Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanislav ŠŤASTNÝ EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS A GPS V PRAXI SPOLUFINANCOVÁNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanislav ŠŤASTNÝ EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS A GPS V PRAXI SPOLUFINANCOVÁNO."— Transkript prezentace:

1 Stanislav ŠŤASTNÝ EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc stanislav.stastny@ekotoxa.cz PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS A GPS V PRAXI SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

2 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI2 GPS A GNSS  Určení polohy a nadmořské výšky téměř kdekoliv a kdykoliv  Navigace osob a mobilních objektů, měření rychlosti pohybu • evropský systém (EU) • plánováno 30 družic, spuštění 2014 ? NAVSTAR GPS GLONASS GALILEO • americký systém • jediný plně funkční navigační systém • sovětský/ruský systém • od roku 2001 znovuobnovování

3 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI3 PRINCIP GPS 1. Družice (24)‏ 2. Řídící stanice 20 000 km 3. Uživatelé - GPSky

4 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI4 PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ  Precision Agriculture = Precizion Farming = přesné zemědělství = prostorově = proměnlivé pěstování rostlin = precizního zemědělství  pole jako celek je prostorově proměnlivé prostředí  usměrňuje vstupy a technologie v závislosti na lokálních podmínkách  využívá informace o půdě a plodinách k zpřesnění vstupů podporujících produkci plodin

5 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI5 PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ  kořeny PZ sahají do USA 60-tých let – myšlenky potřebnosti využít rozdíly v půdních vlastnostech – intenzivní úvahy a diskuse  není optimální hnojit, aplikovat chemické přípravky, zpracovávat půdu nebo vysévat plošně rovnoměrnou dávkou  efektivnější je využít znalosti o variabilitě půdních vlastností a přizpůsobit jednotlivé práce charakteru půdy v konkrétní lokalitě  zásadní průlom v oblasti využití metod PZ přineslo v polovině 90-tých let zpřístupnění GPS pro veřejnost

6 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI6 PŘESNÉ NAVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ  Usnadnění přesného vedení strojů za účelem snížení spotřeby vstupů (prevence překryvů), usnadnění práce řidičů a snížení zhutňování půdy.  Uživatelé: velké zemědělské podniky, poskytovatelé služeb, pěstitelé vysoce hodnotných plodin Trimble Autopilot

7 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI7 ZAZNAMENÁVÁNÍ POHYBU ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ  Zaznamenáváním přesné polohy strojů v kterémkoliv čase může tato aplikace sloužit k potvrzení rozsahu nasmlouvaných prací nebo k potvrzení dodržování předepsaných postupů obhospodařování  Uživatelé: zemědělci, poskytovatelé služeb Přesná registrace polohy zemědělského stroje (Zdroj: J. Paoli, Agro Montpellier, Francie) Grafická vizualizace zaznamenané aktivity (Zdroj: Alterra)

8 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI8 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - MĚŘENÍ POZEMKŮ  Lokalizace a měření pozemků - deklarace a kontrola pozemků pro účely dotací, měření smluvně dohodnutých ploch (např. cukrovky), vlastní měření v terénu.  Uživatelé: zemědělci, poskytovatelé služeb, poradci, inspektoři

9 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI9 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - MONITOROVÁNÍ SKLIZNĚ  Vyhodnocování dat z výnosového senzoru na sklízecí mlátičce  Senzory kombinující informace o výnosu, místě a čase  data se ukládají každé 3 sekundy na PCMCIA kartu,  Uživatelé: zemědělci, poskytovatelé služeb Příklad výnosové mapy – 2 400 měření na ploše 1 ha (Pellenc S.A.) Příklad výnosové mapy (ZZN Pelhřimov) Komponenty systému na monitorování výnosu obilnin

10 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI10 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - MONITOROVÁNÍ VÝVOJE BIOMASY  2 metody: •snímkování porostu (letecké, družicové snímky) •optické senzory měří "za pohybu" intenzitu a spektrální složení světla odraženého od porostu  efektivní řízení zdrojů, přispívá k ochraně životního prostředí Monitoring biomasy s využitím družicových snímků Hnojení plodin variabilní dávkou dusíku na základě průběžného měření odrazivosti porostu – Yara N-sensor

