Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu Libor Czeffer Michala Papežová Otrokovice 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu Libor Czeffer Michala Papežová Otrokovice 2008."— Transkript prezentace:

1 Role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu Libor Czeffer Michala Papežová Otrokovice 2008

2 Úvod – potřeba změn, problémy českých sester ➲ Nevyhraněnost profesionální podoby. ➲ Přesun jiných činností na sestry - odvádění od vlastního ošetřovatelství. ➲ Hledání profesionální identity. ➲ Nekonkrétnost profesionální podoby ošetřovatelství a z toho plynoucí konflikty týkající se kompetence a odpovědnosti v péči o potřeby klientů a provádění některých medicínských výkonů sestrami bylo nutné vyřešit novými legislativními normami (a novou koncepcí ošetřovatelství) jasně vymezující role a kompetence všeobecných sester a porodních asistentek.

3 Úvod – potřeba změn, vstup do EU ➲ V roce 2004 vstoupila ČR do EU a tímto se zavázala přijmout i celou řadu opatření, která se vztahují k oboru ošetřovatelství a porodní asistence. ➲ Jednou z podmínek či požadavků, pro vstup ČR do EU, bylo vypracovat právní předpisy, které budou řešit specifické oblasti, jenž mají přímý vztah k výkonu povolání všeobecné sestry.

4 Úvod – potřeba změn, vstup do EU ➲ Splnění minimálních požadavků stanovených ve směrnicích EU je nezbytným předpokladem pro volný pohyb sester na trhu práce v rámci EU.

5 Doporučení a dokumenty Evropské komise ➲ O začlenění primární péče do vzdělávání zdravotních sester ➲ Další vzdělávání a doškolování v ošetřovatelství ➲ Odborné kompetence pro sestry, které odpovídají za všeobecnou ošetřovatelskou péči ➲ O vzdělávání sester odpovědných za všeobecnou ošetřovatelskou péči v EU – nové kurikulum ➲ A další...

6 Významné změny za posledních 10 let ➲ V roce 1998 byla vypracována nová koncepce českého ošetřovatelsví. ➲ V roce 2000 vznikl na ministerstvu samostatný odbor ošetřovatelství. ➲ Rostoucí nároky na kvalitu ošetřovatelské péče vedly k vývoji národních standardů pro ošetřovatelství. ➲ V souladu s doporučeními WHO a EU se české sestry začaly vzdělávat na vysokých školách.

7 Významné změny za posledních 10 let ➲ V roce 2004 vešly v platnost legislativní normy, jenž řeší pregraduální přípravu sester a jejich odbornou, zdravotní a specializovanou způsobilost, celoživotní vzdělávání či profesní kompetence. ➲ Mezi stěžejní legislativní normy patří: ➲ Zákon č.96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

8 Významné změny za posledních 10 let ➲ Vyhláška MZ ČR č.424/2004 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ➲ Koncepce ošetřovatelství České republiky (inovovaná v roce 2007)‏ ➲ Vyhláška MZ ČR č.423/2004 Sb. o kreditním systému

9 Role sester ➲ Plnění profesionálních rolí sestry v praxi vlastně popisuje jejich každodenní činnost. ➲ role ošetřovatelky ➲ role pomocnice ➲ role zprostředkovatele ➲ role učitelky ➲ role poradkyně ➲ role obhájkyně práv klienta

10 Role sester ➲ role nositelky změn ➲ role vedoucího ➲ role manažerky ➲ role výzkumnice ➲ role edukátora/ky ➲ Jejich plnění směřuje ke zlepšování zdravotního stavu jednotlivců a rodin, zvyšování efektivity zdravotní péče a úrovně osobní spokojenosti v zaměstnání,

11 Role sester ➲ Zlepšování postojů občanů a zákonodárců k ošetřovatelskému povolání a jejich očekávání kvalitní péče aj. ➲ Všechny tyto role se prolínají a slouží k objasnění různých povinností sestry. ➲ Tyto sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii, soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí s ohledem na individualitu postižených osob.

12 Role sester ➲ Zdravotní sestry musí být dále schopné zavádět a realizovat opatření pro zlepšení zdraví a zabránění vzniku nemoci, ➲ převzít odpovědnost za vlastní ošetřovatelskou činnost, vzájemně spolupracovat při ošetřování, informovat a vést klienty, studenty i kolegy a kolegyně, ➲ sledovat výzkumné a vývojové práce, spolupracovat na nich a využívat je,

13 Role sester ➲ plánovat svoji práci a práci skupiny, řídit a kontrolovat pracovní tým, spolupracovat s jinými odborníky v rámci multidisciplinární spolupráce. ➲ Při provádění jmenovaných činností sestra uplatňuje ošetřovatelský proces.

14 Úloha sestry v multidisciplinárním týmu ➲ Spolupráci lékařů a sester v multidisciplinárním týmu je třeba založit na partnerské spolupráci profesionálů. ➲ Diagnostika a léčba chorob chorob je primárně v kompetenci lékařů, sestry mají v této oblasti roli sekundární, ošetřovatelská činnost tu lékařskou doplňuje v zájmu klienta.

15 Úloha sestry v multidisciplinárním týmu ➲ Systematické ošetřovatelské zhodnocení, ošetřovatelskou diagnostiku a určení priorit ošetřovatelské péče sestra provádí nezávisle na konkrétní lékařské diagnóze. ➲ Pouze v případě ohrožení života klienta je cíl lékaře i sestry společný – záchrana života. V ostatních situacích není pro sestru prioritní choroba jako taková, ale celostní reakce klienta na neuspokojené potřeby, které jsou důsledkem nemoci.

