Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování vědy a výzkumu Radmila Herzánová odborný asistent ústavu ekonomie ___________________________________ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování vědy a výzkumu Radmila Herzánová odborný asistent ústavu ekonomie ___________________________________ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Financování vědy a výzkumu Radmila Herzánová odborný asistent ústavu ekonomie ___________________________________ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc tel.: (+420) 587 332 342 fax: (+420) 587 332 311 e-mail: radmila.herzanova@mvso.czradmila.herzanova@mvso.cz www.mvso.cz

2 Osnova přednášky – Konkurenceschopnost České republiky ve vědě a výzkumu – Věda a výzkum ve státním rozpočtu – Způsoby financování ve vědě a výzkumu – Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 20009-2015 – Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací

3 Konkurenceschopnost, faktory hodnocení • Instituce • Infrastruktura • Makroekonomika • Zdraví a základní vzdělání • Vyšší vzdělávání a školení • Efektivita trhů • Technologická připravenost • Podnikatelská vyspělost • Inovace

4 Silné stránky • Česká republika je země se silnou tradicí institucionálního řízení, s fungujícími osobními vztahy, odborníci (evaluátoři) disponují dobrou znalostí jednotlivých pracovišť, personálním i materiálním zázemím. • Pro Českou republiku nastalo období bez omezování informačních bariér, rozšířily se možnosti zahraničních stáží pro studenty i vědecké pracovníky. • Česká republika disponuje levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou a dostupností vědeckých pracovníků. • Instituce se začínají zapojovat do mezinárodních projektů zvyšujících atraktivnost VaV na veřejnosti (noc vědců, noc muzejí, Věda v ulicích – Česká hlava, mezinárodní putovní interaktivní výstavy) • V České republice došlo v posledních letech k rychlému růstu inovační výkonnosti a ve srovnání s 27 zeměmi EU obsadila ČR 13. místo. Nadprůměrné jsou také výsledky hodnocení České republiky v oblasti aplikace inovací.

5 Slabé stránky • Nedostatečná publicita a medializace VaV oborů • Nízký podíl populace s terciálním vzděláním. • Nízký podíl absolventů přírodních a technických oborů • Nedostatečná propojenost univerzit a výzkumných pracovišť s podnikatelským sektorem a státní administrativou. • Konzervativní institucionální prostředí, nízká efektivita státní správy • Časté případy klientelismu v přidělování finančních prostředků na VaV (hodnocení projektu dopadne podle toho kdo je členem komise) • Umělá kultivace citací – problém kritérií evaluace VaV • Nízká kvalita manažerského řízení univerzit a VŠ, malá spolupráce VŠ s klíčovými podniky v regionech, nedostatečná pravidla ochrany duševního vlastnictví na VŠ • Chybí pravidelné hodnocení poskytovatelů finančních prostředků na VaV • Nedostatek finančních prostředků pro širší zapojení zahraničních odborníků do hodnocení VaV • Nedostatečné mechanismy převádějící závěry hodnocení VaV do formy podkladů pro činnost řídících a výkonných orgánů státu

6 Příležitosti • Posílení interdisciplinárních oborů na univerzitách • Systematický výchova studentů na přírodovědných a technických oborech k podnikání a inovacím • Využití prostředků ze strukturálních fondů EU na financování VaV • Zlepšení daňového a legislativního prostředí pro investice rizikového kapitálu. • Výraznější spolupráce mezi podniky, vysokými školami a institucemi ve vědě a výzkumu • Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfery technologií • Motivovat české týmy ke koordinaci mezinárodních projektů

7 Ohrožení • Konzervativní myšlení vědeckých pracovníků a jejich nezájem o praktické výstupy výzkumů • Prodlužující se pobyt mladých výzkumníků v zahraničí, případně neochota k návratu • Nerovnoměrný zájem českých vědeckých týmů o jednotlivé tematické priority (největší zájem je v současnosti o téma udržitelný rozvoj) • Malý podíl zaměstnanců - výzkumných pracovníků v podnikatelském sektoru • Klesající podíl výzkumných pracovníků v technických vědách • Nerovnoměrné geografické rozložení vědeckovýzkumných zaměstnanců (nejvíce Praha) může ovlivnit nedostatečnou inovativní aktivitu v dalších částech České republiky. • Nezájem absolventů doktorského studia pracovat ve VaV (odliv do podnikatelské sféry a do školství)

