Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 Seminář pro žadatele, Jičín, 17. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 Seminář pro žadatele, Jičín, 17. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 Seminář pro žadatele, Jičín, 17. září 2009

2 Představení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 • Program reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. • Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU, kterými byly program CBC Phare a zejména Iniciativa Společenství INTERREG IIIA, která dala základ novému samostatnému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti s názvem Cíl 3 - Evropská územní spolupráce pro období 2007 – 2013, realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce. • Součástí OPPS ČR – PR 2007 – 2013 je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Zaměření programu • Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. • Je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady (samostatné hodnocení) a na prvky sbližování lidí a institucí, na zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice, hospodářský růst oblasti, cestovní ruch, zlepšování podmínek udržitelného rozvoje a životního prostředí a také regeneraci příhraniční oblasti. Cíl programu • Pokračování rozvoje česko-polských příhraničních regionů v programovacím období 2007 - 2013 se zohledněním nových podmínek určených v příslušných Nařízeních EK pro Cíl 3 a to především uplatňování principu vedoucího partnera. Princip byl vytvořen s cílem prohloubit přeshraniční spolupráci (samostatné hodnocení).

3 Princip vedoucího partnera - každý projekt musí mít v souladu s čl. 20 Nařízení o ERDF vedoucího partnera - vedoucího partnera si vybírají partneři projektu - rozdělení úkolů mezi partnery bude detailně popsáno v partnerské smlouvě, která bude povinnou přílohou žádosti Vedoucí partner: - je smluvní stranou a reprezentantem ve struktuře Programu - je zodpovědný za realizaci projektu před institucemi zapojenými do realizace Programu - přijímá platby a rozděluje je partnerům - potvrzuje, že byly všechny výdaje shodné s návrhem opatření a náležitě ověřené - vyčleňuje v rozpočtu prostředky na vedení projektu Projektový partner: - má zodpovědnost za realizaci, ke které se zavázal ve smlouvě o partnerství - je zodpovědný za správné rozvržení a kontrolu svých výdajů - je zodpovědný za možné nesrovnalosti ve svých výdajích - je povinen vyčlenit v rozpočtu prostředky na koordinaci své části projektu Dopady principu vedoucího partnera v praxi: - každý česko-polský projekt musí tvořit logický celek (což bude nutně vyžadovat nalezení společných prvků u obou partnerů) - výsledky projektu mají být v maximální míře využívány lidmi z druhé strany hranice - projekty, které budou prosazovat pouze vlastní zájmy, mají mnohem menší šanci na úspěch - základem úspěchu bude dobrý nápad, který bude realizován společně s polskou stranou

4 Smlouvy, rozhodnutí, dohody Vedoucí partner ČR Řídící orgán ČR (MMR ČR) Vedoucí partner PR Smlouva o projektu Projektový partner ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace Národní orgán PR (Ministerstvo regionálního rozvoje PR) Dohoda o spolupráci Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

5 Vhodní žadatelé, podporované území • U všech prioritních os jsou vhodnými žadateli územní samosprávné celky na všech úrovních (v ČR - kraje, obce a jejich sdružení, v PR - vojvodství, okresy), dále příspěvkové organizace, neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení, nadace, církve, školská zařízení, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a další (u posledních dvou subjektů za podmínky 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podílu veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech). • Na české straně je příhraniční oblast tvořena pěti územně samosprávnými celky na úrovní NUTS III (kraji): Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským. • Na polské straně je příhraniční oblast tvořena podregiony na úrovni NUTS III: Jeleniogórský, Wałbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský a Tyský podregion (pouze Psczynský okres). • Žadatel může pocházet i z oblasti mimo podporované území česko-polského příhraničí, projekt však musí mít na podporované území dopad.

6 Popis území Rozloha celé příhraniční oblasti činí 47 097 km 2. Z toho česká příhraniční část zaujímá 23 135 km 2 a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,3%). Polská část podporovaného území má rozlohu 23 962 km 2, což je 7,7% rozlohy celého státu. Délka společné státní hranice dosahuje 796 km (z pohledu ČR nejdelší společná hranice v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce).

7 Financování OPPS ČR – PR 2007 - 2013 •Program je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 219,46 mil. EUR (5,9 mld. Kč při kurzu 27 Kč/EUR). •Programu byla přidělena nejvyšší finanční alokace ze všech programů přeshraniční spolupráce. •Celková finanční alokace pro ČR -103,68 mil. EUR (2,8 mld. Kč při kurzu 27 Kč/EUR). •Tato částka představuje 29,5 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR – Rakousko: 19,7 %, ČR – Sasko: 19 %, ČR – Slovensko: 16,1 %, ČR – Bavorsko: 15,7 %). •Celková finanční alokace pro PR -115,78 mil. EUR (3,1 mld. Kč při kurzu 27 Kč/EUR). •Financování projektů realizovaných v rámci Programu je založeno na principu adicionality (každý projekt spolufinancovaný ze zdrojů ERDF musí být současně spolufinancovaný z národních veřejných zdrojů). •Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu (pouze ČR), rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky.

