Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A problémy nynějšího světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A problémy nynějšího světa"— Transkript prezentace:

1 A problémy nynějšího světa
Stav životního prostředí v ČR A problémy nynějšího světa Zuzana Scheithauerová, Lea Šárková a Tomáš Schwarz

2 Životní prostředí Životní prostředí tvoří v Česku soustava četných přírodních prvků (ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní a propojený systém.Téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředí a vzhledem k vysoké úrovni využití krajiny,průmyslovéi jiné výroby, je nezbytné zajistit dodržování určitých norem, které umožní využívání životního prostředí v takové míře, aby nedocházelo k jeho poškozování a udržitelnému rozvoji pro další generace. Česká republika jako země se zkušenostmi se socialistickým zazízením disponuje jistými znalostmi s možnostmi využívání vlastního životního prostředí a riziky jeho poškození. Ve své historii se obyvatelstvo České republiky potýkalo s nebezpečím znečištěním ovzduší, hospodářství a vodu, využívá zdroje povrchových i nepovrchových surovin, hospodaří s půdou. Nezanedbatelnou úlohu má i ochrana přírody a životního prostředí jako takového. V neposlední řadě pak má na životní prostředí vliv energetika spojená s předchozími způsoby využívání krajiny.

3 Vliv člověka na životní prostředí
Na životní prostředí v ČR má vliv mnoho faktorů, například osídlení a pohyb obyvatelstva, výroba a spotřeba odpadovéhospodářství, staréekologické zátěže především z dob socialismu a v neposlední řadě změna klimatu.V rámci životního prostředí se posuzuje zejména stav ovzduší(znečištění ovzduší,ozonová vrstva), vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), znečištění a celkový stav půd. stav krajiny (lesnatost, chráněná území) či například hluk, světelné znečištění a radioaktivita.

4 Vliv člověka na životní prostředí
Nejvíce znečištěný vzduch měla koncem 80.let Praha, ve které bylo ovzduší horší než v průmyslových severních Čechách a na Ostravsku.Události v roce 1989 a přechod k demokracii zvýšily v Československu zájem o ekologii a byly podniknuty první kroky ke zlepšení stavu životního prostředí. Důležitým krokem který pomohl České republice k čistšímu ovzduší, byla plynofikace.Ta měla omezit spalování fosilních paliv, zejména oblíbeného a rozšířeného uhlí.Na plyn začaly přecházet domácnosti v roce 1994.Pokroky byly velmi znát.V Praze topily plynem asi 45% domácností, zatímco v současné době je to asi 6%.Některé domácnosti nepřešly v polovině devadesátých let na plyn ale začaly topit elektřinou.To je z dnešního(cenového)hlediska poněkud nevýhodné. Významnou událostí v roce 1991 bylo přijetí zákona o ochraně ovzduší, ten zavedl velmi přísné limity pro oxid siřičitý, oxid uhelnatý a prach.Špatné látky vypouštěné do ovzduší musely eliminovat také elektrárenské společnosti.Společnost ČEZ v této době začal do svých uhelných elektráren instalovat tzv.odlučovače popílku a odsiřovací jednotky, které snížily množství vypouštěných emisí. Opatření měla úspěch.Množství oxidu siřičitého se podařilo se vzduchu výrazně snížit, to byla předtím největší hrozba.Zatímco v roce 1989 bylo do vzduchu vypuštěno kolem 1850 tun, v roce 2007 to bylo 260 tisíc tun.Přestal nás také trápit prach a padající popílek.Na ten dodnes vzpomínají někteří obyvatelé Plzně, kteří pravidelně smetávali popel z parapetů svých bytů. Před rokem 1989 se v České republice nedýchalo zrovna nejlépe.Na životní prostředí se v zaujetí budování komunismu příliš nedbalo a na veřejnost se nedostávaly objektivní informace ohledně stavu ovzduší.A také o koncentraci škodlivin ve vzduchu.Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků dosahovala v okolí Teplic ng/m3 přestože předepsaná norma byla 1ng/m3. Díky špatnému stavu ovzduší v Československu bylo již od 60. let možno sledovat pomalé odumírání lesů(např.Krušné hory) to se stalo v důsledku vysoké koncentrace exhalací ve vzduchu(např.oxid siřičitý).V 70.letech přicházely první zprávy o zhoršeném zdravotním stavu obyvatel(především severní Čechy).Zvyšoval se výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a novorozenci se rodili s vrozenými vývojovými vadami.Situace byla tak vážná že si toho na jaře 1989 všimli i poslanci ČNR.Nebezpečné emise mnohdy mnohonásobně překračovaly stanovenou normu.