8 Věda a výzkum ve státním rozpočtu – rozpočtové kapitoly • Úřad vlády • Bezpečnostní informační služba • Ministerstvo zahraničních věcí • Ministerstvo obrany • Národní bezpečnostní úřad • Ministerstvo práce a sociálních věcí • Ministerstvo vnitra • Ministerstvo životního prostředí • Ministerstvo pro místní rozvoj • Grantová agentura • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ministerstvo dopravy • Ministerstvo zemědělství • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Ministerstvo kultury • Ministerstvo zdravotnictví • Ministerstvo spravedlnosti • Český úřad zeměměřický a katastrální • Český báňský úřad • Akademie věd • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

9 Celkové výdaje na vědu a výzkum na 1 obyvatele v roce 2007 (v USD)

10 Veřejné výdaje na VV v % HDP

11 Způsoby financování vědy a výzkumu • Vlastní zdroje financování VaV – vynaložené veřejné prostředky ze státního rozpočtu (včetně kofinancování prostředků z EU) – prostředky, které byly pro tento účel vynaloženy v podnikatelské sféře • prostředky Evropské unie • Další (mezinárodní projekty mimo EU)

12 Institucionální a účelové financování • Účelové financování: – na předem schválený účel – vypsány veřejné soutěže, veřejné zakázky a dotační tituly – musí vždy splňovat předem vypsaný cíl – Spravují a vyhlašují správci rozpočtových kapitol • Institucionální financování – ke krytí výdajů konkrétních výzkumných institucí – určeno k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumných organizací – podpora poskytována podle výsledků institucí v uplynulých pěti letech

13 Podíl institucionálního a účelového financování v ČR

14 Účelová podpora podle krajů

15 Podíl zdrojů financování VaV na VŠ v roce 2007

16 Jednotlivé druhy zdrojů financování

17 Finanční prostředky z Evropské unie: 7. rámcový program • Zdraví • Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie • Komunikační a informační technologie • Nanovědy, nanotechnologie • Energetika • Doprava • Životní prostředí • Sociálně-ekonomické a humanitní vědy • Bezpečnost • Vesmír

18 Financování podle cílů a fondů Fondy • Strukturální fondy – Evropský fond regionálního rozvoje – Evropský sociální fond • Fond soudržnosti Cíle • Konvergence • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost • Evropská územní spolupráce

19 Operační programy • Operační program „Podnikání a inovace“ – inovace nižších řádů – v kratším a střednědobém časovém horizontu – inovace vznikající především z iniciativy podniků – podporu spolupráce stávajících kapacit VaV s podniky ve stávající struktuře ekonomiky – Skládá se z 15ti dílčích programů podpory • Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ – výzkumně vývojová podporu inovací vyšších řádů – v dlouhodobějším časovém horizontu – především na základě nabídky výzkumných organizací – má 5 prioritních os

20 Úspěšnost předkladatelů projektů ve výzvách 7. rámcového programu

21 Prioritní osy programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ • Evropská centra excelence • Regionální vědecká a výzkumná centra • Komercializace a popularizace vědy a výzkumu • Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem a s přímým dopadem na růst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity • Technická pomoc – průřezové informační a poradenské služby

22 Další možnosti financování vysokých škol • Na podporu terciálního vzdělávání jsou dále určeny některé priority tematického operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který podporuje inovace výukových programů s cílem zvyšování konkurenceschopnosti absolventů.

23 Orgány a instituce ve financování VaV v ČR • Rada pro výzkum, vývoj a inovace • Grantová agentura České republiky • Technologická agentura České republiky • Akademie věd České republiky (a její ústavy) • Další instituce • MŠMT – zajišťuje mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a institucionální financování především veřejných vysokých škol • Mze – zajišťuje podporu zemědělského aplikovaného výzkumu • MZ - zajišťuje podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu • MV - zajišťuje podporu bezpečnostního aplikovaného výzkumu • MK – aplikovaný výzkum národní a kulturní identity • MO – zajišťuje obranný aplikovaný výzkum • MPO – zajišťuje podporu institucím v průmyslovém výzkumu a mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu

24 Rada pro výzkum, vývoj a inovace • Dříve poradní orgán vlády, podle nové legislativy má zodpovědnost za konkrétní úkoly • 17 členů: 8 základní výzkum, 8 aplikovaný výzkum, 1 předseda • Stanovuje priority • Posuzuje návrhy programů a vypsaných grantů • Připravuje zákony k VaV • Hodnotí výsledky – vyhodnocuje efektivitu jak institucionálního tak účelového financování • K zabezpečení činnosti – sekretariát, odborné komise

25 Grantová agentura České republiky • realizaci grantových projektů v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěží • poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou VaV • Předsedu Grantové agentury jmenuje vláda • Další orgány jsou vědecká rada, kontrolní rada a kancelář

