Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina jako sociální skupina. Sociologické pojetí rodiny • Rodina je primární (prvotní) společenská skupina, která má tyto znaky: • Interakce – každodenní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina jako sociální skupina. Sociologické pojetí rodiny • Rodina je primární (prvotní) společenská skupina, která má tyto znaky: • Interakce – každodenní."— Transkript prezentace:

1 Rodina jako sociální skupina

2 Sociologické pojetí rodiny • Rodina je primární (prvotní) společenská skupina, která má tyto znaky: • Interakce – každodenní kontakt, v případě odloučení neplní rodina funkci • Stálost – základní vztahy v rodině jsou dlouhodobě zachovány, například rodič – dítě, sourozenecké vztahy • Vzájemná důvěra a intimita – rodina představuje uzavřené společenství s citovou vazbou

3 Sociologické pojetí rodiny • Sympatie a vzájemná identifikace – rodina sama sebe vnímá jako určitý celek ve vztahu k jiným rodinám (celkům) • Malý počet členů – relativně malá sociální skupina lidí, i přes „velké“ rodiny • Výchovná a sociální funkce – výchova a zabezpečení dítěte nejenom ekonomicky

4 Historický vývoj rodiny • Pravěká rodina • Člověk žil ve skupinách, které byly do jisté míry pokrevně příbuzné • Existovala dělba rolí – lov a obrana muži, sběr a péče o potomky ženy • Rodina nebyla početná, protože při stěhování by matka nezvládla transport více dětí

5 Historický vývoj rodiny • Rodina v klasickém Řecku • Jednotka společnosti – oikos – označovalo domácnost s domem a půdou • Nejvýznamnější postavení v rodině měl otec – rozhodoval například i o sňatku svých dětí • Postavení ženy bylo podřízené – málo vycházely z domu, neměly vzdělání, úkolem bylo pečovat o chod domácnosti

6 Historický vývoj rodiny • Rodina ve starověkém Římě • Kolem roku 450 př. n. l. v prvním právním kodexu „Dvanáct desek“ označili rodinu základní jednotkou společnosti • S krizí římské republiky se také dostává do krize i římská rodina • Ženy mohly pracovat jako švadleny, porodní báby, kojné, kadeřnice, písařky, vychovatelky, obchodnice, ojediněle jako lékařky

7 Středověká rodina • Podobu rodiny určovalo křesťanství • Hlavním úkolem rodiny bylo plodit děti • Rodina je celoživotním závazkem, naplněním života • Důležité bylo duchovní příbuzenství, tzv. „kmotrovství“ – předpokládalo, že v případě osiření kmotr nebo kmotra převezmou úlohu rodiče • Rodina je ve středověku výrobní jednotkou

8 • Běžné soužití širších rodin, zejména na venkově • Krátké dětství – děti v osmi letech začaly pracovat v zemědělství nebo odešly do učení mimo domov • Trvá vedoucí postavení muže, podřízená role ženy, rodina je vázána na majetek (statek, hospodářství), nežádoucí jsou postižené děti • Sňatky se řídí ekonomickými zájmy a postavením ve společnosti • Ke sňatku poddaných musí dát svolení vrchnost

9 Novověká rodina • Začíná se rozpadat patriarchální model rodiny, muž přestává být jediným živitelem rodiny, postupně se srovnávají rozdíly mezi postavením mužů a žen • Začátkem 20. století dochází k „demokratizaci“ vztahů uvnitř rodiny

10 • Žena získává osobní, ekonomickou a společenskou samostatnost • Mění se také ekonomická funkce rodiny • Ekonomický tlak na oba partnery vytlačuje v rodinných prioritách péči o děti • Dochází k odkládání vstupu do manželství a založení rodiny • Roste podíl dětí narozených neprovdaným matkám

11 • Dochází ke změnám hodnotové orientace v rodině a rozrůzňování životních stylů • Vývoj současné rodiny může ovlivnit i kvalitní antikoncepce • Dochází k rozmachu jiných životních stylů (např. v USA 80. let 20. století tzv. singles), neboť lidé bez rodinných závazků mohou činit více svobodných rozhodnutí

12 Legislativa • Nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku ke dni 1. ledna 2014 dojde ke zrušení současné právní úpravy rodinného práva, která je dnes obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. • Nový Občanský zákoník obsahuje ustanovení o rodinném právu v části druhé § 655–975.

13 Legislativa: • Obecné pojetí rodinného práva zůstává v novém Občanském zákoníku nezměněno, navazuje na právní úpravu platnou v současnosti, která je široce vžitá, a inspiruje se v ní.

14 Použité zdroje: • JIRÁSKOVÁ, Věra. Občan v demokratické společnosti. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 311 s. ISBN 80-858-5078-8. • DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 326 s. ISBN 80-723-5233-4. • http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-Sb-zakon-o-rodine.html http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-Sb-zakon-o-rodine.html • http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina#Modern.C3.AD_rodina http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina#Modern.C3.AD_rodina • http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/koncepcni-zmeny/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/koncepcni-zmeny/


Stáhnout ppt "Rodina jako sociální skupina. Sociologické pojetí rodiny • Rodina je primární (prvotní) společenská skupina, která má tyto znaky: • Interakce – každodenní."

Podobné prezentace


Reklamy Google