Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)"— Transkript prezentace:

1 INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)

2 Osnova • Vývoj interního auditu • Koncepce interního auditu • Funkční náplň interního auditu. Standardy pro profesní praxi interního auditu • Čím by interní audit neměl být

3 Rostoucí velikost podniků znamenala zvýšené riziko omylů a podvodů – důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle nezávislého externího posouzení interními auditory. Význam a úloha interního auditu se neustále vyvíjela a současně roste jeho odpovědnost při plnění základního cíle: sloužit vedení podniku jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení podniku. Vývoj interního auditu

4 Institut interních auditorů (IIA)  založen 1941 v New Yorku  dnes sídlo v Altamonte Springs na Floridě  do jeho činnosti zapojeni auditoři z celého světa  činnost institutu:  vypracovává profesní standardy  zabezpečuje profesní certifikaci interních auditorů  provádí výzkum v oblasti interního auditu  organizuje profesní výuku (konference, semináře, kurzy…)  udržuje celosvětové kontakty s přidruženými instituty

5 Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA)  založena r. 1982 z důvodu snahy o sjednocení přístupů k problematice interního auditu  zachovává úplnou autonomii národních institutů  snaží se prosazovat a rozvíjet profesionální praxi v oblasti interního auditu v Evropě  hlavní cíle:  rozvíjení interního auditu v Evropě  podpora přijetí standardů profesní praxe interního auditu v Evropě  podpora certifikace interních auditorů v Evropě  zajistit koordinovaný postup vůči EU

6 Koncepce auditu Definice: Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů.

7 Tradiční vs. moderní interní audit Role interního auditu tradiční moderní policajt poradce autorita formální neformální zdroj autority podnikové předpisy osobní schopnosti, zkušenosti opatření k nápravě nátlak doporučení

8 Moderní interní audit  poradní orgán vedení podniku  snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím zdokonalování uplatňované strategie, používaných metod, systémů a postupů v podniku

9 Služby poskytované interním auditem  finanční audit  prevence a odhalování podvodu  vnitřní účetní kontrola  audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé)  audit souladu podnikové politiky a postupů se zákony (compliance)  audit operací  audit produktivity  audit managementu  audit jakosti  audit ekologický  audit personálního rozvoje  audit vnějších podnikových vztahů, atd.

10 Auditované činnosti (subjekty, jednotky nebo systémy)  zásady, postupy a praktiky  Nákladová, zisková, investiční střediska  zůstatky na účtech v hlavní účetní knize  informační systémy  důležité smlouvy  organizační jednotky  Funkce (subsystémy) jako např. elektronické zpracování dat, nákup, marketing, výroba, finance, účetnictví a lidské zdroje  transakční cykly jako např. prodej, inkaso, nákup, výdaje, skladové a nákladové účetnictví, výroba, pokladna, mzdy a kapitál  účetní výkazy  zákony a ustanovení

11 Hlavní uživatelé služeb interního auditu  řídící orgány společností (vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada)  provozní management  výbor pro audit  externí auditoři

12 Účelem činnosti interního auditu: - pomáhat řídícím pracovníkům organizace v efektivním plnění jejich funkcí - pro dosažení tohoto cíle jim poskytuje následující služby:  analýzu  hodnocení  doporučení  návrhy  informace

13 Interní audit se netýká pouze podnikatelských subjektů. Útvary interního auditu mohou být zřizovány i ve státní správě a samosprávě.

14 Standardy pro profesní praxi interního auditu Účel Standardů:  umožnit porozumět úloze a odpovědnosti interního auditu  stanovit základnu pro vedení a měření výkonu interního auditu  zlepšit praktický výkon interního auditu

15 Předmět standardů 1. Nezávislost útvaru IA na činnostech, jejichž audit provádí, a objektivita interních auditorů 2. Profesní úroveň interních auditorů 3. Rozsah působnosti IA 4. Provádění auditorských prací 5. Řízení útvaru IA

16 Nezávislost - nezávislost na činnostech, které auditují - organizační postavení útvaru IA - objektivita interních auditorů

17 Profesní úroveň  útvar IA má zabezpečit technickou zdatnost a vzdělání int. auditorů  znalosti, dovednosti a obory potřebné pro realizaci funkcí IA  útvar IA zabezpečuje řádnou kontrolu fungování IA  auditoři dodržují profesní normy chování  udržovaní odborné kvalifikace průběžným vzděláváním

18 Předmět práce  zkoumání a vyhodnocování adekvátnosti a efektivity řídících a kontrolních mechanismů organizace a kvality výkonu  posoudit prostředky k ochraně majetku a ověřit existenci majetku  posoudit hospodárnost a účinnost nakládání se zdroji

19 Výkon auditorské práce  Plánování auditu  Zkoumání a vyhodnocování informací  Předávání výsledků  Následná kontrola

20 Řízení útvaru interního auditu  definovat poslání, pravomoc a odpovědnost útvaru IA  vypracovat plány realizace funkcí útvaru IA  stanovit zásady a postupy pro vedení auditorů  program výběru a rozvoje lidských zdrojů  koordinace práce interních a externích auditorů

21 Obecné a specifické standardy Obsah interního auditu závisí na:  představě vedení podniku  cílech, jichž hodlá dosáhnout  zvláštnostech a charakteristických rysech každého podniku  na stylu řízení podniku  osobnosti ředitele a jeho představě o IA

22 Útvar IA vytvořen tak, že:  je součástí řízení podniku, je mu blízký nebo má jeho podporu  vyžaduje kvalifikovaný a diskrétní personál  nemá omezenou činnost jen na finanční oblast  má svůj vlastní status a normy  hledá možnosti zvyšování efektivnosti  nesmí podléhat jiným kontrolám než kontrole vedení vlastního podniku

23 Úloha interního auditu  Neustálá analýza podniku, sledování správného řízení  Ověřování spolehlivosti a vhodnosti IS  Kontrola plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení  Sledování provádění kontrol v celém podniku

24 Úloha interního auditu (pokr.)  Informování vedení o všech odhalených nepravidelnostech, anomáliích + doporučení, jak je odstranit  Zabezpečování adekvátního využívání zdrojů podniku (lidských i materiálních)  Spolupráce s externím auditorem

25 Úloha interního auditu (pokr.)  Vytváření prostředí otevřeného novým změnám a mentalitě týmové práce  Provádění speciálních studií

26 Postoj vedení podniku vůči internímu auditu  Ignorace a neznalost  Jen velmi mlhavá představa; toto oddělení v podniku chybí  Interní audit jako vnitřní „detektivní“ a kontrolní služba

27 Postoj vedení podniku vůči internímu auditu (pokr.)  Kontakt s interním auditem do doby odhalení závažných nedostatků a chyb v řízení podniku  Elitní pracoviště

28 Čím by interní audit neměl být!  Místo odpočinku, „odkladiště“ neúspěšných vedoucích pracovníků  Detektivní resp. inkviziční útvar  Skupina „donašečů“  Zásobník pracovních sil, které bude půjčovat podle potřeby ostatním útvarům

29 Čím by interní audit neměl být!  Pouhý pomocník nebo dokonce stálý nepřítel externího auditu  Útvar bez prestiže a úrovně zabývající se pouze rutinními záležitostmi


Stáhnout ppt "INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)"

Podobné prezentace


Reklamy Google