Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie nového občanského zákoníku Relativní majetková práva – část čtvrtá NOZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie nového občanského zákoníku Relativní majetková práva – část čtvrtá NOZ."— Transkript prezentace:

1 Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie nového občanského zákoníku Relativní majetková práva – část čtvrtá NOZ

2 Smlouva o smlouvě budoucí
§ § 1788 občanský zákoník - § 50a obchodní zákoník - § § 292 Změny : není předepsána písemná forma, je podpůrně stanovena lhůta pro vyzvání zavázané strany k uzavření budoucí realizační smlouvy – jeden rok, není upravena promlčecí lhůta pro uplatnění práva na určení obsahu budoucí smlouvy, resp. práva na náhradu škody – aplikuje obecná úprava promlčení, doplněna možnost oprávněné strany navrhnout, aby obsah smlouvy určil soud, neučiní-li tak osoba určená ve smlouvě v přiměřené lhůtě, či tak odmítne učinit, není upraveno právo na náhradu škody, nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu – aplikují se ustanovení o povinnosti k náhradě škody.

3 Změny oproti stávající úpravě: -není již požadována písemná forma,
Změny závazků Změna v osobě věřitele nebo dlužníka Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky § § 1887 Občanský zákoník - § § 530 Změny oproti stávající úpravě: -není již požadována písemná forma, -již neplatí, že nelze postoupit pohledávku, pokud nemůže být postižena výkonem rozhodnutí, -při postoupení téže pohledávky více osobám je vůči dlužníku účinný úkon, o němž se dozví jako první, -upřesňuje se rozsah a podmínky jak postupitel ručí za dobytnost pohledávky - toto ručení nastává ze zákona, -obrana a námitky zůstávají dlužníkovi zachovány, -nově možnost tzv. hromadného postoupení pohledávek, a to jak současných, tak budoucích.

4 občanský zákoník - § 531 - § 532 Převzetí dluhu § 1888 - § 1891
Změny: -není již požadována písemná forma, -úprava přechodu dluhu na nabyvatele věci zapsané ve veřejném seznamu, pokud na něj přejde i jistota váznoucí na věci (§ 2888 odst. 2), -nově: § 1891 – za novaci se posoudí ujednání, kterým namísto dosavadního dlužníka, jehož dluh se ruší, vstupuje nový dlužník s dluhem ze samostatného právního poměru nebo s povinností plnit jiný předmět; toto ujednání nevyvolává následky převzetí dluhu. Přistoupení k dluhu § 1892 občanský zákoník - § § 534

5 Převzetí majetku § 1893 - § 1894 Postoupení smlouvy
Nová úprava – zavádí se úprava právních důsledků převzetí celého majetku jiné osoby nebo poměrné části takového majetku. Postoupení smlouvy § § 1900 Jde o nový institut. Postoupením pohledávky nelze převést celý závazek, nýbrž jen pohledávku jako právo na plnění. Podstata postoupení smlouvy – po uzavření smlouvy jedna ze smluvních stran svá práva a povinnosti ze smlouvy smluvně převede na třetí osobu. K postupu smlouvy je nutný souhlas druhé strany původní smlouvy udělený buď předem nebo následně. Postoupení smlouvy nesmí vylučovat povaha smlouvy (např. osobní plnění některé ze stran). Druhé straně zůstávají všechny námitky, které jí podle smlouvy náleží.

6 Změny v obsahu závazků Novace § 1902 (§ 1906 - § 1907)
občanský zákoník - § 516 -obdobná úprava jako současná Narovnání § § 1905 (§ § 1907) Nově : Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu. Narovnání nelze odporovat jen proto, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním stran. Jak u novace, tak u narovnání je nutná písemná forma, byl-li původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu promlčeném.

