepšímu a zdravému životu.Je to celosvětový vysoce účinný,vyzkoušený program vytvořen na základě dlouhodobých studiích na mnoha tisících lidech. Rozhodnutí je doopravdy jen ve vašich rukou.


Stáhnout ppt "Negativní vlivy životního prostředí na člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google