8 Schéma financování 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů 100 % z veřejných zdrojů v ČR je možné získat dotaci ze státního rozpočtu v max. výši 5 % Kritérium společného financování Partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře 1 % 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů 90 % z veřejných zdrojů tzn. dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 % 10 % ze soukromých prostředků žadatele Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu, rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky. V ČR jsou, na základě rozhodnutí MF ČR, vlastní prostředky některých vhodných žadatelů považovány za soukromé. S ohledem nato, aby nedošlo k vyřazení těchto subjektů z Programu, bylo umožněno zapojení těchto soukromých prostředků do Programu. Podíl ERDF bude i v tomto případě vztažen pouze k celkovým veřejným prostředkům projektu.

9 1. Společná příprava • projekt je výsledkem společných potřeb • projekt je výsledkem společného nápadu • projektu předcházejí společné konzultace a pracovní setkání • společné plánování a příprava projektu • projektová dokumentace je připravována ve spolupráci • žadatel je schopný tuto spolupráci doložit 2. Společná realizace • projekt obsahuje aktivity, které jsou realizovány partnery z obou stran hranice • rozdělení úkolů je zřetelně popsáno v projektové žádosti a ve smlouvě uzavřené mezi partnery • aktivity realizované partnery nemusí mít stejný charakter • úkoly nemusí být mezi partnery rozdělené proporcionálně 3. Společný personál • partneři z obou stran hranice tvoří společný tým, který se zabývá společnou realizací projektu • tento tým realizuje převážnou část aktivit společně • je vymezen rámcový pracovní plán týmu a jeho struktura (koordinátor projektu, projektový manažer, účetní apod.) Právní základ • kritéria vymezuje čl. 19 Nařízení o ERDF • vymezená kritéria spolupráce, které je nutno splnit, byly zavedeny ve všech Operačních programech přeshraniční spolupráce, které jsou realizovány v rámci Cíle 3 Strukturálních fondů • žadatelé musí splnit alespoň 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce Kritéria přeshraniční spolupráce 4. Společné financování • partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře1%

10 Finanční alokace dle prioritních os a oblastí podpory ERDF – 219,46 mil. EUR 5,9 mld. Kč Finanční alokace pro PR 115,78 mil. EUR 3,1 mld. Kč Finanční alokace pro ČR 103,68 mil. EUR 2,8 mld. Kč 2. Podpora rozvoje podnikatel. prostředí a cestov. ruchu ERDF: 79 005 364 EUR ----------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí ERDF: 10 972 968 EUR 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu ERDF: 59 254 023 EUR 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání ERDF: 8 778 373 EUR 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik ERDF: 70 226 990 EUR -------------------------------------------------------------------------------- 1.1 Posilování dopravní dostupnosti ERDF: 41 697 276 EUR (alokace již byla vyčerpána) 1.2 Ochrana životního prostředí ERDF: 17 556 747 EUR 1.3 Prevence rizik ERDF: 10 972 967 EUR 3. Podpora spolupráce místních společenství ERDF: 57 059 430 EUR --------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí ERDF: 6 583 780 EUR 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: ERDF: 6 583 781 EUR 3.3 Fond mikroprojektů (tzv. malé projekty) ERDF: 43 891 869 EUR (20 % z prostředků ERDF) ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Technická pomoc ERDF: 13 167 560 EUR

11 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů, porovnání s „velkými“ projekty • Správce Fondu mikroprojektů za Euroregion Glacensis - „Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis“. • Fond mikroprojektů představuje specifický nástroj pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem. • Nahrazuje Fond malých projektů, který byl doposud úspěšně využíván. • Na Fond mikroprojektů je určeno celkem 20% celkové alokace Programu (tj. celkem 43 891 869 EUR z prostředků ERDF, představujících 219,46 mil. EUR). • Celková částka vyčleněná pro Euroregion Glacensis na období 2007 - 2013 činí na české straně 5 920 250 EUR (160 mil. Kč při kurzu 27 Kč/EUR), na polské straně 4 250 000 EUR. • Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo na území Euroregionu Glacensis („velké“ projekty – sídlo v celé ČR). • Územní vymezení sídla žadatele na české straně – území NUTS III - kraj Královéhradecký (území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou) - kraj Pardubický (území okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) - kraj Olomoucký (území okresu Šumperk) • Podporované území Fondu mikroprojektů je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR. • Místem realizace je celé území ČR a PR, mikroprojekt však musí mít na podporované území jasný přínos („velké“ projekty – realizace a dopad projektu pouze na podporovaném území). • Financování pro českou stranu => 85% ERDF a 15% vlastní zdroje (na rozdíl od „velkých“ projektů není příspěvek ze státního rozpočtu). • Není uplatňováno zálohové ani průběžné proplácení („velké“ projekty – průběžné proplácení, prokázání finančních prostředků na spolufinancování projektu, předfinancování projektu se dokládá čestným prohlášením). • Žádosti mohou být předkládány průběžně, mikroprojekty schvaluje Euroregionální řídící výbor – EŘV („velké“ projekty – rovněž průběžné předkládání žádostí, projekty schvaluje Monitorovací výbor).

