Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Báňská záchranná služba v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Báňská záchranná služba v České republice"— Transkript prezentace:

1 Báňská záchranná služba v České republice
© Ing. Vlastimil Neliba ČBÚ Praha 2006

2 Osnova Historický vývoj báňské záchranné služby
Základní ustanovení zákona č. 61/1988 Sb. Základní ustanovení vyhlášky č. 447/2001 Sb. Organizační struktura a úkoly HBZS a ZBZS Početní stavy báňské záchranné služby Obvody působnosti hlavních báňských záchranných stanic Vznik HBZS Praha Činnost báňské záchranné služby

3 Historický vývoj báňské záchranné služby
Do roku 1890 neexistoval bezpečnostní předpis, který by upravoval postavení báňských záchranných sborů. Záchranářství bylo dobrovolnou službou, k níž se horníci hlásily případ od případu při záchraně životů nebo majetku. Charakter záchranářské činnosti byl jednoznačně represivní – důkazem toho je nařízení Báňského hejtmanství ve Vídni z roku 1895, které ukládá povinnost poučení o zacházení se záchrannými přístroji „jsoucími po ruce“.

4

5 Počátky organizované BZS
Koncem 19. století - Země České koruny nejprůmyslovější oblast Rakousko – Uherské monarchie. Nad hornictvím má dohled c. k. Báňské hejtmanství Praha a Vídeň. Vznik organizované BZS ovlivnily velké důlní katastrofy koncem 19. století: požár ve vtažné jámě na březohorském Dole Marie obětí exploze po trhací práci na Larischových dolech Jan a Františka v Karviné, zahynulo 235 horníků

6 Nařízení c. k. Báňského hejtmanství ve Vídni č. 692 z 6
Nařízení c. k. Báňského hejtmanství ve Vídni č. 692 z 6. dubna 1897 o opatřeních na ochranu postižených a majetku pro případ výbuchu třaskavých plynů, uhelného prachu nebo požáru v jámě na dolech OKR.

7

8 Nařízením č. 697 bylo uloženo
Zřízení záchranné stanice na povrchu v blízkosti jámy. Počet dýchacích přístrojů a elektrických svítidel 5 % počtu osazenstva nejsilnější směny. Doporučený typ dýchacího přístroje Pneumatophor od firmy Waldeck, Wagner & Benda, Vídeň Vycvičení nejméně dvojnásobného počtu zaměstnanců než je počet dýchacích přístrojů. Stanovit opatření při výbuchu třaskavých plynů nebo uhelného prachu a při požáru v jámě. Stanovit úkoly záchranného mužstva a Pokyny pro postup při záchranné akci.

9 8 ks Müllerových kouřových přileb 7 ks hadicových přístrojů Bremen
Rok 1902: V Ostravsko – karvinském revíru je v používání 630 dýchacích přístrojů a je vycvičeno 1303 členů záchranných družstev. 8 ks Müllerových kouřových přileb 7 ks hadicových přístrojů Bremen 301 ks Pneumatophor Walcher-Gärtner 179 ks Shamrock 131 ks Pneumatogen 4 ks Giersberg

10 Báňská záchranná služba se začíná organizovat i v ostatních revírech – především v severočeském a kladenském nařízením Báňského hejtmanství v Praze č. 2359/1904 bylo uloženo vycvičit dostatečný počet pracovníků v používání dýchacích přístrojů, zapsání záchranářů do dolového deníku, rovnoměrné rozdělení do směn Nařízení připustilo společné vybavení záchranných stanic pro sousední doly

11 v pravomoci revírních báňských úřadů bylo stanovovat, kolika přístroji a jakého typu musí být jednotlivé doly vybaveny Výnosy revírních báňských úřadů byly po roce 1906 obsahově ovlivněny důlní katastrofou v severofrancouzkém dole Courrieres ( – 1099 obětí) Počet záchranných čet a pohotovostní počet aparátů se řídil velikostí dolu a počtem fárajících Např. v dolech I. třídy nebezpečí při počtu 200 fárajících muselo být v pohotovosti 5 dýchacích přístrojů a nejméně jedna četa záchranářů

12 Vznik záchranných stanic
Záchranné stanice musely být zřízeny na všech dolech a musely být vybaveny nejen dýchací technikou, ale i ostatními prostředky pro záchranářské akce Ve stanici musel být seznam jejího vybavení, musely se zapisovat zkoušky přístrojů, jejich příslušenství, jména a bydliště záchranářů, jejich cvičení a všechny vážné akce a mimořádné události Pro vedení záchranné stanice musel být ustanoven způsobilý pracovník, který složil zkoušku a byl zapsán do dolového deníku – odpovídal za údržbu a dýchacích přístrojů a příslušenství Při společné stanici musel mít každý důl ustavenu nejméně jednu četu záchranářů a shromáždění potřebného počtu záchranářů ve společné stanice nesmělo trvat déle než hodinu

