Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování vědy a výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování vědy a výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Financování vědy a výzkumu
Radmila Herzánová odborný asistent ústavu ekonomie ___________________________________ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42,    Olomouc tel.: (+420)  fax: (+420)

2 Osnova přednášky Konkurenceschopnost České republiky ve vědě a výzkumu
Věda a výzkum ve státním rozpočtu Způsoby financování ve vědě a výzkumu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací

3 Konkurenceschopnost , faktory hodnocení
Instituce Infrastruktura Makroekonomika Zdraví a základní vzdělání Vyšší vzdělávání a školení Efektivita trhů Technologická připravenost Podnikatelská vyspělost Inovace

4 Silné stránky Česká republika je země se silnou tradicí institucionálního řízení, s fungujícími osobními vztahy, odborníci (evaluátoři) disponují dobrou znalostí jednotlivých pracovišť, personálním i materiálním zázemím. Pro Českou republiku nastalo období bez omezování informačních bariér, rozšířily se možnosti zahraničních stáží pro studenty i vědecké pracovníky. Česká republika disponuje levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou a dostupností vědeckých pracovníků. Instituce se začínají zapojovat do mezinárodních projektů zvyšujících atraktivnost VaV na veřejnosti (noc vědců, noc muzejí, Věda v ulicích – Česká hlava, mezinárodní putovní interaktivní výstavy) V České republice došlo v posledních letech k rychlému růstu inovační výkonnosti a ve srovnání s 27 zeměmi EU obsadila ČR 13. místo. Nadprůměrné jsou také výsledky hodnocení České republiky v oblasti aplikace inovací.

5 Slabé stránky Nedostatečná publicita a medializace VaV oborů
Nízký podíl populace s terciálním vzděláním. Nízký podíl absolventů přírodních a technických oborů Nedostatečná propojenost univerzit a výzkumných pracovišť s podnikatelským sektorem a státní administrativou. Konzervativní institucionální prostředí, nízká efektivita státní správy Časté případy klientelismu v přidělování finančních prostředků na VaV (hodnocení projektu dopadne podle toho kdo je členem komise) Umělá kultivace citací – problém kritérií evaluace VaV Nízká kvalita manažerského řízení univerzit a VŠ, malá spolupráce VŠ s klíčovými podniky v regionech, nedostatečná pravidla ochrany duševního vlastnictví na VŠ Chybí pravidelné hodnocení poskytovatelů finančních prostředků na VaV Nedostatek finančních prostředků pro širší zapojení zahraničních odborníků do hodnocení VaV Nedostatečné mechanismy převádějící závěry hodnocení VaV do formy podkladů pro činnost řídících a výkonných orgánů státu

6 Příležitosti Posílení interdisciplinárních oborů na univerzitách
Systematický výchova studentů na přírodovědných a technických oborech k podnikání a inovacím Využití prostředků ze strukturálních fondů EU na financování VaV Zlepšení daňového a legislativního prostředí pro investice rizikového kapitálu. Výraznější spolupráce mezi podniky, vysokými školami a institucemi ve vědě a výzkumu Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfery technologií Motivovat české týmy ke koordinaci mezinárodních projektů

7 Ohrožení Konzervativní myšlení vědeckých pracovníků a jejich nezájem o praktické výstupy výzkumů Prodlužující se pobyt mladých výzkumníků v zahraničí, případně neochota k návratu Nerovnoměrný zájem českých vědeckých týmů o jednotlivé tematické priority (největší zájem je v současnosti o téma udržitelný rozvoj) Malý podíl zaměstnanců - výzkumných pracovníků v podnikatelském sektoru Klesající podíl výzkumných pracovníků v technických vědách Nerovnoměrné geografické rozložení vědeckovýzkumných zaměstnanců (nejvíce Praha) může ovlivnit nedostatečnou inovativní aktivitu v dalších částech České republiky. Nezájem absolventů doktorského studia pracovat ve VaV (odliv do podnikatelské sféry a do školství)

8 Věda a výzkum ve státním rozpočtu – rozpočtové kapitoly
Úřad vlády Bezpečnostní informační služba Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra  Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu   Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Akademie věd  Státní úřad pro jadernou bezpečnost

