Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 je v soudobém veřejně politickém diskursu chápáno jako jeden z nejdůležitějších předpokladů ekonomického a sociálního vývoje jak v rámci národních států,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " je v soudobém veřejně politickém diskursu chápáno jako jeden z nejdůležitějších předpokladů ekonomického a sociálního vývoje jak v rámci národních států,"— Transkript prezentace:

1

2  je v soudobém veřejně politickém diskursu chápáno jako jeden z nejdůležitějších předpokladů ekonomického a sociálního vývoje jak v rámci národních států, tak i nadnárodních společenství.  je považováno za jednu ze základních lidských hodnot, která se v průběhu života výrazně mění.

3 Zdraví  Pro vymezení kategorie zdraví se velmi často používá definice Světové zdravotnické organizace, podle které: „zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“.

4  Barták (2010) rozlišuje determinanty zdraví na:  determinanty dědičné (genetické faktory),  sociální a ekonomické determinanty – zahrnují postavení na trhu páce, pracovní podmínky, bezpečnost práce, vzdělání, bydlení a rodinné podmínky,  životní styl a další determinanty související s chováním – kouření, spotřeba alkoholu, fyzická aktivita, sociální kontakty a další,  kulturní determinanty,  politické determinanty – sociální a ekonomické prostředí a zdravotnický systém.

5

6  Pojem zdravotní politika je chápán mnoha způsoby a odlišnosti v definičním vymezení ovlivňují i pojetí cílů zdravotní politiky a pohled na jednotlivé aktéry zdravotní politiky.  Existuje celá řada definic zdravotní politiky.  Zdravotní politiku můžeme definovat jako cílevědomou činnost státu (vedle dalších politik) zaměřenou na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva.

7  Gladkij (2003) uvádí, že zdravotní politika představuje souhrn politických aktivit, které mají vliv na zdraví a kvalitu života lidí a společenských skupin. Obsahuje směry činnosti, jež působí na řadu institucí, služeb a podpůrných zařízení a na způsoby úhrady systému zdravotní péče.

8  Podle Potůčka (2005) „ Zdravotní politiku lze vymezit jako rozhodovací procesy, realizované příslušnými aktéry zdravotní politiky na různých úrovních (nadnárodní, národní, regionální, lokální, na úrovni organizací nebo jednotlivců) zdravotnických systémů a jejich společenského kontextu“.

9  V nejužším smyslu lze považovat podle Drbala (2002) „ zdravotní politiku za vyjádření zájmů společnosti (státu) na zdraví obyvatelstva (lidských zdrojích, lidském kapitálu) s cílem jeho zlepšování a posilování jeho potenciálu.“

10  Cílem zdravotní politiky je zlepšovat zdravotní situaci obyvatelstva minimalizací výskytu poruch zdraví, jež působí zhoršení kvality života a ohrožují předčasnou smrtí.  Hlavní úkolem zdravotní politiky, a to celosvětově, je udržení a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.

11  Vedle zdravotního stavu obyvatelstva je východiskem pro správnou definici cílů zdravotní politiky:  existence a určitý charakter sociálně ekonomického systému, který předurčuje naplnění vytýčených cílů, vytváří podmínky pro jejich plnění a ve větší nebo menší míře vytváří předpoklady pro volbu realizace strategie.

12  Zdravotní politika zahrnuje dva druhy aktivit:  aktivity zaměřené na léčení, tj. k odstranění změn ve zdravotním stavu člověka – politika ex post,  aktivity ve směru ochrany a podpory zdraví, ve směru zamezení vzniku nemoci – politika ex ante.

13  Hlavním subjektem zdravotní politiky je stát, který určuje pojetí, obsah, cíle a úkoly zdravotní politiky.  Úloha státu jako hlavního subjektu zdravotní politiky by měla spočívat ve vytváření takového prostředí, ve kterém se kriteriální funkce zdraví prosazuje do každé lidské činnosti.

14  Stát si vyhrazuje právo vstoupit do vztahu tří základních subjektů, vztahu mezi poskytovateli, plátci a pacienty tím, že:  provádí lékovou politiku,  reguluje cenu zdravotnických služeb a tím čerpání fondu zdravotního pojištění,  přispívá platbami ze státního rozpočtu a vykonává vlastnická práva zdravotnických zařízení,  garantuje kvalitu zdravotní péče prostřednictvím vzdělávacího systému lékařů a zdravotnického personálu,  vykonává dohled nad činností veřejných zdravotních pojišťoven,  kontroluje síť zdravotnických zařízení.

15  Jádro každého zdravotnického systému na úrovni státu tvoří agregát těchto činitelů:  Strategické cíle státu v oblasti ochrany zdraví a rozvíjení zdraví (zdravotní politika státu).  Způsob zajištění dostupnosti základní zdravotnické péče pro občany.  Způsob financování zdravotní péče.  Řešení vztahů mezi různými účastníky procesu poskytování zdravotní péče (občany, poskytovateli péče, správními a samosprávnými institucemi, plátci).  Podíl účasti státu, krajů a obcí na vlastnictví a řízení zdravotnických zařízení.

16  Vedle státu se na zdravotní politice podílejí i další státní a nestátní subjekty, které vyvíjí své aktivity  v rámci odvětví zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, komory, asociace, zdravotnická zařízení, nadace),  mimo rámec odvětví zdravotnictví (obce, kraje, podnikatelé, zaměstnavatelé, občanské iniciativy, občané, rodiny).  Do tvorby zdravotní politiky vstupují i politické strany, různé zájmové a lobbistické skupiny z domácí i zahraniční podnikatelské sféry.  Jednotlivé subjekty prosazují často diferencované lokální zájmy.