5 Vývoj znečištění v ČR

6 Odpad Česká republika má nespočet skládek odpadů.Odpad třídíme na směsný odpad, papír, plast, sklo a nebezpečný odpad.Kusy nábytku či větší elektroniku můžeme vyhazovat do velkých kontejnerů které bývají pravidelně přistavěny v některých ulicích.Papír či měď jde prodat do sběrných dvorů. Odpady jsou v naší společnosti opravdu velký problém.Každý den lidé spotřebovávají plno věcí, které jim vlastně ani nepřinášejí užitek. Je snazší a také lacinější omezovat množství vznikajícího odpadu než pak vzniklý odpad využívat a zneškodňovat.Při nákupu by jsme měli upřednostňovat výrobky z recyklovatelných materiálů a pokud možno, vybírat výrobky označené ekoznačkou atd.Tím sice vytváříme odpad, ale je z ekologického či recyklovatelného materiálu, který tak nezatěžuje životní prostředí.

7 Ovzduší v Ostravě Vzhledem k vysoké koncentraci těžkého průmysl má město dlouhodobě značně znečištěné životní prostředí, zvláště ovzduší. Ve znečištění rakovintvorným benzopyrenem patří podle měření Českého hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem České republiky. Také koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. V roce 2005 překračovalo znečištění prachem přípustný denní limit po 160 dní roku. Ocelářská společnost ArcelorMittal je pro své okolí největším znečišťovatelem ovzduší rakovinotvornými látkami a prachem.Moravskoslezský kraj patří v ČR k nejhorším z hlediska průmyslového znečištění. Kontrola kouře v Ostravě začíná-do ostravských ulic jsou připraveni vyrazit vyškolení městští strážníci, kteří budou provádět alespoň vizuální kontrolu kouře vystupujících z komínů.Kontrolu budou provádět pomocí tzv.Ringelmannovy stupnice, která jim ukáže závažnost hustoty a barvy kouře z domácích topenišť.Při měření nesmí být porušeny určité podmínky například nesmí probíhat proti slunci nebo proti domu.Kouř z malých zdrojů znečištění se na celkové kvalitě ovzduší podepisuje z jedné třetiny. ;

8 Ministerstvo životního prostředí ČR
-ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti podzemních a povrchových vod -ochrana ovzduší -ochrana přírody a krajiny -ochrana zemědělského půdního fondu -výkon státní geologické služby -ochrana horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod -geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou -odpadové hospodářství -posuzovaní vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. Rezortní organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká informační agentura životního prostředí Česká geologická služba Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Správa jeskyní České republiky Správa Krkonošského Národního parku Správa Národních parků a chráněné krajinné oblasti Šumava Správa Národního parku České Švýcarsko Správa Národního parku Podyjí Státní fond životního prostředí ČR Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Je to nejvyšší orgán ochrany přírody a životního prostředí v ČR.Ministerstvo životního prostředí během komunistického režimu neexistovalo vzniklo v roce 1990.V tomto roce bylo do ochrany životního prostředí investováno přes 6 mil.Kčs(na ochranu ovzduší 1,6mil.Kčs) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro následující oblasti:

9 Znečištěné ovzduší-příroda
Vybledlí ptáci-Drobní zpěvní ptáci ztrácejí jásavé barvy opeření.Vybledlé barvy peří některých druhů má na svědomí znečištěné ovzduší, ale ne přímo.Vysoký obsah síry a těžkých kovů v ovzduší i v půdě ničí určité druhy hmyzu, kterými se ptáci živí.Jde například o sýkory.Hmyz, který ptáci konzumují, má vliv na pigmentaci peří, a pokud je určitého druhu málo, barvy samečků sýkorek a jiných zpěvných ptáků blednou a ti jsou pro partnerky nepřitažliví. Lesy- Lesy pokrývají asi 33 % území České republiky a jsou přirozenými biotopy pro mnoho druhů rostlin a živočichů, určují ráz krajiny, jsou zdrojem dřeva, výrazně ovlivňují místní klima, zvyšují retenční kapacitu krajiny, brání erozi slouží také pro rekreaci. Špatný stav českých lesů nesouvisí přitom jen s důsledky historického znečištění ovzduší a následného okyselení lesních půd. Problémy se v příštích desetiletích pravděpodobně budou zhoršovat vzhledem ke změněným klimatické podmínky, kterých nevyhovují převládajícím smrkovým lesům.

