Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR"— Transkript prezentace:

1 Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR
Seminář o sociálním bydlení EAPN 15. května 2014 Mgr. Jan Dobeš

2 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
První národní koncepce zaměřená specificky na problematiku bezdomovectví. Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 666. Proč: narůstající počet osob ohrožených vyloučením z bydlení odhad: 30 tisíc osob bez přístřeší, 100 tisíc osob ohrožených bezdomovectvím Negativní tendence – ohrožené skupiny: bezdomovci a osobami ohroženými vyloučením z bydlení se stále více stávají mladí lidé (zejm. osoby opouštějící institucionální péči), osoby se zdravotním postižením, osaměle žijící ženy, rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři (ve spojení se schopností pokrýt nezbytné životní náklady). Bezdomovectví je extrémní sociální vyloučení. Cíl: Přispět k boji s chudobou a sociálním vyloučením. Seminář EAPN 15. května 2014

3 Zpracovatelský tým koncepce
Odborníci z MPSV a expertní skupina: zástupci resortů – MZ, MŠMT, MMR, MV, MF, MSp, akademická sféra (Libor Prudký), Naděje, o. s. (Ilja Hradecký), Armáda spásy (Antonín Plachý, Miloslav Pípal, MUDr. Andrea Pekárková), zástupci obcí a krajů (SMO ČR, Kraj Vysočina aj.), zástupci poskytovatelů sociálních služeb (vč. Asociace poskytovatelů sociálních služeb) a zdravotní péče (Petr Prinz – Charita Olomouc – ordinace praktického lékaře), Veřejný ochránce práv, Agentura pro sociální začleňování a další. Seminář EAPN 15. května 2014

4 Hlavní cíle Koncepce V přístupu k bydlení: Systémová řešení k udržení (prevence) nebo nalezení bydlení, posílení role obcí ve vztahu k osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s bydlením V přístupu k sociálním službám: Funkční systém sociálních služeb reagující na potřeby bezdomovců a osob ohrožených ztrátou bydlení V přístupu ke zdravotní péči: Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností komplexní zdravotní péče pro bezdomovce s důrazem na prevenci + destigmatizace V oblasti informovanosti a spolupráce aktérů: Vzdělávání a osvěta, dostatek dat, spolupráce a komplexní přístup aktérů k řešení problematiky bezdomovectví Seminář EAPN 15. května 2014

5 Definice bezdomovectví/kontext sociálního bydlení
Bezdomovectví je komplexní, dynamický a diferencovaný proces, v jehož rámci různí jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body. Dle definice bezdomovců ETHOS se jedná o souhrnné označení pro heterogenní populační skupinu zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí venku, tzv. rooflessness (bez střechy), tak osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, tzv. houselessness, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, tzv. people living in insecure housing a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí, tzv. people living in inadequate accomodation. Typologie ETHOS je vhodná pro strategické plánování politik sociálního začleňování a práci s bezdomovectvím, je obecně akceptována odbornou veřejností nejen v Evropě, je používána institucemi EU v dokumentech jednotné politiky sociálního začleňování, její užívání pro srovnávání údajů v celé EU doporučuje EUROSTAT. Seminář EAPN 15. května 2014

6 Principy dle ETHOS (pro sociální bydlení)
Východiska a principy řešení sociálního bydlení Pojetí sociálního bydlení – sociální bydlení je třeba pojímat jako soubor nástrojů zajišťujících přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného nájemního bydlení (tj. od nástrojů sociální práce, sociální dávky přes různé garanční nástroje až po investiční podporu bydlení). Cílová skupina – osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo osoby bez domova (dle definice ETHOS). Individuální přístup – nástroje sociálního bydlení musí být schopny reagovat na různé potřeby různých osob, a to již od okamžiku ohrožení ztrátou bydlení (prevence) po návrat či vstup do bydlení. Podpůrné služby mají být nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je budou využívat podle svých individuálních potřeb, bez kategorizace těchto osob na kompetentní a nekompetentní (to by zabránilo individuálnímu přístupu, který je základem sociální práce). Housing led přístup – veškerá podpora musí být směřována na podporu přístupu osoby nebo domácnosti k bydlení nikoliv k ubytování. Princip nesegregace – nástroje sociálního bydlení nesmí podporovat sociální vyloučení osob (tj. nedostupnost zdrojů ve společnosti běžných), naopak mají co nejvíce usilovat o posílení vlastní schopnosti a odpovědnosti osob k udržení standardního bydlení. Při realizaci nástrojů sociálního bydlení nesmí docházet ke kumulaci ohrožených osob v jednom místě, a to zvláště v místě, které by měl charakter instituce (princip nesegregace a deinstitucionalizace). Princip dobrovolnosti . – nástroje systému sociálního bydlení nesmí jejich uživatele nutit k uspokojování potřeb bydlení určitým způsobem, naopak je třeba vždy zohledňovat potřeby i přání uživatelů tohoto systému. Princip subsidiarity – konkrétní výběr nástrojů systému sociálního bydlení i způsoby jejich aplikace v rámci funkčnosti systému, je třeba ponechat v závislosti na místních podmínkách na volbě příslušné úrovně veřejné správy (ORP). Teprve poté, kdy tato místní úroveň veřejné správy nebude funkční v realizaci systému sociálního bydlení, je možné aplikovat nástroje sociálního bydlení z vyšších pater veřejné správy (krajská a státní úroveň). Požadavek standardního bydlení – byty určené pro účely sociálního bydlení nesmí být substandardní kvality (podle práva by se jednalo o diskriminační opatření ve smyslu nerovného přístupu). Podpora nájemního bydlení – sociální bydlení má vést k podpoře segmentu nájemního bydlení v ČR (podpora nájemního bydlení je akcentována v Koncepci bydlení ČR do roku 2020, přesto podíl nájemních bytů dle dat ČSÚ prudce klesá). Efektivní vynakládání veřejných výdajů – nástroje sociálního bydlení musí vést ke zvýšení efektivity veřejných výdajů a k minimalizaci zneužití veřejných prostředků a vzniku závislosti na sociální pomoci. Seminář EAPN 15. května 2014