17  Systémy zdravotní péče v jednotlivých zemích se vyznačují značnou variabilitou.  Liší se např. ve struktuře vlastnických vztahů, formách státních zásahů, způsobu financování, organizaci a řízení, podmínkách přístupu pacientů k jednotlivým druhům zdravotní péče, rozsahem a způsobem jejich finanční spoluúčasti apod.

18  Financování zdravotnictví v každém státě je přímo odvozené od zdravotní politiky státu, která vychází z priorit určité vládní politiky, společenského uspořádání a historických tradic a příslušné ekonomické úrovně státu.  Úroveň zdravotnických služeb, které může stát nabídnout občanům je měřítkem jeho celkové, jak hospodářské, tak kulturní i jiné vyspělosti.

19  Modely zdravotního pojištění se v jednotlivých zemích od sebe liší.  Mezi dva základní modely veřejného zdravotního pojištění patří:  Beveridgeův a Bismarckův model.

20 Beveridgeův model  Je model zdravotnictví financovaný ze všeobecných daní, jehož typickým představitelem je národní zdravotní služba ve Velké Británii.  Vyznačuje se univerzálním pojistným krytím populace s poskytováním zdravotní péče ve veřejných zdravotnických zařízeních nebo u smluvně vázaných poskytovatelů zdravotní péče s různou vlastnickou formou.

21 Bismarckův model  Je model sociálního zdravotního pojištění financovaný z povinných odvodů pojistného z příjmů pojištěnců a provozovaný samosprávnými zdravotními pojišťovnami.  Výše pojistného je obvykle stanovena s ohledem na velikost příjmu pojištěnce.  Poskytovatelé zdravotní péče jsou smluvně vázáni na zdravotní pojišťovny.

22

23 Veřejné zdravotní pojištění v ČR:  vzniklo počátkem 90. let 20. století  upravuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.  je součástí systému sociálního zabezpečení,  jeho účelem je zajistit financování zdravotní péče poskytované pojištěncům.

24  můžeme charakterizovat jako všeobecné a povinné pojištění se státní zárukou realizace,  jeho účastníky - pojištěnci jsou všechny fyzické osoby, které se trvale zdržují na území státu,  účast v pojistném systému vzniká ze zákona.

25  je založen na činnosti zdravotních pojišťoven,  je postaven na principu solidarity – jednotliví plátci přispívají na zdravotní pojištění rozdílnými částkami, ale všichni pojištěnci mají garantováno rovné právo na poskytnutí potřebné péče.

26 26  V České republice musí být za každého občana placeno zdravotní pojištění.  Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.  Plátci zdravotního pojištění jsou:  zaměstnavatelé za osoby, které jsou u nich v pracovním poměru,  pojištěnci z titulu zaměstnanců nebo osob samostatně výdělečně činných,  stát za osoby, které nejsou výdělečně činné (nezaopatřené děti, příjemci starobního důchodu a osoby v důchodovém věku, ženy na mateřské dovolené, ženy v domácnosti, nezaměstnané osoby registrované na úřadu práce, za studenty a další).

27  Veřejné zdravotní pojištění pokrývá všechny osoby na území České republiky a neexistuje významnější prostor pro substituční zdravotní pojištění.  Nejpopulárnějším produktem zdravotního pojištění v České republice je pojištění léčebných výloh v zahraničí.  V rámci veřejného zdravotního pojištění se uhrazuje akutní zdravotní péče v zahraničí jen do výše, která odpovídá úhradě stejné péče poskytovatelům zdravotní péče v České republice v rámci veřejného zdravotního pojištění.

28  Od roku 1992 bylo v ČR financování zdravotní péče přesunuto na zdravotní pojišťovny, pouze malou část prostředků si ponechal ve své správě stát.  Zdravotními pojišťovnami prochází cca 90% veřejných výdajů na zdravotní péči.  Každý občan pokud není u Všeobecné zdravotní pojišťovny může zvolit svou oborovou, regionální nebo podnikovou pojišťovnu.

29  Zdravotní pojišťovny jsou povinny poskytovat úhradu za zdravotní péči jejich poskytovatelům dle příslušné legislativy.  Všechny pojišťovny musí poskytovat stejnou péči, jakou garantuje stát u Všeobecné zdravotní pojišťovny.  Resortní a regionální zdravotní pojišťovny se tak liší především v úrovni nadstandardních úhrad svým pojištěncům.

30  V současné době je v České republice sedm zdravotních pojišťoven:  Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)  Revírní bratrská pokladna (RBP) zdravotní pojišťovna  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP)  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV)  z nichž VZP má od začátku výsadní postavení a je u ní pojištěna převážná část populace.

31  Přehled zdravotních pojišťoven v ČR. http://www.mesec.cz/dane/zdravotni- pojisteni/pruvodce/prehled-zdravotnich- pojistoven/ http://www.mesec.cz/dane/zdravotni- pojisteni/pruvodce/prehled-zdravotnich- pojistoven/


Stáhnout ppt " je v soudobém veřejně politickém diskursu chápáno jako jeden z nejdůležitějších předpokladů ekonomického a sociálního vývoje jak v rámci národních států,"

Podobné prezentace


Reklamy Google