Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost"— Transkript prezentace:

1 Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost
MUDr. Lenka Tománková Neonatologické odd. FN Brno

2 STAROVĚKÉ CIVILIZACE období infanticidy ( zabíjení dítěte )
toto období charakterizuje prakticky nulová hodnota dítěte, jež je chápáno jako předmět, je zcela závislé na rozhodnutí svých rodičů, přesněji svého otce ( TOLLERE INFANTEM )

3 Bible – Starý zákon Druhá kniha Mojžíšova, EXODUS
„ Ale farao všemu svému lidu rozkázal: Každého syna, který se jim narodí, hodíte do Nilu; každou dceru nechte naživu. „

4 Taygetská skála ( Řecko ) Cloaca Maxima ( Řím )

5 NASCITURUS ("ten, kdo se má narodit")
Římské právo NUMA POMPILIUS  ( 716 - 673 př n.l. ) Královský zákon Lex regia, který se připisuje římskému králi Noma Pompiliovi, obsahuje ustanovení, že žádná těhotná žena nesmí být pochována, pokud nebyl plod z jejího těla vyňat. NASCITURUS ("ten, kdo se má narodit") je dosud nenarozené dítě, které je způsobilé nabývat za podmínky, že se narodí živé, subjektivní práva

6 Bible – Nový zákon Ježíš a děti
„ Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal…Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží…Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili. “

7 KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚK
Konstantin Veliký ( ) za jeho vlády se křesťanství stalo státním náboženstvím, v této souvislosti byl vydán zákaz zabíjení dětí začíná se objevovat zájem společnosti o děti , které se ocitly v nějaké nepříznivé situaci, budují se první nalezince ( 7.st nl Konstantinopol, 12.st. Řím ) a špitály

8 Hôpital des Innocens ( Florencie, 1316 )

9 Le Tour d'abandon ( = historický Baby box )
„ věž pro opuštěné děti “ se užívala v některých městech do počátku 19.století. Byla instalována ve zdech institucí jako např. l'Hôpital des Enfans-Trouvés ( Pařížský nalezinec, 1811 ) již v 6.století byla v Trevíru před kostelem umístěna kolébka z mramoru, která sloužila ke stejnému účelu

10 - nejstarší charitativní špitál na světe
Hotel Dieu Paris - nejstarší charitativní špitál na světe - byl založen roku 651

11 Jan Amos Komenský ( ) „ Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. „ Činnost Jana Ámose Komenského je jeden z nejvýznamnějších obratů ve vztahu k dítěti a dětství vůbec. Nejenže přinesl mnoho nových a zásadních poznatků o dítěti, o péči o ně a jeho výchově, ale neobyčejně povýšil prestiž dětství nejen pro život a budoucnost každého dítěte, ale pro celou společnost.

12 OSVÍCENSTVÍ ( 18.století )
rodiče vstupují do života dítěte, snaží se jej formovat k obrazu svému přirozené potřeby dítěte se dostávají do popředí kde utrpení dítěte je zvlášť patrné, začínají vznikat snahy tyto děti zachytit, vstoupit do jejich života a pomoci jim Francouzský konvent 1793 : všechny opuštěné děti jsou dětmi vlasti Změny na Vídeňském dvoře v oblasti péče o děti ( důmyslný nalezenecký systém, kombinující problematickou ústavní péči s péčí pěstounskou ).

13 Pražský nalezinec založen 1764
reforma o humanitních ústavech za císaře Josefa II., provedená v roce 1784, spojila funkčně porodnice s nalezincem a na základě toho byl zrušen roku 1789 Vlašský špitál, který sloužil jako nalezinec ve Vlašské ulici. Byl přestěhován do blízkosti kostela sv. Apolináře, při němž byla porodnice.

14 19. STOLETÍ v tomto období se zvyšuje hodnota dítěte. Společnost usiluje o hlubší poznání života, vývoje dítěte a jeho potřeb. vedle opuštěných a odložených dětí, dětí postižených, se stále více objevují ve středu pozornosti zaujatých jedinců i charitativních organizací děti zasažené velkou bídou a hlavně pak námezdní prací.

15 CODE CIVIL (občanský zákoník )
Napoleon Bonaparte vydán roku 1804, byl vzorem pro celou Evropu Kniha I. „O osobách“ obsahuje předpisy o nabývání a pozbývání občanských práv, manželské právo, ustanovení o otcovské péči, adopci, pěstounství a poručenství. - nejvíce se kontinuita starého a nového režimu zrcadlí v nerovném postavení muže a ženy.v manželství. Koncepce manželského práva je založena na převaze otcovské autority, která otci umožňuje vykonávat moc nad manželkou a dětmi.