7 Varianty přístupu pro sociální bydlení
Principy/legislativa/systémové nástroje Housing first (bydlení na prvním místě) Housing ready (prostupné bydlení) Legislativní ukotvení Příprava zákona o sociálním bydlení Specifické služby dle zákona č.108/2006 Sb. Zodpovědnost za vznik Pravděpodobně obce/města ve spolupráci s oss Poskytovatelé sociálních služeb (+Kraje, obce) Financování Nákladová analýza v rámci legislativního návrhu Dotační řízení MPSV (posléze Kraje) rozpočty měst/obcí/sponzoři Standardní bydlení Sociální byt Sociální (tréninkové) bydlení Spolupráce / doprovázení Nabídka sociální práce Sociální práce/dohled podmínkou vstupu do systému Princip nesegregace/deinstitucionalizace Podpora principů (stav) Od dohledu k samostatnosti (proces) Podpora standardního bydlení Podporuje Připravuje Stereotypy společnosti Riziko nepodpoření společností Hledání kompromisu Sociální začleňování Dialog ve společnosti Dialog klient – pracovník Nabídka pro ohrožené skupiny Individuální potřeba (osoba, rodina) Kritéria/cílová skupina/pravidla Seminář EAPN 15. května 2014

8 Možný postup vzniku zákona
Návrhová část, analytické studie (např: zadluženost obyvatel v ČR), komparativní analýza dopadu na související legislativu Společenská diskuze, využití prostoru dialogu 1. národní konsensuální konference o bezdomovectví (navrhované typy) Věcný záměr zákona, paragrafové znění zákona, nastavení finančních nástrojů pro uvedení soc. bydlení v ČR (SR, EU) Nalezení koaličního konsenzu, většinová parlamentní dohoda o dlouhodobé podpoře zákona, společenská odpovědnost/občanská solidarita Legislativa zákon o hmotné nouzi, zákon o soc. službách, zákon o sociální práci, zákon o exekucích, zákon o obcích, rozpočtové určení daní, daňové zákony Dohoda o společenské potřebnosti soc. bydlení, podpora oboustranné solidarity a respektu, práva a povinnosti Seminář EAPN 15. května 2014

9 Rozložení bezdomovců dle věku/vzdělání/ekonomické ne/aktivity
Bezdomovci dle věku k Bezdomovci podle nejvyššího dokončeného vzdělání k Bezdomovci podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání k Bezdomovci celkem Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní z toho neprac. důchodci Nezj. ekon. aktivita Pracující z toho v pozici zaměst--nance Neza--městnaní abs. 11496 3332 2426 4464 2872 1581 828 z toho ve věku let 10597 3302 2410 4457 2051 1170 787 % 100,0 29,0 21,1 38,8 25,0 13,8 7,2 31,2 22,7 42,1 19,4 11,0 7,4 Zdroj: ČSU Seminář EAPN 15. května 2014

10 Podíl osob ohrožených chudobou (2011)
Seminář EAPN 15. května 2014

11 Podíl nákladů na bydlení na čistých peněžních příjmech domácností (2011)
Seminář EAPN 15. května 2014

12 Příklad dobré praxe ze zahraničí
FAWOS Vídeň – prevence vystěhování Jde o příklad součinnosti soudů, obcí a poskytovatelů preventivních služeb v případě rizika ukončení nájemního vztahu. Program spočívá v aktivním vyhledávání osob, kterým hrozí ztráta bydlení v důsledku exekuce. Soud zde ze zákona nesmí zahájit exekuční řízení bez toho, aby nejprve informoval sociální úřad a vyžádal si informaci o způsobu řešení situace. - Data ukazují, že až 75% lidí takto bylo možné udržet v bydlení. Seminář EAPN 15. května 2014

13 „Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.“
Karel Čapek DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HEZKÉ DNY Jan Dobeš, Seminář EAPN 15. května 2014


Stáhnout ppt "Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google