Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice výzkumníka, výzkumná otázka a výb ě r výzkumného souboru, kriteria kvality, proces kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum – základní rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice výzkumníka, výzkumná otázka a výb ě r výzkumného souboru, kriteria kvality, proces kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum – základní rámec."— Transkript prezentace:

1 pozice výzkumníka, výzkumná otázka a výb ě r výzkumného souboru, kriteria kvality, proces kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum – základní rámec

2 Kvalitativní výzkum - vymezení  Proces zkoumání jev ů a problém ů v autentickém prost ř edí s cílem získat komplexní obraz t ě chto jev ů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a ú č astníkem výzkumu.

3 Pozice výzkumníka  Zám ě rem výzkumníka je za pomocí celé ř ady postup ů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvá ř ejí sociální realitu

4 Současné chápání kvalitativního přístupu Nov ě jší metodologie sou č asného pedagogického výzkumu, jejíž moderní principy byly p ů vodn ě vyvinuty v rámci antropologie a sociologie Jedním z impuls ů pro její rozší ř ení byla reakce výzkumník ů na dominanci standardního kvantitativního výzkumu, který se opírá o p ř írodov ě dný a pozitivistický pohled na ř ešení výzkumných problém ů.

5 Současné chápání kvalitativního přístupu  Ur č en jak cílem zkoumání samotného tak i cílovými kategoriemi studovaného jevu (chci porozum ě t tomu, pro č výuka u romských d ě tí nenapl ň uje projektované cíle; k č emu sm ěř uje proces, který zkoumám? – nap ř. jaká jsou východiska, zvolené prost ř edky, jak odpovídají plánovanému cíli výuky)  Vždy zkoumání v kontextu ( ne vzd ě lávací výsledky romských d ě tí osamocen ě, ale hledání zákonitostí, p ř í č in úsp ě chu a neúsp ě chu)

6 Současné chápání kvalitativního přístupu  Nem ů že být hodnotov ě neutrální, nezávislé na výzkumníkovi (subjektivita – on je ten, kdo m ů že pochopit, záleží na jeho zp ů sobu a p ř esnosti práce, na jeho osobním zp ů sobu interpretace; dialogi č nost – pot ř eba up ř es ň ovat interpretaci cyklickým ov ěř ováním práv ě dosaženého porozum ě ní)  Akté ř i jsou ti, kdo sociáln ě konstruují významy situace ( u č itelé romských d ě tí mají n ě jaké porozum ě ní situaci – jejich porozum ě ní, jejich zp ů sob interpretace se výzkumník snaží rozkrýt – pro č chápou situaci takto, co to ovliv ň uje, na č em to závisí, č ím je to ovlivn ě no… )  Ú č astníci nikoli zkoumané osoby

7 Kvalitativní výzkum je zejména vhodný, jestliže je cílem:  porozum ě t subjektivním zkušenostem jedinc ů nebo skupiny, p ů sobení sociálních, kulturních a politických faktor ů a interakcím mezi jedinci a prost ř edím,  první seznámení s novou nebo složitou oblastí,  podpo ř it kvantitativní výzkum p ř i návrhu m ěř ících procedur nebo získat hlubší vhled do zvláštností, které odhalilo dotazníkové šet ř ení.

8 Kriteria kvality kvalitativního výzkumu  Posuzování celého procesu kvalitativního zkoumání a jeho výsledk ů – nejen metoda a její použití  D ů ležitý je stejn ě tak výsledek jako výchozí pozice výzkumníka – proto celý proces, nikoli jenom výsledek výzkumu

9 Kriteria kvality kvalitativního výzkumu Pravdivost a platnost  d ů v ě ryhodnost, potvrditelnost a autenticita  vnit ř ní validita  Jak m ů žeme realitu poznat?  Jak m ů žeme skute č nost interpretovat?  Jsou tyto záv ě ry dostate č n ě autentické, d ů v ě ryhodné, abychom se podle nich mohli ř ídit?  Techniky jak zajistit - č lenské ov ěř ování, - audit koleg ů, - reflexe koleg ů, - zd ů vodn ě ný výb ě r ú č astník ů, - deník výzkumníka, - systematická práce s daty (porovnávání a analýza odchylných p ř ípad ů ), - p ř ímé citace uvedené s jejich interpretací.