9 Celkové výdaje na vědu a výzkum na 1 obyvatele v roce 2007 (v USD)

10 Veřejné výdaje na VV v % HDP

11 Způsoby financování vědy a výzkumu
Vlastní zdroje financování VaV vynaložené veřejné prostředky ze státního rozpočtu (včetně kofinancování prostředků z EU) prostředky, které byly pro tento účel vynaloženy v podnikatelské sféře prostředky Evropské unie Další (mezinárodní projekty mimo EU)

12 Institucionální a účelové financování
na předem schválený účel vypsány veřejné soutěže, veřejné zakázky a dotační tituly musí vždy splňovat předem vypsaný cíl Spravují a vyhlašují správci rozpočtových kapitol Institucionální financování ke krytí výdajů konkrétních výzkumných institucí určeno k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumných organizací podpora poskytována podle výsledků institucí v uplynulých pěti letech

13 Podíl institucionálního a účelového financování v ČR

14 Účelová podpora podle krajů

15 Podíl zdrojů financování VaV na VŠ v roce 2007

16 Jednotlivé druhy zdrojů financování

17 Finanční prostředky z Evropské unie: 7. rámcový program
Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Komunikační a informační technologie Nanovědy, nanotechnologie Energetika Doprava Životní prostředí Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Bezpečnost Vesmír

18 Financování podle cílů a fondů
Fondy Cíle Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje Evropský sociální fond Fond soudržnosti Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

19 Operační programy Operační program „Podnikání a inovace“
inovace nižších řádů v kratším a střednědobém časovém horizontu inovace vznikající především z iniciativy podniků podporu spolupráce stávajících kapacit VaV s podniky ve stávající struktuře ekonomiky Skládá se z 15ti dílčích programů podpory Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ výzkumně vývojová podporu inovací vyšších řádů v dlouhodobějším časovém horizontu především na základě nabídky výzkumných organizací má 5 prioritních os

20 Úspěšnost předkladatelů projektů ve výzvách 7. rámcového programu

21 Prioritní osy programu „Výzkum a vývoj pro inovace“
Evropská centra excelence Regionální vědecká a výzkumná centra Komercializace a popularizace vědy a výzkumu Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem a s přímým dopadem na růst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity Technická pomoc – průřezové informační a poradenské služby

22 Další možnosti financování vysokých škol
Na podporu terciálního vzdělávání jsou dále určeny některé priority tematického operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který podporuje inovace výukových programů s cílem zvyšování konkurenceschopnosti absolventů.

23 Orgány a instituce ve financování VaV v ČR
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Grantová agentura České republiky Technologická agentura České republiky Akademie věd České republiky (a její ústavy) Další instituce MŠMT – zajišťuje mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a institucionální financování především veřejných vysokých škol Mze – zajišťuje podporu zemědělského aplikovaného výzkumu MZ - zajišťuje podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu MV - zajišťuje podporu bezpečnostního aplikovaného výzkumu MK – aplikovaný výzkum národní a kulturní identity MO – zajišťuje obranný aplikovaný výzkum MPO – zajišťuje podporu institucím v průmyslovém výzkumu a mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu

24 Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Dříve poradní orgán vlády, podle nové legislativy má zodpovědnost za konkrétní úkoly 17 členů: 8 základní výzkum, 8 aplikovaný výzkum, 1 předseda Stanovuje priority Posuzuje návrhy programů a vypsaných grantů Připravuje zákony k VaV Hodnotí výsledky – vyhodnocuje efektivitu jak institucionálního tak účelového financování K zabezpečení činnosti – sekretariát, odborné komise

25 Grantová agentura České republiky
realizaci grantových projektů v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěží poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou VaV Předsedu Grantové agentury jmenuje vláda Další orgány jsou vědecká rada, kontrolní rada a kancelář

26 Technologická agentura České republiky
vznikla v roce 2009 pro podporu aplikovaného výzkumu příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, realizace veřejných soutěží, zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhů projektů v oblasti aplikovaného výzkumu poskytování poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví Vypisuje programy v souladu s Národní politikou

