Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby."— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby

2 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby z hlediska udržitelné spotřeby a výroby Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. (s využitím podkladů připravených pro kurz manažer USV Ing. Vojtěchem Vaněčkem, CSc. v roce 2007) Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Procesy výroby / služby - celkový přehled pro první posouzení úrovně z hlediska USV

4 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Proč jsou nevýrobkové výstupy z procesů nežádoucí Z hlediska environmentálního, sociálního a finančního: •Spotřebovávají (nenahraditelné) přírodní zdroje •Znečišťují životní (pracovní) prostředí •„Výroba“ nevýrobkových výstupů stojí peníze

5 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Váš úkol při vstupním hodnocení: 1.Nalézt příležitosti ke zlepšení procesu z hlediska USV - identifikovat možnosti „klíčových změn“ 2.Vybrat metodu („nástroj“) přiměřenou k řešení nedostatku v procesu - k dosažení „klíčových změn“ 3.S použitím vybrané metody provést analýzu a hodnocení procesů a stanovit možnost („potenciál“, rozsah) zlepšení procesu 4.Specifikovat zadání projektu, jehož cílem bude využít odhalené možnosti ke zlepšení procesu

6 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Nalezení příležitostí z celkového pohledu na proces: vstupy a výstupy metodou TT Přístup „černá schránka“ 20 nejvýznamnějších vstupů „Top Twenty“, 20 nejvýznamnějších nevýrobkových výstupů TT, T20 Uspořádání tabulek podle různých hledisek (environmentální, finanční,….) Zjištění rezerv ve využití zdrojů  prevenční potenciál

7 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Závěry z šetření TT výroby broušeného a chemicky leštěného křištálového skla 1.Z ceny vstupních materiálů (11.672 Kč/t tavby) se v nevýrobkových výstupech ztrácí 36,5 % (4.263 Kč/t) 2.Poplatky za znečišťování životního prostředí (odpady, odpadní vody, emise) 223 Kč/t tavbu jsou ve srovnání s hodnotou ztracených materiálů nicotné. 3.Nejvýznamnější příležitostí ke zlepšení procesu z hlediska finančního, environmentálního i toxikologického je nalézt klíčovou změnu v oblasti chemického leštění 4.„Prevenční potenciál“ v oblasti finanční i environmentální je tedy značný. Pro pokus o jeho využití nutno vybrat metodu (nástroj).

8 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Nalezení příležitostí z celkového pohledu na proces porovnáváním (benchmarking) Posouzení úrovně procesu porovnáním s nejlepšími dostupnými vzory •Technologie (procesy) spadající pod Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) - popisy aktuální úrovně procesů jsou v dokumentech BREF na www.ippc.cz (Best Available Technique Reference Document) Nejlepší dostupná technika (BAT) - z hlediska technického, ekonomického a dopadů na životní prostředí •Jiné zdroje informací: literatura, podobné závody, průmyslové svazy,…..

9 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Metody vedoucí k využití nalezených příležitostí •Čistší produkce (CP) je metoda ke zlepšení procesů především z hlediska environmentálního, ale i ekonomického. Je založena na principu prevence problému hned na místě jeho vzniku. •Energetický audit (EA) analyzuje a informuje o hospodaření s energiemi a navrhuje opatření k úsporám. •Environmentální manažerské účetnictví (EMA) zejména identifikuje environmentální náklady ve snaze o zlepšení z hlediska finančního a environmentálního současně. •Metoda Monitoring and Targerting (M&T) detekuje skutečnuo účinnost využívání vstupů cestou průběžného porovnávání aktuálních spotřeb s očekávanými (cílovými) spotřebami.

