Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boj proti korupci v členských zemích NATO Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boj proti korupci v členských zemích NATO Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí."— Transkript prezentace:

1 Boj proti korupci v členských zemích NATO Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí

2  International Defense and Security Programme  82 zemí v 5 oblastech korupčních rizik; řešeno 77 otázek  dokumentace DCAF, zvl. Building Integrity and Reducing Corruption in Defence; dokumentace NATO a MO členských států NATO

3 Politická oblast Obranná a bezpečnostní politika Obranné rozpočty Organizovaný zločin Kontrola zpravodajských služeb Kontrola zbrojního vývozu Personální oblast Chování velitelů Povyšování, jmenování, odměny Branná povinnost Přepouštění platu nadřízeným Hodnoty a standardy Malé úplatky Finanční oblast Nakládání s rozpočtovými prostředky Tajné rozpočty Podnikatel. subjekty vlastněné armádou Ilegální soukromé podnikání

4 Nákupy a veřejné zakázky Technické požadavky a specifikace Zakázka s oslovením jediného zájemce Zprostředkovatelé Kartelové dohody Finanční balíčky Offsety Přidělování kontraktů a dodávka služeb Subdodavatelé Vliv dodavatelů Zahraniční operace Ignorování korupce v zemi působení Korupce v rámci mise Podnikatel. subjekty vlastněné armádou Ilegální soukromé podnikání

5 Orgány pro boj s korupcí v zahraniční praxi Byro protikorupčních opatření (Polsko) od r. 2006; výkonný odborný útvar Speciální odbor vyšetřování (Německo) rozšířená působnost stávajícího orgánu Defence Crime Board (Velká Británie) Od r. 2010; vrcholný koordinační orgán představitelů MO pravidelná zasedání, předsedá státní podtajemník

6 Dobrá praxe v etických kodexech • vymezení odpovědnosti, adresnost, aktualizace • Jak hlásit korupci, kde další informace • úplatky, odměny, darů a pohoštění, střety zájmů, či povinností po skončení pracovního/služebního poměru • Pravidelné etická školení a doškolování („agent změny“ – kurz UK/NATO/TI) • Etická/disciplinární komise

7 Majetková přiznání Polsko, Litva, Argentina • osoby na rozhodujících pozicích MO • předáváno etické komisi, následně zveřejňováno Argentina -do 30 dnů po nástupu i ukončení - každoročně -výrazně sankcionováno -majetkové přiznání podává i rodina -ochrana informací v několika stupních

8 Ochrana oznamovatelů Austrálie - „hot-line“ 24 hod.; intranet; specialista; brožura Argentina - anonymní on-line systém – úřad přímo podřízený ministru Polsko - hot-line, e-mail (10 – 15 oznámení/rok); nedostatečná propagace Velká Británie - ochrana whistleblowerů pouze pro občanské zaměstnance (zákon o státní službě)

9 Veřejné zakázky • legislativa + interní postupy + personální opatření • dlouhodobá příprava strategických dokumentů vymezujících jednotlivé akviziční plány • proaktivní opatření vůči dodavatelům a zprostředkovatelům • The Common Industry Standards (2008) - rozpracování na národní bázi (např. Advancing UK Aerospace, Defence, Security & Space Industries, Globally)

10 Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct (1986) • písemný etický kodex obchodního jednání • školení zaměstnanců • podpora oznamování porušování kodexu, ochrana oznamovatelů, vytvoření mechanismů pro dobrovolné oznamování federálním úřadům • členové zajistí monitorování a audit dodržování zákonů k veřejným zakázkám • výměna dobrých zkušeností; 1x ročně fórum • odpovědnost vůči veřejnosti

11 Černá listina USAF Specialisté jednotlivých agentur: -zařazování na černé listiny -vyřazování z tendrů • veřejně přístupná černá listina na webu • fyzické či právnické osoby nemohou získat zakázky od kterékoli federální agentury

12 Velká Británie • absence strategického plánu řízení korupčních rizik • efektivní kontrola finančních toků • armáda žádné obchodní podniky • cca 8 % rozpočtu na utajené položky • pevné nastavení mzdových tarifů a systémů • „ad hoc“ protikorupční školení – zahr. mise • legislativa pro armádní tendry podle práva EU - „Treaty on the Functioning of the European Union” (TFEU) • dodavatelé více než 1/2 VZ z tendrů s 1 uchazečem • možnost vyloučení ze soutěže a další sankce

13 Německo • veřejné příjmy; rozpočet; prodeje; méně než 1% výdajů na tajné položky; záznam všech výdajů • interní; externí audit (Spolkový účetní dvůr) – online • nedostatek otevřenosti vůči obč. společnosti • protikorupční směrnice pro veřejnou správu ( 2004) • silná právní podpora pro oznamovatele • absence protikorupční vojenské doktríny • většina VZ v otevřených soutěžích • Spolkový Finanční plán 2011-2015 plány nákupů (nekompletní); Národní bezpečnostní strategie – Bílá kniha (2006)

14 Polsko • „Byro protikorupčních opatření“ (2006); odbor boje s organizovaným zločinem vojenské prokuratury • podstatná část VZ jediný zájemce; dodavatelé nenuceni k protikorupčním opatřením • monitoring plnění VZ + školení • personalistika - politizace ; nejasná kritéria • neznámé % tajných položek; zprav. služby bez auditu • nezávislé platby • etický kodex - poměrně přísná regulace; postihy • absence ochrany „whistleblowerů“ • absence protikorupčních školení pro zahraniční mise