13 Vznik báňských záchranných stanic vyššího typu
První ústřední báňská záchranná stanice na Kladensku na Dole Jan v Libušíně vznikla již v roce 1907 pro doly v majetku Pražsko-železářské společnosti. Nařízení c. k. Báňského hejtmanství ve Vídni z o zřízení ústředních záchranných stanic v OKR. První ústřední báňská záchranná stanice v OKR na Dole Vilém pro doly v majetku Severní dráhy Ferdinandovy vznikla 6. září 1911. ÚZS v Lazích zřízená v r. 1912, schválená – uplatněny prvky moderní organizace – např. šestidenní kurzy nováčků.

14 Nařízení ministerstva hospodářství a práce č. 290 a č. 295 z roku 1943

15 Nařízení platná pro doly, koksovny, železárny a hutě
Pro všechny doly na území Čech a Moravy bylo stanoveno: minimální počet dýchacích přístrojů 2 % počtu osazenstva nejsilnější směny v používání vycvičený počet záchranářů musí být vyšší o 50 % než počet dýchacích přístrojů povolené typy dýchacích přístrojů: AUER MR II, AUER MR II OS, Dräger 1924, 160 a 160A

16 Vyhláška ministerstva průmyslu č. 168/1947
Vyhláška nařídila: Zřízení báňské záchranné stanice na každém dole (pokud pro ně nebyla zřízena stanice společná), Zřízení ústřední báňské záchranné stanice pro několik závodů, Zřízení hlavní báňské záchranné stanice pro větší územní celky,

17 12.2.1949 výbuch na Dole Doubrava (24 obětí)
Padesátá léta 20. století Velké nehody: výbuch na Dole Doubrava (24 obětí) výbuch na Dole Michálka (38 obětí) Reorganizace BZS: v říjnu 1950 zřízená stálá pohotovost 4 čet dobrovolných záchranářů na HBZS v Ostravě v roce 1951 stálá pohotovost 4 čet dobrovolných záchranářů na ÚBZS v Lazích a na ZBZS Dolu Generál Svoboda v Ostravě

18 Příkaz ministra paliv č. 9/1957
Ustanovení stálých sborů záchranářů z povolání na HBZS v Ostravě-Radvanicích, HBZS v Mostě a ÚBZS v Orlové-Lazích. Zřízení stálé pohotovosti na HBZS v Ostravě-Radvanicích a na ÚBZS v Lazích v počtu 20 záchranářů (10 záchranářů z povolání a 10 dobrovolných ze závodů). Na HBZS Most slouží 10 záchranářů z povolání. Stálá pohotovost dobrovolných záchranářů byla zřízena na ÚBZS Kladno, Sokolov, Handlová.

19 Platné předpisy pro báňskou záchrannou službu
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

20 Hlavní úkoly báňské záchranné služby
Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.

21 Báňská záchranná služba dále
Vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální rizikové práce, např. práce ve výšce nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou, Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, Provádí namátkové prohlídky pracovišť a prostředků pro zdolávání havárií, Provádí školení a výcvik zaměstnanců, Plní úkoly a povinnosti vyplývající z ust. § 4 odst. 2 a § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

22 Zajištění báňské záchranné služby
Báňskou záchrannou službu je povinna zajistit organizace vykonávající hornickou činnost v podzemí (ust. § 7 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.). Český báňský úřad může s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu (ust. § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.).

23 Příspěvky na zřízení, vybavení a provoz (ust. § 7 odst. 7 zákona č
Organizace jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být BZS zajištěna, a to ve vši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nedohodnou-li se organizace na výši příspěvku, stanoví ji Český báňský úřad.

24 Povinnosti organizace (§ 7 odst. 5 zákona č. 61/1988)
Zřídí-li organizace vlastní báňskou záchrannou stanici, je povinna pečovat o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná školení, materiální vybavení báňské záchranné stanice, o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lékařských prohlídek.

