Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z AŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z AŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV."— Transkript prezentace:

1 Z AŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV

2 K DE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU ?  RIV – Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole)  ASEP – v manuálu – Typy publikací ASEP a RIV http://www.iach.cz/knav/manual/manual.htm  Přístup k nápovědě z formulářů ARL

3 DRUHY VÝSLEDKŮ V RIV  I. Kategorie – Publikace J = článek v odborném periodiku B = odborná kniha C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize D = článek ve sborníku  II. Kategorie – Patenty Jedná se o ochranu výsledků podle patentového práva. Netýká se utajovaných skutečností, obchodních tajemství apod. P = patent  III. Kategorie – Aplikované výstupy Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele) N = certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem R = software V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace  IV. Kategorie – Ostatní výsledky A = audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty M = uspořádání (zorganizování) konference W = uspořádání (zorganizování) workshopu E = uspořádání (zorganizování) výstavy  O = ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku. V případě druhu výsledku = O se nevyplňují žádné další údaje specifikující blíže výsledek, které se vyplňují v závislosti na druhu výsledku.

4

5 P ŘÍKLADY OD VÁS ANEB CO VÁS TRÁPÍ :

6 Z AŘAZENÍ NEKROLOGU Z ODBORNÉHO ČASOPISU. J NEBO O ???  Definice typu J: „ Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku.“  Podívat se, jestli je výsledek ve WOS, popř. jaký typ dokumentu je tam uveden.  Pokud nelze zařadit do J, můžeme ho poslat jako O-ostatní.

7 R ECENZE ??? P ATŘÍ RECENZE DO RIV?  Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.  Nepatří sem recenze, která pouze upozorňuje na vydanou publikaci a má informační charakter.  ASEP - zůstane typ dokumentu zachován (R1, R2).  RIV - neeviduje samostatně tento druh výsledku. Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat typ dokumentu buď jako O-ostatní, nebo J - článek v periodiku (R1), nebo C-kapitola v knize (R2).  Do RIV se posílají recenze, které mají charakter odborného článku nebo kapitoly v odborné knize.

8 P Ř. OHODNOCENÉ R ECENZE TYPU J  Modrý RIV  Oranžový RIV

9 W ORKING P APER ??? ( PRACOVNÍ, PODKLADOVÁ STUDIE ) V databázi máme několik různých způsobů zařazení working papers:  monografie (B - sysno 0043983)  kapitola v monografii (M – sysno 0094973)  výzkumná zpráva (V – sysno 0342892)  časopis (J - sysno 0039382)

10 P ŘÍSPĚVEK ZE S BORNÍKU E CCE H OMO : I N MEMORIAM J AN F RIEDRICH POD JAKÝ DRUH DOKUMENTU ZAŘADIT PŘÍSPĚVEK ??? Jedná o sborník z konference?Ne  Poté to může být M (RIV kód C) - Patří sem kapitola v knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v encyklopedii.  Zařazení do RIV „Kapitola nebo kapitoly v odborné knize v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.“

11 A UTOR PŘISPÍVÁ VE VÍCE KAPITOLÁCH. Z AŘADIT JAKO KNIHU NEBO JAKO JEDNOTLIVÉ KAPITOLY ???  Pokud není autor kapitoly zároveň autorem či editorem celého díla, uveďte jednotlivé kapitoly jako druh M zvlášť, viz definice v manuálu: „Kapitola nebo kapitoly v odborné knize v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.“

12 P ATŘÍ PŘÍSPĚVEK Z KONFERENCE NA CD DO RIV???  Podle definice v Metodice RIV musí článek ve sborníku splňovat následující kritéria, aby mohl byt hlášen do RIV: „Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturu vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty.“  Není tedy rozhodující forma zveřejnění, ale splnění těchto podmínek.

13 Č LÁNEK S ISSN, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ INTERNETOVÉHO ČASOPISU ??? Jak doporučujete zadat článek, který je součástí internetového časopisu - má ISSN, které není v žádné databázi ani na seznamu recenzovaných periodik. Autor by ho však chtěl mít v ASEPu. Je to možné poslat do RIV?  Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přiděleno ISSN.  Články v odborném periodiku se člení na: Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve WOS s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impakt faktor je v databázi JCR. Jneimp – článek v odborném periodiku, který je v ERIH nebo Scopus. Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.  Do ASEP: Zapsat jako J, do elektronické adresy ve formulářích ARL zkopírovat link.  Do RIV: Pokud nesplňuje tyto podmínky RIV, bude výsledek z hodnocení vyřazen.

14 KNIHA ČI SBORNÍK ??? N ÝVLTOVÁ F IŠÁKOVÁ, M. (2010): T HE LOCAL ELITE AT C HOTĚBUZ -P ODOBORA (C ZECH R EPUBLIC ) FROM Z OOARCHAEOLOGICAL AND A RCHAEOLOGICAL PERSPECTIVES. VIAS, 3, 31 -- 38, V IENNA ( CELKOVÝ POČET STRAN 128 PP. ISBN: 978-3-200-01895-2.  Pokud je Nývltová Fišáková editorka nikoliv autorka a chceme tento výsledek do RIV, může se tam dát pouze jako kapitola z knihy, jejíž část napsal náš autor.  Jako odbornou knihu můžeme výsledek zapsat pouze v případě, že na knize pracoval jeden autor nebo tým autorů.  Článek ve sborníku by to byl v případě, že byl sborník vydán k nějaké konferenci.  I. Kategorie - Publikace RIV B = odborná kniha C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize D = článek ve sborníku

15 DO JAKÉHO TYPU PUBLIKACÍ ZAŘADIT STUDII, ZPRACOVANOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY MEZI MZV A NAŠÍM ÚSTAVEM V ROZSAHU 88 STRAN.  Odborná kniha? Má více jak 50 str.? Byla vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (mimo Vaše pracoviště )? Má kniha přidělen kód ISBN nebo ISMN a je povinný výtisk registrován v NK ČR? A tak dále viz metodika RIV.  Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.

16 PATŘÍ DO ASEP /R IV PŘÍSPĚVEK V ROČENCE ?  J - Článek v odborném periodiku.  Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of..., Advances in...), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu věnovaného pouze konferenci, v tištěné nebo elektronické podobě.  Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky uvedené v metodice RIV.

17  Děkuji za pozornost.  K. Durecová


Stáhnout ppt "Z AŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV."

Podobné prezentace


Reklamy Google