10 Kriteria kvality kvalitativního výzkumu  P ř enositelnost a aplikovatelnost  vn ě jší validita  Kdy a za jakých okolností mohou být záv ě ry platné pro jiné skupiny v jiných prost ř edích – zodpov ě dný je autor i č tená ř  Techniky jak zajistit - reflexe subjektivity ( obvykle v p ř íloze popsat p ř esn ě svoje východiska, sv ů j p ř ístup ke zkoumání od návrhu designu, p ř es sb ě r dat až po analýzu dat), - porovnání s literaturou (tzv. dodate č ná validizace )

11 Kriteria kvality kvalitativního výzkumu Spolehlivost ( konzistence, stabilita )  Správnost a pe č livost  Techniky jak zajistit - konzistence otázek (klademe stejnou? jinou? jak ú č astníci rozumí?) - p ř epis rozhovor ů - konzistence p ř i kódování -dvojité kódování (inter-rater reliability – kappa) -opakované kódování -standardizované procedury

12 Proces kvalitativního výzkumu  Etické otázky  práva ú č astník ů  d ů v ě rnost  pou č ený souhlas  zp ř ístupn ě ní práce ú č astník ů m výzkumu (jiný jazyk)

13 Proces kvalitativního výzkumu  Cirkularita !!! oproti linearit ě kvantitativního výzkumu Šva ř í č ek, Še ď ová: Kvalitativní výzkum v pedagogických v ě dách

14 Fáze 1. stanovení cíl ů výzkumu 2. vytvo ř ení konceptuálního rámce (výzkumný problém?, klí č ové pojmy?, a vymezení teoretického rámce) 3. definování výzkumných otázek 4. rozhodnutí o metodách 5. zajišt ě ní kontroly kvality výzkumu 6. sb ě r dat a jejich organizace 7. analýza a interpretace dat 8. formulování záv ě r ů do výzkumné zprávy

15 Výzkumné otázky v kvalitativním výzkumu  dostate č n ě široké  spíše než prom ě nné používají obecn ě jší koncepty  neptají se na č etnost výskytu jev ů ani na sílu vztah ů  detailn ě zkoumají to jak je n ě jaký jev vnímán a prožíván lidmi, kte ř í se jej ú č astní  vyhýbají se a priori p ř ijatým p ř edpoklad ů m málokdy sta č í jedna otázka – č asto jedna obecná, rozložená do n ě kolika díl č ích

16 Výběr vzorku  graduální výb ě r – není vytvo ř en v jednom okamžiku, postupn ě p ř i cirkulárním pr ů b ě hu je  up ř es ň ován, dopl ň ován atd., aby byly zahrnuty ty p ř ípady, které by mohly p ř isp ě t prohloubení porozum ě ní studovaného jevu  vzorkování (p ř ípady typické, extrémní, s maximální variantností, vhodné- dob ř e dostupné)  vztah k ú č astník ů m, - role výzkumníka (cizinec, návšt ě vník, zasv ě cený, domorodec)

17 Výběr metod  výb ě r metod musí korespondovat s výzkumnou otázkou  alespo ň p ř edb ě žná p ř edstava, jak lze získaná data analyzovat  v pr ů b ě hu výzkumu m ů že být dopl ň ováno a upravováno – cirkularita

18 Praktická rekapitulace - Co promyslet a rozhodnout při plánování kvalitativního výzkumu LINCOLN, Y.S., GUBA, E.G. Naturalistic inquiry. Newbury Park: Sage, 1985. 1.Ur č íme ú č el a zam ěř ení studie. Také vymezíme hranice, co nás bude zajímat a kritéria pro to, které informace budeme zahrnovat nebo vylu č ovat. Hranice se ale mohou m ě nit b ě hem výzkumu. 2.Rozhodneme se, zda kvalitativní p ř ístup zvolíme jako hlavní výzkumnou strategii. 3.Ur č íme, kde a od koho budeme sbírat data. 4.Ur č íme fáze výzkumu (nap ř. fáze 1 bude explora č ní sb ě r dat, fáze 2 bude více zacílená). 5.Ur č íme další metody pro sb ě r dat (hlavní prost ř edek je samotný výzkumník). 6.Navrhneme sb ě r dat a jejich organizaci (Jak specificky budeme klást otázky nebo zda budeme kompletn ě p ř episovat data). 7.Naplánujeme, jak budeme data analyzovat. Ur č íme programový systém pro ukládání a zpracování dat 8.Plánujeme logistiku, č asový rozpis a financování. 9.V ě nujeme se opat ř ením pro zajišt ě ní kvality celého postupu.


Stáhnout ppt "Pozice výzkumníka, výzkumná otázka a výb ě r výzkumného souboru, kriteria kvality, proces kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum – základní rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google