Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Garčic J. Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno Nástroje dozimetrického zajištění kvality, jejich současnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Garčic J. Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno Nástroje dozimetrického zajištění kvality, jejich současnost."— Transkript prezentace:

1 Garčic J. Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno Nástroje dozimetrického zajištění kvality, jejich současnost a budoucnost (s přihlédnutím k situaci v ČR) Nástroje dozimetrického zajištění kvality, jejich současnost a budoucnost (s přihlédnutím k situaci v ČR) Garčic J. Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno Workshop - řešení pro QA a dozimetrii v radioterapii, Praha, 20. listopadu 2009

2 Nástroje dozimetrického zajištění kvality: (oblast zevní radioterapie s lineárními urychlovači) •základní technické prostředky radiologického fyzika a jeho spolupracovníků při procesu zajištění kvality radioterapie •přístroje, programové vybavení, pomůcky, příslušenství a další vybavení umožňující měřením dávky a dávkové distribuce dodané ozařovačem zajistit správnost dodání léčebné dávky zářením Nástroje dozimetrického zajištění kvality: (oblast zevní radioterapie s lineárními urychlovači)

3 Dělení dozimetrie v radioterapii: absolutní (stanovená měřidla) relativní rutinní kalibrační ověřování plánů (IMRT) ověřování ozařovačů bodová (dávka v bodě) plošná (2D)/objemová (3D) elektronická jiná Dělení dozimetrie v radioterapii:

4 Legislativní rámec: •české –Zákon č. 18/1997 Sb. („Atomový zákon“) –Vyhláška č. 307/2002 Sb. v aktuálním znění (Vyhláška o radiační ochraně) –Zákon č. 505/1990 Sb. v aktuálním znění (Zákon o metrologii) –doporučení Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii - lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT, SÚJB, 2006 –doporučení Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii - urychlovače elektronů, SÚJB, 1998 –(připravovaný) léčebný standard Národní radiologické standardy - radiační onkologie/radioterapie, MZ ČR, 2006 •mezinárodní –doporučení IAEA TRS-398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water, IAEA, 2004 Legislativní rámec:

5 Současnost nástrojů dozimetrického zajištění kvality (v ČR):  zavedené dozimetrické nástroje používané již u ozařovačů předešlé generace (kobaltové, urychlovače bez MLC, bez IMRT): –ionizační komory pro absolutní měření pro X i e- svazky –ionizační komory pro relativní měření –speciální elektrické bodové detektory (polovodičové, diamantové) –jiné bodové detektory (TLD) –(polo)automatické vodní fantomy –jednoduché pevné fantomy (plexi desky) –elektrometry –dozimetrické filmy –denzitometry  nové dozimetrické nástroje doplňující zavedené nástroje: –2D pole detektorů (ionizační komory, polovodičové detektory) –dozimetrické nástroje integrované v ozařovačích (portálová dozimetrie) –speciální (pevné) fantomy –radiochromické filmy –denzitometry v podobě běžných počítačových periférií

6 Budoucnost nástrojů dozimetrického zajištění kvality (v ČR):  zavedené dozimetrické nástroje  novější dozimetrické nástroje doplňující zavedené nástroje  nové dozimetrické nástroje plně nebo částečně nahrazující zavedené nástroje –2D pole detektorů (pro rutinní ověřování symetrie, homogenity i energetických parametrů svazků –3D systémy detektorů (pro ověřování klinických plánů) –plně automatické a speciální vodní fantomy –gafchromické filmy (nahrazující tradiční dozimetrické filmy) –portálové detektory (nahrazující tradiční dozimetrické filmy) –další

7 Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 1 Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 1  opožďování doporučení SÚJB pro zkoušky provozní stálosti ozařovačů za rychlým technologickým vývojem ozařovací techniky - pro některé stávající (CT simulátor) a přicházející nejmodernější přístroje (VMAT, RapidArc, CyberKnife, X-nůž) dosud neexistuje české doporučení pro rozsah a obsah zkoušek a pokrývá spíš přístroje na úrovni před 5 až 15 lety  doporučený rozsah zkoušek je neúměrně velký, jejich pomyslnou extrapolací na nejmodernější ozařovače s mnoha dalšími funkcemi a modalitami docházíme k absurdními rozsahu zkoušek  velikost doporučeného rozsahu zkoušek je kontraproduktivní – v množství nepodstatných dílčích zkoušek ty podstatné zkoušky zapadají  doporučení SÚJB takřka nereflektuje i pokrok v oblasti dozimetrické techniky  státní organizace a osoby provádějící přejímací zkoušky (a tedy stanovující rozsah zkoušek) nejsou motivováni změnit současný stav

8 Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 2  malá povědomost odpovědných radiologických fyziků v ČR o nabídce dozimetrických nástrojů  malý kontakt radiologických fyziků se zahraničím pro předání zkušeností s novými dozimetrickými nástroji  často na některých pracovištích (nemocnicích) vyloučení radiologických fyziků z rozhodování o výběru dozimetrických nástrojů  v důsledku velkého klinického zatížení ozařovačů (počet pacientů/ 1 ozařovač) není na ozařovačích volný čas pro vývoj nových metodik zkoušek s novými dozimetrickými nástroji Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 2

