Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KUPNÍ SMLOUVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KUPNÍ SMLOUVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ"— Transkript prezentace:

1 KUPNÍ SMLOUVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ
Seminář dne Českou advokátní komoru JUDr.M.Šubert

2 Příprava zahraničně obchodní operace
Základním předpokladem obchodního úspěchu firmy vstupující na cizí trhy předpokládá náležitou analyzu zahraničního trhu. Trhy mnoha komodit slábnou , různé části světa čelí finanční krizi, je velká měnová a finanční nestabilita, světová úroková míra značně kolísá a situaci ne světových trzích lze těžko odhadnout. Tradiční bariéry zahraničního obchodu přestávají existovat a nové, hlavně administrativní/bezpečnostní se objevují. Na všech trzích panuje mimořádně silná konkurence,ceny přírodních zdrojů se neustále zvyšují a světová poptávka zvláště po základních surovinách často převyšuje nabídku. Analyza zahraničního trhu je proces, jehož cílem je na základě dostupných informací jasně popsat povahu zahraničního trhu. Měla by být výchozí etapou pro zahájení zahraničně obchodních aktivit na novém zahraničním trhu Jak známo, po skončení monopolu zahraničního obchodu, došlo z řady důvodů k částečné nebo úplné likvidaci zastupitelské a distribuční sítě. Pro existující podniky je ale nadále kvalitní zástupce, distributor nebo zprostředkovatel na cizím trhu zcela nezbytný. JUDr.M.Šubert

3 Průzkum trhu Podle obsahu a záměru provádíme následující průzkumy:
Teritoriální průzkum (solventnost, pověst trhu,politická struktura a hospod.politika státu, instituce určující obchodní politiku státu, bilaterální a multilaterální obchodní smlouvy, HDP na hlavu) Obchodně politický průzkum(dovozní licence, podpora vývozu/dovozu) Komoditní průzkum (aktivity v příslušném odvětví, hlavní světoví vývozci, domácí výrobci,úroveň kvality, konkurence schopnosti) Průzkum cen (strategie nízkých a vysokých cen, nejkvalitnější ind´formace – kopie faktur konkurence) JUDr.M.Šubert

4 Průzkum trhu Průzkum obchodních metod (způsob vstupu na zahraniční trh, zprostředkovatelé,distribuční kanály) Technický průzkum (shoda s platnými normami na daném trhu, homologace, české státní technické normy ČSN, evropské směrnice, EN,evropské normy, ISO mezinárodní technické normy, CENELEC, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) Průzkum dopravní cesty a dopravních prostředků ( konvenční cesty zastaralé, nové kombinace, multimodální přepravy) Právní průzkum (z jakých principů vychází místní právní řád - vliv kontinentální nebo common law) Daňový průzkum (podpora určitých odvětví a utlumení jiných, daň s přidanou hodnotou, daňové úlevy - možnost založení filiálky) Průzkum kontraktní měny a platebních podmínek (výběr kontraktní měny, analyza kurzovního vývoje, financování vývozu, dovozu, podmínky pro poskytování úvěru) JUDr.M.Šubert

5 OBSAH KUPNÍ SMLOUVY Kupní smlouva vyjadřuje vůli jedné smluvní strany prodat a druhé smluvní strany koupit určitou věc. Odpovídá shodnému zájmu smluvních stran a proto je nutná dohoda o celém jejím obsahu Vzniká včasným přijetím návrhu, okamžikem,kdy včasný projev o bezvýhradném přijetí návrhu dojde tomu, kdo návrh podal. Doba platnosti návrhu by měla být vždy stanovena. JUDr.M.Šubert

6 SMLUVNÍ STRANY Nedílnou součástí kupní smlouvy je uvedení smluvních stran, jimiž jsou prodávající a kupující Ve smlouvě nutno náležitě uvést: přesný název firmy, adresy, jména a příjmení statutárních zástupců, osob zplnomocněných uzavírat závazky, Identifikační kód firmy v zemi popř.kód registru daňového/finančního úřadu. JUDr.M.Šubert