16 Úloha sestry v multidisciplinárním týmu ➲ Péče o zdraví populace má multidisciplinární a multiprofesinální charakter. Ačkoliv každá z těchto profesí přispívá k péči svým jedinečným způsobem, všechny mají společné určité dovednosti, které jsou nezbytné z hlediska zajištění kvality péče.

17 Kompetence sester ➲ Kompetence sester byly výrazně navýšeny Vyhláškou MZ ČR č.424/2004 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. ➲ Rozšířilo se spektrum výkonů, ke kterým dříve sestry neměly kompetence nebo musely mít písemné pověření lékaře.

18 Kompetence sester ➲ Poprvé se v právních předpisech ČR oddělila činnost sester, péče, kterou poskytuje bez indikace lékaře a bez jeho jakéhokoliv nutného doporučování a část, kde sestra funguje jako asistent lékaře (musí tam být indikace lékaře, v některých případech i jeho přímý dohled).

19 Kompetence sester ➲ Ministerstvo doplnilo jakési un block pověření, kdy mohou sestry dělat další diagnostické nebo léčebné činnosti, případně při nich asistovat podle konkrétního pověření lékaře. ➲ Eva Prošková, ředitelka odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví ČR, uvedla, že budou nadále novelizovat vyhlášku, týkající se činností sester ve smyslu navyšování jejich kompetencí.

20 Jak vnímají nové kompetence sestry? ➲ K implementaci těchto norem do praxe, respektive názoru sester na ně již bylo vypracováno několik šetření. Z jejich výsledků většinou vyplývá, že nové kompetence jsou sestrami vnímány v tom smyslu, že pociťují větší zodpovědnost, ale zároveň nízkou míru pravomocí.

21 Jak vnímají nové kompetence sestry? ➲ Dále bylo zjištěno, že změny, které proběhly v minulých letech na základě uvedení nových legislativních předpisů do praxe, sestrám částečně či zcela zkomplikovaly výkon jejich povolání. ➲ Jako hlavní argumenty uvádí: ➲ přílišnou administrativní zátěž a z toho plynoucí nedostatek času pro klienty,

22 Jak vnímají nové kompetence sestry? ➲ nízký počet personálu, který nemůže zajistit naplnění povinností, jež z nových právních předpisů vyplývají, ➲ finanční a časová zátěž spojená s povinností kontinuálního vzdělávání, rovněž špatnou spolupráci s lékaři a časový stres.

23 Jak vnímají nové kompetence sestry? ➲ Naopak jako hlavní výhody byly jmenovány: ➲ rozšíření a jasné definování kompetencí sester, ➲ posílení prestiže profese, ➲ větší možnost vzdělávat se.

24 Kompetence v zahraničí ➲ Kanada ➲ Skutečné rozdělení a adekvátní poměr sester typu A,B,C ➲ Sestra typu A je skutečný partner lékaře ➲ Země bývalé západní Evropy ➲ Kompetence jsou podobné našim kompetencím ➲ Sestry však mají větší zodpovědnost ➲ Větší podíl na spolurozhodování v péči o pacienta ➲ Ve společnosti je práce zdravotní sestry ceněna a má vysokou prestiž

25 Rozšířené kompetence  Vladíková Radmila – staniční sestra JIP  Je kompetentní k přebírání zdravotnické techniky, vyřizování oprav, k vypracování rozpisů služeb. Zastupuje vrchní sestru, v době její nepřítomnosti. Spolupracuje s dokumentační sestrou  Juřicová Jiřina – staniční sestra oddělení A  Kompetence k edukaci pacientů se stomií a jejich rodin, spolupracuje s vrchní sestrou při objednávání pomůcek pro stomiky. Školitelka pro sestry celého chirurgického oddělení v problematice stomií. Proškolena certifikovanými kurzy. Spolu s vrchní sestrou je kompetentní v problematice ošetřování ran.  Spitzerová Dana – ambulantní sestra  Kompetence v kontrole chodu ambulantního provozu – zajišťování zdravotnického materiálu ve spolupráci s vrchní sestrou a kontrola plnění plánů práce, navržena ke školení vlhkého hojení ran  Kompetence ke kontrole celého chirurgického oddělení v záležitostech týkajících se regulačních poplatků a předání souhrnu za každý kalendářní měsíc vrchní sestře.

26 Kompetence zdravotnického záchranáře ➲ Výkony prováděné v případě krajní nouze ➲ Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí ➲ Uvolnění dýchacích cest, zajištění dýchacích cest dostupnými prostředky (sestry se specializací a DZZ s předepsanou praxí)‏ ➲ Umělá ventilace s užitím ručního dýchacího přístroje, obličejovou maskou, popř. se zavedením ústního vzduchovodu ➲ Nepřímá srdeční masáž včetně kardiopumpy ➲ Odsátí tekutého obsahu z horních cest dýchacích pomocí odsávačky ➲ Provedení elektrické defibrilace – podmínkou je zápis a záznam komorové fibrilace na EKG monitoru ➲ Aplikace Adrenalinu i.v. nebo intratracheálně – pouze při zástavě prokázané na EKG ➲ Zajištění periferní žíly s pomocí krátké nitrožilní kanyly, podání infúze krystaloidu a vyjímečně léku (analgetika, sedativa – antikonhulziva) a to po předchozí telefonické (radiofonní) konzultaci s lékařem

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu Libor Czeffer Michala Papežová Otrokovice 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google