Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení.   jako součást sociální politiky a prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů můžeme chápat jako:   soubor institucí, zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení.   jako součást sociální politiky a prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů můžeme chápat jako:   soubor institucí, zařízení."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení

2   jako součást sociální politiky a prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů můžeme chápat jako:   soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů.

3 Definice sociálního zabezpečení  soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka.

4 Sociální zabezpečení a sociální události v ČR Jednotlivé systémy sociální ochrany řeší sociální situace :  od zcela obecných (jako je stáří, nemoc, invalidita),  přes situace, které vznikají v široké variabilitě života jednotlivých typů a skupin osob a rodin (péče o nezaopatřené děti apod.),  až po situace zcela individuální, týkající se konkrétních osob a rodin.

5 Sociální zabezpečení v ČR Soustava sociálního zabezpečení zahrnuje tři podsystémy :  Sociální pojištění  Státní sociální podporu  Sociální pomoc

6 Faktory sociálního zabezpečení

7 Faktory sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení :  je historicky danou kategorií (určitým způsobem se dlouhodobě vyvíjelo),  je součástí momentálně existujících společenských vztahů.  se změnami ve společnosti se mění jako její produkt i sociální zabezpečení,  zároveň se mění i jeho prostředky a cíle, které sleduje.

8 Na sociální zabezpečení působí: 1. faktory, které ovlivňují stav celé společnosti (jako např. stav hospodářství), 2. faktory, které mají specifický vliv  faktory, jejichž původ je uvnitř státu (tzv. vnitřní faktory).  faktory, jejichž původ je uvnitř státu (tzv. vnitřní faktory).  faktory, jejichž původ leží mimo území státu (tzv. vnější faktory).

9 Faktory sociálního zabezpečení  v rozdílných podmínkách konkrétních zemí mají jednotlivé faktory na sociální zabezpečení různý vliv,  všechny faktory však vždy působí společně,  žádný z faktorů neexistuje odděleně od ostatních, každý je součástí určitého většího celku,  význam a důležitost jednotlivých faktorů se mění.

10 Vnější faktory sociálního zabezpečení faktory, jejichž původ leží mimo území státu a jsou spojeny s:  mezinárodní situací,  zahraniční orientací země,  činností mezinárodních institucí,  migrací obyvatelstva apod.

11 Vnější faktory sociálního zabezpečení V současnosti se v našich podmínkách uplatňují především:  mezinárodní faktory,  úmluvy Mezinárodní organizace práce,  Směrnice a doporučení Evropské unie.

12 Mezinárodní faktory  Sociální zabezpečení je sice záležitost vnitrostátní, projevují se v něm však významnou měrou i mezinárodní vlivy.  V současné době se jedná zejména o koordinaci systémů sociálního zabezpečení členských zemí v souvislosti pohybem pracovních sil.

13 Mezinárodní faktory Dokumenty Rady Evropy:  Evropská sociální charta  Revidovaná evropská sociální charta Rada Evropy ve formě mezinárodních smluv přijala celou řadu dalších norem, které upravují otázky společného zájmu členských zemí Rady Evropy v sociální oblasti. Rada Evropy ve formě mezinárodních smluv přijala celou řadu dalších norem, které upravují otázky společného zájmu členských zemí Rady Evropy v sociální oblasti.

14 Vnitřní faktory sociálního zabezpečení Vnitřní faktory sociálního zabezpečení  Vnitřní faktory ovlivňujícími sociální zabezpečení jsou ty, které mají svůj původ uvnitř státního společenství, tzn. vznikají a vyvíjejí se uvnitř státu.  Vnitřní faktory můžeme rozlišit na:  faktory subjektivní,  faktory objektivní.

15 Vnitřní faktory sociálního zabezpečení Hlavními vnitřními faktory, které v zásadní míře ovlivňují úroveň sociálního zabezpečení, jsou:  ekonomická situace společnosti (její hospodářská úroveň),  demografická situace,  etické názory a tradice,  další faktory.

16 Principy sociálního zabezpečení

17  Uspořádání celého systému sociálního zabezpečení by mělo vést ke zvýšení jeho účinnosti.  Bylo nutno přebudovat celý systém sociálních nástrojů a institucí, jejich obsah, vzájemné vazby.

18 Principy sociálního zabezpečení  Jako účelné se ukazuje vycházet z následujících principů, které jsou respektovány v tržních ekonomikách a jsou v teoretické literatuře dostatečně rozpracovány jako:

19 Principy sociálního zabezpečení  princip univerzality,  princip uniformity,  princip komplexnosti,  princip adekvátnosti,  princip sociální garance,  princip sociální solidarity,  princip sociální spravedlnosti,  princip participace.

20 Princip univerzality (všeobecnosti)  vyžaduje rozšíření osobního rozsahu sociálního zabezpečení na všechny občany,  v případě existenčního ohrožení a sociální potřebnosti zaručí poskytnutí určité základní dávky.

21 Princip uniformity (rovnosti)  je výrazem snahy zabezpečit všechny oprávněné osoby podle stejných jednotných pravidel,  v minulosti byl tento princip mylně interpretován jako zásada „všem stejně“.

