Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb. 1) Závažné změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb. 1) Závažné změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti."— Transkript prezentace:

1 1 Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb. 1) Závažné změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel s dopady na financování vozidel – zák. č. 239/2013 Sb., účinnost od 1.ledna 2015 2) Změny v registraci a evidenci vozidel 3) Změny v povinném ručení 4) Úsilí ČLFA o změnu zák. č. 168/99 Sb. Mgr. PaedDr. V. Kejdana

2 2 Nové postupy při registraci a pojištění vozidel  Konstitutivní zápis provozovatele  „Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.“  (§ 2, odst. 15) Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

3 3 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel  Poskytování údajů z registru  … osobě, která prokáže právní zájem.  Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel  (§ 4, odst. 6)  Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel. Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

4 4 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel Ověřené podpisy žádosti a zmocnění  Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis žadatele (neověří-li totožnost úřad)  Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.  (§ 6, odst. 4 a 6)  Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o zápis Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

5 5 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel  Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla  Rozlišuje se převod (společná žádost dosavadního a nového vlastníka a nového provozovatel) a přechod (žádost nového vlastníka nebo oznámení ÚZSVM).  Přechod použitelný pro skončení ZPVP.  Ověřené podpisy a zmocnění stejný režim jako v § 6  (§ 8)  Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele Pracovní snídaně pro vedoucí představitele členských společností ČLFA – 13. září 2013

6 6 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel „Vícenásobné převody“  Zapisuje se osoba, která nabyla vlastnické právo jako poslední.  Nezapisuje se dealer (bazar) který koupil, aby prodal (dealer, bazar)  Nezapisuje se dlužník, který (poté, co koupil) převedl vlastnické právo na věřitele (ZPVP)  Dodrží lhůtu 10 dnů.  (§ 8, odst. 7 a § 10, odst.3)

7 7 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel  Správní delikty  Pokud fyzická osoba nepožádá o zápis změny vlastníka, zaplatí pokutu do 50.000,- Kč  (§ 83)  Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nepožádá o zápis změny vlastníka, zaplatí pokutu do 50.000,- Kč  (§ 83a)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.  (§ 84)

8 8 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel  Přechodná ustanovení  Sankce lze uložit pouze za protiprávní jednání, k němuž došlo po účinnosti tohoto zákona.  Registrace provedené před účinností zákona jsou registracemi podle tohoto zákona  Totéž pro listiny (TP, osvědčení) a pro technické prohlídky, kontrolní nálepky, měření emisí …  Zástavní právo do tří let uvést do stavu odpovídajícího skutečnosti (NS?)  Řízená zahájená před účinností novely se dokončí podle znění zákona před novelou. Včetně řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení z registru.  Vozidlo dočasně vyřazené z registru se považuje za vozidlo vyřazené z provozu.  Vozidlo trvale vyřazené z registru se považuje za silniční vozidlo zaniklé.

9 9 Nové postupy při registraci a evidenci vozidel  Prováděcí předpisy  ČLFA se zúčastní prací na vyhlášce. Podrobné postupy, vzory podání …  Vyhlášky by měly nabýt účinnosti spolu se zákonem.  Pracovní skupina zahájí činnost koncem září 2013, vyhlášky platné v polovině roku 2014.  Zástupci ČLFA se prací na vyhlášce č. 243/2001 Sb., o registraci zúčastní.

10 10 Změny v povinném ručení  Přerušení pojištění  Je-li předpokládáno v pojistné smlouvě  Pojistník musí prokázat, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu  (Původní návrh je registrováno, musí být pojištěno)  (§ 3)

11 11 Změny v povinném ručení  Flotilové pojištění  Lze pojistit více vozidel, je-li týž vlastník nebo provozovatel, je-li pojistný zájem (je poskytnuta finanční služba, vlastník, provozovatel a pojistník v jednom koncernu  (§ 3)

12 12 Změny v povinném ručení  Zánik pojištění odpovědnosti  Zánik vozidla.  Dnem zániku je totožný se dnem zápisu zániku v registru.  Nelze-li žádost podat, je takovým dnem ten, ve kterém nastala nevratná změna znemožňující provoz vozidla  (§ 12, odst. 3)

13 13 Změny v povinném ručení  Evidence pojištění odpovědnosti   Povinnost vlastníka vozidla požádat o vyřazení vozidla z registru do 14 dnů od zániku pojištění  (§ 15, odst. 5)

14 14 Změny v povinném ručení  Příspěvek do Garančního fondu   Původní návrh stanovit lhůtu pro uplatnění nároku na zaplacení nebyl přijat.  Původní text „bylo provozováno v rozporu s tímto zákonem“ je nahrazen textem „byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“.  (§ 24c)

15 15 Úsilí ČLFA o změnu zák. č. 168/99 Sb.  Bránit se novým návrhům:  Nezakazovat „otevřené flotily“, nepojišťovat „nevozidla“, nekrátit lhůty pro oznámení změny vlastníka, neprokazovat změnu zápisem v registru, nebránit sezónnímu vyřazení …  Přidat vlastní návrhy:  Zásadní: Nepřipustit „přílepek“ a novelizovat celý zákon = ne vlastník, ale provozovatel  Dílčí: Uzákonit povinnost ČKP sdělovat vlastníkům stav a průběh pojištění (podle VIN), upřesnit případy zániku pojištění (§ 12), upravit (zrušit) § 24c  K tomu jednání:  MF (příslušný odbor - Přikryl, Čechová), náměstek ministra Urban, poslanci Hospodářský výbor a Podvýboru pro dopravu (Baštýř, Šídlo, Huml …), ministr – předseda LRV Mlsna  ČKP, ČAP  Pokračujeme:  Veřejný ochránce práv  Viceguvernér ČNB

16 16 Dopady novel zák. č. 56/2001 sb. a 168/99 Sb. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Dopady novel zák. č. 56/2001 Sb. a 168/99 Sb. 1) Závažné změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google