10 Kdo to je ekospotřebitel ?
Mnohým z nás záleží na kvalitě životního prostředí. Jednají podle toho, jak vysoko stojí příroda na žebříčku jejich hodnot. Spotřební společnost, ve které žijeme, není přírodě příliš přátelská. Přesto - nebo právě proto - tu existují lidé, kteří si chtějí kupovat výrobky poškozující přírodu co nejméně – ekospotřebitelé.

11 Ježíšku, letos bez odpadu!
Doba Vánoc a s ní spojené dárky znamenají velkou zátěž pro životní prostředí, jelikož je vyprodukováno velké množství odpadu. Pokud již chceme dárky darovat máme spoustu možností, jak pořídit takové, které znamenají menší zátěž. Takovými dárky může být celá řada permanentek, vstupenek, poukázek, předplatné časopisu, seskok padákem, kousek lesa či vlastnoručně vyrobený dárek. Zkrátka fantazii se meze nekladou. Je důležité také vybrat správný stromek. Mezi nejekologičtější variantu patří stromek umělý.

12 My se učit nechceme a oni za to jsou velmi rádi
Adopce na dálku Umožňuje vybraným dětem získat tolik potřebné vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. Adoptivní rodič přispívá ročně určitou částkou peněz, která potom v zemích třetího světa zajistí určitému dítěti možnost chodit do školy. Kromě toho dostane taky školní uniformu, školní pomůcky a základní zdravotní péči. Dítě si může takto adoptovat každý jednotlivec, ale také různé skupiny. Chudoba – Lidé na celém světě se snaží bojovat s extrémní chudobou. I přesto však každé tři vteřiny na naší planetě umírá dítě z hladu, kvůli nedostatku pitné vody nebo na nemoci, kterým lze předcházet. Jen za rok 2005 tak ze světa zbytečně odešlo více dětí než má celá Česká republika obyvatel. Je na čase s tím něco dělat, za vše mluví výrok frontmana legendární irské skupiny U2 Bono Voxe, který prohlásil:Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu… Ale máme dost vůle na to, abychom z chudoby opravdu učinili historii? My se učit nechceme a oni za to jsou velmi rádi

13 Zajímavosti Biozahrada v Bílém domě - manželé Obamovi zakládají v americkém sídle prezidentů Bílém domě první biozahrádku. Bude zdrojem potravin pro celou prezidenstkou rodinu, ale měla by mí především vzdělávací vliv. Děti by se zde měli seznamovat se zdravým ovocem a zeleninou, v době kdy se obozeíta a diabetes dostávají do středu zájmu celého západního světa. Doprava – V podstatě obtěžuje a ohrožuje ty, kteří ji stvořili, aby jim sloužila. Je to jedno z nejrychleji se rozbíjejících hospodářských odvětví na světě. Zároveň také jedna z věcí, která nejvíc zatěžuje životní prostředí a zdraví lidí i planety. Proto i v této oblasti se vymýšlí nové technologie, které tolik nezatěžují životní prostředí. Každým rokem 22.září také probíhá Evropský den bez aut.

14 Dětská práce, aneb víme kdo nám co vyrobil ?
V roce 1919 byla založena Mezinárodní organizace práce, která se postupně stala hlavní institucí monitorující a regulující dětskou práci ve světě. Ve světě však zaměstnávání dětí pokračovalo - Československo sice zdědilo zákaz zaměstnávání dětí už z rakousko-uherské legislativy, ale například ve Velké Británii bylo zakázano zaměstnávat děti do 13 let až v roce V Indii, kde dnes žije vůbec nejvíce pracujících dětí světa, bylo ústavou z roku 1937 zakázano zaměstnávat děti do 14 let v dolech, továrnách a na dalších nebezpečných pozicích. Hlavní příčiny dětské práce jsou ekonomické - rodiny potřebují děti k pomoci na polích či v domácnosti nebo k přispívání do rodinného rozpočtu. Podle odhadů nevládních organizací jen v Indii 15 milionů dětí prací splácí dluhy svých rodičů. Vedle toho ale také hrají velkou roli kulturní zvyklosti, kdy v mnoha zemích například rodina spíše pošle do školy chlapce než dívku. Dětskou práci omezují zákony a ústavy jednotlivých zemí. Existuje ale několik mezinárodních úmluv, jejichž podpisem se většina států světa zavázala potírat dětskou práci.