22 Princip komplexnosti (úplnosti)  s postupným rozvojem složitého systému dělby práce ve společnosti se měnil požadavek na sociální zabezpečení od nezbytného k úplnému zabezpečení,  současný systém sociálního zabezpečení do určité míry vyhovuje sociálním potřebám zejména strukturou peněžitých dávek a rozšířením i na spektrum sociálních služeb (služby nárokové).

23 Princip adekvátnosti  vyžaduje, aby výše jednotlivých dávek a služeb byla přiměřená k sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých osob.

24 Princip sociální garance  systém sociálního zabezpečení musí všem občanům poskytovat sociální garance při vzniku společensky uznaných životních událostí,  vytvořit spolehlivou záchrannou síť, která by všem občanům zabezpečovala dosažení alespoň společensky uznané minimální životní úrovně.

25 Princip sociální solidarity  měl by být rozvíjen ve dvou rovinách,  občané s vyššími příjmy by se měli podílet na zabezpečení občanů s nižšími příjmy,  ekonomicky aktivní část obyvatelstva by měla přispívat k úhradě dávek občanům nacházejících se ve společensky uznaných sociálních událostech.

26 Princip sociální spravedlnosti  princip je nejčastěji realizován v souvislosti s principem zásluhovým a výkonovým.

27 Princip participace  v sociálním systému by měla být podporována a rozvíjena spoluúčast jednotlivých občanů a rodin při řešení vlastních sociálních událostí tak, aby byl posílen princip odpovědnosti jednotlivých subjektů za úroveň vlastních životních podmínek.  občan se tak mění z pasivního objektu sociálního zabezpečení na jeho plnohodnotný aktivní subjekt.

28 Financování sociálního zabezpečení

29 Financování sociálního zabezpečení Úplně v nejobecnější rovině lze říci, že sociální zabezpečení může být financováno dvojím základním způsobem, a to  ze státního rozpočtu,  anebo ze zdrojů vytvořených z přímých účelově určených plateb stanovených subjektů, oddělených od státního rozpočtu.

30 Financování ze státního rozpočtu  Pokud je sociální zabezpečení financováno přímo ze státního rozpočtu, pak hovoříme o tzv. státním zabezpečení.  Při tomto způsobu financování se jedinec, jemuž je ze systému poskytováno plnění, nepodílí přímo na tvorbě zdrojů, z nichž jsou dávky poskytovány.

31 Financování ze státního rozpočtu  Stát vytváří prostředky na výplatu dávek cestou rozdělování a přerozdělování příjmů státního rozpočtu.  Uvedeným způsobem je v našem systému sociálního zabezpečení plně financována státní sociální podpora a převážně financována sociální pomoc.

32 Fondové financování  Jestliže je sociální zabezpečení financováno ze zvláštních fondů oddělených od státního rozpočtu a vytvářených z přímých účelově určených plateb od pojištěnců a eventuálně dalších subjektů, hovoříme o sociálním pojištění.

33 Fondové financování  V našem systému sociálního zabezpečení je takto jednoznačně financováno zdravotní pojištění.  Pokud jde o nemocenské a důchodové pojištění, jsou zde některé zvláštnosti.

34 Fondové financování Při fondovém financování sociálního pojištění lze rozlišit dva základní vnitřní způsoby, a to:  průběžné financování (tzv. „pay-as-you- go“, ve zkratce PAYG), v němž dávky v daném období jsou vypláceny přímo z příspěvků pojištěnců vybraných v tomto období,

35 Fondové financování  kapitálové financování, které předpokládá, že z vybraných příspěvků se vytváří fond, který je až po určité době schopen krýt náklady na vyplácené dávky.  tato forma financování je typická pro penzijní připojištění.

36 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR

37 Sociální pojištění v ČR  řeší takové sociální situace, na které je možné se dopředu připravit, a to odkladem části finančních prostředků k řešení budoucí sociální situace.

38 Součástí sociálního pojištění v ČR je:  důchodové pojištění  nemocenské pojištění  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

39 Důchodové pojištění v ČR v ČR

40 Důchodové pojištění v ČR Český důchodový systém se skládá ze tří částí:  I. pilíř povinné důchodové pojištění  II. pilíř dobrovolné penzijní spoření  III. pilíř dobrovolné penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření)

41 Základní důchodové pojištění v ČR  prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované (PAYGO),  je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby,  právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová schémata apod.

42 Základní důchodové pojištění v ČR  upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

43 Základní důchodové pojištění v ČR Od roku 1996 je základní důchodové pojištění v ČR založeno na principech:  sociální solidarity,  průběžného financování,  při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby (je umožněna i dobrovolná účast v systému).

44 Základní důchodové pojištění v ČR poskytuje náhradu příjmu v případě:  stáří (starobní důchod),  invalidity (invalidní důchod),  úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

45 Dávky důchodového pojištění v ČR  starobní důchod (včetně tzv. předčasného starobního důchodu),  invalidní důchod,  vdovský a vdovecký důchod,  sirotčí důchod.