12 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů Podle způsobu zapojení partnera do přípravy a realizace jsou rozlišovány společné, zrcadlové a samostatně realizované mikroprojekty. Společné mikroprojekty • mají jeden společný cíl a jednu cílovou skupinu • aktivity a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice • každý z partnerů je odpovědný za řádnou implementaci svých aktivit • příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem navazuje • mikroprojekty jsou předloženy na stejné zasedání Euroregionálního řídícího výboru Zrdcadlové mikroprojekty • specifický typ společných mikroprojektů • příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem Samostatně realizované mikroprojekty • jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice (i zde musí být uveden jasný přeshraniční dopad) Nebudou podporovány mikroprojekty opakované, bez inovativního charakteru (za inovaci není považována změna místa realizace). Podrobné informace k Fondu mikroprojektů naleznete na webové adrese www.euro-glacensis.cz.www.euro-glacensis.cz

13 malé projekty velké projekty (Fond mikroprojektů) minimální výše dotace EU 2 000 EUR30 001 EUR maximální výše dotace EU30 000 EURnení určena maximální míra dotace EU85% maximální celkové náklady projektu60 000 EURnejsou určeny investiční projektyano, ale ne všechny typyano povinný "Lead Partner" principneano Dotace EUCelkové náklady projektu 2 000 EUR 30 000 EUR 30 001 EUR 0 EUR 60 000 EUR Porovnání „malých“ (oblast podpory 3.3) a „velkých“ (oblast podpory 1.1 až 3.2) projektů doba trvání projektu (délka realizace)max. 18 měsícůnení určena, cca do 2 let, případně i déle udržitelnostnení konkrétně určena5 let

14 Předkládání projektových žádostí • Příjem žádostí je průběžný a začal 11. prosince 2007. • Zasedání Monitorovacího výboru, kde jsou vybírány projekty ke spolufinancování, se koná zpravidla 2x ročně. • Na zasedání Monitorovacího výboru konaném ve dnech 9.-10. září 2008 byly projednány žádosti odevzdané do 14. března 2008 (pracovně označováno jako 1.výzva). • Na zasedání Monitorovacího výboru konaném ve dnech 16.-17. března 2009 byly projednány žádosti odevzdané do 30. října 2008 (pracovně označováno jako 2. výzva). • Následné zasedání Monitorovacího výboru se bude konat v dubnu roku 2010. • Na tomto zasedání budou projednány žádosti odevzdané do 20. listopadu 2009 (pracovně označováno jako 3. výzva). • Projektová žádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit 7 – viz www.eu-zadost.cz.www.eu-zadost.cz Fond mikroprojektů: • Příjem žádostí je průběžný a začal 5. května 2008. • 1. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) se konalo dne 3. září 2008. • 2. zasedaní EŘV se konalo dne 21. ledna 2009. • 3. zasedaní EŘV se konalo dne 30. června 2009. • 4. zasedání EŘV se bude konat 15. prosince 2009, zde budou projednány žádosti odevzdané do 2. října 2009. • Projektová žádost se vyplňuje rovněž pomocí webové aplikace Benefit 7 (zjednodušená verze).

15 Výsledky hodnocení žádostí předložených pro 2. zasedání Monitorovacího výboru • Ve dnech 9. - 10. 9. 2008 proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. • Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů ke spolufinancování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008 (1. výzva). • Za celé podporované území žadatelé předložili k hodnocení 134 žádostí, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 51 projektů (dalších 5 projektů se týkalo oblasti podpory Technická pomoc). • Úspěšnost všech předložených projektů (mimo technickou pomoc) představuje 38 %. • Celkem 25 předložených žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem byl subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 16 projektů. • Celková úspěšnost těchto projektů představuje 64 %. • Celkový finanční objem těchto projektů (kromě Fondu mikroprojektů) představuje částku 15 967 803 EUR, tj. 431 130 681 Kč při kurzu 27 Kč/EUR (jedná se o více než 26 % z částky, která byla rozdělena na 2. zasedání Monitorovacího výboru).

16 Žádosti předložené pro 2. zasedání Monitorovacího výboru z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

17 Zbývající alokace po výběru úspěšných projektů předložených pro 2. zasedání Monitorovacího výboru

18 Výsledky hodnocení žádostí předložených pro 3. zasedání Monitorovacího výboru • Ve dnech 16. – 17. 3. 2009 proběhlo v Pardubicích 3. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. • Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 31.10.2008 (2. výzva). • Za celé podporované území žadatelé předložili k hodnocení 139 žádostí, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 56 projektů (dalších 8 projektů představují náhradní projekty pro oblast podpory 1.1). • Úspěšnost všech předložených projektů (mimo technickou pomoc) představuje 40 %. • Celkem 27 předložených žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem byl subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 17 projektů. Další 3 projekty, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem byl subjekt z Královéhradeckého kraje, jsou mezi náhradními projekty (budou doporučeny k financování v případě zůstatku finančních prostředků). • Celková úspěšnost těchto projektů představuje 63 %. • Celkový finanční objem těchto projektů představuje částku 19 897 773 EUR, tj. 537 239 871 Kč při kurzu 27 Kč/EUR. Více než polovina této částky (cca 300 mil. Kč) náleží partnerům z Královéhradeckého kraje.

19 Žádosti předložené pro 3. zasedání Monitorovacího výboru z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

20 Navázání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS ČR-PR po 3. zasedání Monitorovacího výboru Pro 3. výzvu, jejíž konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 20. listopad 2009, tedy ještě zbývá cca 64 mil. EUR (1 728 934 488 Kč při kurzu 27 Kč/EUR), tj. téměř 30 % celkové finanční alokace pro OPPS ČR – PR 2007 – 2013.

