Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele Výzva č

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele Výzva č"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele Výzva č
Seminář pro žadatele Výzva č. C2 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany červenec 2013

2 Obsah Evropský sociální fond v ČR Výzva Informační systémy
Projektová žádost Předložení žádosti Hodnocení žádosti Kde hledat informace Kontakty

3 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Popis výzvy Výzva se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů.

4 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Alokace: ,- Kč Podporované aktivity: Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související (aktivity spojené se systémem) Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce (akreditace MPSV), vytváření metodických materiálů a vnitřních pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany, nákup odborné literatury, supervize

5 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Podporované aktivity: Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci (kulaté stoly, workshopy, vytvoření metodiky) Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany pro nové zaměstnance (tuto aktivitu je možné realizovat pouze, pokud bude realizována alespoň jedna z aktivit č. 1, 2 nebo č. 3).

6 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Podporované aktivity: Vytvoření podmínek pro práci s klienty (vybavení, drobné investice). Tuto aktivitu je možné realizovat pouze, pokud bude realizována alespoň jedna z aktivit č. 1, 2 nebo č. 3. Doplnění nebo rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany (nejedná se o vytvoření nové domény).

7 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Co nelze hradit v rámci této výzvy: tvorbu nových vzdělávacích programů a e-learningu vybavení školící místnosti nábytkem nebo její stavební úpravy počítačové a jazykové kurzy náklady na zaměstnance, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, zejména dotací na sociálně-právní ochranu dětí  a státním příspěvkem na výkon pěstounské péče náklady na pořízení automobilu, ani pořízení automobilu na splátky (leasing)

8 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Co nelze hradit v rámci této výzvy: náklady na vzdělávání zaměstnanců, jejichž podpora je řešena v rámci individuálních projektů v rámci oblasti 3.1 OP LZZ náklady spojené se sjednáním pracovní pohotovosti s pracovníky OSPOD výdaje spojené s pořádáním případové konference nebo s jednáním komise pro sociálně-právní ochranu dětí výdaje na použití taxi služby

9 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Co nelze hradit v rámci této výzvy: věcné výdaje definované v Metodice MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (mimo č. 16, 17 a 19)

10 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Cílové skupiny orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (obce a kraje)

11 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Žadatelé kraje obce s rozšířenou působností Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

12 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Výše finanční podpory Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů

13 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Intenzita podpory: Výše podpory projektu v OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. Podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory.

14 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Místo realizace projektu Projekt může být realizován ve všech regionech kromě hlavního města Prahy. U cílové skupiny „pracovníků“ je rozhodující místo jejich zaměstnání, nikoli místo jejich trvalého pobytu. Výjimka: KÚ Středočeského kraje se sídlem v Praze

15 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Forma podpory Podpora bude poskytována v rámci OP LZZ formou nevratné finanční pomoci – dotace. Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok.

16 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Délka trvání projektu maximálně 17 měsíců ukončení realizace nejpozději do Předpokládaný termín zahájení projektu únor 2014

17 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Monitorování projektu Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů, které chce svým projektem dosáhnout, a tuto hodnotu uvede v Žádosti o finanční podporu. Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto ukazatelů průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu. Návod na vyplnění monitorovacích indikátorů je v příloze č. 4 výzvy. (Bližší informace jsou uvedeny v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ dostupné ke stažení na webových stránkách

18 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Monitorovací indikátory stanovené hodnoty jsou v případě schválení projektu k podpoře závazné do žádosti uvést popis a způsob naplňování Druh indikátoru Kód národního číselníku Název indikátoru Výstupy Počet podpořených osob - celkem Počet podpořených organizací - celkem Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Výsledky Počet úspěšných absolventů kurzů celkem

19 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Přílohy výzvy: Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu pracovníků obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany (příloha č. 1) Oblasti vzdělávání (příloha č. 2) Omezení způsobilých výdajů (příloha č. 3) Návod na vyplnění monitorovacích indikátorů v Benefit7 (příloha č.4) Stav pracovníků – stávající, noví, celkový počet (příloha č.5)

20 Výzva č. C2 Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Překryv individuálního a grantového projektu Nesmí se financovat stejné aktivity z obou projektů!

21 Informační systémy Benefit7 IS Monit7+ ZS Příjemce
On-line aplikace k vyplnění projektové žádosti IS Monit7+ Systém pro věcný a finanční monitoring OP LZZ Monit7+ Benefit7 ZS Příjemce

22 Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7+
Projektová žádost Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7+ Příručka D6 – Průvodce vyplněním projektové žádosti instalace certifikátů registrace a přihlášení uživatele nabídka aplikace obecná pravidla aplikace Technické problémy:

23 Projektová žádost Popis projektu Klíčové aktivity
cíle co nejkonkrétněji zdůvodnění potřebnosti projektu rizikovost projektu a popis řízení rizik Klíčové aktivity podrobný popis vazba na cíle projektu vazba na výstupy/výsledky vazba na příslušné náklady v rozpočtu

24 Projektová žádost Cílové skupiny Harmonogram realizace
konkrétní popis z hlediska vymezení ve výzvě popis zapojení cílové skupiny vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny popis výsledku, přínosu projektu pro cílovou skupinu Harmonogram realizace reálné nastavení harmonogramu

25 Projektová žádost Rozpočet
způsobilost výdajů – nezbytnost pro realizaci projektu – návaznost na klíčové aktivity, efektivita nezpůsobilost výdajů - vymezení v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (D5) limity pro osobní náklady a zařízení/vybavení stanovené v Příloze č. 3 výzvy přiměřenost rozpočtu vzhledem k výstupům projektu (v případě nepřiměřenosti nižší bodové ohodnocení, krácení) kalkulace jednotlivých nákladů v rozpočtu (stanovení jednotkové ceny, výpočet jednotkové ceny/počtu jednotek)