15 Fotbalový míč Zlobíte se, že jste chtěli nike a máte adidas ?
Mezi výrobky které byli vyráběny dětskou prací a každý se s nimi určitě minimálně jednou setkal jsou fotbalové míče. Dokonce firma Adidas byla žalována za vykořisťování nezletilích dětí. U soudu jí ale nic nebylo prokázáno. I tak to stojí za promyšlení. Vyrobené věci z východní Evropy konkurují věčinou díky své levné ceně a to taky závisí na levné pracovní síle dětí. Zlobíte se, že jste chtěli nike a máte adidas ? Zde jsou rádi za všechno

16 Co je považováno za bioprodukt a biopotravinu ?
Bioprodukt je surovina živočišného nebo rostlinného původu, přičemž tato surovina je získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, sadby, osiva a dalších ekologických výrobků, které se dají označit osvědčením o bioproduktech. Pojem biopotravina je velmi přesně popsán pomocí zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jedná se o potravinu, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny. Za biopotravinu považujeme produkt ekologického zemědělství, který není vyroben pomocí minerálních hnojiv, pesticidů, herbicidů, hormonů nebo jinak upraven, např. genetickými změnami organismu. V žádném případě nemohou biopotraviny obsahovat další přídavné látky, které se běžně používají téměř u všech běžných potravin. Tím jsou myšleny různé přídavné stabilizátory potravin, pojiva, směsi a různé řady s označením E.

17 Ekologicky šetrný výrobek
Základními hledisky pro udělení jsou šetrnost k životnímu prostředí během celého životního cyklu výrobku a jeho stejná či vyšší účinnost ve srovnání s obdobnými výrobky na trhu. Výrobek nesoucí tuto značku nesmí být toxický pro flóru a faunu, musí být biologicky rozložitelný a veškeré užité obaly musí být recyklovatelné či odstranitelné bez rizik.

18 Fair trade Fair Trade je způsob mezinárodního obchodu vyznačující se férovým přístupem k drobným zemědělcům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Klade důraz na ekologické a sociální aspekty výroby a výrobky jsou vykupovány za spravedlivé ceny.

19 Fair trade Mezinárodní bio textilní certifikát, který je pro svou komplexnost v současnosti nejuznávanější. Jeho standardy upravují nejen ekologická, ale i sociální a etická hlediska textilního zemědělství a výroby. Pro výrobky, nesoucí certifikát GOTS ve zkratce platí: 1. Zákaz použití geneticky modifikované bavlny a dalších geneticky upravovaných materiálů ve všech fázích produkce. 2. Zákaz jedovatých či zdraví nebezpečných látek, jako jsou např. formaldehyd, aromatická rozpouštědla, těžké kovy (s výjimkou železa a pro určitá barviva do jisté míry také mědi), fungicidy a biocidy, fluorouhlíkové sloučeniny a další. 3. Při mokrých procesech platí zákaz použití karcinogenních azo barviv, čpavku, bělidel na jiné bázi než kyslíkové, tedy zákaz bělení chlórem. Povoluje se použití doplňkových a syntetických barviv, jejichž složení splňuje ostatní požadavky standardů GOTS. 4. Zákaz chemikálií nebezpečných pro životní prostředí, zařazených do vybraných skupin Dodatku III Evropské unie, 67/548/EEC o nebezpečných látkách a přípravcích. 5. Zajištění důstojných pracovních podmínek: svobodná volba povolání, zákaz dětské práce,svobodné vytváření odborů, hygienické a bezpečné pracovní prostředí, minimální mzda, omezená pracovní doba, zákaz diskriminace, povinnost smluvního pracovního vztahu, zákaz nedůstojného či hrubého zacházení s pracovníky.

20 Kyselé deště Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5,6. Normální déšť má pH mírně pod 6 — je mírně kyselý. Toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou. Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Může také vznikat malé množství kyseliny chlorovodíkové. Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na rybách a rostlinstvu. Kyselý déšť také urychlí zvětrávání uhličitanových materiálů (například vápencové skály nebo i omítek na budovách atd.). Pokračuje boj proti tomuto fenoménu.

21 Děkuji za pozornost! Zuzana Scheithauerová, Lea Šárková a Tomáš Schwarz


Stáhnout ppt "A problémy nynějšího světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google