Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo v každodenním životě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo v každodenním životě"— Transkript prezentace:

1 Právo v každodenním životě

2 Obsah právní úkony občanskoprávní smlouvy vlastnické právo
pracovní právo rodinné právo

3 Právní úkony Připomeňme si: Od kdy máme způsobilost k právům a povinnostem a od kdy k právním úkonům? právní úkon – projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností. Vůli projevujeme: - výslovně – ústně nebo písemně - jiným způsobem – chováním dáváme najevo, co si přejeme

4 Občanské právo upravuje majetkoprávní vztahy fyzických a právnických osob patří sem: - uzavírání smluv, - vznik, změna a zánik právních závazků - vlastnické právo - dědění majetku - náhrada škody..

5 Smlouvy Nejčastějším právním úkonem je uzavírání smlouvy mezi dvěma účastníky z nichž jeden nabízí a druhý nabídku přijímá – zboží, služby.. Nejčastějším typem smlouvy je kupní smlouva (mezi prodávajícím a kupujícím) Další často uzavíranou smlouvou je smlouva o dílo (mezi zhotovitelem a objednavatelem)

6 Kupní smlouva účastníci: prodávající a kupující
smlouva obsahuje údaje o předmětu koupě a kupní cenu vlastnictví koupené věci vzniká převzetím koupené věci Př. kupní smlouvy:

7 Smlouva o dílo smlouva mezi zhotovitelem a dodavatelem, ve které se zhotovitel zavazuje, že za dohodnutou cenu provede pro objednatele určité dílo (práci) př.: oprava obuvi, auta, přestavba koupelny, stavba domu na klíč… vzor smlouvy o dílo:

8 Reklamace uplatnění odpovědnosti za vady
na každý výrobek se vztahuje záruční doba ve které prodejce (zhotovitel) odpovídá za vzniklé vady. záruční doba slouží k ochraně spotřebitele, aby měl zaručeno, že výrobek, který si koupil, bude mít požadované vlastnosti. minimální záruční doba je stanovena zákonem – 24 měsíců, u potravin 8 dní pro případ reklamace je potřeba uschovat doklad o zaplacení, případně záruční list záruční doba začíná převzetím věci je nutné včas nahlásit ( v záruční době) vadu výrobku , uplynutím záruční doby reklamační nárok zaniká

9 Vlastnické právo Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. (§ 123 občanského zákoníku) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by obtěžoval jiného, zasahoval do jeho práv.

10 Nabývání vlastnictví Vlastnictví věci lze nabýt: kupní smlouvou
darovací smlouvou jinou smlouvou děděním vydržením rozhodnutím státního orgánů Nalezením věci vlastnictví nevzniká !

11 Předměty vlastnického práva

12 Pozbývání vlastnictví
prodej darování rozhodnutí soudu Ztrátou ani zcizením vlastnictví nezaniká!!

13 Spoluvlastnictví podílové – podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci bezpodílové – v manželství ( společné jmění)

14 Test: Vlastnictví Jak vzniká vlastnictví?
Co znamená podílové spoluvlastnictví? Co znamená majetek nehmotný? Uveď příklady nemovitého majetku. Jak zaniká vlastnictví? Jaké znáš typy vlastnictví?

15 Dědění Dědictví (pozůstalost) = majetek zemřelého člověka
= předmět dědění Dědí se: ze zákona ze závěti z obou výše uvedených důvodů Závěť = listina, v níž občan určí, kdo po jeho smrti zdědí jeho majetek (vlastnoručně, nebo jiná písemná forma za účasti svědků, notářský zápis – důležitý datum a podpis) Neexistuje-li závěť, dědí se ze zákona – v určitém pořadí podle občanského zákoníku (na prvním místě děti a manžel, každý z nich rovným dílem) viz § 473- § 475 občanský zákoník Dědic může dědictví odmítnout.

16 Úkol: Otázky na téma občanské právo
1.) Občanský průkaz získá osoba starší 15 let starší 18 let starší 17 let starší 15 let po pohovoru, který prokáže její základní znalosti z právního řádu ČR 2.) Rodiče Jany se rozvedli, protože otec propadl alkoholu. Propil vždy celou výplatu a ještě si půjčoval. Nyní zemřel při nehodě a zanechal dluhy. Bude muset Jana za otce dluhy zaplatit, když nezanechal žádný majetek a jiné děti nemá? ne, dluhy zanikají smrtí ano, je jeho dcera ne, nezanechal majetek není z čeho dluhy platit ano, dědic musí uhradit veškeré dluhy 3.) Co je potřeba k vyřízení občanského průkazu a kde si jej můžeme vyřídit? 4.) Můžete ve Vašem věku reklamovat zboží? 5.) Ve kterých státech světa platí náš pas?

17 Úkol: Otázky na téma občanské právo
Od kdy můžeme vlastnit věci? Může dítě zdědit automobil? Může člověk ovlivnit, kdo zdědí jeho majetek? Pavel si koupil ve Zverimexu andulku, která mu po pár hodinách zemřela. Pavel ji ve Zverimexu reklamoval. Prodavač mu sdělil, že zvířata nelze reklamovat. Měl pravdu?

