Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databázový systém pro podporu chronometrážních měření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databázový systém pro podporu chronometrážních měření"— Transkript prezentace:

1 Databázový systém pro podporu chronometrážních měření
ChronData v 3.0 Databázový systém pro podporu chronometrážních měření Prezentace systému ChronData ukazuje část z možných funkcionalit navrhovaného systému. Jedná se především o pořízení chronometrážních měření a jeho vyhodnocení. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

2 Stručně o systému ChronData
Klasifikace součástí Grafická podpora CAD systémů Chronometráž Normování Dokumentace Systém ChronData je koncepčně navržen pro zpracování určitých součástí v souvislosti s navržením některých částí výrobního postupu jako manuální pracovní činnosti s funkcí tyto činnosti nejen definovat, ale také proměřit a následně vyhodnotit. Aby klasifikace součástí mohla být prováděna efektivně a především v dostatečně obecné rovině, nabízí systém také podporu grafických výkresů pomocí OLE objektu Windows. Vlastní chronometráž je stěžejní bod, kterému byla při vývoji věnována hlavní pozornost. Nejen vlastnímu provedení chronometráže, ale také její přípravě a zejména pak vyhodnocení, které výrazně spoří čas. Na základě naměřených hodnot je možné s daty dále pracovat ve smyslu normování a tisku některých dokumentů TPV (technické přípravy výroby). ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

3 Chronometráž obecně Příprava chronometráže Jakou operaci chceme měřit?
Jaké jsou úkony zvolené operace? Jaké je pořadí úkonů? Popis úkonů do postupového listu. Měření a vyhodnocení Jaké jsou vlastně hlavní úkoly systému pro podporu chronometrážních měření? Obecně v takovém případě musíme zvládnout fázi přípravy měření, posoudit podmínky, za jakých se měření provádí a v dalších krocích tyto podmínky přinejmenším simulovat. Je třeba určit, jakou operaci chceme měřit, jaké jsou její jednotlivé úkony a především v jakém následují sledu. Tato skladba musí být při měření pracovníkem dodržena. Zvolený postup by měl být navržen tak, aby maximálně využíval čas práce k provedení vybrané operace. Aby mohl pracovník zvolený postup replikovat, je třeba sepsat jednotlivé úkony do tzv. postupového listu tak, aby byl text srozumitelný, jednoznačný a mohl sloužit jako návod k provedení skupiny definovaných úkonů. Pak následuje fáze vlastního měření a jeho vyhodnocení. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

4 Operace v systému ChronData - příklad
Kompletace propisovací tužky Sestavit cvakač Zasunout cvakač do nábojnice Zavřít nábojnici předním krytem Zasunout kryt cvakače Zasunout klip Vezměme si jako příklad kompletaci propisovací tužky. Pomocí ChronData budeme chtít zjistit časovou náročnost pro vykonání takovéto operace. Jedná se přitom o celkem 5 jednoduchých úkonů. Nejprve musíme sestavit cvakač, zasunout jej do nábojnice, tuto předním krytem uzavřít, zasunout kryt cvakače a následně i klip. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

5 Skladba úkonu – detailní popis
Pro uživatele systému to znamená využít tabulky pro definici operací, zde založit nový záznam a dále pak zakládat jednotlivé záznamy úkonů. Pořadí přitom můžeme kdykoliv v průběhu přípravy změnit, neboť je zadáváno pořadovým číslem. V definici každého úkonu současně volíme zdroj, který udává, zda se jedná o práci, podmínečně nutnou nebo obecně přestávku. Stejně tak i zde vybíráme mezi časy jednotkovým, dávkovým a směnovým. Co je stejně důležité je uvedení přípustné chyby měření. Podle hodnoty tohoto parametru systém vyhodnocuje výsledky více či méně „přísně“. Při malém koeficientu přípustné chyby měření, který se mimo jiné udává v procentech, systém při velmi malých odchylkách vyhodnocuje data jako nedostačující a nutí uživatele měření opakovat. Příslušný formulář umožňuje kromě názvu úkonu zadat také jeho skladbu, tedy jakýsi popis pohybů a činností. Důležité je též správně určit mezní bod, kdy provedení úkonu končí a přichází další v pořadí. Mezní bod ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

6 Chronometráž pomocí ChronData
Vybrat součást Zvolit měřenou operaci Zvolit pracovníka a uložit Spustit měření Provádět pozorování Definice operace byla součástí přípravy. Vlastní měření provádíme nejprve výběrem součásti. Následně vybereme operaci, kterou chceme proměřit, zvolíme pracovníka, který ji provede a můžeme měření spustit. Opakovaně pak proměřujeme úkony tak, jak bylo definováno jejich pořadí. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