25 Povinnosti organizace (§ 7 odst. 5 zákona č. 61/1988)
Požádá-li o to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout žadateli pomoc při likvidaci havárie v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu ve vlastní organizaci. Pomoc může odmítnout jen v případě, že by touto pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní organizaci. Za poskytnutou pomoc má organizace, která ji poskytla, nárok na náhradu vzniklých nákladů a to vůči organizaci, které pomoc byla poskytnuta

26 Vyhláška č. 447/2001 Sb. Upravuje zajištění báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly spočívající zejména v provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích) a zásady postupu báňských záchranářů při zásahu, Dále stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost členů báňských záchranných sborů.

27 Báňský záchranář báňským záchranářem může být ten, kdo
Je starší než 21 let a je zdravotně způsobilý, Má nejméně 2 roky odborné praxe, z toho nejméně 1 rok při vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, Absolvoval základní školení a výcvik a úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku z báňského záchranářství, Složil slib báňského záchranáře.

28 Povinnosti báňského záchranáře
Preventivní lékařská prohlídka nejméně 1x ročně; mimořádná prohlídka po nemoci delší než 4 týdny. Nejméně jednou za čtvrtletí školení a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Testy fyzické připravenosti jedenkrát za 12 měsíců. Záchranáři mladší 45 let musí absolvovat stálou pohotovostní službu na hlavní báňské záchranné stanici jedenkrát za 18 měsíců.

29 Organizační struktura báňské záchranné služby
Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice (§ 7 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.) Na území České republiky působí od : 4 hlavní báňské záchranné stanice (Ostrava, Most, Hodonín, Praha) 18 závodních báňských záchranných stanic (Ostrava-14, Most-2, Hodonín-1, Praha-1).

30 Hlavní báňská záchranná stanice
Zřizuje se pro územní celky stanovené Českým báňským úřadem. Zřizuje ji organizace, která má povinnost zajistit báňskou záchrannou službu, popřípadě více organizací určených Českým báňským úřadem. Ostatní organizace v obvodu působnosti HBZS uzavřou s jejím zřizovatelem nebo s HBZS dohodu o výši příspěvků na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice.

31 Úkoly hlavní báňské záchranné stanice
zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů včetně specialistů, zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí, provádí školení a výcvik nových záchranářů, opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací a oživovací přístroje , školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy indikačních přístrojů, v organizacích kontroluje zařízení a prostředky pro havarijní prevenci, havarijní plány, sleduje a využívá poznatky vývoje a výzkumu v oboru báňského záchranářství metodicky řídí a 1x ročně kontroluje závodní báňské záchranné stanice.

32 Báňský záchranný sbor HBZS
Tvoří: ředitel a jeho zástupce, hlavní mechanik a jeho zástupce, technici, mechanici, četaři, a popřípadě specialisté, lékaři s kvalifikací báňského záchranáře, bánští záchranáři, podle potřeby další zaměstnanci.

33 Závodní báňská záchranná stanice
Závodní báňskou záchrannou stanici zřídí organizace na hlubinném dole, na uhelném lomu, na pracovištích, kde se provádí vrtné a geofyzikální práce a kde lze očekávat hořlavé plyny, vodu nebo ropu pod tlakem, na pracovištích, kde se provádí těžba, úprava nebo podzemní uskladňování kapalných nerostů a plynů v podzemních prostorách, která dobývá nerosty loužením nebo zahlazuje následky této těžby, která vykonává činnost prováděnou hornickým způsobem a má uloženou povinnost zajistit báňskou záchrannou službu.

34 Závodní báňská záchranná stanice
ZBZS může být na základě doporučení HBZS a se souhlasem obvodního báňského úřadu zřízena jako společná pro více organizací nebo jejich částí, Od zřízení ZBZS lze upustit na základě doporučení HBZS a se souhlasem obvodního báňského úřadu, pokud její funkci plní jiná ZBZS nebo přímo HBZS.

35 Úkoly závodní báňské záchranné stanice
Zajišťuje pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky, Zabezpečuje nástup báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby na hlavní báňské záchranné stanici, Podílí se na vypracování a kontrolách havarijních plánů, Kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci, Bezodkladně informuje HBZS o každé záchranářské akci s použitím dýchacích přístrojů a o použití sebezáchranných přístrojů Bezodkladně oznamuje HBZS vyhlášení a ukončení havarijního stavu na pracovištích v obvodu své působnosti.

36 Báňský záchranný sbor ZBZS
Tvoří: vedoucí a jeho zástupce, vedoucí mechanik, jeho zástupce a popřípadě další mechanici, četaři, bánští záchranáři, podle potřeby další zaměstnanci.

