Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby"— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

2 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby z hlediska udržitelné spotřeby a výroby Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. (s využitím podkladů připravených pro kurz manažer USV Ing. Vojtěchem Vaněčkem, CSc. v roce 2007) Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

3 Procesy výroby / služby - celkový přehled pro první posouzení úrovně z hlediska USV
MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

4 Proč jsou nevýrobkové výstupy z procesů nežádoucí
Z hlediska environmentálního, sociálního a finančního: Spotřebovávají (nenahraditelné) přírodní zdroje Znečišťují životní (pracovní) prostředí „Výroba“ nevýrobkových výstupů stojí peníze MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

5 Váš úkol při vstupním hodnocení:
Nalézt příležitosti ke zlepšení procesu z hlediska USV - identifikovat možnosti „klíčových změn“ Vybrat metodu („nástroj“) přiměřenou k řešení nedostatku v procesu - k dosažení „klíčových změn“ S použitím vybrané metody provést analýzu a hodnocení procesů a stanovit možnost („potenciál“, rozsah) zlepšení procesu Specifikovat zadání projektu, jehož cílem bude využít odhalené možnosti ke zlepšení procesu MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

6 Nalezení příležitostí z celkového pohledu na proces: vstupy a výstupy metodou TT
Přístup „černá schránka“ 20 nejvýznamnějších vstupů „Top Twenty“, 20 nejvýznamnějších nevýrobkových výstupů TT, T20 Uspořádání tabulek podle různých hledisek (environmentální, finanční,….) Zjištění rezerv ve využití zdrojů  prevenční potenciál MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

7 Závěry z šetření TT výroby broušeného a chemicky leštěného křištálového skla
Z ceny vstupních materiálů ( Kč/t tavby) se v nevýrobkových výstupech ztrácí 36,5 % (4.263 Kč/t) Poplatky za znečišťování životního prostředí (odpady, odpadní vody, emise) 223 Kč/t tavbu jsou ve srovnání s hodnotou ztracených materiálů nicotné. Nejvýznamnější příležitostí ke zlepšení procesu z hlediska finančního, environmentálního i toxikologického je nalézt klíčovou změnu v oblasti chemického leštění „Prevenční potenciál“ v oblasti finanční i environmentální je tedy značný. Pro pokus o jeho využití nutno vybrat metodu (nástroj). MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

8 Posouzení úrovně procesu porovnáním s nejlepšími dostupnými vzory
Nalezení příležitostí z celkového pohledu na proces porovnáváním (benchmarking) Posouzení úrovně procesu porovnáním s nejlepšími dostupnými vzory Technologie (procesy) spadající pod Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) - popisy aktuální úrovně procesů jsou v dokumentech BREF na (Best Available Technique Reference Document) Nejlepší dostupná technika (BAT) - z hlediska technického, ekonomického a dopadů na životní prostředí Jiné zdroje informací: literatura, podobné závody, průmyslové svazy,….. MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

9 Metody vedoucí k využití nalezených příležitostí
Čistší produkce (CP) je metoda ke zlepšení procesů především z hlediska environmentálního, ale i ekonomického. Je založena na principu prevence problému hned na místě jeho vzniku. Energetický audit (EA) analyzuje a informuje o hospodaření s energiemi a navrhuje opatření k úsporám. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) zejména identifikuje environmentální náklady ve snaze o zlepšení z hlediska finančního a environmentálního současně. Metoda Monitoring and Targerting (M&T) detekuje skutečnuo účinnost využívání vstupů cestou průběžného porovnávání aktuálních spotřeb s očekávanými (cílovými) spotřebami. MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

10 Čistší produkce (CP) Strategie prevence v ochraně životního prostředí, zaměřená na procesy, výrobky a služby U procesů usiluje o efektivnější využívání surovin a energií vyloučení / omezení toxických a nebezpečných materiálů prevenci vzniku odpadů u zdroje Strategie „dvojího zisku“ - zvýšení účinnosti z hlediska environmentálního i ekonomického = zvýšení koefektivnosti MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