7 Vybrat operaci Vybrat pracovníka Spustit měření Měřit další úkon…
V kartě „Chronometráž“ vybíráme operaci z definovaného seznamu, který je k dispozici všem uživatelům systému ChronData. To znamená, že tuto definici může používat několik pozorovatelů současně. Každý přitom může provádět měření (téže operace) na jiném místě a výsledky pak mohou být hodnoceny odděleně (pro různé součásti) nebo společně pro jednu společnou vybranou součást. K tomu je nutné vybrat také pracovníka, který operaci provede, tedy ve sledu definovaných úkonů podle postupového listu. Po uložení zaznamenaných změn je důležité záznam uložit, teprve potom je možné začít s pozorováním, kdy systém nahrazuje jednak měřící zařízení, jednak také zapisovací zařízení. Uživatel opakuje měření dalšího úkonu vždy příslušným tlačítkem. Systém zaznamenává časy postupné a přepočítává je na jednotlivé. Ve stavovém řádku aktuálního okna zobrazuje systém informaci o čase a měřeném úkonu… Jakmile se provádí měření posledního úkonu, systém automaticky deaktivuje tlačítka pro zahájení a pokračování měření, takže uživatel může měření již jen ukončit. Všechny potřebné časy jsou přitom zapsány a vypočteny. Měření je kompletní a po minimálně jednom dalším opakování je možné je vyhodnotit. Ukončit měření ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

8 Vyhodnocení měření Souhrn měření Statistické hodnocení
Grafické výstupy Velkou úsporu v provedení chronometráže můžeme sledovat především v možnosti rychlého vyhodnocení měření. Systém jednak nabízí souhrn naměřených dat, kde je možné hodnoty vizuálně zkontrolovat pro odhalení některých chyb vzniklých například špatným vymezením okamžiku pro ukončení měření (v místě mezního bodu), umožňuje ovšem i statistické vyhodnocení pořízených hodnot a to prakticky okamžitě po skončení alespoň jednoho opakování. Výhodou databázového pojetí je též možnost sdílení pořízených dat, takže na vyhodnocení probíhajícího měření v terénu nemusí někteří uživatelé čekat, mohou jej provádět sami. V praxi to znamená, že je možné vyčlenit skupinu pracovníků, kteří budou měření provádět a skupinu těch, kteří jej budou vyhodnocovat a následně hodnoty využívat v dalších fázích technické přípravy výroby. K odhalení některých chyb měření poslouží i grafické vyjádření získaných dat, neboť odchylka od průměru je v grafu velmi dobře patrná… ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

9 Souhrn měření Souhrn měření představuje zobrazení naměřených hodnot pohromadě v tiskové podobě. Tabulka kromě záhlaví s identifikací měřené operace obsahuje ve sloupcích zleva následující: pořadí a název úkonu, čas postupný, čas jednotlivý, chybu měření a odchylku, tedy relevantní hodnotu pro další výpočet. Hodnoty je možné korigovat vyjádřením chyby. Rozdíl mezi jednotlivým časem a chybou je jeho korekce. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

10 Vyhodnocení měření Přínosným dokumentem pro pozorovatele provádějícího měření je bezesporu statistické vyhodnocení, které může být provedeno okamžitě již po prvním opakování. (Vyhodnocovat statistické měření pro počet provedených náměrů rovný jedné nemá smysl!) V tomto případě je v jednotlivých sloupcích tabulky zobrazeno: Pořadí a popis jednotlivých úkonů, maximální a minimální hodnota časové řady, průměrná hodnota časové řady, počet měření, směrodatná odchylka, koeficient rozpětí časové řady, variační koeficient a výběrová chyba průměru, která je určující pro posouzení měření. Jestliže je výběrová chyba průměru větší než povolená přípustná chyba v definici úkonu, potom je třeba měření opakovat. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

11 Grafické výstupy Grafické výstupy pomáhají uživateli snáze odhalit některé chyby v získaných datech zaviněných například chybným vymezením mezního bodu v pozorování. To znamená, že uživatel v určitou chvíli zvolil konec měření úkonu a zahájil měření následujícího v jinou dobu, než jak stanovuje mezní bod. V takovém případě bude v grafu výrazně patrná výchylka hodnot. Na x-ové ose pak lze odečíst identifikační číslo záznamu a hodnotu buď korigovat nebo celé měření vypustit. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva

12 Další možnosti ChronData
Systém ChronData zatím využívá převážně svých funkcí k provedení a vyhodnocení chronometrážního měření. Kromě toho obsahuje také možnosti pro dostatečně obecné kategorizování součástí propojením vlastností databázového záznamu a některého CAD nástroje, pomocí OLE je realizováno propojení systému ChronData a CAD systému libovolného druhu, který přebírá funkci zobrazovacího nástroje. Kromě jiného je možné k jednotlivým součástem připojovat libovolné externí dokumenty a řadit je tak do databáze. Naměřených dat může uživatel využít při normování podobných operací v porovnání s měřenou. ChronData v 3.0 Ing. Jaroslav Halva


Stáhnout ppt "Databázový systém pro podporu chronometrážních měření"

Podobné prezentace


Reklamy Google