37 Stavy báňské záchranné služby - HBZS (k 31.12.2005)
záchranáři mechanici Celkem Ostatní pracovníci Ostrava 95 17 112 14 Most 86 11 97 Hodonín 33 2 35 - 214 30 244 25

38 Celkové stavy báňské záchranné služby (k 31.12.2005)
Obvod HBZS záchranáři mechanici Celkem Ostatní pracovníci Ostrava 1 250 129 1 379 14 Most 232 24 256 12 Hodonín 63 6 69 - 1 545 159 1 704 26

39

40

41 Obvody působnosti hlavních báňských záchranných stanic
Zmocnění ke stanovení obvodů působnosti HBZS je dáno ust. § 40 odst. 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., do byly obvody působnosti jednotlivých HBZS stanoveny pro územní celky (kraje, okresy), od jsou obvody působnosti stanoveny podle charakteru provozované činnosti v organizacích, pro které musí být báňská záchranná služba zajištěna.

42

43 Obvody působnosti hlavních báňských záchranných stanic
Od změna obvodů působnosti hlavních báňských záchranných stanic v souvislosti se vznikem HBZS Praha (rozhodnutí ČBÚ čj. 4515/05 ze dne ). HBZS Ostrava – zajišťuje BZS na celém území ČR při hornické činnosti v podzemí mimo lokality Centrum, Kohinoor, Marie, Richard, Bratrství a Svornost. HBZS Most – zajišťuje BZS na celém území ČR při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu a lokality Centrum, Kohinoor, Marie, Richard, Bratrství a Svornost.

44 HBZS Hodonín – zajišťuje BZS na celém území ČR při činnostech při kterých může dojít k erupcím ropy a zemního plynu, vody pod tlakem apod. HBZS Praha – zajišťuje BZS na celém území ČR při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí pokud je organizaci nařízeno zajištění báňské záchranné služby.

45 Vznik HBZS Praha vzniku HBZS Praha předcházel vznik ZBZS Praha.
V roce 2003 Český báňský úřad nařídil organizacím Metrostav, Subterra a Energie-stavební a báňská zřídit od závodní báňskou záchrannou stanici. Se souhlasem Obvodního báňského úřadu v Kladně byla ZBZS zřízena jako společná pro výše uvedené organizace a spadala do obvodu působnosti HBZS Ostrava. z důvodu nenaplnění početního stavu záchranářů ze všech organizací byla společná ZBZS zrušená od roku 2005 ZBZS Praha se souhlasem OBÚ v Kladně zajišťuje BZS pro org. Metrostav a Subterru.

46 Vznik HBZS Praha Ve Zprávě o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2004 ČBÚ upozornil na nedostatečný dozor nad provozovanými podzemními stavbami a z toho vyplývající možná rizika v případě vzniku havárie Uvedená problematika byla projednána ve Výboru pro civilní a nouzové plánování se závěrem, projednat tuto problematiku na zasedání Bezpečnostní rady státu Bezpečností rada státu tuto problematiku projednala a vydala k ní usnesení č. 69

47 Usnesení BR státu č. 69 ze dne 19.7.2005
ČBÚ bylo uloženo: vypracovat návrh novely zákona č. 61/1988 Sb. upravující zabezpečení státního odborného dozoru při provozu podzemních staveb a objektů, předložit návrh na zabezpečení báňské záchranné služby v provozovaných podzemních dílech a objektech. Do 1 roku po nabytí účinnosti novely zákona č. 61/1988 předložit BR soupis podzemních staveb a objektů s uvedením jejich stavu

48 Vznik HBZS Praha V reakci na usnesení Bezpečnostní rady státu nařídil Český báňský úřad organizaci Energie – stavební a báňská a.s. reorganizovat ZBZS Praha tak, aby od mohla plnit úkoly HBZS Současně Český báňský úřad stanovil podmínky za jakých reorganizace může vzniknout Návrh na zabezpečení BZS byl projednán na zasedání BR státu (2/2006) a následně (3/2006) na zasedání vlády ČR a schválen.

49 Činnost báňské záchranné služby
V roce 2005 bylo jednotkami HBZS (Ostrava, Most, Hodonín) provedeno: 261 havarijních zásahů v dole, 93 havarijních zásahů na povrchu, 1 havarijní zásah u organizace, která neprovádí hornickou činnost ani činnost prováděnou hornickým způsobem, 3 havarijní zásahy v rámci IZS.

50 Přehled prvotních zásahů pohotovostních jednotek všech HBZS v dole
  

51 Přehled prvotních zásahů pohotovostních jednotek všech HBZS na povrchu
  

52 Děkuji Vám za pozornost a očekávám Vaše dotazy…….


Stáhnout ppt "Báňská záchranná služba v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google