21 Pořadí českých krajů v podporovaném území dle výše obdržené dotace (projekty schválené v březnu 2009, kde vedoucími nebo projektovými partnery byly subjekty z uvedených krajů)

22 Celková rekapitulace doposud schválených projektů, které mají dopad na území Královéhradeckého kraje V rámci OPPS ČR - PR 2007 - 2013 bylo doposud schváleno celkem 33 projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje. Finanční objem těchto projektů dosáhl částky 35 865 576 EUR (zasedání Monitorovacího výboru v roce 2008 – 16 schválených projektů v objemu 15 967 803 EUR, zasedání Monitorovacího výboru v roce 2009 – 17 schválených projektů v objemu 19 897 773 EUR), což při současném kurzu představuje částku blížící se jedné miliardě Kč. Více než polovina této částky náleží partnerům z Královéhradeckého kraje. V této částce není zahrnut finanční objem mikroprojektů, schválených v rámci Fondu mikroprojektů (oblast podpory 3.3).

23 Výsledky – Fond mikroprojektů (oblast podpory 3.3) • Na 1. zasedání EŘV dne 3. září 2008 bylo schváleno prvních 47 mikroprojektů v celkovém objemu 869 263 EUR, z toho 36 mikroprojektů v objemu 647 658 EUR (17 486 766 Kč při kurzu 27 Kč/EUR) bylo předloženo subjekty z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů Královéhradeckého kraje v rámci Euroregionu Glacensis představovala více než 76 %. • Na 2. zasedání EŘV dne 21. ledna 2009 bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu 702 103 EUR, z toho 35 mikroprojektů v objemu 554 613 EUR (14 974 551 Kč při kurzu 27 Kč/EUR) bylo předloženo subjekty z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů Královéhradeckého kraje v rámci Euroregionu Glacensis představovala více než 81 %. • Na zatím posledním 3. zasedání EŘV dne 30. června 2009 bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu 765 817 EUR, z toho 33 mikroprojektů v objemu 570 731 EUR (15 409 737 Kč při kurzu 27 Kč/EUR) bylo předloženo subjekty z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů Královéhradeckého kraje v rámci Euroregionu Glacensis představovala téměř 77 %.

24 Výstupy z dosavadního hodnocení projektů • V rámci 1. výzvy minimální zájem o oblast podpory Rozvoj podnikatelského prostředí a to jak u žadatelů z Královéhradeckého kraje (žádná předložená žádost se netýkala dané oblasti podpory), tak i v rámci celého podporovaného území (celkem bylo vyčerpáno pouze 1,9 % z celkové alokace pro tuto oblast podpory). Rovněž v rámci 2. výzvy byly za celé podporované území předloženy opět pouze 2 žádosti, v jednom případě byl vedoucím partnerem subjekt z Královéhradeckého kraje, ve druhém případě byl subjekt z Královéhradeckého kraje projektovým partnerem. • Přesto, že česko-polská příhraniční oblast disponuje značnými potřebami pro rozvoj podnikatelských aktivit a inovačního potenciálu, nebyla doposud využita příležitost pro jejich naplnění z česko-polského přeshraničního programu. Pokud by žadatel v rámci této oblasti podpory předložil kvalitní projekt, jeho schválení a tedy spolufinancování aktivit až ve výši 90 % by bylo velmi pravděpodobné. Kvůli nezájmu o tuto oblast podpory bude pravděpodobně zbývající finanční alokace ponížena o polovinu objemu. • Překvapivě malý zájem projevili žadatelé v rámci 1. výzvy také o oblast podpory Územní spolupráce veřejných institucí (vyčerpaná alokace - 4,8 %) a o oblast podpory Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání (vyčerpaná alokace - 9,8 %). Tento trend pokračoval i ve 2. výzvě, proto i u těchto oblastí podpory bude pravděpodobně zbývající finanční alokace ponížena o polovinu objemu. • O oblast podpory Prevence rizik byl v rámci 1. výzvy zájem poměrně vysoký, ale čerpání alokace pouze ve výši 3,9 % bylo způsobeno zejména nekvalitně připravenými projektovými žádostmi. V rámci 2. výzvy byl již zájem vysoký a kvalita žádostí se zvýšila, finanční alokace u této oblasti podpory bude proto pravděpodobně naopak posílena. • Jednoznačně nejvyšší zájem byl o aktivity oblasti podpory Posilování dostupnosti (zejména rekonstrukce příhraničních komunikací), kde bylo v rámci 1. výzvy vyčerpáno více než 70 % alokace. Po 2. výzvě byla finanční alokace pro tuto oblast podpory vyčerpána. • Díky velkému zájmu bude pravděpodobně také posílena oblast podpory Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit. • U projektů, kde vedoucím nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, byla v rámci 1. výzvy nejúspěšnější oblast podpory Podpora rozvoje cestovního ruchu, neboť všech 7 předložených projektů bylo Monitorovacím výborem OPPS ČR – PR 2007 – 2013 vybráno ke spolufinancování. V rámci 2. výzvy byla nejúspěšnější oblast podpory Ochrana životního prostředí, neboť všechny 4 předložené projekty byly vybrány ke spolufinancování.