15 Protikorupční strategie: Británie • The Bribary Act ( 1. července 2011) - do konce roku 2012 jediné trestní stíhání. • absence vnitřní protikorupční politiky MO • částečně k problematice tzv. „Bílá kniha“ • plán akvizic na 10 let • polní manuál "Countering Insurgency“ (2009)

16 Protikorupční strategie: Německo • " Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention der Bundesverwaltung" (2004); částečně Bílá kniha (2006) • pravidelně ošetřeno propojení zakázek a celkové strategie obrany • Bundeswehr nemá voj. protikorup. doktrínu (v r. 2011 ani v Afghanistánu) • princip kontroly „více očí“ • oddělení pracovníků vykonávajících klíčové zásobovací činnosti

17 Protikorupční strategie: Polsko • „Vládní strategie pro boj s korupcí 2012 – 2016“ – ne obrana (kromě VZ); nedostatečné plnění • Obranná strategie Polské republiky; Národní Bezpečnostní strategie Polské republiky (2009) ; „Vize Polské armády do roku 2030“; „Strategie posilování disciplíny, boje proti závislostem a předcházení sociální patologie u polských ozbrojených sil na léta 2010 až 2015“ • Polsko, Švýcarsko, Velká Británie - svěřenecký fond • srpen 2011 rozšíření spolupráce s Ústřední protikorupční agenturou

18 Nastavení informačních toků: Británie • program „transparentnost vlády“ (smlouvy nad 10 000 liber ale uplatňovány četné výjimky) • zpráva „DASA - Defence Analytical Service and Advice“ (komplexní přehled) • „The Defence Contract Bulletin (DCB)“ ( plánované tendry, přizvaní účastníci) • protikorup. opatření i pro dceřiné společnosti a subdodavatele

19 Nastavení informačních toků: Německo • obranná politika: Weißbuch (2006); Defence Policy Guidelines (periodické) • vliv veřejné diskuze různý • množství informací k rozpočtu; Spolkový auditní dvůr - každé 2 roky revizní zpráva; výroční zpráva o spolkovém finančním vedení • Každoroční „Beteilungsbericht“; prodej majetku v „Einzelplan 14“ + kontrolován zvl. společností • každoroční zpráva MO - všechny případy korupce • kauzy: přednost ochraně osobnosti před veřejným zájmem

20 Nastavení informačních toků: Polsko • rozpočet MO - online, 19 stran, dokumenty za 10 let • kontrola médií ; zákon o svobodném přístupu k informacím (2001) • akviziční plán – utajovaný; veřejné pouze celkové sumy v kategoriích • výsledky auditu výdajů MO na vyžádání • Výbor pro audit (2010) – každoroční zpráva ve věstníku MO • kritika auditu nezávislými pozorovateli (zdroje, význam, neprovádění u některých složek)

21 Otevřenost vůči veřejnosti: Británie • The Defence Committee – Dolní Sněmovna; pravidelné veřejné zprávy • The Intelligence and Security Committee (ISC) – předseda vlády / konzultace opozice; výroční zprávy • DASA a MO - statistické přehledy o hospodaření britské obrany DASA; rozpočet online • „Asset Management Strategy„: aktiva MO, plány majetkové politiky • útvar inter. auditu MO; National Audit Office (NAO) • speciální Vyšetřovací tribunál “Investigatory Powers Tribunal (IPT) – zneužívání pravomocí zprav. služeb

22 Otevřenost vůči veřejnosti: Německo Výbor pro obranu -právo svolávat vyšetřovací výbor -většina jednání neveřejná -poslanci i parlamentní skupiny právo na otázky -kontrola médií sledují práci výboru -různá úroveň šetření (aféry v Afganistánu; aféra Kunduz 2009 vs aféra Ferrostahl, HDW –Řecko 2000/1) Výbor pro kontrolu – 3 německé zpravodajské služby; výdaje jen někteří členové Rozpočtového výboru

23 Otevřenost vůči veřejnosti: Polsko • aktivní spolupráce s občanským sektorem (zástupce TIP ředitelem odboru protikoručpních opatření 2005) • “Plán spolupráce Ministerstva národní obrany s nevládními organizacemi v roce 2010“ - 485 akcí • odbor vzdělávání a podpory obranných otázek • „Dohoda o spolupráci s Transparency International Polsko“ X kritika za symbolickou roli • nesystematická spolupráce s Bathory Foundation • zpráva „o veřejných konzultacích ústředních státních orgánů s nevládními organizacemi a občany“ • problematická situace nevládních organizací

24 Veřejné zakázky: Británie • omezený monitoring (55% VZ jediný uchazeč; dosud nezrušené offsety) • v r.2012 MO bez strategie řízení korupčních rizik • Competition Act – striktní zákaz omezování soutěže; 40% ceny VZ – 10 dodavatelů z UK i zahraničí • Defence Crime Board (2011) – problematika VZ • nábor otevřeným výběrovým řízením • rotace zaměstnanců (zejména u VZ) • centrální platby – nezávislost zaměstnanců

25 Veřejné zakázky: Německo • analýza pro nákupy - báze pro poptávku • VZ v otevřených soutěžích; proces výběru veřejný • Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – podmínky pro VZ; informace o postupech při zadávání VZ (normy národní či evropské) • SRN nepodporuje offsety ale účast v tzv. přímých offsetech v kooperativních kontraktech • výroční zpráva o vývozu

26 Dobrá praxe • koordinační orgán/mechanismus • posílení pozice orgánů činných v trestním řízení • důraz na osobní integritu • spolupráce s obranným průmyslem • tlak na přijetí etických norem dodavateli • promyšlená otevřenost vůči veřejnosti

27 Boj proti korupci v členských zemích NATO Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Boj proti korupci v členských zemích NATO Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí."

Podobné prezentace


Reklamy Google