27 Akademie věd České republiky
organizace sdružující vědecké ústavy v České republice sdružuje 54 veřejných výzkumných pracovišť Nejvyšším samosprávným orgánem je Akademický sněm složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností financována ze státního rozpočtu, zaměstnává 7000 zaměstnanců (2010) U výzkumných pracovišť AV se zvyšuje podíl účelového financování

28 Počet výzkumných pracovníků podle zemí (na 1000 pracovních sil)

29 Podíl počtu výzkumných pracovníků ve veřejném a podnikatelském sektoru z celkového počtu všech výzkumných pracovníků

30 Počet absolventů doktorského studia v ČR podle oborů

31 Národní politika ve vědě a výzkumu v České republice
znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je k  evidováno ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2009 Dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta Sleduje 7 základních cílů: Zjednodušit podporu VaV, podporovat výsledkově Snížit počet rozpočtových kapitol Podpořit excelenci ve výzkumu a zajistit využití výsledků Podmínit podporu programů spoluprácí s uživateli a podílu soukromých zdrojů Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu Zajistit odborníky (zamezit odchodům do zahraničí) Intenzivněji se podílet na zahraniční spolupráci

32 Kniha zahraničních dobrých praxí
Podává příklady dobrých prací v těchto oblastech: Systém hodnocení vědy a výzkumu Rovnoměrný regionální růst v oblasti inovačních systémů Systém medializace a popularizace vědy a výzkumu, vytváření proinovačního prostředí (změny) Lidské zdroje ve vědě a výzkumu

33 Lidské zdroje ve vědě a výzkumu
Podpora zahraničních stáží studentů doktorského studia doplněna o možnost vést po návratu nezávislý vědecký tým (motivuje k dokončení studia a vědecké práci – namísto odchodu do praxe) – Německo, Irsko Při návratu doktorandů ze špičkových světových týmů hradí náklady na stěhování a část nákladů na nové bydlení – Irsko Návratové stipendium – 2 roky zaměstnání ve vědeckém týmu a náklady na stěhování – Dánsko Příležitosti pro ČR v oblasti vzdělávání: Otevírání nových interdisciplinárních oborů, zlepšení propojení se znalostní ekonomikou Zvýšení podílu zahraničních stáží na špičkových pracovištích, motivace k návratu

34 Lidské zdroje – systém postgraduálních studií
Programy na posílení podnikatelských schopností postgraduálních studentů, systematická výchova k podnikání na technických oborech – Finsko Sloučení ekonomických a technických oborů – Finsko Programy na výměnné pobyty výzkumníků z veřejného a podnikového výzkumu (výzkumné instituci i podniku je hrazeno 50% nákladů na pracovníka po dobu projektu) – Nizozemsko Přizpůsobení programů doktorského studia pro odborníky z praxe potřebám a oborům z praxe – součinnost firem a univerzit – Finsko Doporučení pro ČR: Posílit ekonomické předměty na neekonomických oborech Podpořit spolupráci podniků a univerzit společnými projekty

35 Publicita a medializace vědy a výzkumu
Vzdělávání a výchova novinářů v oblasti inovací a výzkumu, společné programy technických oborů s žurnalistikou – Švédsko Programy umožňující využití experimentů ve výuce, exkurzí a soutěží – Portugalsko Pořádání interaktivních výstav a programů – noc vědců, noc muzeí, věda na scéně – Švýcarsko, Velká Británie, týden vědy – Norsko, Portugalsko Sestavování marketingových a PR-plánů muzeí, knihoven a univerzit Příležitosti pro ČR: Zapojit se do mezinárodních putovních interaktivních výstav Programy na vzdělávání VV institucí v oblasti PR

36 Literatura a dokumenty
Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice, Technologické centrum Akademie věd ČR, 2009 Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR, Vláda ČR, 2009 Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, 2008 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, Vláda ČR Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta , Praha: Vláda ČR, 2009 Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce Úřad Vlády ČR, 2009 Zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací, Vláda ČR, 2009 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Financování vědy a výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google