25 Finanční alokace dle prioritních os a oblastí podpory ERDF – 219,46 mil. EUR 5,9 mld. Kč Finanční alokace pro PR 115,78 mil. EUR 3,1 mld. Kč Finanční alokace pro ČR 103,68 mil. EUR 2,8 mld. Kč 2. Podpora rozvoje podnikatel. prostředí a cestov. ruchu ERDF: 79 005 364 EUR 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP (spolupráce), transfer know-how, společná propagace, spolupráce institucí trhu práce aj. ERDF: 10 972 968 EUR 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu: kultura, tradice, ochrana a obnova památek, turistické, lyžařské, cyklo-, hipo-trasy, služby cestovního ruchu (infocentra, společné produkty, společné propagace apod.) aj. ERDF: 59 254 023 EUR 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace (vazba na trh práce) aj. ERDF: 8 778 373 EUR 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik ERDF: 70 226 990 EUR 1.1 Posilování dopravní dostupnosti: místní komunikace, doprovodná železniční infrastruktura, přístup k ICT aj. ERDF: 41 697 276 EUR (alokace již byla vyčerpána) 1.2 Ochrana životního prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu, NATURA 2000, vzdělání a osvěta v oblasti ŽP aj. ERDF: 17 556 747 EUR 1.3 Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný záchranný systém, protipovodňová opatření aj. ERDF: 10 972 967 EUR 3. Podpora spolupráce místních společenství ERDF: 57 059 430 EUR 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO, společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro realizaci spolupráce místních společenství aj. ERDF: 6 583 780 EUR 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: výstavy, sport, kulturní a společenské akce aj. ERDF: 6 583 781 EUR 3.3 Fond mikroprojektů (tzv. malé projekty) ERDF: 43 891 869 EUR (20 % z prostředků ERDF) ------------------------------------------------------------------------------------- 4. Technická pomoc ERDF: 13 167 560 EUR

26 Základní popis vybraných prioritních os a oblastí podpory Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti (objem vyčleněných prostředků – 49 055 620 EUR) Alokace již byla vyčerpána – nelze předkládat další projekty do oblasti podpory 1.1.

27 Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí (objem vyčleněných prostředků – 20 654 996 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polské příhraniční oblasti. • podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy vody, vodovodních sítí; ČOV a kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie) • péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita)

28 - rozvoj a modernizace v oblasti vodního hospodářství - výstavba a modernizace místních čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí - zlepšení kvality povrchové a podzemní vody - zlepšení kvality ovzduší - využití obnovitelných zdrojů energie - aktivity zaměřené na ochranu půdy - hospodaření s odpady a jejich druhotné využití - péče o přírodu a krajinu - zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových oblastech Aktivity - oblast podpory 1.2:

29 Oblast podpory 1.3 Prevence rizik (objem vyčleněných prostředků – 12 909 373 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení bezpečnosti v česko-polské příhraniční oblasti. •zaměřuje se na omezení výskytu a dopadu přírodních rizik a ekologických katastrof spojených s přírodními živly •na aktivity v oblasti hospodaření s nebezpečnými látkami •předcházení rizik, odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod •monitorování stavu životního prostředí a potenciálních rizik •zavádění systému společné protipovodňové ochrany •projekty záchranných služeb •environmentální vzdělávání a osvěta obyvatel v příhraniční oblasti •podpora výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí a výměny zkušeností mezi institucemi

30 - vytvoření a modernizace přeshraniční infrastruktury pro monitoring životního prostředí - implementace systémů pro monitorování životního prostředí - výstavba infrastruktury pro prevenci záplav - vytvoření systému pro prevenci záplav, retenci vody a systému včasného varování - rozvoj záchranných systémů - služby na zvýšení bezpečnosti - odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod - vytvoření koncepce na řešení rizik v podporovaném území - společné vzdělávací akce, výměna zkušeností - zpracování vzdělávacích programů, společné výzkumy, koncepce a plány v oblasti ochrany životního prostředí - podpora a využívání informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit Aktivity - oblast podpory 1.3:

31 Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí (objem vyčleněných prostředků – 12 909 374 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. • posilování konkurenceschopnosti malého a středního podnikání, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských komor a podnikatelských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběžného poradenství pro existující firmy, podpora přeshraniční obchodní výměny, společné propagace, marketingu, posilování inovačního potencionálu • propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce a předcházení jevu sociálního vyloučení) a rovnosti příležitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace) • spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know-how technologií podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, podnikatelské inkubátory, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště)

32 - vznik a rozvoj technologických a inovačních center - podpora, vytváření, rozvoj a propagace spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými a vývojovými institucemi - podpora spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů a jiných institucí podporujících rozvoj podnikatelského prostředí - poradenské služby a školení pro podnikatele - investiční projekty – např. informační místa pro podnikatelskou sféru - komplexní příprava území na investice - společné aktivity v oblasti podnikání - rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání - rozvoj informačních a komunikačních technologií pro podporu česko-polské ekonomické spolupráce - podpora aktivit zvyšujících ekonomickou aktivitu - spolupráce úřadů práce a služeb zaměstnanosti - aktivity v oblasti potírání diskriminace a předcházení sociálnímu vyloučení Aktivity - oblast podpory 2.1:

33 Typové projekty v oblasti podpory 2.1 – Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj inovačního potenciálu podniků, především MSP: 1. Tvorba a rozvoj sítí přeshraniční spolupráce výzkumných a vývojových institucí, univerzit a vysokoškolských zařízení - přenos technologií a nových poznatků do podnikatelské praxe, zejména MSP, - posilování povědomí o nezbytnosti inovace výrobků a výrobních procesů pro udržitelnost vitality podnikatelských subjektů, zejména MSP, - zaměření výzkumu a vývoje dle požadavků MSP, - tvorba technologických platforem a informování o nových technologických řešeních, - šíření využívání ICT a specializovaných softwarových aplikací MSP, - aktivity přispívající k šíření inovací, - rozvoj inovačních klastrů, podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků, informačních míst pro podnikatele, - pořádání konferencí či sympozií.

