Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI Připravila Bc. Jarmila Havelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI Připravila Bc. Jarmila Havelková."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI Připravila Bc. Jarmila Havelková

2 „Umění promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.“ Lucius Annaeus Seneca

3 Obsah přednášky •Definice komunikace a příbuzných pojmů •Člověk a organizace •Vedení lidí •Formy komunikace (verbální a neverbální) a bariéry •Vzhled a úprava •Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci •Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat

4 Co je to komunikace? •Slovo „komunikace“ má latinský původ •Communicare = spojovat, společně něco sdílet •K. je proces sdělování, výměny informací, názorů a myšlenek od jednoho člověka k druhému na základě určitého znakového systému (abeceda, zvuky, gesta). •Každá komunikace má svůj účel, k něčemu slouží a každý účel je dán funkcemi, které nelze přesně ohraničit, jelikož se často svými významy překrývají.

5 Funkce komunikace •F. informativní •F. instruktivní •F. přesvědčovací •F. osobnostně-identická •Další f-ce: socializační, vzdělávací a výchovná, zábavná, sdělovací. •Komunikační proces probíhá vždy mezi dvěma a více lidmi (monolog je považován za formu přípravy nakomunikaci s druhými nebo za projev vyrovnávání se s vnitřními rozpory)

6 Proces komunikace Komuniké Komunikátor Komunikant Komunikační kanál

7 Vysvětlení procesu kom-ce •Komunikátor – jedinec nebo skupina, od níž sdělení vchází, vysílá nějakou zprávu. •Komunikant – příjemce, adresát •Komuniké – obsah sdělení, zpráva, myšlenka, pocit •Komunikační kanál – cesta, způsob, kterým je nějaká informace předávána.

8 Člověk (a organizace) •Každý člověk denně hovoří, gestikuluje, píše => komunikuje s okolím •30.léta 20.st. – začínají se zkoumat lidské vztahy na pracovištích •Důl.faktor = lidské chování •Typologie osobností •Chování jedince v organizaci

9 Typologie osobnosti (dělení podle Hippokrata) •Cholerik – dobrý organizátor, pohotový… ALE dosti dominantní a výbušný •Sangvinik – nápaditý, přátelský, osobní charisma … ALE v organizaci úkolů bývá méně spolehlivý, nedotahuje věci do konce. •Melancholik – vhodný pro vědeckou práci, důsledný … ALE není vhodný pro vedení týmů – skeptický, kritický •Flegmatik – oblíbený v kolektivu, tichý, klidný… ALE chybí mu pracovní motivace – musí být veden

10 Chování jedince v organizaci •Liší se podle zaujetí postoje v organizace -formální, neformální •Role vůdce ve třídě, ve skupině •Ovlivnění druhých •Důvěra v druhé a v nadřízené (X nesvěřujeme se s osobními problémy) •„Psychologická smlouva“

11 Vedení lidí •Vedoucí pracovník (učitel, manažer, ředitel firmy) si musí umět poradit se svými podřízenými •Musí s nimi umět správně komunikovat a vést je •Tři základní styly vedení – autoritativní, demokratický, liberální •Umět se přizpůsobit dané situaci a „hrát podle aktuální potřeby“.

12 Příklady přístupů firem •Předchozí zmíněné „herecké role“ se často mísí, tudíž bývají konkrétně těžko rozpoznatelné. •Zahraniční firmy tohoto také využívají •Firmy jako HP nebo McDonald´s se projevují společné charakteristiky, jak přistupovat k zaměstnancům: oNeformálnost oVýchova a vzdělávání oPéče o zaměstnance

13 Rozdělení komunikace •Verbální •Neverbální •Komunikace činem

14 Neverbální komunikace •V předchozí části jsme si uvedli, co JE TO neverbální komunikace. •Nyní zde uvádím osm jejich podoblastí:  Kinezika (zkoumá pohyby člověka)  Gestika (komunikace pomocí rukou, dlaní, prstů)  Mimika (k. pomocí tváře, obličejových svalů, výrazů ve tváři)  Vizika (pohyby očí)  Posturologie (postoje těla)  Proxemika (zóny v komunikaci)  Haptika (doteky)  Drivika (???)

15 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 1 •Zamyšlení •Únava •Apatie

16 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 2 •Otevřenost •Upřímnost

17 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 3 •Nadřazenost •Uvolněnost •Sebejistota

18 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 4 •Sklíčenost •Deprese •Rezignace

19 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 5 •Zamyšlení •Aktivace •Připravenost jednat

20 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 6 •Strach •Úzkost •Stísněnost •Obrana

21 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 7 •Aktivita •Dominance

22 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 8 •Servilita •Podřízenost •Stísněnost

23 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 9 •Agresivita •Neomalenost •Hrubost

24 Přiřaďte gesta k obrázkům 1.Upřímnost 2.Stud 3.Rozhodnost 4.Bezradnost 5.Zamyšlenost 6.Váhavost

25 Obrázky osob •Osoba A

26 Obrázky osob •Osoba B

27 Obrázky osob •Osoba C

28 Obrázky osob •Osoba D

29 Obrázky osob •Osoba E

30 Obrázky osob •Osoba F

31 Řeč těla •Naše gesta, která každodenně vědomě či nevědomě používáme, o nás mohou vypovídat mnohé. oŠkrábání na nose oOpírání se zády o opěradlo židle oRuce v kapsách oZaložené ruce oNohy křížem oZívání

32 Komunikační bariéry •Komunikační šum •Rozdílné vnímání •Jazykové rozdíly •Emoce •Nedůvěra

33 Vzhled a úprava •Při komunikaci, resp. sdělování informací je kromě vystupování a chování důležitý vzhled. •Tzv. „haló efekt“ •Obecná pravidla