11 Co je a co není čistší produkce
ANO Technologická kázeň, údržba, třídění odpadů Lepší výrobní technologie a aparáty Suroviny a pomocné látky méně toxické, dávající méně odpadů Recyklace ve vlastním závodě Výrobek: nový, se stejnými užitnými vlastnostmi, šetrnější k životnímu prostředí NE Úprava odpadu před uložením Solidifikace Neutralizace Sorpce Převedení odpadu do jiného prostředí (vypouštění) Spálení Recyklace externí Biologický rozklad MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

12 Příklad projektu CP v ČR: Broušení skleněných výlisků pro použití v bižuterii
Problém: Čistota vody do brousících strojů (obrus, chemikálie). Pro nedostatek vody z vrtu se 70 % vody po vyčištění recirkuluje. Varianty řešení: Vodu po jednom průchodu vypustit (přes ČOV), otevřít nový vrt Upravit technologii: zmenšit spotřebu a znečištění vody Návrh opatření: Okamžitá: a) do vod na ČOV nevypouštět zasolené mycí lázně b) šetřit vodu regulací napouštění do strojů Malé investice: a) v ČOV použít flokulant namísto FeSO4 b) přídavnou vodu z vrtu napouštět přímo na stroje Výsledky: Není zapotřebí nový vrt Zmenší se náklady na opravy brousících strojů Menší spotřeba chemikálií MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

13 Hodnocení možností čistší produkce ke zlepšení procesů z hlediska USV
CP primárně vychází z problémů environmentální povahy: znečišťování životního prostředí, spotřeba materiálů a energií, toxicita a nebezpečnost materiálů Teprve v průběhu řešení respektuje finanční hledisko (princip „dvojího zisku“) Vhodným (ale ne jediným možným) podnětem pro volbu CP může být posouzení vstupů / výstupů metodou TT Při řešení problémů metodou CP lze uplatnit další metody: EA, EMA, M&T MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

14 Environmentální manažerské účetnictví (EMA)
Součást podnikového informačního systému (manažerského účetnictví): Informace o hmotných a energetických tocích a o nákladech a výnosech spojených s ochranou životního prostředí Jednotky finanční jednotky (Kč) i naturální (t, m3,…) Není povinné, není předpis - pouze Metodický pokyn MŽP pro zavedení EMA Účel EMA: Současné zlepšení environmentálního profilu i finanční efektivnosti MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

15 Příklad využití EMA: Ekoefektivnost při výrobě chemicky leštěného olovnatého skla
Doplnění proudového schématu finančnímu toky Metoda TT poskytla celkový přehled („černá schránka“), rozbor ekoefektivnosti ukáže místa s nedostatky v oblasti environmentální i finanční Místem hlavních ztrát jsou operace leštění a oplachování; byla úspěšně řešena regenerací leštící lázně omezením přenosu leštící lázně do oplachové vody a naopak  Jestliže metoda TT indikuje značné ztráty v nevýrobkových výstupech, je vhodné rozborem ekoefektivnosti hledat jejich příčiny uvnitř procesů. - EMA něřeší problém technicky. MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

16 Environmentální náklady
Náklady vynakládané na omezení a/nebo kompenzaci negativního vlivu podniku na životní prostředí Často skryty v jiných nákladech, zejména režijních Doporučuje se započítat i náklady na nevýrobkové výstupy (suroviny + přepracování + vypouštění) MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

17 Jak poznat rozsah vedení EMA
Podnik se zavedeným EMA: Má účty environmentální povahy v účtovém rozvrhu Používá metodický pokyn MŽP pro zavedení EMA, nebo má vlastní metodický pokyn „Ekologické náklady“ nejsou v rozporu s daty TT Environmentální zařízení: provoz je účtován jako environmentální náklad Používá environmentální indikátory, např. podle ISO MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

18 Kdy doporučit projekt na zavedení EMA
Ochrana životního prostředí si zřejmě vyžaduje náklady, ale evidence environmentálních nákladů je velmi neúplná Náklady na ochranu životního prostředí se evidují a jsou značné (ukládání, vypouštění, provoz environmentálních zařízení,…) Chybí detailní znalost o místech (operacích) jejich vzniku Hodnota nevýrobkových výstupů je podle TT značná Provoz environmentálních zařízení není zaúčtován jako environmentální náklad MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

19 Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642
Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google