11 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI11 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - ODBĚR PŮDNÍCH VZORKŮ  za účelem zjištění živin v půdě  Přesná lokalizace míst odběru vzorků (např. půdy). Tato informace může sloužit jako vstup pro variabilní aplikaci.  40x40 m  Uživatelé: prodejci zemědělských vstupů, poskytovatelé služeb, poradci, zemědělci Odběr půdního vzorku v terénu (Foto: J. E. Sawyer) Vizualizace míst odběru půdních vzorků pomocí internetové aplikace PREFARM MapServer (MJM Litovel a.s.)

12 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI12 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - MAPOVÁNÍ ELEKT. VODIVOSTI PŮD  existují vztahy mezi elektrickou vodivostí a množstvím jiných vlastností půd, jako např. kapilární vodní kapacitou, hloubkou ornice, iontovou výměnnou kapacitou, obsahem organických látek, obsahem živin, vlastnostmi podloží atd.  které vysoce ovlivňují produkční schopnost půd  2 základní metody •bezkontaktní - využívající elektromagnetickou indukci •kontaktní - založená na kontaktních senzorech Měření elektrické vodivosti půd

13 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI13 VARIABILNÍ APLIKACE  Variabilní hnojení, vápnění, výsev, aplikace pesticidů, zavlažování nebo obdělávání v závislosti na místně specifických podmínkách v rámci pozemku  Některé stroje jsou navíc vybaveny vícekomorovým zásobníkem s nezávislým dávkováním, což umožňuje aplikovat i několik druhů hnojiv současně a nezávisle  zpětný záznam o provedeném hnojení a dávkách Variabilní aplikace minerálních hnojiv (Foto: ZZN Pelhřimov) Variabilní zavlažování (Foto: USDA)

14 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI14 VARIABILNÍ APLIKACE  Hydro N-Sensor  na základě senzorických údajů je palubním počítačem podle kalibrační křivky stanovena optimální aplikační dávku dusíku pro příslušnou část pozemku  doporučená dávka je „on-line" přenesena do řídicího počítače rozmetadla nebo postřikovače a umožňuje tak variabilní aplikaci dusíku Hydro N-sensor

15 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI15 VARIABILNÍ APLIKACE  PREFARM Nitrosensing  postupně nahrazuje technologii N-senzor  3-10 dnů před aplikací je proveden letecký průlet se snímkováním, vyhodnocena do 48 hodin  sada aplikačních map pro variabilní aplikaci dusíku, ze kterých je patrná potřeba dusíkatých hnojiv  slouží jako podklad pro automatické dávkování hnojiv řízené počítačem rozmetadla nebo postřikovače PREFARM Nitrosensing

16 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI16 VARIABILNÍ APLIKACE  Herbicidní ochrana  na poli uskutečněn průzkum výskytu pcháče pro variabilní herbicidní postřik  pomocí souřadnic byla vytvořena čtvercová bodová síť 18 x 18m  počet a oblasti výskytu pcháče zjišťovány na jednotlivých bodech sítě pomocí GPS  získaná data byla vyhodnocena v GISu a zakreslena do mapy pro použití variabilní aplikace herbicidů

17 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI17 SLEDOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V MALÉM MĚŘÍTKU  Sledování jednotlivých kusů hospodářských zvířat za účelem lepšího pochopení jejich pastevního chování nebo jako prostředek prevence před ztrátou nebo krádeží  Uživatelé: výzkumní pracovníci, zemědělci Obojek s přijímačem GPS Foto: Lotek Engineering Inc. Kráva s obojkem s přijímačem GPS, který umožňuje sledování zvířete Foto: Dave Ganskopp

18 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI18 GENEROVÁNÍ JEDINEČNÉHO ID POZEMKU PRO ÚČELY DOHLEDATELNOSTI  Lokalizace pozemku sloužící jako základ pro generování jedinečného ID pozemku, které lze použít v systémech dohledatelnosti  Uživatelé: zemědělci, aktéři v řetězci distribuce potravin Zdroj: EurepGAP (technologie UAID a Field Passport byly vyvinuty společnostmi Satconsystem a T-systems)

