Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s.

2 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Vzdělávací program projektu MMR ČR Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích. CZ / /0011 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání. ORE-institut, o.p.s.

3 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky. ORE-institut, o.p.s.

4 Příprava a řízení projektu: ORE-institut, o.p.s. Olomouc
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Příprava a řízení projektu: Zdeněk Kotulák, MBA ORE-institut, o.p.s. Olomouc ORE-institut, o.p.s.

5 Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop.
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop. ORE-institut, o.p.s.

6 Lektorský tým:. Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal Kalman. Mgr. Ing
Lektorský tým: Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal Kalman Mgr. Ing. Osvaldová a Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

7 Lektor: Ing. Luděk Beneš
Modul č. 3 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Lektor: Ing. Luděk Beneš ORE-institut, o.p.s.

8 OBSAH Partnerství veřejného a soukromého sektoru PFI v cestovním ruchu
Marginální oblasti Příprava a kontrola přípravy Součásti managementu marginální oblasti ORE-institut, o.p.s.

9 1. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
spolupráce zajištění financování výstavba obnovení správa či údržba veřejné infrastruktury poskytování veřejné služby ORE-institut, o.p.s.

10 PPP PPP čistě smluvní povahy
PPP institucionální povahy v rámci zvláštního subjektu. Každý vyvolává zvláštní otázky ohledně aplikace práva Společenství EU. ORE-institut, o.p.s.

11 Model „koncesní“ přímé spojení mezi soukromým partnerem a konečným uživatelem poskytování veřejnosti služby „namísto“ avšak za kontroly veřejnoprávního partnera poplatky uložené uživatelům služby - doplněné dotacemi orgánů veřejné správy ORE-institut, o.p.s.

12 Struktura PFI pravidelné platby ze strany veřejnoprávního partnera
mohou být stálé nebo proměnlivé podle míry užívání zařízení ORE-institut, o.p.s.

13 Soutěžní dialog zadavatel není schopen definovat technické prostředky, které nejvhodněji naplní jeho potřeby a cíle nebo není objektivně možné určit právní a/nebo finanční formu projektu potřebná flexibilita vícestupňové metody výběru posílení nezbytné právní jistoty ORE-institut, o.p.s.

14 2. PFI v cestovním ruchu původ v soukromé iniciativě, nemění povahu uzavřených smluv musí být - veřejná zakázka nebo koncese platba za iniciativu, vedle následné veřejné soutěže poskytnutí určité výhody prvnímu zájemci ORE-institut, o.p.s.

15 Smluvní rámec projektu
národní právo normy Společenství zásady rovnosti transparentnost Projektová společnost v  pozici zadavatele, musí veřejné zakázky, popř. koncese, uzavírat na základě obchodní soutěže, ať jsou uzavřeny s jejími akcionáři či jinými stranami. ORE-institut, o.p.s.

16 3. Marginální oblasti přetrvává představa, že identifikace slabosti či postižení je samo o sobě řešením neznáme charakteristiky, které působí jejich problémy najít sebe sama najít společné s přeshraničním partnerem ORE-institut, o.p.s.

17 Koordinace systematická a kontinuální spolupráce všech zainteresovaných subjektů podnikatelské myšlení zainteresovaných subjektů vypracování realizace koncepce rozvoje cestovního ruchu znalost společných zájmů stanovení společných cílů vytvoření organizačních předpokladů pro realizaci společných zájmů a dosažení společných cílů. ORE-institut, o.p.s.

18 Úkoly organizace cestovního ruchu
formulace koncepce a strategie rozvoje cestovního ruchu podpora rozvoje nabídky cestovního ruchu v souladu s měnícími se podmínkami na trhu uskutečňování marketingových aktivit ORE-institut, o.p.s.

19 Tržní segmenty návštěvníků
městský segment střediskový segment přírodní segment turistický segment ORE-institut, o.p.s.

20 Negativa pro území eroze půdy způsobená odlesňováním
zamoření ovzduší, půdy a vody především zplodinami vznikajícími v dopravě hluk – nejen letadla a automobily, ale i rekreační dopravní prostředky jako jsou snowmobily, sněžné a vodní skútry apod. vytvářejí nepříjemný hluk vznik lesních požárů estetické znečištění přírodního prostředí ORE-institut, o.p.s.

21 Negativa pro území vytěžení přírodních zdrojů (např. golfová hřiště)
zvýšená spotřeba místních zdrojů vymírání živočišných druhů vymírání rostlinných druhů stavební aktivity a rozvoj infrastruktury, které mají dopad na krajinu nejen svou lokalizací, ale i spotřebou surovin, produkcí hluku, zplodin, vyvolávají erozi půdy apod. ORE-institut, o.p.s.

22 Negativa - sociálně-kulturní oblast
komercionalizace standardizace ztráta autenticity přizpůsobení se výrobců lidového umění poptávce návštěvníků střet kultur ORE-institut, o.p.s.

23 Negativní ekonomické dopady
skryté náklady sezónní charakter práce vznik tzv. enklávového cestovního ruchu ORE-institut, o.p.s.