26 Procento nepřímých nákladů
Projektová žádost Nepřímé náklady V rámci rozpočtu projektu se způsobilé nepřímé náklady vyjadřují v jednotkách procent vzhledem k celkovým způsobilým přímým výdajům po odečtení výdajů na křížové financování. V každé projektové žádosti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Podíly nepřímých nákladů na celkových přímých způsobilých výdajích bez křížového financování jsou pro tuto výzvu následující: Objem přímých výdajů (bez výdajů, které spadají do křížového financování) Procento nepřímých nákladů do 4 mil. Kč 18% nad 4 mil. Kč do 6 mil. Kč 16% nad 6 mil. Kč do 10 mil. Kč 14%

27 Projektová žádost Nepřímé náklady
Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu (kopírování, tisk pro administraci a publicitu, zajištění publicity, personalistiky, účetnictví atd.).

28 Projektová žádost Mezi nepřímé náklady patří i např.:
výdaje na poskytnutí cestovních náhrad pro pracovníky realizačního týmu náklady na osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovníky realizačního týmu náklady na očkování zaměstnanců OSPOD, kteří jsou v realizačním týmu výdaje na služby telekomunikací a na poštovné pro pracovníky realizačního týmu výdaje na spotřebu energií a na úhradu nájemného pro pracovníky realizačního týmu výdaje na kancelářské potřeby pro pracovníky realizačního týmu

29 Projektová žádost Celkové způsobilé náklady = přímé + nepřímé způsobilé náklady Přímé náklady osobní náklady – kapitola 1 Cestovné – kapitola 2 zařízení a vybavení – kapitola 3 nákup služeb – kapitola 4

30 Projektová žádost Osobní náklady Cestovné zaměstnanci příjemce
přímá práce na projektu na základě pracovní smlouvy, DPP, DPČ mzdy a platy v čase a místě obvyklé jeden pracovník nemůže být zaměstnán u 1 zaměstnavatele celkově na více než 1,0 úvazku. Cestovné zahraniční služební cesty real.týmu (vyhláška MF) cestovné zahraničních expertů (per diems) náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců příjemce jsou nepřímé náklady

31 Projektová žádost Zařízení a vybavení (max. 20 % z přímých nákladů)
nové a použité vybavení a zařízení drobný hmotný majetek odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku výukový materiál/pomůcky nájem, splátky operativního a finanční leasingu neodpisovaný hmotný (nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný (nižší než 60 tis. Kč) majetek max.počet kusů = součet úvazků v real.týmu

32 Projektová žádost Nákup služeb (max. 60 % z přímých nákladů) Příklady
výdaje spojené s dodáním služeb postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek (D9) Příklady vzdělávací kurzy stavební úpravy vytvoření metodik

33 Projektová žádost Křížové financování hmotný majetek nad 40 tis. Kč
výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny stavební úpravy přesahující 40 tis. Kč za každou jednotlivou účetní položku za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám se zdravotním postižením

34 Projektová žádost Přílohy povinné (stav pracovníků, IPRM) nepovinné
všechny nahrát do Benefit7 (pouze v případě nedostatečné kapacity aplikace přiložit na CD) Kontrola žádosti v tištěné verzi Čestné prohlášení podpis statutárního zástupce

35 Předložení žádosti Formální náležitosti finalizace v aplikaci Benefit7
1 originál sešití, přelepení, podpisy, přílohy, označení obálky nechat si dostatek času na finalizaci a předložení žádosti (možné technické problémy, přetíženost Benefitu před ukončením výzvy) Termín nejpozději do 14 hodin (doručené poštou nebo osobně) po stanoveném termínu nelze žádost předložit

36 Hodnocení žádosti Formální hodnocení Hodnocení přijatelnosti
všechna formální kritéria jsou opravitelná v případě 3 a více chyb - vyřazení žádosti z dalšího hodnocení Hodnocení přijatelnosti kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná v případě chyby - vyřazení žádosti z dalšího hodnocení Seznam formálních kritérií a kritérií přijatelnosti – výčet je na předposlední straně žádosti (Kontrola projektu)/ Příručka pro žadatele

37 Hodnocení žádosti Věcné hodnocení Výběrová komise
2 externí hodnotitelé Pokud se hodnocení výrazně liší, projekt hodnotí třetí Příručka pro hodnotitele projektů Výběrová komise Projekty s více než 65 body za obecná kritéria Předpokládaný termín vyhlášení výsledků 4 – 5 měsíců po ukončení výzvy v závislosti na počtu přijatých žádostí (leden)

38 Kde hledat informace Webový portál ESF v ČR www.esfcr.cz
výzvy aktuality semináře dokumenty (Desatero příruček) realizované projekty upozornění na odstávky aplikace ESF Fórum Dotazy elektronickou cestou prostřednictvím zřízeného klubu

39 Kde hledat informace Desatero příruček OP LZZ D1 Příručka pro žadatele
D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D6 Průvodce vyplněním projektové žádosti D8 Metodika monitorovacích indikátorů D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek

40 Kontakty Mgr. Dita Tondlová – projektová manažerka, 221 922 034
Ing. Věra Nouzová – projektová manažerka, Mgr. Klára Trubačová – odbor 21 Mgr. Renáta Bruschová– finanční manažerka, Adresa: MPSV, oddělení realizace programů - sociální integrace a služby (824), Na Poříčním právu 1, Praha 2

41 Děkujeme za Vaši pozornost
a přejeme mnoho štěstí při podávání žádostí o podporu z OP LZZ


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele Výzva č"

Podobné prezentace


Reklamy Google