19 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI19 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL PŘEPRAVUJÍCÍCH HOSPDÁŘSKÁ ZVÍŘATA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ POHODY ZVÍŘAT  Sledování vozidel přepravujících hospodářská zvířata, za účelem usnadnění prosazování pravidel pro pohodu zvířat během přepravy (vyžadováno předpisy EU)  Uživatelé: přepravci živých zvířat, orgány odpovědné za dozor nad dodržováním podmínek v oblasti pohody zvířat Schéma vybavení pro sledování vozidel přepravujících hospodářská zvířata a detail palubní jednotky

20 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI20 SLEDOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V MASOVÉM MĚŘÍTKU  Sledování jednotlivých zvířat v rámci celé populace daného druhu (např. skot, ovce) v dané zemi pro účely ochrany zdraví zvířat a nezávadnosti potravin  RAPS - sw analyzující pastevní možnosti na daném území pro potřeby zemědělství  definovat dopady na životní prostředí, odhadovat teoretické úživné stavy dobytka a celkově zhodnotit možný vývoj využití území Mapa omezení v souvislosti s výskytem choroby hospodářských zvířat

21 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI21 CROP EXPLORER  Ministerstvo zemědělství USA  objektivní a přesné odhady globální zemědělské produkce - stanovení celkového stavu úrody, odhad osetých ploch a produkce obilí, olejnin a bavlny  datové zdroje •1. satelitní data dálkového průzkumu Země (data o podnebí, modely osetí a data do programů pro výpočty výnosů a ploch) •2. Zahraniční zemědělská služba (FAS) má po celém světě síť asistentů, kteří poskytují zprávy o sklizni v jednotlivých zemích a s ní související informace Výstup statistik z Crop explorer

22 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI22 PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ -změny geometrie farmářských bloků, změny kultur -v návaznosti na export dat a zanesení změny na zemědělské agentuře -změna rozsahu s ohledem na vlastnické poměry, nájemní poměry, rozsah obdělávání apod. -rozdělení bloků a vytvoření vlastní databáze hnojení, osevu, výnosů -vizualizace a další zpracování dat zaměřených GPS -dělení pozemků (agroenvi, PRV, GAEC) -vizualizace a vyhodnocení pojezdu (polo)automaticky naváděné techniky -zaměření či získání dat o výnosu, zaplevelení, jejich zpracování, příprava aplikačních map (hnojiva, postřiky) -lokalizace míst odběru vzorků (AZZP), vztažení hodnot k bloku, interpolace naměřených hodnot

23 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI23 PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ -databázové aplikace -připojení externí tabulky, klasifikace a vizualizace dle parametrů – časové profily, kartodiagramy -změny kultur, střídání plodin -připojení externích dat -revitalizační studie, studie odtokových poměrů, návrhy protierozních a protipovodňových opatření -územní plánování (plánované trasy komunikací) -historický exkurz -vlastnické, půdní, cenové, odtokové poměry na pozemku -meliorace

24 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI24 MODELOVÉ PŘÍKLADY Prakticky si vyzkoušíme základní funkce Janitor Připravíme k tisku jednoduchou mapku, na níž budou na podkladě leteckého ortofota naše půdní bloky rozlišené dle kultury, opatřené zkrácenými kódy, což bude představovat podstoupit několik kroků: 1.nastavení prostředí aplikace a projektu 2.přidání vhodných vrstev 3.nastavení zobrazení a popisování vrstev 4.příprava tiskového výstupu, export 5.práce s tabulkami – editace, připojení externí databáze 6.zopakování bodů 3 a 4 A pokud stihneme... 7.úprava geometrie vybraného půdního bloku 8.export vybraného bloku

25 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Stanislav ŠŤASTNÝ EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc stanislav.stastny@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz


Stáhnout ppt "Stanislav ŠŤASTNÝ EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS A GPS V PRAXI SPOLUFINANCOVÁNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google