Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010."— Transkript prezentace:

1 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

2 Osnova práce:  Obecná charakteristika pracovního práva  Vymezení pojmu, právní úprava agenturního zaměstnávání  Rozbor veřejnoprávní úpravy agenturního zaměstnávání  Rozbor soukromoprávní úpravy agenturního zaměstnávání  Řešení problémů v právní úpravě agenturního zaměstnávání

3 Obecná charakteristika pracovního práva  Pracovní právo je samostatným právním odvětvím českého právního řádu a je tvořeno těmito subsystémy:  individuální pracovní právo (historicky nejstarší)  kolektivní pracovní právo  právní úprava zaměstnanosti

4  Individuální pracovní právo  Upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a řeší je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  Kolektivní pracovní právo  Upravuje pracovněprávní vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli a řeší je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů  Právní úprava zaměstnanosti  Upravuje vztahy mezi občany, zaměstnavateli a příslušnými státními orgány např. podporou zvyšování kvalifikace a jsou ukotveny v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

5  Předmětem pracovního práva je:  lidská činnost prováděná za účelem dosažení výdělku  prodej práce vykonávané pod vedením na účet jiného subjektu  subjektem se rozumí fyzická či právnická osoba, která má právní subjektivitu a nazývá se zaměstnavatel - který práci organizuje a řídí, vytváří pracovní podmínky, odebírá výsledky práce, má z ní užitek a nese hospodářské riziko spojené s výkonem práce  práci, kterou dle pokynů zaměstnavatele a za kterou je odměňován vykonává zaměstnanec

6  Závislá práce:  je práce, která může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, na základě:  Pracovní smlouvy  Dohodou o pracovní činnosti  Dohodou o provedení práce

7 Vymezení pojmu, právní úprava agenturního zaměstnávání  Agenturní zaměstnávání bylo do právního řádu zavedeno zákonem č. 436/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna 2007  Agenturní zaměstnávání je:  pronájem pracovní síly, nebo-li zprostředkování zaměstnání, kdy se vytváří trojstranný vztah mezi agenturou práce, zaměstnancem a uživatelem

8 Zprostředkování zaměstnání se rozumí:  vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly  zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení  poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

9 Mezinárodní úprava agenturního zaměstnávání  Mezinárodním pramenem práva v oblasti agenturního zaměstnávání je Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce, byla přijata Mezinárodní konferencí práce dne 3. června 1997  V ČR byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce pod č. 38/2003 Sb., a závaznou pro ČR se stala od 9. října 2001

10 Evropská úprava agenturního zaměstnávání  Evropskou úpravou se zabývá Smlouva o založení Evropských Společenství, která provádí formou směrnic a nařízení odstranění překážek volného pohybu služeb na vnitřním trhu Evropského Společenství

11 Mezi směrnice dotýkající se agenturního zaměstnávání patří:  Směrnice č. 96/71/ES ze dne 16. 12.1996 o vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb  Směrnice č. 91/383/ES ze dne 25.06.1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru  Směrnice č. 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu  Směrnice č. 200/104/ES ze dne 19.11.2008 o agenturním zaměstnávání

12 Rozbor veřejnoprávní úpravy agenturního zaměstnávání  Zřizování Agentur práce  zprostředkování zaměstnávání mohou legálně vykonávat fyzické i právnické osoby  zprostředkovatelská činnost se provádí na základě POVOLENÍ, které vydává v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) formou správního rozhodnutí, po provedeném správním řízení  vykonávání zprostředkování zaměstnání lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení MPSV a to na dobu 3 let ode dne nabytí právní moci

13  Dle správního rozhodnutí vydává MPSV :  povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR  povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR, nebo  povolení ke zprostředkování do zahraničí  Výše správních poplatků MPSV za zprostředkování zaměstnání dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí:  Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR a vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí – 10.000,- Kč  Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR – 5.000,- Kč

14 Podstatné náležitosti právnické osoby k žádosti o povolení  identifikační údaje právnické osoby  předmět podnikání  formu zprostředkování pro niž žádá  druhy prací  územní obvod ve kterém bude zprostředkování provádět, adresu pracovišť  výpis z Obchodního rejstříku  výpis z Rejstříku trestů  doklady o odborné způsobilosti  popř. prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce

15 Podstatné náležitosti fyzické osoby k žádosti o povolení  identifikační údaje fyzické osoby  místo a předmět podnikání  formu zprostředkování pro niž žádá  druhy prací  územní obvod ve kterém bude zprostředkování provádět, adresu pracovišť  výpis z Rejstříku trestů  doklady o odborné způsobilosti

16 Za odborně způsobilou se považuje  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, má bydliště na území ČR a která má:  ukončené vysokoškolské vzdělání + dvouletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru pro níž se žádá povolení  střední vzdělání s maturitní zkouškou + pětiletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru pro níž se žádá povolení

17 Rozbor soukromoprávní úpravy agenturního zaměstnávání agentura práce pracovní smlouvadohoda o dočasném nebo dohoda přidělení zaměstnance o pracovní činnostiagentury práce k výkonu práce u uživatele zaměstnanec uživatel

18 Vztah agentury práce a zaměstnance  Agentura práce vystupuje jako zaměstnavatel a uzavírá se zaměstnancem pracovní poměr na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy patří:  druhové vymezení práce  místo výkonu práce  den nástupu do práce  Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně !

19  Nezbytným předpokladem pro to, aby mohla agentura práce jako zaměstnavatel přidělit svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele, je vždy PÍSEMNÝ POKYN, který:  je jednostranným právním úkonem agentury práce  je v pořadí druhým právním úkonem po uzavření pracovní smlouvy  jednoznačně vypovídá ke kterému uživateli je zaměstnanec přidělen

20 Náležitostmi písemného pokynu dle § 309 odst.2 zákoníku práce jsou:  název a sídlo agentury práce  osobní údaje zaměstnance  název a sídlo uživatele  místo výkonu práce u uživatele  doba trvání dočasného přidělení  určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji  Informace o pracovních a mzdových nebo platebních podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele

21 Vztah mezi agenturou práce a uživatelem  Podmínkou pro dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele je písemné uzavření Dohody o dočasném přidělení zaměstnance (dále jen „Dohoda“) mezi agenturou práce a uživatelem.  Dohoda má povahu obchodněprávní a pracovněprávní

22 Obsahové náležitosti Dohody jsou vymezeny v § 308, odst. 1 zákoníku práce  Osobní údaje zaměstnance  Druh práce  Určení doby pro kterou bude vykonávat práci u uživatele  Místo výkonu práce  Den nástupu k uživateli  Informace o pracovních a mzdových podmínkách  Podmínky za jakých může být dočasné přidělení ukončeno  Číslo a datum vydání povolení MPSV agentuře práce

23 Ukončení dočasného přidělení končí:  uplynutím doby  dohodou  jednostranným prohlášením uživatele  jednostranným prohlášením zaměstnance, nebo  v případě zániku povolení agentury práce k výkonu činnosti

24 Ochrana zaměstnance v agenturním zaměstnávání  Ochranným prvkem je zásada nediskriminace  Pracovní a mzdové podmínky nesmí být horší než u kmenového srovnatelného zaměstnance uživatele  Omezená doba výkonu práce zaměstnance u uživatele je stanovená na období 12 po sobě jdoucích měsíců

25 Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem  bezesmluvní vztah  Uživatel je po dobu dočasného přidělení oprávněn :  ukládat zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly,  organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci,  udělovat zaměstnanci závazné pokyny k výkonu práce,  vytvářet příznivé pracovní podmínky  Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pří práci  Uživatel však není oprávněn vůči zaměstnanci činit právní úkony jménem agentury práce !!!

26 Kontrola agenturního zaměstnávání  Kontrolními orgány na úseku agenturního zaměstnávání jsou:  Úřady práce  Inspektoráty práce : - státní úřad inspekce práce - oblastní inspektorát

27 Úřady práce kontrolují:  pracovněprávní předpisy související s trhem práce dle zákona o zaměstnanosti  zda agentura práce provádí zprostředkování na základě vydaného povolení uděleného MPSV  zda plní evidenční a oznamovací povinnost dle zákona o zaměstnanosti

28 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontrolují:  pracovněprávní předpisy  předpisy BOZP  kolektivní smlouvy  vnitřní předpisy zaměstnavatele  dodržování povinností § 308 a 309 zákoníku práce

29 Za nesplnění povinností stanovené zákonem o zaměstnanosti  Úřad práce uloží pokutu až do výše 2mil. Kč  Za neposkytnutí oznamovací či evidenční povinnosti až do výše 500tis. Kč  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty uloží pokutu až do výše 1mil. Kč

30 Případy porušování zákonných norem při agenturním zaměstnávání  V praxi Agentury práce podnikají na základě uzavírání:  Dohod o provedení práce, či  Smlouvy o dílo,  kdy na základě těchto dohod neplatí agentura práce pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

31 Řešení problémů v právní úpravě agenturního zaměstnávání  Určité problémy týkající se agenturního zaměstnávání a problémy praxe byly odstraněny novelou zákona o zaměstnanosti účinnou od 1. ledna 2009.

32 Souhrnně tato novela vnesla do právní úpravy tyto podstatné změny:  oznamovací povinnost zaměstnavatele ohledně volných pracovních míst  zavedení evidenční povinnosti agentur práce o jejich činnosti  souhlas s vydáním povolení Ministerstva vnitra zároveň odejmutí povolení  odejmutí povolení za nesplnění povinností stanovených v § 308 a § 309 zákoníku práce  zavedení přestupků a správních deliktů na úseku agenturního zaměstnávání do zákona o inspekci práce

33 Klady agenturního zaměstnávání  zvyšuje pružnost reakce na okamžité potřeby zaměstnavatelů  podporuje trend přesouvání zaměstnanců za prací do větších vzdáleností  pomáhá řešit závažné problémy v obsazování pracovních pozic Pro zaměstnavatele – uživatele:  administrativně nenáročné zaměstnávání bez pracovně právních úkonů při vzniku a ukončení pracovního poměru  snížení nákladů na vedení personální agendy  nezatížeností úhrad odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a na státní politiku zaměstnanosti  snadnější plánování lidských zdrojů a větší flexibilita, bez nutnosti navýšení kmenového stavu zaměstnanců

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google