10 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Čistší produkce (CP) •Strategie prevence v ochraně životního prostředí, zaměřená na procesy, výrobky a služby •U procesů usiluje o –efektivnější využívání surovin a energií –vyloučení / omezení toxických a nebezpečných materiálů –prevenci vzniku odpadů u zdroje •Strategie „dvojího zisku“ - zvýšení účinnosti z hlediska environmentálního i ekonomického = zvýšení koefektivnosti

11 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Co je a co není čistší produkce ANO •Technologická kázeň, údržba, třídění odpadů •Lepší výrobní technologie a aparáty •Suroviny a pomocné látky méně toxické, dávající méně odpadů •Recyklace ve vlastním závodě •Výrobek: nový, se stejnými užitnými vlastnostmi, šetrnější k životnímu prostředí NE •Úprava odpadu před uložením •Solidifikace •Neutralizace •Sorpce •Převedení odpadu do jiného prostředí (vypouštění) •Spálení •Recyklace externí •Biologický rozklad

12 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Příklad projektu CP v ČR: Broušení skleněných výlisků pro použití v bižuterii Problém: Čistota vody do brousících strojů (obrus, chemikálie). Pro nedostatek vody z vrtu se 70 % vody po vyčištění recirkuluje. Varianty řešení: •Vodu po jednom průchodu vypustit (přes ČOV), otevřít nový vrt •Upravit technologii: zmenšit spotřebu a znečištění vody Návrh opatření: •Okamžitá: a) do vod na ČOV nevypouštět zasolené mycí lázně b) šetřit vodu regulací napouštění do strojů •Malé investice: a) v ČOV použít flokulant namísto FeSO 4 b) přídavnou vodu z vrtu napouštět přímo na stroje Výsledky: •Není zapotřebí nový vrt •Zmenší se náklady na opravy brousících strojů •Menší spotřeba chemikálií

13 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Hodnocení možností čistší produkce ke zlepšení procesů z hlediska USV •CP primárně vychází z problémů environmentální povahy: znečišťování životního prostředí, spotřeba materiálů a energií, toxicita a nebezpečnost materiálů •Teprve v průběhu řešení respektuje finanční hledisko (princip „dvojího zisku“) •Vhodným (ale ne jediným možným) podnětem pro volbu CP může být posouzení vstupů / výstupů metodou TT •Při řešení problémů metodou CP lze uplatnit další metody: EA, EMA, M&T

14 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Environmentální manažerské účetnictví (EMA) •Součást podnikového informačního systému (manažerského účetnictví): Informace o hmotných a energetických tocích a o nákladech a výnosech spojených s ochranou životního prostředí •Jednotky finanční jednotky (Kč) i naturální (t, m 3,…) •Není povinné, není předpis - pouze Metodický pokyn MŽP pro zavedení EMA •Účel EMA: Současné zlepšení environmentálního profilu i finanční efektivnosti

15 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Příklad využití EMA: Ekoefektivnost při výrobě chemicky leštěného olovnatého skla •Doplnění proudového schématu finančnímu toky •Metoda TT poskytla celkový přehled („černá schránka“), rozbor ekoefektivnosti ukáže místa s nedostatky v oblasti environmentální i finanční •Místem hlavních ztrát jsou operace leštění a oplachování; byla úspěšně řešena – regenerací leštící lázně – omezením přenosu leštící lázně do oplachové vody a naopak  Jestliže metoda TT indikuje značné ztráty v nevýrobkových výstupech, je vhodné rozborem ekoefektivnosti hledat jejich příčiny uvnitř procesů. - EMA něřeší problém technicky.

16 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Environmentální náklady •Náklady vynakládané na omezení a/nebo kompenzaci negativního vlivu podniku na životní prostředí •Často skryty v jiných nákladech, zejména režijních •Doporučuje se započítat i náklady na nevýrobkové výstupy (suroviny + přepracování + vypouštění)

17 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Jak poznat rozsah vedení EMA Podnik se zavedeným EMA: •Má účty environmentální povahy v účtovém rozvrhu •Používá metodický pokyn MŽP pro zavedení EMA, nebo má vlastní metodický pokyn •„Ekologické náklady“ nejsou v rozporu s daty TT •Environmentální zařízení: provoz je účtován jako environmentální náklad •Používá environmentální indikátory, např. podle ISO 14031

18 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Kdy doporučit projekt na zavedení EMA •Ochrana životního prostředí si zřejmě vyžaduje náklady, ale evidence environmentálních nákladů je velmi neúplná •Náklady na ochranu životního prostředí se evidují a jsou značné (ukládání, vypouštění, provoz environmentálních zařízení,…) •Chybí detailní znalost o místech (operacích) jejich vzniku •Hodnota nevýrobkových výstupů je podle TT značná •Provoz environmentálních zařízení není zaúčtován jako environmentální náklad

19 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google