7 Zánik závazků Splnění § 1908 - § 1938
Občanský zákoník - § § 569 Obchodní zákoník - § § 343 Za základ byla vzata úprava z obchodního zákoníku. Řádné plnění - § § 1925 § 1917 – vada zřejmá nebo zjistitelná z veřejného seznamu § 1919 – záruka za jakost § 1921 – včasné oznámení vad Způsob plnění - § § 1938 § § 1933 – započítávání plnění § § 1938 – plnění nabídnuté třetí osobou

8 § § 1948 – poukázka § § 1951 – kvitance (potvrzení o splnění) – ustanovení o kvitanci vycházejí z dosavadní úpravy s doplněním. Kvitance potvrzující, že byla splněna jistina, potvrzuje i uspokojení příslušenství (vyvratitelná právní domněnka). § 1952 – dlužní úpis – právo dlužníka na jeho vrácení v případě splnění dluhu § 1953 – náhradní splnění § § 1957 – místo plnění – přejímá se stávající úprava v občanském a obchodním zákoníku (dispozitivní ustanovení). Nepeněžitý dluh – dluh odnosný. Peněžitý dluh – dluh donosný. § § 1967 – čas plnění – vychází se z úpravy stávajícího občanského a obchodního zákoníku (dispozitivní ustanovení). § 1958 odst. 2 – splatnost pohledávky na základě výzvy. § 1960 – čas plnění ponechaný na vůli dlužníka. § 1962 – čas plnění ve prospěch obou stran, ve prospěch dlužníka a ve prospěch věřitele. § 1963 odst. 2 – transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2011/7/EU ze dne § 1964 odst „ -

9 Prodlení dlužníka § 1968 - § 1974 (§ 1977 - § 1979)
občanský zákoník - § § 521 obchodní zákoník - § § 369a Vychází se z dosud platného obchodního zákoníku, včetně možnosti stran dohodnout si výši úroku z prodlení (§ 1970). Možnost věřitele dovolat se neúčinnosti úroku z prodlení - § 1972. § 1979 – odstoupení věřitele od smlouvy v případě poskytnutí nepřiměřeně krátké dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení smlouvy, či v případě neposkytnutí této lhůty – tato lhůta může být poskytnuta i mlčky (§ 1978 odst. 1) Prodlení věřitele § § 1976 (§ § 1979) Fixní závazek § 1980 občanský zákoník - § 518 obchodní zákoník - § 349 odst. 3 Vychází se z úpravy občanského zákoníku.

10 Jiné způsoby zániku závazku Dohoda § 1981 Započtení § 1982 - § 1991
občanský zákoník - § 580- § 581 obchodní zákoník - § § 364 Vychází se z úpravy v občanském a obchodním zákoníku, s přihlédnutím k úpravě rakouské, německé a québecké. Odstupné § 1992 obchodní zákoník – 355. Z něho se vychází, úprava je ale dispozitivní. Splynutí § § 1994 občanský zákoník § 584 – byl převzat. Úprava je doplněna o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků. Prominutí dluhu § § 1997 občanský zákoník - § 574. Tato úprava je nová.

11 Následná nemožnost plnění
Výpověď § § 2000 občanský zákoník - § 582 Přejímá se dosavadní úprava, doplněná o ustanovení chránící před úmluvami zavazujícími smluvní stranu poneúměrně dlouhou dobu. Odstoupení od smlouvy § § 2005 Přejímá se zejména úprava obchodního zákoníku (§ § 351). Následná nemožnost plnění § § 2008 občanský zákoník - § § 577 obchodní zákoník - § § 354 Přejímá se dosavadní úprava v občanském a obchodním zákoníku.

12 Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění dluhu Ručení §2018 - § 2028
občanský zákoník - § § 550 obchodní zákoník - § 303- § 312 Přejímá se úprava v obchodním zákoníku s nepatrnými změnami – zejména pokud se týká vzniku ručení. § doplněno, že ručení lze poskytnout i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu § 2021 odst. 2 – upřesňuje se, že bylo-li ručení ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzval § 2022 – převzato z občanského zákoníku – ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem § 2025 odst. 2 – převzato z občanského zákoníku – uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.

13 Finanční záruka § § 2039 obchodní zákoník – bankovní záruka - § § 322 Může být poskytnuta nejen bankou. O bankovní záruku jde v případě, byla-li poskytnuta bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem. § 2036 – právo na plnění ze záruky může věřitel postoupit, připouští-li to záruční listina – tímto postoupením se převádí i právo na plnění ze záruky. Není upraven vztah mezi věřitelem a dlužníkem jako je tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – vyjde se z obecné úpravy bezdůvodného obohacení.


Stáhnout ppt "Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie nového občanského zákoníku Relativní majetková práva – část čtvrtá NOZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google