18 Pracovní právo upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a otázky, které s pracovně právními vztahy souvisí základní právní předpis = zákoník práce

19 Pracovní smlouva smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se mezi nimi zakládá pracovní poměr ( obvykle písemná forma) Pracovní smlouva musí obsahovat tyto tři důležité náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba – maximálně tříměsíční (v této době může zaměstnanec nebo zaměstnavatel zrušit pracovní poměr)

20 Pracovní poměr sjednává se na dobu určitou nebo neurčitou
určitá doba – výslovně určuje dobu jeho trvání Rozeznáváme pracovní poměr: hlavní vedlejší souběžný

21 uzavřená dle zákoníku práce
Vzor pracovní smlouvy PRACOVNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákoníku práce Smluvní strany Zaměstnavatel ABXZ, s.r.o. Veleslavínova 1 11000 Praha 1 IČ: , DIČ: CZ zapsán v OR Praha, C/12345 (dále jen zaměstnavatel) Zaměstnanec Novák Jiří Nová 6, Praha 3 RČ: /1234 (dále jen zaměstnanec) uzavírají tuto PRACOVNÍ SMLOUVU Předmět smlouvy Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy. Druh práce Zaměstnanec bude pracovat ve funkci prodavač elektro. Den nástupu do práce Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem 1. prosince 2006. Místo výkonu práce Zaměstnanec bude vykonávat práci v Elektro ABXZ Praha 3. Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou – do Zkušební doba se sjednává v délce tří měsíců. Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce.

22 Vzor pracovní smlouvy - dokončení
Mzda Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Splatnost a výplata mzdy Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu. Další ujednání Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. Závěrečná ustanovení Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. V Praze dne zaměstnanec zaměstnavatel

23 Ukončení pracovního poměru
dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem výpovědí ze strany zaměstnance výpovědí ze strany zaměstnavatele zrušením ve zkušební době uplynutím sjednané doby okamžitým zrušením

24 Podmínky pro zaměstnávání mladistvých
dosažení 15 let a ukončení povinné školní docházky přítomnost zákonného zástupce při uzavírání smlouvy práce přiměřená fyzickému a rozumovému vývoji (zákaz přesčasové práce, práce v noci..)

25 Test: Zákoník práce Jaká je podle Zákoníku práce týdenní pracovní doba? 42.5 h 30 h 33 h 40 h 2. Jaké jsou nejdůležitější náležitosti pracovní smlouvy? druh práce, pracovní doba, platový výměr druh práce, místo výkonu práce, pracovní doba místo výkonu práce, den nástupu, platový výměr den nástupu, druh práce, místo výkonu práce 3. Co nepatří mezi typy pracovních poměrů pracovní poměr se smlouvou nebo bez smlouvy pracovní poměr na plnou nebo zkrácenou dobu hlavní a vedlejší pracovní poměr pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou

26 Test: Zákoník práce 2. část
4. Zákoník práce patří mezi odvětví práva: obchodního občanského pracovního správního 5. Jak dlouhá může být maximálně zkušební doba? 6 měsíců 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 6. Co z uvedených příkladů nepatří mezi možnosti skončení pracovního poměru? zrušení pracovního poměru ve zkušební době výpověď odchod od zaměstnavatele dohoda o ukončení pracovního poměru

27 Rodinné právo upravuje právní vztahy manželství, mezi rodiči a dětmi, při náhradní rodinné výchově.. základní předpis – Zákon o rodině

28 Manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. sňatek – občanský (civilní) - církevní

29 Podmínky pro uzavření manželství
Manželství nemohou uzavřít: nezletilí (výjimečně může soud povolit uzavření manželství osobě starší 16 let , pokud jsou zde závažné důvody) osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům ženatí muži nebo vdané ženy osoby v blízkém příbuzenském poměru (předci a potomci, sourozenci, osvojitel a osvojenec) osoby stejného pohlaví (mají možnost uzavřít registrované partnerství)

30 Úkol: Otázky z oblasti rodinného práva
Musí si vzít muž ženu, pokud s ní čeká dítě? Kdo rozvádí manželství? Petr nechce pomáhat rodičům s domácími pracemi. Tvrdí, že je to proti jeho právům. Má pravdu? Co stvrzují snoubenci prohlášením při sňatku? Které příjmení mohou po svatbě snoubenci užívat? Co je to předmanželská smlouva?

31 Otázky z rodinného práva:
1.) Eva s Adamem chodí už 2 roky. Rozhodli se, že se vezmou a svatba se bude konat příští týden. Adam byl včera na vyšetření v nemocnici. Evě odmítl odpovědět na otázku, co mu je , s tím, že je to jen jeho soukromá věc. Má Adam pravdu? ano, je to pouze jeho soukromá věc ne, snoubenci mají předem znát svůj zdravotní stav ne, je povinností snoubenců jít společně k lékaři na vyšetření, aby znali navzájem svůj zdravotní stav ano, snoubenci nesmějí znát svůj zdravotní stav před svatbou, aby si jí nerozmysleli 2.) Snoubenci při svatebním obřadu ohlašují příjmení, které budou jejich budoucí děti používat a to, kdo z nich bude zodpovědný za výchovu dětí. Je to pravda? ne, za výchovu dětí je zodpovědný ten, kdo čerpá rodičovskou dovolenou ano, vždy se zavazuje pouze jeden z manželů většinou žena ne, za výchovu dětí je zodpovědný vždy otec jako živitel rodiny ne, oba rodiče jsou za výchovu dětí stejně odpovědni. 3.) Pavle bylo před třemi měsíci 16 let a Jirkovi 20. Chodí spolu už rok a Pavla je ve druhém měsíci těhotenství. Mohou uzavřít sňatek? ano, je třeba písemný souhlas rodičů Pavly ne, Jirka by musel být výdělčně činný ne, v naší republice nejsou povoleny sňatky nezletilých ano, soud může z důležitých důvodů povolit uzavření manželství pouze nezletilé starší 16 let. 4. Lze v našem státě ukončit manželství? ano prohlášením na matrice ano, rozvodem ne, je nezrušitelné ano, pokud bylo uzavřeno před obecním úřadem


Stáhnout ppt "Právo v každodenním životě"

Podobné prezentace


Reklamy Google