34 Oblečení a barva oděvů •Barvy mají psychologický význam •Každá barva může o člověku mnohé prozradit •Barvy vyvolávají asociace, interakce a představy

35 Užití barev u společenského oblečení •BÍLÁ – včetně odstínů – výrazně pozitivně působí při konferencích a prodejních akcích, vhodná pro košile a blůzy. •ČERNÁ – vyvolává pocit elegance a solidnosti, u dětí a starých lidí působí skličujícím dojmem. •ŠEDÁ – vzhledem k tomu, že tato barvy vyvolává neutrálnost, serióznost, skromnost, je vhodná pro sjednávání smluv a velmi vhodná pro řešení sporů

36 Užití barev … •RŮŽOVÁ – tato barva asociuje představu malých děvčátek, miminek, ženskost a přístupnost, nehodí se pro manažerskou orientaci. •ORANŽOVÁ – včetně odstínů – nejméně vhodná barva pro profesionální oblečení. •ČERVENÁ – velmi vhodná v případech, kdy potřebujeme získat pozornost, nepoužívat, pokud jste v depresi nebo velmi unaveni. V profesionálním oblečení je to barva vhodná pro dámská saka, blůzy atd.; u pánů vhodná barva kravaty

37 Užití barev … •ŽLUTÁ – použitelnost pro profesionální oblečení je velmi omezená. Nehodí se v žádném případě pro významná obchodní jednání a v kombinaci s černou barvou podvědomě vyvolává agresivitu. •MODRÁ – vhledem k tomu, že modrá není barva tvořivosti a originality, nehodí se pro marketing. V profesionálním oblečení jsou vhodné pouze tmavé odstíny. •ZELENÁ – z psyholog. hlediska tato barva dává přednost neformálnosti, ukazuje pečovatelské sklony a nápomocnost. V profesion. oblečení mohou využít ženy tmavší zelenou při obchodní příležitosti.

38 Užití barev … •MODROZELENÁ – asociuje moře, klid a ticho, použitelnost pro profesionální oblečení nepatrná, u žen sako spíše konzervativního střihu. •NÁMOŘNICKÁ MODŘ – pro profesionální oblečení výborná, pro zajímavost se doplňuje často jinou barvou. •HNĚDÁ – hnědá barva podněcuje ve vztazích mezi lidmi otevřenost, tmavší hnědá může být použita v případě profesionálního oblečení jak u mužů, tak i u žen.

39 Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci •Budování pozitivní image = využití znalostí gest a charakteristických projevů •Udržovat oční kontakt •Mimika •Osobní prostor – vnější z., střední z., vnitřní z. •Doteky

40 Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat… •Jednou z příčin, proč se i velice schopní lidé nedokáží prosadit, je, že u svého okolí vyvolávají falešné pocity neambiciózního, necílevědomého a zdrženlivého člověka. •Projevů ve vystupování, které vás mohou poškodit Váš image, není málo. Např.:  Nedoceňování vlastních kvalit  Nerozhodnost v oblasti kompetence  Chybné rozhodování v podstatných věcech  Nedostatek informací a vědomostí  Nedodržování termínů, nedůslednost, neupravenost

41 PROTO !!! I.BUĎTE AKTIVNÍ II.NAUČTE SE EFEKTIVNĚ UDRŽOVAT KONTAKTY III.PUBLIKUJTE IV.NEVYHÝBEJTE SE DOBROVOLNÉ PRÁCI V.NEPODCEŇUJTE INF-CE O FIRMĚ VI.UDRŽUJTE SI VHODNÝ A POZITIVNÍ IMAGE VII.ZAMYSLETE SE NAD TÍ, KDO JSTE A CO NABÍZÍTE…

42 Profesionální image 9-ti body 1.Kompetentnost 2.Důvěryhodnost 3.Důslednost 4.Sebekontrola 5.Sebedůvěra 6.Informovanost 7.Zdvořilost 8.Vyhraněný hodnotový systém 9.Asertivita

43 „Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou.“ (Arthur Shopenhauer)

44 Použité zdroje 1.SCHULZ VON THUN, Friedemann. Jak spolu komunikujeme? : Překonávání nesnází při dorozumívání. Karel Balcar. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 197 s. ISBN 80-247-0832-9. 2.ŠTĚPÁNÍK, Jaroslav. Umění jedna s lidmi 2 : Komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 161 s. ISBN 80-247-0844-2. 3.JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 169 s. ISBN 978-80-247-1594-0. 4.VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 263 s. ISBN 80- 7178-291-2. 5.CLAYTON, Peter. Řeč těla : Čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Jana Jindrová. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2004. 168 s. ISBN 80-7181-117-3. 6.GRUBER, David. Zlatá kniha komunikace. 1. vyd. Ostrava : Repronis Ostrava, 2005. 249 s. ISBN 80- 7329-092-8. 7.HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi. Dana Makovičková. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 103 s. ISBN 80- 7178-844-9. 8.LEWIS, David. Tajná řeč těla. Jiří Rezek. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1989. 229 s. ISBN 80- 85605-49-X. 9.MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komukace. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. 56 s. ISBN 80-7042-692-6. 10.HUSÁKOVÁ, Věra. Osobní image manažera. Moderní řízení [online]. 2002, roč. 37, č. 7 [cit. 2008- 06-27], s. 69-72. Dostupný z WWW:. ISSN 0026-8720. 11.Křivá, Eva. Personální management a marketing knihoven. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

45 Děkuji za pozornost Připravila Jarmila Havelková


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI Připravila Bc. Jarmila Havelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google