16 20. STOLETÍ Ženevská deklarace práv dítěte ( 1924 )
jsou v ní shrnuty velmi jednoduchým způsobem základní principy, chránící dítě před jakýmkoli nebezpečím, vykořisťováním i neštěstím, zajišťující mu optimální tělesný a mentální rozvoj, který má směřovat ku prospěchu lidství Charta práv dítěte ( 1959 ) zahrnuto i právo dítěte na ochranu již před narozením dítěti se tak postupně přiznávají všechna nebo téměř všechna práva ve shodě s Listinou lidských práv a svobod

17 Úmluva o právech dítěte ( 1989 )
Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu Od té doby ji postupně ratifikovaly téměř všechny státy světa a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii.Úmluva je u nás platnou právní normou, která je dokonce nadřazena zákonům. Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: Právo na život a přežití Právo na rozvoj Právo na ochranu Právo na účast

18 Charta práv dětí v nemocnici
tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace "National Association for the Welfare of Children in Hospital" (NAWCH) se sídlém v Londýně. materiál v tomto znění podpořila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 1993

19 „Baby-Friendly Hospital Initiative“ (BFHI)
V roce 1989 vzniklo společné prohlášení Světové zdravotnické organizace a UNICEF Ochrana, prosazování a podpora kojení. Jeho záměrem bylo upozornit na významnou roli, kterou hrají zdravotníci při podpoře kojení. Hlavní zásady byly shrnuty do 10 kroků k úspěšnému kojení, které by se měly v porodnicích dodržovat. V ČR se tato iniciativa uskutečňuje již od roku 1992.

20 NA PRAHU NOVÉHO MILÉNIA

21 Vztahy mezi rodiči a dětmi
práva a povinnosti, která mají rodiče s plnou způsobilostí k právním úkonům vůči svému nezletilému dítěti označuje zákon jako RODIČOVSKÁ ZODOPOVĚDNOST ta obsahuje: a) právo dítě vychovávat, b) právo dítě zastupovat, c) správu záležitostí dítěte d) vyživovací povinnost, e) určení jména a příjmení dítěte.

22 Dětská práva - Vím co smím?
Máš právo využívat všech svých práv. Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, jakým hovoříš jazykem ani jakého jsi vyznání. Máš svá práva, i když jsi dítě! Práva zajišťují každému člověku spravedlivé zacházení. Každý člověk má svá práva - ty, tví rodiče, sourozenci, příbuzní, sousedé, přátelé! Všichni lidé na celém světě! Svět je veliká skládačka složená z mnoha dílů. Všichni, i ty, jsme jeho součástí. Nezáleží na tom, zda jsi velký nebo malý, černý nebo bílý. Všichni jsou stejně důležití. Protože i ty jsi důležitou součástí světa, měl bys vědět, co všechno smíš dělat, co všechno můžeš chtít. Máš svá práva. Máš také své povinnosti.

23 Umělé přerušení těhotenství
Hippokratova přísaha NEPODÁM NIKOMU SMRTÍCÍ PROSTŘEDEK, ANI KDYBY MNE O TO KDOKOLI POŽÁDAL A NIKOMU TAKÉ NEBUDU RADIT ( JAK ZEMŘÍT ). ŽÁDNÉ ŽENĚ NEDÁM PROSTŘEDEK K ABORTU.

24 Umělé přerušení těhotenství je staré jako lidstvo samo.
Kdy začíná život ? Umělé přerušení těhotenství je staré jako lidstvo samo. Právní, popř. mravně – morální hodnocení tohoto činu se v průběhu různých epoch kulturních dějin západu měnilo Pro právní praxi je rozhodující odpověď na otázku, zda a jak dalece je živý plod považován za lidskou bytost

25 ZÁKON ČNR O UMĚLÉM PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ (66/1986 SB.)
ANTIKA – živý plod nemá žádnou lidskou kvalitu a je podřízen právu otce KŘESŤANSTVÍ – zastává názor, že početím dochází také ke vzniku duše, a tak se již fetus stává člověkem a je obrazem Boha. Záhuba dětského tělíčka před křtem je považována za vraždu Zákon o útrpném právu ( Karel V., 1532 ) – za duší nadané se považovaly dostatečně vyvinuté zárodky OSVÍCENSTVÍ – vypuzení plodu bylo trestáno vězením, byla možnost anonymního porodu Říšský trestní zákoník ( 1872 ) – potrat byl definován jako vražda nenarozeného člověka, platný do pol. 20.st. ZÁKON ČNR O UMĚLÉM PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ (66/1986 SB.)

26 Asistovaná reprodukce
Dne 25. července 1978 došlo v Oldhamu v Anglii k mimořádné události. Na svět přišla holčička jménem Louise Joy Brownová. Bylo to první dítě ze zkumavky.

27 Největším rizikem IVF je zvýšený počet předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti, a také zvýšené riziko vícečetných patologických těhotenství.

28 Děti na hranici životaschopnosti
Počet narozených dětí v posledních letech klesl, ale procento nedonošených neklesá u nás ani nikde ve světě. Současně pokrok v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nezralého novorozence stále dál, a tak novorozenců s extrémně nízkou váhou přibývá. V současnosti považujeme za hranici životaschopnosti plodu 24. týden těhotenství. Vedle přežití je a bude v budoucnosti stejně důležitým aspektem neonatologické péče také kvalita života dítěte. Neonatologická péče musí zahrnovat celou rodinu, neboť narození extrémně nezralého dítěte znamená velkou a dlouhodobou zátěž celé rodiny.

29 „ Dítě si zaslouží největší ohleduplnost. „
Iuvenalis Decimus Iunius

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google