7 PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY . Znamená určení zboží jeho pojmenováním nebo odkazem na typ, značku, vzorek, katalog apod. . Určení množství, tj.míry a váhy, popř.jiné jednotky obvyklé v dané komoditě, např.barel, bushell, kontejner. . Určení obalu, způsobu zabalení, popř.dodání nebaleného zboží, volně loženého, . Identifikace zboží: průkaz, že jde o zboží, které je předmětem dodání podle kupní smlouvy. Opatření signem, oddělené uložení ve skladu, na nábřeží umožňující průkaz o připravenosti zboží k dodání podle smlouvy. JUDr.M.Šubert

8 KUPNÍ CENA Pokud není ve smlouvě stanovena, musí být určen způsob, jakým bude cena stanovena. Význam měnové doložky jako prostředek obrany proti kurzovním změnám, U dlouhodobých kontraktů možnost sjednání dodatečné úpravy ceny sjednáním tzv.klouzavé doložky, Poskytování slev při splnění určitých podmínek: Skonto: při včasném nebo předčasném zaplacení, Rabat. Množstevní, věrnostní, zaváděcí nebo tajný Sleva: v případě pozdního dodání, menší poškození, zjištěné drobné vady JUDr.M.Šubert

9 DODACÍ LHŮTA . Promptní dodání:
-ihned, ihned ze skladu se rozumí zpravidla dodání do sedmi dnů, . Přibližná: -do měsíce po otevření akreditivu, ..po uzavření kupní smlouvy . Přesné určení dodací lhůty: -viz § 415 Obch.zák.- začátek období, v polovině měsíce/ čtvrtletí. Koncem období, ihned: stroje do 10 dnů, ostatní do pěti dnů. . Postupná dodací lhůta v případě větších objemů: -např.na odvolávku JUDr.M.Šubert

10 DODACÍ PARITA INCOTERMS v posledním vydání 2010,
Předchozí vydání z let 1936, 1954, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 pozor na rozdílné výklady Nebezpečí spojené s používáním nestandardních dodacích doložek jako: Frei Haus, Frachtfrei, Franco, vyplaceně Revised American Foreign Trade Definitions R.A.F.T.D., Uniform Commercial Code USA JUDr.M.Šubert

11 Platební podmínky a nástroje
Stanovení lhůty splatnosti a způsob úhrady kupní ceny: Hladký plat Placení v hotovosti, proti dokumentům/dokumentární inkaso Dokumentárním akreditivem (avizovaný, potvrzený, odvolatelný a neodvolatelný akreditiv), Směnkou, šekem JUDr.M.Šubert

12 Platební nástroje Dokumentární inkaso Dokumenty proti zaplacení
Představuje pro vývozce větší jistotu než hladký plat, protože dovozce nemá přístup ke zboží, aniž by splnil stanovené inkasní podmínky. Dvě formy: Dokumenty proti zaplacení Předkládající banka je zmocněna vydat dokumenty dovozci proti okamžitému zaplacení.Je-li mezi dokumenty dispoziční dokument, např.B/L, má vývozce jistotu, že dovozce nebude moci převzít zboží, dokud neproplatí dokumenty. Pokud je ale zboží odesláno letecky, poštou, železnicí nebo kamionem přímo na adresu dovozce/kupujícího, bude tomuto vydáno zboží bez ohledu na to, zda doklady byly zaplaceny a převzaty. Vývozce by proto měl odeslat/adresovat zboží zasílateli k dispozici banky dovozce nebo přímo na adresu banky, pokud dala k tomu souhlas. Dokumenty proti akceptaci banky Banka vydá dovozci dokumenty až po akceptaci směnky JUDr.M.Šubert

13 Dokumentární akreditivy
Placení akreditivem vhodné zejména kdy prodávající nemá dostatečnou důvěru v kupujícího. Na rozdíl od dokumentárního inkasa, má prodávající vystavením akreditivu v jeho prospěch v rukou závazek banky zaplatit za předpokladu, že splní podmínky akreditivu /nezávislý na kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím a z ní vyplývajícího závazku kupujícího/ . Prodávající je tak spolehlivě chráněn před rizikem platební neschopnosti kupujícího a před rizikem neodebrání zboží. Kupující za předpokladu splnění akreditivních podmínek prodávajícím, nemůže žádným způsobem platbu ovlivnit, neboť rozhodnutí o příjetí a proplacení dokumentů je pouze na bance. Kupujícímu akreditiv zaručuje, že nebude platit za zboží dříve, než budou prodávajícím předloženy předepsané dokumenty a splněny ostatní podmínky akreditivu a bude mít jistotu, že v době platby bude zboží již na cestě a prodávající je nebude moci zadržet. JUDr.M.Šubert