34 2. Přeshraniční spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů a dalších institucí tohoto typu, přispívající k vytváření prostředí pro provozování dlouhodobé přeshraniční podnikatelské činnosti - inovativní projekty týkající se výměny informací, - tvorba databází o subjektech a podnicích na druhé straně hranice a jejich činnosti, - propagace přeshraniční spolupráce při vytváření sítí spolupracujících podnikatelů na obou stranách hranice, - rozvoj přeshraničního obchodu. 3. Přeshraniční spolupráce institucí ovlivňujících kvalitu podnikatelského prostředí 4. Přeshraniční spolupráce subjektů poskytujících specializované poradenské a konzultační služby, zejména pro MSP - zahajování podnikatelské činnosti, zejména zakládání MSP, - posilování dovedností v oblasti marketingu výrobků podniku, tvorby marketingových strategií a propagace, - stimulace účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách organizovaných i mimo podporované území, - šíření využívání ICT a specializovaných softwarových aplikací MSP.

35 5. Přeshraniční spolupráce obcí pro podporu podnikání v příhraničním území - komplexní příprava území pro investice, - rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikaní, např. dostupnost kapacitního připojení k internetu, - propagace území, jako atraktivní investiční oblasti pro provozování podnikatelské činnosti, realizovaná i mimo podporované území, - iniciativy zvyšující ekonomickou aktivitu v oblasti. Podpora trhu práce: Přeshraniční spolupráce úřadů práce, služeb zaměstnanosti a spolupráce středisek sociální pomoci v oblasti poskytování služeb osobám postiženým nezaměstnaností - systémová řešení přispívající k tvorbě nových pracovních míst a zmírnění problémů trhu práce, - analýzy přeshraničního a místního trhu práce, - databáze o pracovních příležitostech v příhraničním území, - informační systém o stávající nabídce práce, která pomáhá mj. určit trendy projevující se na příhraničním trhu práce a přispět k jeho integraci, - výměna informací mezi subjekty trhu práce, - předcházení diskriminace a potírání sociálního vyloučení na trhu práce, - vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu práce.

36 Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu (objem vyčleněných prostředků – 69 710 616 EUR) Rozpracovává specifický cíl Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. • ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity • podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů CR a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR, podpora destinačního managementu)

37 - obnova a ochrana kulturního bohatství - rozvoj místních kulturních tradic a jejich využití v cestovním ruchu - propagace přírodních hodnot území - modernizace budov pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu - výstavba, modernizace a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu (cyklostezky a cyklotrasy, místní cesty a mostky) - rozvoj informačních center - vytváření a rozvoj databází zařízení a atraktivit cestovního ruchu - spolupráce organizací, společné propagační aktivity - podpora nových produktů cestovního ruchu - propagace venkovské turistiky - rozvoj značení turistických atraktivit a tras, příprava map a publikací - propagace tradičních výrobků a služeb - analýzy, konference zaměřené na ochranu a propagaci přírodních a kulturních dědictví - propagace česko-polského příhraničního území (i mimo podporované území) Aktivity - oblast podpory 2.2:

38 Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání (objem vyčleněných prostředků – 10 327 498 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti • podpora projektů zaměřených na zvyšování kvalifikací a dovedností, včetně jazykových znalostí, podpora školení, rozvíjení celoživotního učení, rozvoj informační společnosti • implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

39 - podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení - podpora osob vracejících se na trh práce - předcházení sociálnímu vyloučení, rekvalifikační kurzy pro ohrožené osoby - školení pro nezaměstnané - příprava na zaměstnání a celoživotní učení - zpracování společných česko-polských studijních programů - výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů - podpora využívání a uplatňování informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit Aktivity - oblast podpory 2.3:

40 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí (objem vyčleněných prostředků – 7 745 624 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. • rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí • výměna zkušeností a propagace dobré praxe • řešení společných problémů a zpracování společných rozvojových koncepcí • rozvoj a posilování přeshraničních vazeb • podpora nezbytných infrastrukturních projektů umožňujících rozvinout přeshraniční spolupráci místních společenství • modernizace školských zařízení a jiných vzdělávacích zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a příslušných ploch, na kterých se nacházejí

41 - podpora zpracování analýz, studií, atd. - spolupráce poskytovatelů veřejných služeb - spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací - rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi - podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků poskytujících veřejnou službu - spolupráce mládežnických organizací, výměna mládeže - spolupráce škol, výměna žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků Aktivity - oblast podpory 3.1:

42 Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit (objem vyčleněných prostředků – 7 745 625 EUR) Rozpracovává specifický cíl Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. • podpora společných kulturních projektů, aktivity místních společenství • propagace a udržování společných tradic příhraničního území (opakovaně – nutná inovativnost) • prohlubování vztahů mezi společenstvími, usnadnění vzájemných kontaktů • nezbytné infrastrukturní projekty pro rozvoj místních společenství • implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

43 - podpora v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit (výstavy, koncerty, osvětové programy) - rekreační a sportovní činnosti - činnosti zachovávající tradice a identitu místních komunit - osvětové a vzdělávací materiály - naučné stezky - modernizace společenské, kulturní a volnočasové infrastruktury - propagace území – publikace, webové stránky Aktivity - oblast podpory 3.2:

44 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů Rozpracovává specifický cíl Stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpory aktivit lokálních aktérů. • financování menších projektů místních iniciativ • podpora rozvoje spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů • pružný nástroj na realizaci malých neinvestičních, případně i drobných investičních projektů • je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu, může být ale využit také pro předkládání malých projektů tematicky spadajících do I. a II. prioritní osy

45 Aktivity - oblast podpory 3.3: - obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví (drobné památky včetně sakrálních staveb - křížové cesty, kapličky, boží muka), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny - rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu - cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa) - rozvoj značení turistických atraktivit a tras - podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla) - organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen) - péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP) - spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností) - tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování - propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území - organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností, kvalifikací, jazykových znalostí - přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobných infrastrukturních projektů nutných pro naplnění cíle oblasti podpory - podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí) - rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází)

46 Projektová žádost •Musí být vyplněna s použitím webové aplikace Benefit 7 za všechny partnery společně, dvojjazyčně. •Musí být doloženy všechny přílohy – v ČR: - doklad o právní subjektivitě - doklad o struktuře vlastnictví - podklady pro posouzení finančního zdraví - doklad jednatelského oprávnění - čestné prohlášení partnerů z ČR a PR - doklad o zabezpečení spolufinancování - dohoda o spolupráci na projektu - mapa, místopisné náčrty s umístěním projektu - výpis z technické dokumentace, dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP, prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu (týká se pouze polských partnerů) - stavební projekty: povolení vydané příslušným stavebním úřadem •Přílohy musí doložit samostatně každý partner projektu. •Partneři z polské strany předkládají přílohy povinné pro polskou stranu. •Důkladně prostudovat : Příručku pro žadatele (verze 3, 15.června 2009), Programový dodatek (verze 3, 16.března 2009), Příručku pro příjemce dotace (verze 2, 9.února 2009).

47 Pravidla způsobilosti výdajů •Časová způsobilost: výdaje vzniklé před registrací projektu (od 1.1.2007, max. 5% celkových způsobilých výdajů projektu, musí mít charakter přípravných výdajů). •výdaje vzniklé po registraci projektové žádosti do informačního systému (realizační fáze projektu). •Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení realizace a termínem předložení závěrečného Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu. •V den ukončení projektu musí být všechny výdaje prokazatelně uhrazeny. •Není možná financování již ukončených projektů.

48 Způsobilé výdaje •Výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legistativou a s dokumentací Programu. •Výdaje musí být přiměřené, nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. •Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady. •Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních výdajů a věcných příspěvků).

49 Nezpůsobilé výdaje •Výdaje bez přímého vztahu k projektu. •Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. •Výdaje nevyhovující časové způsobilosti. •Výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo cílový region. •Pořizovací cena pozemku vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů. •Výdaje na nákup pozemků, staveb a použitého zařízení, na které byla poskytnuta dotace z veřejných zdrojů 5 let před registrací projektu v ČR a 7 let předcházejících datumu nákupu základních prostředků partnerem v PR. •Pořizovací cena pozemku, staveb, použitého zařízení vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem. •Režijní náklady organizace bez příčinné vazby na projekt. •Mimořádné výdaje (odškodnění, oprava nákladů minulého účetního období apod.). •Mzdové náklady zaměstnanců, kteří se nepodílí na projektu.

50 Nezpůsobilé výdaje •Mzdové náklady zaměstnanců, které neodpovídají pracovnímu vytížení zaměstnanců na projektu. •Výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni (penzijní připojištění, jubilejní dary). •Výdaje na právní spory. •Správní a místní poplatky, které nemají vazbu na projekt. •Sankční poplatky, pokuty a penále. •Úroky z úvěrů a půjček. •DPH nebo její část, pokud neexistuje nárok na její odpočet. •Přímé daně, daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň. •Clo, finanční leasing. •Poplatky za otevření a správu účtu, který nebyl založen pouze pro realizaci projektu.

51 Nezpůsobilé výdaje •Věcné příspěvky (pozemek, stavba, zařízení, suroviny), neplacená dobrovolná práce nebo odborná činnost bez nároku na odměnu nad 10% celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů, přičemž odborná činnost nesmí překročit 5% celkových způsobilých výdajů partnera po odečtení příjmů. V ČR ocenění neplacené práce dobrovolníků nebo odborné činnosti nepřesáhne 150,-Kč/hod. •Odměny statutárním zástupcům vyplývající z titulu jejich funkce. •Paušální režijní výdaje (nepřímé) – kromě výdajů za nájem, energie, vodu, internet, úklid, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit a přiřadit prokazatelně pro projekt. •Odpis pohledávek. •Výdaje na audit, pokud není v Rozhodnutí uvedena povinnost provést audit. •Výdaje na reprezentací (výjimkou jsou výdaje na občerstvení, pohoštění partnera, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu).