26 Technologická agentura České republiky • vznikla v roce 2009 • pro podporu aplikovaného výzkumu • příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, realizace veřejných soutěží, zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhů projektů v oblasti aplikovaného výzkumu • poskytování poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví • Vypisuje programy v souladu s Národní politikou

27 Akademie věd České republiky • organizace sdružující vědecké ústavy v České republice • sdružuje 54 veřejných výzkumných pracovišť • Nejvyšším samosprávným orgánem je Akademický sněm složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností • financována ze státního rozpočtu, zaměstnává 7000 zaměstnanců (2010) • U výzkumných pracovišť AV se zvyšuje podíl účelového financování

28 Počet výzkumných pracovníků podle zemí (na 1000 pracovních sil)

29 Podíl počtu výzkumných pracovníků ve veřejném a podnikatelském sektoru z celkového počtu všech výzkumných pracovníků

30 Počet absolventů doktorského studia v ČR podle oborů

31 Národní politika ve vědě a výzkumu v České republice • znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je k 1. 1. 2010 evidováno ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2009 • Dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015 • Sleduje 7 základních cílů: – Zjednodušit podporu VaV, podporovat výsledkově – Snížit počet rozpočtových kapitol – Podpořit excelenci ve výzkumu a zajistit využití výsledků – Podmínit podporu programů spoluprácí s uživateli a podílu soukromých zdrojů – Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu – Zajistit odborníky (zamezit odchodům do zahraničí) – Intenzivněji se podílet na zahraniční spolupráci

32 Kniha zahraničních dobrých praxí Podává příklady dobrých prací v těchto oblastech: – Systém hodnocení vědy a výzkumu – Rovnoměrný regionální růst v oblasti inovačních systémů – Systém medializace a popularizace vědy a výzkumu, vytváření proinovačního prostředí (změny) – Lidské zdroje ve vědě a výzkumu

33 Lidské zdroje ve vědě a výzkumu • Podpora zahraničních stáží studentů doktorského studia doplněna o možnost vést po návratu nezávislý vědecký tým (motivuje k dokončení studia a vědecké práci – namísto odchodu do praxe) – Německo, Irsko • Při návratu doktorandů ze špičkových světových týmů hradí náklady na stěhování a část nákladů na nové bydlení – Irsko • Návratové stipendium – 2 roky zaměstnání ve vědeckém týmu a náklady na stěhování – Dánsko Příležitosti pro ČR v oblasti vzdělávání: • Otevírání nových interdisciplinárních oborů, zlepšení propojení se znalostní ekonomikou • Zvýšení podílu zahraničních stáží na špičkových pracovištích, motivace k návratu

34 Lidské zdroje – systém postgraduálních studií • Programy na posílení podnikatelských schopností postgraduálních studentů, systematická výchova k podnikání na technických oborech – Finsko • Sloučení ekonomických a technických oborů – Finsko • Programy na výměnné pobyty výzkumníků z veřejného a podnikového výzkumu (výzkumné instituci i podniku je hrazeno 50% nákladů na pracovníka po dobu projektu) – Nizozemsko • Přizpůsobení programů doktorského studia pro odborníky z praxe potřebám a oborům z praxe – součinnost firem a univerzit – Finsko Doporučení pro ČR: Posílit ekonomické předměty na neekonomických oborech Podpořit spolupráci podniků a univerzit společnými projekty

35 Publicita a medializace vědy a výzkumu • Vzdělávání a výchova novinářů v oblasti inovací a výzkumu, společné programy technických oborů s žurnalistikou – Švédsko • Programy umožňující využití experimentů ve výuce, exkurzí a soutěží – Portugalsko • Pořádání interaktivních výstav a programů – noc vědců, noc muzeí, věda na scéně – Švýcarsko, Velká Británie, týden vědy – Norsko, Portugalsko • Sestavování marketingových a PR-plánů muzeí, knihoven a univerzit Příležitosti pro ČR: Zapojit se do mezinárodních putovních interaktivních výstav Programy na vzdělávání VV institucí v oblasti PR

36 Literatura a dokumenty • Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice, Technologické centrum Akademie věd ČR, 2009 • Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR, Vláda ČR, 2009 • Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, 2008 • Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, Vláda ČR • Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015, Praha: Vláda ČR, 2009 • Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Úřad Vlády ČR, 2009 • Zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací, Vláda ČR, 2009 • Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Financování vědy a výzkumu Radmila Herzánová odborný asistent ústavu ekonomie ___________________________________ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google