14 SMLUVNÍ POKUTA Peněžitá nebo nepeněžitá částka, kterou je povinen poskytnout věřiteli dlužník, jestliže nesplní své smluvní závazky Plní funkci zajišťovací vůči smluvním stranám, aby závazky byly splněny, Má povahu paušalizované náhrady škody Může být stanovena zvláštním právním předpisem, v takovém případě bývá označena termínem penále, Zaplacením smluvní pokuty/penále není dlužník zproštěn své povinnosti splnit smluvní závazek JUDr.M.Šubert

15 KONTROLA ZBOŽÍ Cílem kontroly je ověřit a potvrdit, že předmět kupní smlouvy je totožný s kontrahovanou specifikací a funkcí Představuje nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti, funkce předmětu kupní smlouvy, Vykonavatel kontroly vydává kontrolní osvědčení, certifikát, viz rovněž Obch.zák.§ : Smlouva o kontrolní činnosti, Tři typy kontrol: Kontrola předepsaná orgány státní správy vývozní nebo dovozní země, Smluvní povinnost prodávajícího, Shippers control, super kontrola provedená v režii kupujícího JUDr.M.Šubert

16 GARANČNÍ UJEDNÁNÍ - SERVIS
Stanovení garanční lhůty tvoří nedílnou součást kontraktů týkajících se dodávek strojů a zařízení Pozor na zákonná ustanovení platná v zemi určení, Stanovení podmínek pro poskytování servisu: provádění garančních a pogarančních oprav JUDr.M.Šubert

17 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Viz zákon č.59/1998 Sb a novelizace zákonem č.209/2000 Sb. s účinností dne l Ochrana před rizikem odpovědnosti za výrobek: - Princip loss occurrence – chrání pojištěného proti možným následkům odpovědnosti za škody, které výrobek způsobí v době platnosti pojistné smlouvy - Princip claims made – kryje škody, které mohly nastat v minulosti, ale jejich následky (uplatnění nároku na náhradu škody) se projevují až v průběhu pojistného období platné pojistné smlouvy. JUDr.M.Šubert

18 ROZHODNÉ PRÁVO Přestože se kupní smlouva obvykle řídí přímou úpravou, tj.Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980, mohou se vyskytnout otázky, které nebudou v uvedené Úmluvě definovány. V takovém případě se doporučuje ujednat ve smlouvě rozhodné právo např.zněním: „Tato kupní smlouva se pro otázky, které nejsou upraveny ustanoveními Vídeňské úmluvy z roku 1980 řídí českým/slovenským právem“ JUDr.M.Šubert

19 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ
V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU SE PRO ŘEŠENÍ SPORŮ STÁLE VÍCE VYUŽÍVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NEŽ ŘÍZENÍ SOUDNÍ. Rozhodčí řízení proti soudnímu má především tyto přednosti: Je jednoinstanční, tj.proti doručenému rozhodčímu nálezu není možno podat odvolání, ale je možnost přezkoumání, Je podstatně rychlejší a levnější, Strany si mohou za rozhodce vybrat kvalifikovaného odborníka, Nejsou problémy s uznáním a výkonem rozhodčích nálezů v zahraničí- viz Úmluva o uznání a výkonu rozhod.nálezů z roku 1958, která byla potvrzena 143 smluvními státy. JUDr.M.Šubert

20 VZORY ROZHODČÍCH DOLOŽEK
Jakékoli spory vzniklé z této kupní smlouvy budou projednány v rozhodčím řízení Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci podle Řádu tohoto soudu. Všechny spory vzniklé z této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou projednány a rozhodnuty Mezinárodním rozhodčím soudem Mezinárodní obchodní komory v Paříži. JUDr.M.Šubert


Stáhnout ppt "KUPNÍ SMLOUVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google