52 Nezpůsobilé výdaje •Nákup a odpis osobních vozů. •Dary převyšující hodnotu 500,-Kč za kus. •Dary do 500,-Kč, pokud nemají význam z hlediska naplnění cíle projektu a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU uvedenými v příručce pro příjemce dotace. •Ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500,- Kč za kus. •Ceny v soutěžích do 500,-Kč za kus, pokud nemají souvislost s projektem a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU. •Dodávky, které nevytváření žádnou přidanou hodnotu (zprostředkování koupě či služby). •Aktivity mimo podporované území, pokud nejsou specifikovány v projektové žádosti. •Mzdy nad rámec mzdy obvyklé v regionu pro jednotlivé profese. •Mzdy nad rámec obvyklé mzdy (v případě uplatňování podílu ze mzdy).

53 Nezpůsobilé výdaje •Výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci. •Výdaje na nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. (pokud nejsou zcela použity pro účel projektu) – lze nárokovat alikvotní část využívanou pro projekt. •Výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími subjekty (výjimkou jsou nepodnikatelské subjekty sídlící v podporovaném území a fyzická nebo právnická osoba přímo činnost vykonávající má též sídlo v podporovaném území a jimi dodávaná činnost není jejich hlavním zdrojem jejich příjmů. •Výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR (13 000,- Kč).

54 Vyplňování formuláře projektové žádosti •Formulář projektové žádosti musí být vyplněn s použitím webové aplikace Benefit 7 (www.eu-zadost.cz).www.eu-zadost.cz •Vyplňuje vedoucí partner spolu s projektovými partnery, musí být vyplněna povinná pole, žádost je dvojjazyčná. •Veškeré finanční výdaje musí být vyplněny v EUR (partner volí kurz dle vlastního uvážení). •Pracovní verzi žádosti lze kdykoliv vytisknout pro průběžnou kontrolu. •N.Přílohy projektu: v této části je uveden seznam veškerých příloh, které budou k tištěné verzi přiloženy – musí být podle tohoto seznamu očíslovány a seřazeny. V elektronické formě se přikládají všechny přílohy, u kterých je to technicky proveditelné. •Návod na použití webové aplikace Benefit 7 je přílohou č. 13 Příručky pro žadatele.

55 Role regionálního subjektu v OPPS ČR – PR • Královéhradecký kraj se jako regionální subjekt prostřednictvím regionálních expertů podílí na hodnocení kvality projektů a na hodnocení přeshraničního dopadu projektů. • Regionální experti dále - poskytují žadatelům telefonické nebo e-mailové poradenství a osobní konzultace týkající se projektových záměrů - napomáhají s výběrem vhodného přeshraničního partnera - pořádají semináře, jejichž cílem je zpřístupnit program co nejširšímu okruhu českých a polských žadatelů - pořádají konzultační dny, kde je formou individuálních konzultací řešena již konkrétní odborná problematika dle požadavků - propagují OPPS ČR - PR 2007 – 2013 mezi odbornou i laickou veřejností - aktualizují problematiku OPPS ČR – PR 2007 - 2013 na krajských webových stránkách • Regionální experti průběžně spolupracují s Řídícím orgánem OPPS ČR - PR 2007 – 2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Společným technickým sekretariátem Olomouc (subjekt ustanovený Řídícím orgánem pro provádění vybraných činností). • Aktivity regionálních expertů podporuje Projekt technické pomoci (financování seminářů, konzultačních dnů, infoletáků apod.).

56 Semináře pro žadatele se konají jak v Hradci Králové, tak i v dalších velkých městech Královéhradeckého kraje. Zatím poslední seminář pro žadatele se uskutečnil dne 24. června 2009 v Trutnově. Zatím poslední konzultační den se uskutečnil dne 6. října 2008 v sídle Královéhradeckého kraje. Tohoto v pořadí druhého konzultačního dne se zúčastnilo téměř 40 účastníků, z nichž polovina byla z Polské republiky. Konzultační den probíhal formou individuálních konzultací a byla řešena již konkrétní odborná problematika dle požadavků konzultantů. Další konzultační den se uskuteční dne 7. října 2009 v Hradci Králové.

57 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách: Oficiální webové stránky (ČR a PR) www.cz-pl.euwww.cz-pl.eu www.euro-glacensis.cz Webové stránky ČR www.strukturálni-fondy.czwww.strukturálni-fondy.cz www.mmr.cz Webové stránky PR www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.interreg.gov.pl Regionální webové stránky www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz www.ewt.dolnyslask.pl www.interreg3a.dolnyslask.pl

58 Děkujeme za pozornost. Ing. Roman Klíma, Mgr. Ivana Kudrnáčová Odbor grantů a dotací Krajský úřad Královéhradeckého kraje telefon: 495 817 492 (Ing. Klíma), 495 817 229 (Mgr. Kudrnáčová) e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz, ikudrnacova@kr-kralovehradecky.czrklima@kr-kralovehradecky.czikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 Seminář pro žadatele, Jičín, 17. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google