46 Starobní důchod

47 Důchodový věk v ČR  Podle předpisů platných před 1. lednem 1996 činila věková hranice pro nárok na starobní důchod:  u mužů 60 let,  u žen  53 let, pokud vychovaly aspoň 5 dětí,  54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti,  55 let, pokud vychovaly 2 děti,  56 let, pokud vychovaly 1 dítě, nebo  57 let, pokud nevychovaly žádné dítě.

48 Důchodový věk v ČR  Zákon o důchodovém pojištění zavedl postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod.

49 Důchodový věk v ČR se každoročně zvyšuje a to: se každoročně zvyšuje a to:  u mužů o 2 kalendářní měsíce a  u žen o 4 kalendářní měsíce až na cílový stav podle nyní účinné právní úpravy až na cílový stav podle nyní účinné právní úpravy  63 let pro muže a bezdětné ženy  59 let až 62 let pro ženy podle počtu vychovaných dětí.

50 Důchodový věk v ČR V červenci 2008 bylo rozhodnuto o pokračování zvyšování důchodového věku:   na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě,   na 62 až 64 let pro ostatní ženy podle počtu vychovaných dětí.

51 Důchodový věk v ČR  U osob narozených po roce 1968 činí důchodový věk:  u mužů 65 let,  u žen  62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,  63 let, pokud vychovaly 3 děti,  64 let, pokud vychovaly 2 děti,  65 let.

52 Starobní důchod  Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce, event. věku pojištěnce.

53 Starobní důchod Dosažení důchodového věku  před rokem 2010  v roce 2010  v roce 2011  v roce 2012  v roce 2013  v roce 2014  v roce 2015  v roce 2016  v roce 2017  v roce 2018  po roce 2018 Potřebná doba pojištění  25 let  26 let  27 let  28 let  29 let  30 let  31 let  32 let  33 let  34 let  35 let

54 Invalidní důchod

55 Invalidita a invalidní důchod  Zákonem č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, se od 1. 1. 2010 nově vymezuje invalidita.  byla zavedena třístupňová invalidita (invalidita třetího, druhého a prvního stupně).  místo plného invalidního a částečného invalidního důchodu byla zavedena jedna dávka, a to invalidní důchod (pro invaliditu třetího, druhého nebo prvního stupně).

56 Pozůstalostní důchody  vdovský a vdovecký důchod  sirotčí důchod

57 II. Pilíř důchodového systému v ČR II. Pilíř důchodového systému v ČR  možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění.

58 III. Pilíř důchodového systému v ČR  Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem je součástí tzv. III. pilíře penzijního systému.  Po spuštění penzijní reformy, ovšem do systému penzijního připojištění už nebudou moci vstupovat noví účastníci.  Vedle penzijního připojištění nově vznikl systém doplňkového penzijního spoření (DPS).

59 Dobrovolné penzijní spoření v ČR  Systém, který lze označovat jako třetí pilíř důchodového zabezpečení, má následující parametry:  je dobrovolný,  je důsledně založen na občanském principu,  je fondově financovaný,  je podporován státem formou státního příspěvku, který je odvozen od výše pojistného.

60  Možnost penzijního připojištění v ČR byla vytvořena přijetím zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.  Důchodový systém II. a III. pilíř (od 1.1.2013)   Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření   Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Důchodový systém v ČR II. a III. pilíř

61 Nemocenské pojištění

62 Nemocenské pojištění v ČR   je určeno pro výdělečně činné osoby, které v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí: • • dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, • • ošetřování člena rodiny, • • těhotenství a mateřství, • • péče o dítě   zabezpečuje tyto osoby peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

63 Nemocenské pojištění v ČR  od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění v ČR upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

64 Účast na nemocenském pojištění v ČR  účastni jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“),  zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné.

65 Dávky nemocenského pojištění v ČR  nemocenské,  peněžitá pomoc v mateřství,  ošetřovné,  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.

66 Zdravotní pojištění

67 Zdravotní pojištění v ČR Veřejné zdravotní pojištění v ČR:  vzniklo počátkem 90. let 20. století  upravuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.  je součástí systému sociálního zabezpečení,  jeho účelem je zajistit financování zdravotní péče poskytované pojištěncům.

68 Zdravotní pojištění v ČR  můžeme charakterizovat jako všeobecné a povinné pojištění se státní zárukou realizace,  jeho účastníky - pojištěnci jsou všechny fyzické osoby, které se trvale zdržují na území státu,  účast v pojistném systému vzniká ze zákona.

69 Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR  je založen na činnosti zdravotních pojišťoven,  je postaven na principu solidarity – jednotliví plátci přispívají na zdravotní pojištění rozdílnými částkami, ale všichni pojištěnci mají garantováno rovné právo na poskytnutí potřebné péče. – jednotliví plátci přispívají na zdravotní pojištění rozdílnými částkami, ale všichni pojištěnci mají garantováno rovné právo na poskytnutí potřebné péče.


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení.   jako součást sociální politiky a prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů můžeme chápat jako:   soubor institucí, zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google