9 Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 3  jelikož moderní dozimetrická vybavení vyvíjejí a vyrábějí zahraniční firmy (SRN, Švédsko, USA), tak jejich návrhy vycházejí ze zahraničních legislativních požadavků a požadavků zahraničních pracovišť, neodpovídají tedy zcela české legislativě, českým doporučením a požadavkům českých pracovišť  na rozdíl od zahraničí velmi malá aktivní spolupráce radiologických fyziků při vývoji a implementaci nových dozimetrických nástrojů – v důsledku to vede k prvnímu bodu  s větší technologickou vzdáleností od základních dozimetrických nástrojů (ionizační komory, elektrometr, dozimetrické filmy) se obecně zmenšuje fyzikální podložení měření s těmito nástroji, a zmenšuje se transparentnost tohoto měření Současné legislativní a organizační problémy dozimetrického zajištění kvality (v ČR) a jeho nástrojů: část 3

10 Budoucnost a cíle dozimetrického zajištění kvality a jeho nástrojů v ČR  z hlediska státního dozoru a legislativy –úpravy a doplnění doporučení SÚJB s cílem zefektivnit a racionalizovat zkoušky provozní stálosti  z hlediska práce radiologických fyziků –aktivní přístup ve zjišťování nových dozimetrických postupů, dozimetrických nástrojů v procesu zajištění kvality –zintenzivnění spolupráce se zahraničními i českými pracovišti, zlepšení spolupráce s dodavateli –na vlastních pracovištích prosazení výběru dozimetrických nástrojů, především těch moderních a pokročilých a vůbec prosazení významu dozimetrického zajištění kvality –zajištění plného využití moderních dozimetrických nástrojů na pracovištích  z hlediska metodik měření zkoušek –zefektivnit, zracionalizovat a inovovat zkoušky provozní stálosti a převést maximální možný počet zkoušek na provádění moderními dozimetrickými nástroji s cíly: •nahradit už dosluhující, nepodporované (filmy) a neefektivní dozimetrické nástroje •usnadnit, zrychlit provádění současných zkoušek, zvýšit jejich přesnost a reprodukovatelnost •plně zajistit kvalitu nových ozařovacích technologií Budoucnost a cíle dozimetrického zajištění kvality a jeho nástrojů v ČR

11 Co v nabídce dozimetrických nástrojů pro zajištění kvality radioterapie v ČR doposud chybí  jednoduchý vodní fantom pro měření absolutní dávky v referenčních podmínkách –měření dle TRS-398 při ověřování a kalibraci dávky z MV ozařovače –měření MV fotonových i elektronových svazků –malé rozměry a hmotnost (do 35 kg) –snadné polohování fantomu vůči ozařovači –snadné (nejlépe předdefinované či automatické) polohování ionizační komory  dozimetrický nástroj pro ověřování shody radiačního a světelného pole –ověřování pro fotonové i elektronové svazky –pro pole velikosti 5 cm x 5 cm až 20 cm x 20 cm –elektronický nástroj, přenos a vyhodnocení naměřených dat v počítači –snadné polohování vůči ozařovači –malé rozměry i hmotnost (do 15 kg)  dozimetrický nástroj pro ověřování stability polohy radiačního izocentra –malé rozměry i hmotnost (do 15 kg) –přesnost měření ≤ 0,5 mm –elektronický nástroj, přenos a vyhodnocení naměřených dat v počítači  nástroj/nástroje pro ověřování plánů stereotaktického IMRT –ověřování dávky v malém, přibližně antropomorfním (hlava) fantomu –ověřování dávkové distribuce celého plánu nebo distribuce z jednotlivých polí buď v 3D nebo 2D –rozlišení dávkové distribuce s rozlišením ≤ 3 mm x 3 mm –elektronický nástroj, přenos a vyhodnocení naměřených dat v počítači –programová podpora formátu vstupních dat Dicom RT Dose a ASCII –snadné polohování vůči ozařovači –malé rozměry i hmotnost (do 20 kg)

12 Závěr •Neustále rostou nároky na dozimetrické zajištění kvality v radioterapii: –zvyšuje se počet ozařovačů –větší požadavky na zajištění kvality současné ozařovací techniky –zajištění kvality nových ozařovacích technik (IMRT, IGRT, RapidArc,...) –zajištění kvality nově příchozích, nejmodernějších ozařovacích technologií •S těmito nároky a požadavky se musí radiologičtí fyzici na jednotlivých radioterapeutických pracovištích v ČR aktivně vyrovnat. •Radiologickým fyzikům při plnění těchto úkolů by měly být nápomocny odpovědné státní orgány, profesní organizace, vedení nemocnic, dodavatelé ozařovací techniky i dodavatelé dozimetrických nástrojů.


Stáhnout ppt "Garčic J. Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno Nástroje dozimetrického zajištění kvality, jejich současnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google