24 4. Příprava a kontrola přípravy PPP
Kontrolní proces řízení PPP projektu Etapy přípravy PPP projektu Strategická vhodnost 1. Identifikování příležitosti Ekonomická výhodnost 2. Vytvoření investičního záměru Strategie zadání veřejné zakázky 3. Vytvoření konceptu zadání veřejné zak. Investiční rozhodnutí Kompetitivní zadávací řízení Připravenost služby Udělení a podepsání smlouvy Zhodnocení přínosu 6. Řízení projektu dle smlouvy (Zdroj: Powerpointová prezentace PPP Centra Česká republika Pilotní projekty PPP v ČR z  ) ORE-institut, o.p.s.

25 5. Součásti managementu marginální oblasti
návštěvnický management - soubor řídících technik a nástrojů, používaných sdružením cestovního ruchu za účelem usměrňování toků návštěvníků a ovlivňování jejich chování model limitů přijatelné změny, tj. stanovení únosného zatížení území a využívání indikátorů udržitelného rozvoje CR spektrum rekreačních příležitostí, které zahrnuje lokalizační předpoklady, realizační předpoklady a selektivní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v marginální oblasti ORE-institut, o.p.s.

26 Návštěvnický management
Přístup Cena Zonace Kanceláře cestovního ruchu Chování Výchovně vzdělávací akce ORE-institut, o.p.s.

27 Model limitů přijatelné změny
Stanovení únosného zatížení území a využívání indikátorů udržitelného rozvoje CR ORE-institut, o.p.s.

28 Spektrum rekreačních příležitostí
Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady Selektivní předpoklady rozvoje CR v marginální oblasti ORE-institut, o.p.s.

29 Hlediska zkoumání zákazníků
demografického profilu zájmů a motivace návštěvy činností vykonávaných během pobytu výše výdajů spojených s pobytem délky pobytu a frekvence návštěvy způsobu dopravy způsobu získání informací o marginální oblasti ORE-institut, o.p.s.

30 Analýza CO víme o trhu? KDO jsou naši návštěvníci?
KDY k nám přicházejí? PROČ k nám přicházejí? JAKÉ jsou trendy na trhu? KAM se chceme dostat? ORE-institut, o.p.s.

31 Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu
Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu Primární nabídka Reliéf Klima Hydrologie Biografie ________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí ORE-institut, o.p.s.

32 Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu
Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu Sekundární nabídka Suprastruktura Infrastruktura ________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí ORE-institut, o.p.s.

33 Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu
Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu Segmentace trhu Cílový segment Pozice na trhu ________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí ORE-institut, o.p.s.

34 Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu
Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu Marketingový mix Produkt Distribuční cesty Cena Komunikace Lidé ________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí ORE-institut, o.p.s.

35 Činnosti související s cestovním ruchem
Rozumí se tyto podnikatelské činnosti ve smyslu NACE Rev. 1.1: NACE 55: hotely a restaurace NACE 63.3: služby cestovních kanceláří, agentur, průvodcovské služy NACE 92: rekreační, kulturní a sportovní činnosti ORE-institut, o.p.s.

36 Existence veřejné podpory
dochází k poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů příjemce podpory získává ekonomickou výhodu (podpora snižuje náklady, které by jinak příjemce musel normálně vynaložit), podpora je selektivní (zvýhodňuje určité subjekty nebo produkci zboží či služeb)a má schopnost narušit hospodářskou soutěž, je dotčen obchod mezi členskými státy EU. ORE-institut, o.p.s.

37 založením nové provozovny rozšířením stávající provozovny
Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se: založením nové provozovny rozšířením stávající provozovny rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny ORE-institut, o.p.s.

38 Regionální investiční podpora
Počáteční investice do hmotného a nehmotného majetku Založení, rozšíření provozovny, rozšíření výrobního sortimentu zásadní změnou postupu ORE-institut, o.p.s.

39 Limity podpory pro velké společnosti
30 %<75 % EU 25 40 %<60 % EU 25 50 %<45 % EU 25 ORE-institut, o.p.s.

40 Bonusy pro MSP + 20 % malé podniky + 10 % střední podniky
Kriteria velikosti: Počet zaměstnanců, obrat, vlastní kapitál, nezávislost ORE-institut, o.p.s.

41 Pracovní místa Čistý výpočet zvýšení Výpočet z průměru mezd za 2 roky
ORE-institut, o.p.s.

42 Kumulace podpory Výpočet celkové podpory včetně ad hoc a de minimis
Všechny veřejné zdroje Nejpříznivější limity pro stejné způsobilé výdaje ORE-institut, o.p.s.

43 de minimis Neplatí pro zemědělství a rybolov (prvovýroba) vč. prvního zpracování a balení Platí pro dopravní činnosti mimo silniční nákladní vozidla (služby) Neplatí pro uhelný průmysl ORE-institut, o.p.s.

44 Vylučuje se exportní aktivita, distribuční sítě v jiné zemi EU
Umožňuje se zpravidla účast na veletrhu, poradenství pro export Vylučují se podniky v obtížích ORE-institut, o.p.s.

45 Transparentnost, bez rizik, kapitálové injekce, záruky
Ekvivalent grantu Aktuální tržní úroky Přípočet, přirážka Transparentnost, bez rizik, kapitálové injekce, záruky ORE-institut, o.p.s.

46 Děkuji Vám za pozornost.
Luděk Beneš Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky. ORE-institut, o.p.s.

47 Těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších programech.
Tento vzdělávací program pro Vás připravila společnost ORE-institut, o.p.s. Olomouc. Těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších programech. ORE-institut, o.p.s.


Stáhnout ppt "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google